Služby

Právní služby

Cizinecké, imigrační, azylové, uprchlické právo

Poskytujeme právní služby a pomoc všem cizincům v oblasti imigračního, cizineckého, azylového a uprchlického práva. S klienty komunikujeme, a právní služby poskytujeme, v českém, anglickém a ruském jazyce. Pro komunikaci v jakémkoli jiném jazyce zajistíme kvalitního tlumočníka. Příkladmo níž uvádíme něktrou problamatiku, kterou se v rámci cizineckého, imigračního, azylovho a uprchlické práva zabýváme:

Imigrace, přesídlení do České republiky

Právní služby cizincům mají místo již při samotném plánování imigrace (přesídlení) do České republiky a Evropské unie. Cizinec by měl mít jasnou představu o účelu jeho pobytu na tomto území. Častými účely pobytu jsou zaměstnání, podnikání, sloučení rodiny, studium nebo vědecký výzkum.

Krátkodobé (Schengenské) vízum

Nejkratším a zpravidla snadno získatelným je krátkodobé (Schengenské) vízum, určené k pobytu do 90 dnů. Opakovaný pobyt cizince na krátkodobé vízum je možný v rozmezí 90 dnů pobytu na každých 180 dnů. Maximální doba pobytu cizince na území ČR nebo jiného státu EU během jednoho roku může činit 180, kterou ale není možné vyčerpat v celku.

Dlouhodobé vízum

Dlouhodobé vízum (vízum k pobytu nad 90 dnů, vydá cizinci ministerstvo na jeho žádost, za účelem vyžadujícím pobyt na území ČR delší než 3 měsíce, s dobou platnosti až na 1 rok. Žádost musí cizinec podat osobně na zastupitelském úřadu ČR ve státu jeho pobytu. Dlouhodobé vízum lze kromě zaměstnání vydat za účelem, podnikání, studia apod.

Dlouhodobý, přechodný a trvalý pobyt

Povolení k trvalému  pobytu je nejvyšším typem pobytového povolení cizince na území ČR. Udělení povolení k trvalému pobytu zpravidla předchází povolení k dlouhodobému nebo přechodnému pobytu. Povolení k přechodnému pobytu je určeno pro občany EU a jejich rodinné příslušníky a povolení k dlouhodobému pobytu pro občany třetích států.

Zaměstnanecká a modrá karta

Zaměstnanecká a modrá karta jsou pobytová povolení zahrnující povolení k dlouhodobému pobytu společně s pracovním povolením. Modra karta je určena pro pracovníky s vysokou kvalifikací a má oproti zaměstnanecké kartě některé výhody, např. v souvislosti se změnou zaměstnavatele a pobytem v dalších státech Evropské unie.

Dlouhodobě pobývající rezident Evropské unie

Pokud cizinec splňuje všechny podmínky, zejména minimální dobu pobytu na území ČR 5 let, ministerstvo mu vedle povolení k trvalému pobytu, přizná postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta v Evropském společenství. Po 5 letech pobytu v jiném státě EU, může cizinec získat tento status dlouhodobě pobývajícího rezidenta EU v tomto dalším státě.

Vízum za účelem strpění

Vízum za účelem strpění lze vydat cizinci, kterému brání ve vycestování z ČR určitá závažná překážka, nebo za stanovených podmínek, jestliže mu není dosud vydáno pobytové povolení, o něž na území ČR žádal a skončila mu platnost dřívějšího pobytového povolení či v některých dalších případech.

Státní občanství České republiky

Státní občanství ČR a tím i EU lze nabýt zejména narozením, je-li v den jeho narození alespoň jeden z rodičů novorozence státním občanem ČR, dále určením otcovství, osvojením, nalezením na území České republiky dítěte mladšího 3 let, dále na žádost – udělením, prohlášením a v souvislosti se svěřením do ústavní, pěstounské nebo jiné formy náhradní péče.

Mezinárodní a doplňková ochrana, azyl

Cizinci se udělí azyl především z důvodů, že je v zemi svého původu pronásledován za uplatňování politických práv a svobod, nebo má odůvodněný strach z pronásledování z důvodu rasy, pohlaví, náboženství, národnosti, příslušnosti k určité sociální skupině nebo pro zastávání určitých politických názorů.

Správní vyhoštění

Rozhodnutím o správním vyhoštěním se ukončuje pobyt cizince stanovuje se mu doba k vycestování z území, a dále doba, po kterou má zakázán vstup na území ČR tím i EU. Svoje specifika má dále vyhoštění z přechodného nebo trvalého pobytu cizince na území ČR. Proti rozhodnutí o správním vyhoštění lze podat odvolání a následně i správní žalobu.

 Zajištění cizince

Zajištění cizince znamená omezení jeho osobní svobody umístěním do tzv. "zařízení". Cizinec může být zajištěn policií za účelem správního vyhoštění, za účelem vycestování a za účelem jeho předání nebo průvozu. Dále může být cizinec zajištěn Ministerstvem vnitra během řízení o mezinárodní ochraně (azyl, doplňková ochrana).

Odvolání, rozklad, žaloba, stížnost, žádost, návrh a podnět

Odvolání je nutné podat v zákonem stanovené lhůtě. Tato lhůta činí ve většině případů 15 dnů, ale u některých rozhodnutí, například o správním vyhoštění, je odvolací lhůta jen pětidenní. Odvolací lhůta se počítá ode dne oznámení rozhodnutí či usnesení, čímž je zpravidla jeho doručení (převzetí doporučené zásilky na poště).

Trestní právo

Zajišťujeme obhajobu všech trestně stíhaných či jinak účastných na trestním řízení.

Náhrada újmy a škody

Účinné soudní vymáhání všech nároků na náhradu újmy či škody nebo pojistného plnění, z jakékoli škodné události.

Generální advokátní praxe

Dlouhodobým klientům naší advokátní kanceláře poskytujeme právní služby i oblasti generální advokátní praxe. Pojem generální advokátní praxe znamená poskytování právní pomoci všeobecně, v rámci všech právních odvětví a právních záležitostech. Převzetí jednotlivé právní záležitosti ale vždy závisí na jejích konkrétních okolnostech.

© advokáti online s.r.o.

Search