V tomto článku sledujeme pravidelně vývoj a změny některých právních předpisů, týkajících se právní specializace AK, tedy korporátního & spolkového práva, mezinárodního práva soukromého, práva IT, eCommerce, GDPR a ve vybraných otázkách generální advokátní praxe (cizinci, vymáhání pohledávek a dluhů, směnky, nemovitosti). Jelikož některé zákony (např. občanský zákoník apod.) se dotýkají více právních odvětví, než je specializace naší AK, zmiňujeme zde i některé další plánované změny těchto právních předpisů, zejména těch často diskutovaných.

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

K novele týkající se zrovnoprávnění vstupu do manželství pro gaye a lesby

Stav legislativního procesu

Legislativní proces je ve fázi po projednání v organizačním výboru poslanecké sněmovny (sněmovní tisk 201/0). Nyní by mělo následovat 1. čtení návrhu zákona v poslanecké sněmovně.

Obecné shrnutí připravovaných změn

Navrhovaná úprava si klade za cíl umožnit uzavření manželství i homosexuálním párům. Tuto, pro některé revoluční změnu právní úpravy manželství, důvodová zpráva podrobně analyzuje a zdůvodňuje.

Lze zmínit, že důvodová zpráva stojí na stanovisku, že rodiny stejnopohlavních párů jsou stejně vhodným prostředím pro výchovu dětí a jejich zdárný rozvoj, jako rodiny heterosexuálních párů. Akademické výzkumy párů stejného pohlaví vychovávajících děti dokazují, že samotná jejich sexuální orientace nemá vliv na adaptaci a vývoj dětí ve stejnopohlavní rodině a že stejnopohlavní páry mohou žít ve stabilním svazku a mohou být stejně schopnými rodiči jako různopohlavní páry. 

Z toho vyplývá, že stejnopohlavní páry jsou schopny naplnit účely manželství stejně jako různopohlavní páry. Neexistuje proto žádný legitimní důvod ospravedlňující koexistenci manželství a registrovaného partnerství s rozdílným rozsahem práv a povinností plynoucích z těchto institutů. 

K novele týkající se bytového práva

Stav legislativního procesu

Legislativní proces je zatím jen ve fázi projednání ve vládě.

Obecné shrnutí připravovaných změn

Podle předkládací zprávy vlády si návrh klade za cíl odstranění výkladových nejasnosti stávající právní úpravy a zjednodušení a zpřesnění postupů jednotlivých vlastníků jednotek.

Je navrhováno změnit proces přijímání změn prohlášení, přičemž pokud jde o samotnou právní úpravu prohlášení, východiskem se stal přístup, podle kterého prohlášení sleduje existenci bytového spoluvlastnictví, ale pouze v těch věcech, které se týkají jeho předmětu a  které se týkají poměru výše příspěvků na správu domu a pozemku.

Pokud jde o vznik společenství vlastníků jednotek, východiskem navrhovaných změn se stal původně sledovaný cíl (proklamovaný i v důvodové zprávě k občanskému zákoníku), aby společenství vlastníků vznikalo co nejdříve. Navrhuje se zpřesnění pravidla, kdy nejpozději jsou vlastníci jednotek povinni založit společenství vlastníků jednotek, a rovněž je navrženo výslovné umožnění založení a vzniku společenství vlastníků s jediným vlastníkem všech jednotek.

Je navrhována podrobnější úprava týkající se správy domu a pozemku bez vzniku společenství vlastníků jednotek tak, aby byly odstraněny výkladové pochybnosti týkající se kupříkladu použití ustanovení o podílovém spoluvlastnictví v době, kdy není v domě v rámci bytového spoluvlastnictví ustavena právnická osoba.

Dále je navrhována úprava, pokud jde o kompetence shromáždění a jeho rozhodovací činnost, a to zejména ve vztahu k těm rozhodovacím činnostem, které se dotýkají předmětu vlastnictví a spoluvlastnictví. Tyto kompetence se navrhují z rozhodování shromáždění vypustit a ponechat je k rozhodování v rámci změny prohlášení.

