Výměna opatrovníka ale většinou není jednoduchou záležitostí, a zpravidla musí být prokázány jednoznačné a často spíše závažné porušování opatrovníkových povinností. Výjimečně může soud opatrovníka změnit opatrovanci i proti jeho vůli, tedy v případě, že sám opatrovanec je s výkonem jeho funkce spokojený.

K osvětlení této problematiky lze odkázat např. na usnesení Nejvyššího soudu ze dne 17.06.2015, sp. zn. 30 Cdo 643/2015. Nejvyšší soud zastává názor, že byť opatrovanec má silnou vazbu ke své stávající opatrovnici (matce), tak ale pokud tento opatrovník má dlouhodobé problémy s výkonem jeho funkce a nepostupuje v souladu se zájmy opatrovance, může jej soud funkce zbavit i proti vůli samotného opatrovance. Změna osoby opatrovníka přitom neznamená, že by mělo být například matce bráněno v kontaktu se synem.

To samozřejmě také znamená, že změny opatrovníka se opatrovanec může domáhat i pokud on sám s jeho způsobem výkonu funkce nesouhlasí. V tomto případě musí opatrovanec, resp. jeho právní zástupce či kolizní opatrovník, v řízení před soudem prokázat porušování opatrovníkových povinností a jeho jednání v rozporu se zájmy opatrovance. Toto platí bez ohledu, zda je opatrovníkem příbuzný opatrovance či nikoli.