Tento příspěvek se zabývá prokazováním znalosti českého jazyka a českých reálií pro účely podání žádosti o udělení státního občanství České republiky.

Znalost českého jazyka

Znalost českého jazyka se požaduje alespoň na úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, a to v rozsahu následujících dovedností:

 • porozumění hlavním myšlenkám srozumitelné spisovné vstupní informace na běžná témata zejména zaměstnání, škola, volný čas,
 • zapojení se bez přípravy do hovoru o známých tématech nebo tématech týkajících se každodenního života, popsání zážitků a událostí, snů, nadějí a cílů a stručné vysvětlení a odůvodnění svých názorů a přání, a napsání jednoduchého souvislého textu na známá témata nebo na témata z oblasti svých zájmů.

Znalost českých reálií

Znalost českých reálií se požaduje na úrovni odpovídající stupni základního vzdělání, a to konkrétně:

 • občanský základ, zejména základy ústavního systému České republiky, státní symboly, hospodářské a politické postavení České republiky v Evropě, základy právního řádu České republiky, základy hospodaření s penězi v České republice a základní orientaci v praktickém životě,
 • základní geografické informace o České republice, zejména o jejích regionech a základních geografických, demografických a hospodářských charakteristikách, a
 • základní historické a kulturní informace o České republice, zejména o klíčových událostech a osobnostech minulosti i současnosti, státních svátcích a významných dnech, kulturních a historických památkách.

Organizace provádějící zkoušky

Školy, organizace a instituce  oprávněné provádět jazykovou zkoušku a zkoušku z reálií mají, zpravidla na jejich internetových stránkách, zveřejňovat informace o:

 • způsobu podávání přihlášek a minimálním časovém předstihu, s nímž se podává přihláška před zvoleným termínem zkoušky
 • výši a podmínkách úhrady úplaty za konání zkoušky, je-li požadována,
 • organizaci zkoušky a další informace.

Zkouška se má skládat z:

 • jazykové části, konané formou písemného testu a ústní části formou pohovoru,
 • části reálií, konané formou písemného testu.

Hodnocení zkoušky

Výsledek zkoušky z českého jazyka a českých reálií se hodnotí samostatně pro jazykovou část a část reálií uvedením, že uchazeč uspěl, nebo neuspěl.

K úspěchu v jazykové části je třeba uspět v písemné i ústní formě celkem alespoň ze 60 %. K úspěchu v písemné formě je třeba uspět alespoň z 50 % v jednom z okruhů a zároveň alespoň ze 60%v každém ze zbývajících dvou okruhů. K úspěchu v ústní formě je třeba uspět alespoň ze 60 %. K úspěchu v části reálií je třeba uspět alespoň ze 60 % dohromady.

Uchazeč, který konal obě části zkoušky a v jedné neuspěl, koná opětovně pouze tuto část. Uchazeč, který v jazykové části zkoušky uspěl jen v jedné formě, koná tuto část opětovně v obou formách.

Rovnocenné jazykové zkoušky

Rovnocennými jazykovými zkouškami jsou:

 • maturitní zkouška z českého jazyka,
 • státní jazyková zkouška z českého jazyka vykonaná na jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky,
 • státní závěrečná zkouška, státní rigorózní zkouška či státní doktorská zkouška vykonaná na vysoké škole v rámci studijního programu uskutečňovaného v českém jazyce,
 • zkouška z českého jazyka jako cizího jazyka pro úroveň B1 nebo vyšší, certifikovaná Asociací jazykových zkušebních institucí v Evropě (ALTE) a uskutečňovaná plnoprávným členem této asociace.

Právní vzory k bezplatnému stažení

Zde jsou k bezplatnému stažení smluvní a právní vzory, související s tématem tohoto článku a s právní pomocí zajišťovanou naší advokátní kanceláří. Vzory jsou průběžně aktualizovány ke dni jaký je u každého vzoru uveden jako datum aktualizace:

Přístup ke všem prémiovým smluvním a právním vzorům s možností stahování, vyhledávání a filtrování, je k dispozici na zvláštní stránce, po bezplatné registraci [1 měsíc – zdarma], nebo formou předplatného [6 měsíců – 75 Kč] anebo [12 měsíců – 100 Kč].

Rezervujte konzultaci k otázkám řešeným tímto článkem

Načítám...

Nebo zadejte veřejný bezplatný dotaz advokátovi