Zpřesnění se dále navrhuje v oblasti práv a povinností vlastníka jednotky, zejména při provádění údržby bytu, zjednodušuje se oznamovací povinnost vlastníka jednotky a mění se postup při nuceném prodeji jednotky vlastníka, který neplní své povinnosti vůči společenství vlastníků jednotek. Rovněž byla navržena změna úpravy přechodu dluhů a pohledávek vlastníka jednotky při převodu jednotky.

V neposlední řadě se navrhuje řešit i otázku předkupního práva ve vztahu k spoluvlastnickým podílům na jednotkách zahrnujících nebytový prostor, a to za předpokladů vyplývajících z návrhu zákona. Konečně je navržena úprava a zpřesnění, pokud jde o právo vlastníka jednotky obrátit se na soud zejména z důvodu přezkoumání rozhodnutí shromáždění.

Je navrženo, aby společenství vlastníků, které vzniklo po převodu jednotek z vlastnictví právnické osoby podle § 1188 do vlastnictví jeho členů, mohlo převzít, přistoupit nebo jinak zajistit dluh z úvěru poskytnutého této právnické osobě, jehož účelem byla oprava, údržba nebo stavební úprava domu, pokud s tím souhlasí všichni jeho členové. 

Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)

Stav legislativního procesu

Legislativní proces je ve fázi po projednání v organizačním výboru poslanecké sněmovny (sněmovní tisk 207/0). Nyní by mělo následovat 1. čtení návrhu zákona v poslanecké sněmovně. Předpokládaný termín nabytí účinnosti je 01.01.2020

Obecné shrnutí připravovaných změn

Podle důvodové zprávy Ministerstva spravedlnosti se navrhovanou novelou sledují zejména následující cíle:

 • Měly by být odstraněny nepřesnosti či nejednoznačnosti textu zákona, a tím zvýšena právní jistota.
 • Měla by být snížena regulatorní zátěž pro podnikatele a posílena autonomie vůle tam, kde omezení nejsou nezbytná a přináší zbytečné náklady.
 • Měla by být zajištěna větší transparentnost organizačních struktur kapitálových společností a družstev v situacích, kdy je členem jejich voleného orgánu (jiná) právnická osoba. Na rozdíl od platného stavu by měl zákon vyžadovat, aby u takové právnické osoby byla vždy dohledatelná fyzická osoba, která jménem právnické osoby jedná a kterou lze případně volat k odpovědnosti.
 • Měla by být zrevidována právní úprava monistického systému vnitřní správy akciové společnosti tak, aby byl vytvořen fungující a vůči zahraniční praxi konkurenceschopný model vyhovující požadavkům transparentnosti a přehlednosti právní úpravy.
 • Některá ustanovení zákona by měla být upravena, aby došlo k naplnění jejich smyslu a účelu, a tím byla zvýšena právní jistota.
 • Mělo by dojít k propojení obchodního rejstříku s ostatními obdobnými evropskými registry prostřednictvím BRIS. S ohledem na potřebu transpozice příslušných částí směrnice (EU) 2017/1132 by měla být změněna procesní úprava fungování obchodního rejstříku ve vztahu k zápisu údajů o závodu zahraniční právnické osoby a údajů o přeshraniční fúzi.
 • Měly by být zavedeny účinné nástroje k eliminaci neaktivních obchodních korporací, a tím sníženo riziko jejich zneužití k podvodným účelům.
 • Měly by být odstraněny nedostatky v zapracování některých ustanovení směrnic Evropské unie, konkrétně směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/36/ES ze dne 11. července 2007 o výkonu některých práv akcionářů ve společnostech s kótovanými akciemi a směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1132 ze dne 14. června 2017 o některých aspektech práva obchodních společností (například čl. 10, čl. 52, či 
  čl. 72 odst. 4).
 • Měla by být zajištěna větší ochrana práv společníků (zvláště menšinových) a třetích osob.
 • Je namístě odstranit legislativně-technické či terminologické chyby a duplicitní či jinak nadbytečná ustanovení.

