Zákon o realitním zprostředkování

Zákon o realitním zprostředkování

Zákon o realitním zprostředkování, kromě samotného zprostředkování realitního obchodu, bude umožňovat realitní kanceláři např. posouzovat stav nemovitosti, obstarávat stavebně technickou dokumentaci, zprostředkovat právní služby a úschovu při realitním obchodu (úschova kupní ceny apod.).

Dne 17.02.2020 byl ve sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování). Zákon o realitním zprostředkování nabude účinnosti dne 03.03.2020.

Cíle zákona

Zákon o realitním zprostředkování si klade následující hlavní cíle:

 • Vymezit základní právní rámec realitního zprostředkování – definovat realitní zprostředkování, specifikovat podmínky pro výkon této činnosti z hlediska požadavků na odbornou způsobilost, vymezit smlouvu o realitním zprostředkování a podmínky pro její uzavření, nastavit kontrolní a sankční mechanismy.
 • Posílit ochranu klientů (zejména spotřebitelů) – zavést povinné pojištění odpovědnosti realitního zprostředkovatele a upravit jeho povinnosti vůči klientovi (např. informační povinnosti).
 • Zvýšit důvěru v realitní služby – nastavením nových pravidel pro výkon této činnosti zvýšit důvěru veřejnosti v realitní zprostředkovatele a zvýšit tak podíl transakcí uskutečněných za účasti realitního zprostředkovatele. Nová pravidla by měla přispět ke snížení počtu neprofesionálních a nepoctivých subjektů působících na trhu.

Předpokládané dopady zákona na realitní kanceláře

Očekávané dopady zákona o realitním zprostředkování na činnost realitních kanceláří jsou následující:

 • Očekávaný zvýšený zájem o realitní služby přinese více zakázek realitním zprostředkovatelům, kteří budou mít v konečném důsledku i vyšší tržby.
 • Celkové zvýšení důvěry ve služby realitních zprostředkovatelů a s tím související zlepšení prestiže celé této profese.
 • Díky významnému posílení důvěry je očekáván významný příklon k realizaci realitních transakcí s přispěním realitních zprostředkovatelů. V důsledku toho lze očekávat znatelný nárůst objemu tržeb u poskytovatelů těchto služeb.
 • Zvýšené finanční zatížení podnikatelů v souvislosti se sjednáním povinného pojištění odpovědnosti.
 • Administrativní zátěž všech osob, které činnost realitního zprostředkovatele vykonávají, spojená s případným získáním odborné způsobilosti, zejména náklady spojené s absolvováním zkoušek (event. přípravných kurzů ke zkouškám) pro uchazeče nesplňující požadavky na vzdělání či praxi.
 • Výrazné posílení ochrany spotřebitelů, zejména díky:
  • Nastavení požadavků na odbornou způsobilost realitních zprostředkovatelů.
  • Požadavku na povinné pojištění realitního zprostředkovatele o nastavení pravidel pro poskytování informací klientovi.
  • Úpravě smlouvy o realitním zprostředkování (požadavek na prioritu písemné formy, jako povinná náležitost informace o závadách a omezeních váznoucích na předmětu hlavní smlouvy, informace o tom, zda realitní zprostředkovatel vybírá provizi i od druhé strany, povinnou přílohou výpis z veřejného seznamu k předmětu hlavní smlouvy), klient zároveň musí mít dostatečný časový prostor, aby se mohl s obsahem smlouvy seznámit.
  • Úpravě podmínek, za kterých může smlouva o realitním zprostředkování odkazovat na další listiny nebo dokumenty, které nejsou součástí smlouvy (platí i pro obchodní podmínky).
  • Nastavení pravidel pro doložku o výhradním realitním zprostředkování (tzv. exkluzivita), podmínky pro její uzavření včetně doby, na kterou lze sjednat.
  • Úpravě podmínek pro splatnost provize.
  • Sankcím, které jsou jednak soukromoprávního charakteru – v případě, kdy realitní zprostředkovatel nedodrží některé zákonem stanovené povinnosti, považuje se realitní zprostředkování za bezúplatné, případně neobsahuje-li smlouva o realitním zprostředkování předepsané náležitosti, je neplatná. Dále jsou nastaveny sankce veřejnoprávní, a to v případě, kdy nebude výkon realitního zprostředkování zajištěn osobou s odbornou způsobilostí nebo realitní zprostředkovatel nebude mít uzavřené povinné pojištění odpovědnosti, případně nebude splněna podmínka bezúhonnosti u zákonem vymezených osob.

Jasné vymezení předmětu činnosti realitních zprostředkovatelů

Obecně zákon realitní zprostředkování vymezuje tak, že tato činnost představuje vyhledání osoby, která má zájem o uzavření realitní smlouvy se zájemcem.

Realitní zprostředkovatelská činnost může dále zahrnovat:

 • poskytnutí inzertní služby;
 • posouzení stavu nemovité věci a zpracování návrhu nabídkové ceny;
 • zpracování marketingu nemovité věci;
 • zajištění prohlídky nemovité věci;
 • obstarání stavebně technické dokumentace související s nemovitou věcí, f) zprostředkování poskytnutí právních služeb, g) zprostředkování úschovy za účelem zajištění plnění z realitní smlouvy.

Realitní zprostředkovatel ale v rámci zprostředkovatelské činnosti nesmí nabízet úschovu peněz (kupní ceny) za účelem zajištění plnění z realitní smlouvy zprostředkování poskytnutí takové úschovy někým jiným než bankou, zahraniční bankou, notářem nebo advokátem.

Related Posts

Leave a comment

Ochrana osobních údajů
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.