Protikuřácký zákon nabyl účinnosti dne 01.06.2017. Z hlediska všeobecného zákazu kouření v restauracích, kavárnách a barech lze poukázat zejména na následující:

Všeobecný zákaz kouření v restauraci

Protikuřácký zákon stanovuje ve vnitřním prostoru restaurace (provozovně stravovacích služeb) zákaz kouření. Výjimku ze zákazu kouření v restauraci mají vodní dýmky a elektronické cigarety.

Vymezení základních pojmů

Provozovnou stravovacích služeb zákon rozumí např. i bar, ve kterém se prodávají jen nápoje.

Pojem “vnitřní prostor” zákon výslovně nedefinuje, ale lze za něj považovat jakýkoli zastřešený prostor restaurace  (provozovně stravovacích služeb) jakkoli zastřešené prostory, např. i terasy.

Pokud je tedy zahrádka restaurace nezastřešená, zákonný zákaz kouření se na ni nevztahuje. Pokud je zahrádka zastřešená jen zčásti nebo pohyblivým způsobem (rolovací plátěná střecha) bude se jednat o sporné případy.

Pokud by se ale provozovna nacházela v dočasné stavbě, zákon takovéto zastřešené prostory za vnitřní prostor nepovažuje. 

Přeměna restaurace, hospody, kavárny nebo baru na soukromý klub

Dle našeho názoru, z hlediska zákazu kouření dle protikuřáckého zákona nezáleží na tom, zda je provozovna označena jako restaurace, hospoda, bar nebo soukromý klub či spolek. Nezáleží ani na tom, jestli ji provozuje obchodní společnost, živnostník nebo spolek. Máme za to, že rozhodující je pouze to, zda je v daném prostoru (stavbě) poskytována stravovací služba spočívající v podávání se potravin (jídel) nebo nápojů.

Akce pro uzavřenou společnost (firemní večírky, narozeniny, svatby apod.)

Máme rovněž za to, že zákaz kouření v provozovně bude platit i v případě, že prostor takovéto hospody (baru, restaurace) nebo její části v danou chvíli nebude veřejně přístupný (například budou salonek či celá provozovna rezervovány pro akci s uzavřenou společností či bude po zavírací době).  Zákaz kouření by zřejmě měl platit i pokud během takovéto akce nedocházelo k poskytování tzv. stravovací služby, když by si její účastníci např. přinesli své vlastní potraviny nebo nápoje.

Dle našeho názoru by takovýto postup mohl být kontrolními orgány, a zřejmě i správními soudy, považován za obcházení protikuřáckého zákona. Argumentem je zejména, že takovouto jednorázovou akcí se na charakteru prostoru provozovny stravovacích služeb nic nemění.

Prodej cigaret v restauraci, kavárně a baru

V restauraci je možné prodávat cigarety, včetně elektronických cigaret, tabákové výroby, včetně bylinných výrobků určených ke kouření, či kuřácké pomůcky, ale jen na vyčleněném místě odděleně od ostatního nabízeného sortimentu zboží. U takto vyčleněného místa prodeje je nutno umístit viditelný text zákazu prodeje tohoto zboží osobám mladším 18 let. Text zákazu prodeje musí být pořízen v českém jazyce černými tiskacími písmeny na bílém podkladě o velikosti písmen nejméně 2 cm.

Jak vyplývá z výše uvedeného, je zakázáno prodávat cigarety, včetně elektronických cigaret, tabákové výroby, včetně bylinných výrobků určených ke kouření, či kuřácké pomůcky osobám mladším 18 let.

Osoba prodávající cigarety, včetně elektronických cigaret, tabákové výroby, včetně bylinných výrobků určených ke kouření, či kuřácké pomůcky musí být starší 18 let.

Tabulka zákazu kouření v hospodách a restauracích

Zákaz kouření v restauracích, kavárnách a barech - protikuřácký zákon

Provozovatel restaurace je povinen ji u vstupu viditelně označit tabulkou „Kouření zakázáno“, jejíž grafická podoba je stanovena protikuřáckým zákonem takto:

Porušení zákazu kouření v provozovně stravovacích služeb

Zjistí-li  provozovatel restaurace porušení zákazu kouření, je povinen osobu nedodržující tento zákaz, vyzvat, aby kouřit přestala nebo aby prostor restaurace opustila. Osoba porušující zákaz kouření je povinna této výzvy uposlechnout.

Porušení výše uvedených pravidel může být dle sankčních ustanovení protikuřáckého zákona posuzováno jako přestupek nebo správní delikt.

Za přestupek hrozí uložení peněžité pokuty od 5.000,- Kč do 150.000,- Kč, přičemž v některých případech může být výše pokuty zdvojnásobena, v závislosti na tom, které zákonné ustanovení, a jakým způsobem, bylo porušeno.

To stejné platí i pro správní delikty, ale s tím rozdílem, že u nich hrozí větší pokuty, v rozmezí od 10.000,- Kč do 1.000.000,- Kč s možností jejího dvojnásobného navýšení, v závislosti na tom, který paragraf zákona, a jak závažně, byl porušen.

V případě přestupků i správních deliktů samozřejmě hrozí i uložení dalších sankcí, jako např. zákaz činnosti apod.

Právní vzory k bezplatnému stažení

Zde jsou k bezplatnému stažení smluvní a právní vzory, související s tématem tohoto článku a s právní pomocí zajišťovanou naší advokátní kanceláří. Vzory jsou průběžně aktualizovány ke dni jaký je u každého vzoru uveden jako datum aktualizace:

Přístup ke všem prémiovým smluvním a právním vzorům s možností stahování, vyhledávání a filtrování, je k dispozici na zvláštní stránce, po bezplatné registraci [1 měsíc – zdarma], nebo formou předplatného [6 měsíců – 75 Kč] anebo [12 měsíců – 100 Kč].

Rezervujte konzultaci k otázkám řešeným tímto článkem

Načítám...

Nebo zadejte veřejný bezplatný dotaz advokátovi