Podrobně k některým změnám ZOK

Ručení členů orgánu při úpadku obchodní korporace dle § 68 ZOK

Nedostatek stávající právní úpravy je spatřován především nespravedlnosti vůči věřitelům, kteří za stávající právní úpravy podají žalobu na ručení orgánů korporace později, kdy již majetek členů orgánů bude zcela spotřebován vymáháním dříve uplatněných pohledávek. Proto návrh zcela ruší, mimo jiné, celý § 68, když podle nové úpravy bude návrh podávat jen insolvenční správce, s tím, že pokud o tom rozhodne věřitelský výbor, tak insolvenční správce návrh podá vždy.

Nebude se ale jednat o návrh o uložení ručitelské povinnosti orgánům úpadce, jako nyní, nýbrž o návrh, aby člen orgánu obchodní korporace, na jejíž majetek byl prohlášen konkurz, poskytl do majetkové podstaty plnění až do výše rozdílu mezi souhrnem dluhů a hodnotou majetku obchodní korporace.

K tomu má zůstat uzákoněna možnost soudu rozhodnout o povinnosti člena orgánu vydat do majetkové podstaty prospěch získaný ze smlouvy o výkonu funkce.

K vydání rozhodnutí soudu ukládající tyto závažné majetkové povinnosti členům orgánů obchodní korporace má nově postačovat, že člen statutárního orgánu porušením jeho povinností přispěje k úpadku obchodní korporace. Na druhou stranu by tato úprava mohla přispět k větší diferenciaci mezi jednotlivými členy statutárního orgánu, dle míry porušení jeho povinností.

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o pobytu cizinců)

Stav legislativního procesu

Legislativní proces je ve fázi po projednání v organizačním výboru poslanecké sněmovny (sněmovní tisk 203/0). Nyní by mělo následovat 1. čtení návrhu zákona v poslanecké sněmovně.

Obecné shrnutí připravovaných změn zákona o pobytu cizinců

Podle důvodové zprávy Ministerstva spravedlnosti se navrhovanou novelou sledují zejména následující cíle:

 • V souladu se směrnicí 2016/801/EU zajistit větší právní jistotu pro státní příslušníky třetích zemí přicházejících do Evropské unie za účelem vědeckého výzkumu nebo studia.
 • Zavedení povinnosti pro vybrané kategorie cizinců (vyjma občanů EU) absolvovat po příjezdu do České republiky adaptačně-integrační kurz.
 • Oprávnění vlády stanovit svým nařízením početní kvótu na počet žádostí o vybraná pobytová oprávnění týkající se výkonu ekonomické činnosti na území ČR podávaných na jednotlivých zastupitelských úřadech ČR.

Právní vzory k bezplatnému stažení

Zde jsou k dispozici, k bezplatnému stažení, smluvní a právní vzory související s tématem tohoto článku a s právní pomocí zajišťovanou naší advokátní kanceláří. Vzory jsou průběžně aktualizovány v souladu s aktuální právní úpravou, ke dni jaký je u vzoru uveden jako datum aktualizace:

Přístup ke všem smluvním a právním vzorům, včetně možnosti filtrování dle kategorií, vyhledávání v názvu vzoru a fulltextové vyhledávání v textu vzoru, je k dispozici na zvláštní stránce smluvní a právní vzory ke stažení, po zaplacení předplatného vzorů a blogu. Držitelům předplatného, se po přihlášení, přímo i zde zobrazí možnost vyhledávání všech prémiových vzorů:

Rezervujte konzultaci k otázkám řešeným tímto článkem

Načítám...

Nebo zadejte veřejný bezplatný dotaz advokátovi