Pokud je cizinci v rozhodnutí o správním vyhoštění uložen zákaz vstupu na území členských států, lze žádat o zkrácení této doby správního vyhoštění. Více podrobností, jakož i vzory žádostí jsou uvedeny v tomto článku.

Žádost o zkrácení doby správního vyhoštění u občanů ze 3. státu

Cizinec může podat žádost, aby cizinecká policie vydala nové rozhodnutí, kterým zruší platnost rozhodnutí o správním vyhoštění nebo zkrátí dobu, po kterou nelze cizinci umožnit vstup na území členských států Evropské unie, uvedenou v rozhodnutí o správním vyhoštění. Tuto žádost lze odůvodnit některým z následujících důvodů:

  • že pominuly důvody vydání rozhodnutí o správním vyhoštění a uplynula polovina doby, po kterou nelze cizinci umožnit vstup na území;
  • nebo jde o cizince, který prokáže, že dobrovolně vycestoval z území v době stanovené v rozhodnutí o správním vyhoštění, a zrušení platnosti rozhodnutí o správním vyhoštění bude přiměřené vzhledem k důvodům, pro které bylo vydáno;
  • nebo se jedná o cizince svěřeného do náhradní výchovy, který dosáhl věku 18 let a podle vyjádření orgánu sociálně-právní ochrany dětí tento cizinec projevuje snahu o integraci na území.

Žádost o zrušení správního vyhoštění u občana EU nebo jeho rodinného příslušníka

Policie dále může na žádost občana Evropské unie nebo jeho rodinného příslušníka zrušit platnost rozhodnutí o správním vyhoštění, jestliže

  • došlo k podstatné změně okolností, které byly důvodem vydání rozhodnutí o správním vyhoštění, nebo
  • se jedná o cizince svěřeného do náhradní výchovy, který dosáhl věku 18 let a podle vyjádření orgánu sociálně-právní ochrany dětí tento cizinec projevuje snahu o integraci na území.

Cizinecká policie může dále na žádost cizince, který se po nabytí právní moci rozhodnutí o správním vyhoštění stal občanem jiného členského státu Evropské unie, zrušit rozhodnutí o správním vyhoštění, pokud nehrozí nebezpečí, že by mohl při svém pobytu na území ohrozit bezpečnost státu, závažným způsobem narušit veřejný pořádek nebo ohrozit veřejné zdraví. Obdobně může cizinecká policie rozhodnout v případě cizince, který se po pravomocném rozhodnutí o správním vyhoštění stal rodinným příslušníkem občana Evropské unie.

Vzory žádostí

V rámci prémiového obsahu je níže uveden přehled vzorů žádostí o zkrácení doby správního vyhoštění, které budou držitelům předplatného k dispozici ke stažení. Jedná se jen o úspěšné vzory žádostí, které již byly použity v rámci naší advokátní praxe.

Název a stručný popisUpřesňující údajeDalší upřesněníTyp dokumentuFormát
Žádost o zkrácení správního vyhoštěníCizinec ze 3. státu, po uplynutí 1 poloviny dobyK podání do datové schránkyVzordocx