Článek se zabývá žádostí o zaměstnaneckou kartu – dlouhodobý pobyt – občanem ze 3. státu. Článek předpokládá, že se nejedná o žádost podávanou v některém ze zvláštních projektů ekonomické migrace a dále, že cizinec nemá na území ČR nebo v jiném státě EU již povolen pobyt. Postup a náležitosti této žádosti jsou následující:

Vyhledání zaměstnavatele v ČR

Nejdříve si cizinec vyhledá zaměstnavatele, který jej bude ochoten zaměstnat v ČR na zaměstnaneckou kartu.

Namísto vyhledávání zaměstnavatele, může si cizinec může vybrat volné pracovní místo v internetovém vyhledávači volných pracovních míst, obsaditelných držiteli zaměstnanecké karty a následně kontaktovat příslušného zaměstnavatele, zda by jej byl ochoten na zaměstnaneckou kartu zaměstnat.

Vyřízení volného pracovního místa na úřadu práce

Pokud budoucí zaměstnavatel nemá pro cizince vyřízeno volné pracovní místo, musí jej zajistit u Úřadu práce.

Vyřízení volného pracovního místa na úřadu práce trvá 30 dnů od podání žádosti o zařazení volného pracovního místu do informačního systému úřadu práce. K zmíněným 30 dnům je proto třeba připočíst několik dnů, než je úřadem práce zaměstnavatelem nahlášené volné pracovní místo zařazeno do jeho informačního systému. Formulář hlášenky volného pracovního místa je ke stažení zde.

Zaměstnavatel, který ještě neohlašoval volné pracovní místo, se musí u Úřadu práce současně s prvním ohlášením zaregistrovat.

Uzavření podmíněné nebo budoucí pracovní smlouvy

Další postup je zpravidla takový, že budoucí zaměstnavatel s cizincem uzavře pracovní smlouvu s odkládací podmínkou nebo smlouvu o budoucí smlouvě pracovní (dále také jen “budoucí pracovní smlouva”. U pracovní smlouvy s odkládací podmínkou je její účinnost podmíněna tím, že cizinci bude vydána zaměstnanecká karta.

Příprava a podání žádosti

Žádost o zaměstnaneckou kartu podává cizinec osobně na zastupitelském úřadu ČR v jeho domovském státě.

Dále je nutné zajistit termín osobního podání žádosti cizince na konzulátu ČR, připravit náležitosti žádosti a vyplnit formulář žádosti. Podrobnosti viz níže.

Zajištění termínu podání žádosti

Místo a způsob sjednání termínu osobního podání žádosti cizincem v jeho státě, je uveden na webových stránkách příslušného konzulátu ČR v tomto státě. Způsob objednávání termínů se v různých státech může lišit. Rovněž se může lišit místo podávání žádosti, jelikož ve většině států se nyní žádosti o zaměstnaneckou kartu podávají ve vízových centrech, které nejsou přímo v objektu zastupitelského úřadu ČR.

Náležitosti žádosti o zaměstnaneckou kartu

Formulář žádosti může cizinec vyplnit zejména na elektronickém formuláři online nebo offline. K žádosti je nutné přiložit:

 • Cestovní doklad žadatele. Žadatel jej předloží při osobním podání žádosti na konzulátu ČR nebo ve vízovém centru.
 • Průkazová fotografie žadatele (2x).
 • Ohlášení (číslo volného pracovního místa).
 • Doklady o vzdělání (kvalifikaci) žadatele pro danou práci.
 • Pracovní smlouva nebo smlouvu o budoucí pracovní smlouvě.
 • Doklad o zajištění ubytování na území. Tímto se rozumí např. nájemní smlouva, výpis z katastru nemovitostí, že klient vlastní nemovitost k bydlení nebo potvrzení o zajištění ubytování, ověřeně podepsané vlastníkem nemovitosti.
 • Doklad o zdravotním pojištění (do doby, než splní podmínky pro vydání zaměstnanecké karty, kdy bude moci začít pracovat a bude ze zákona veřejně zdravotně pojištěn).

Přílohy, které nejsou povinné doložit při podání žádosti, ale mohou být Ministerstvem vnitra později vyžádány:

 • Výpis z trestního rejstříku ze státu jehož je občanem nebo ze státu, nebo kde v posledních letech nepřetržitě déle než 6 měsíců pobýval. Toto se netýká pobytu v ČR.
 • Dále může MV požadovat doklad potvrzující splnění požadavků stanovených opatřením Ministerstva zdravotnictví České republiky před zavlečením infekčního onemocnění ze zahraničí, ale k tomuto zatím neexistuje žádný prováděcí předpis, co má doklad obsahovat, takže na místo tohoto dokladu lze v současné době snad jen doporučit potvrzení lékaře, že žadatel netrpí závažnou infekční nemocí.

Stáří náležitostí žádosti

Náležitosti žádosti nesmí být starší 180 dnů. Toto omezení neplatí pro pas (pokud je platný), matriční doklady a fotografii cizince, pokud odpovídá jeho skutečné podobě.

Formuláře žádosti

Formulář žádosti si žadatel může vyplnit sám, nebo společně s právním zástupcem na elektronickém formuláři. Klient dále může naší advokátní kanceláři dodat údaje, na jejichž základě můžeme žádost připravit a zaslat klientovi ke kontrole a vytištění.

Současně se žádostí o zaměstnaneckou kartu je nutno předložit i formulář žádosti o dlouhodobé vízum. Dlouhodobé vízum potom budoucímu zaměstnanci slouží jen pro příjezd do ČR a převzetí zaměstnanecké karty. Při vyplnění této žádosti může pomoci naše advokátní kancelář, na elektronickém formuláři.

Podání žádosti, správní poplatek a průběh řízení

Podání žádosti

Následně žadatel ve stanoveném termínu a místě osobně podá žádost, kdy s ním bude zpravidla proveden i pohovor.

Správní poplatky

Správní poplatky, které je nutné zaplatit v souvislosti se shora popsanou žádostí o zaměstnaneckou kartu, jsou následující:

 • Za přijetí žádosti:
  • Za přijetí žádosti o zaměstnaneckou kartu – 1.500 Kč
  • Dále je zpravidla vyžadován poplatek 2.500 Kč za žádosti o vydání dlouhodobého víza pro příjezd do ČR
 • Za vydání průkazu pobytového povolení:
  • Za vydání zaměstnanecké karty – povolení k dlouhodobému pobytu – 1.000 Kč

Průběh řízení o žádosti o zaměstnaneckou kartu

Zastupitelský úřad následně žádost předá Ministerstvu vnitra do ČR, kde se o žádosti rozhoduje. Před rozhodnutím o žádosti je žadatel zpravidla vyzván, že má možnost se seznámit s podklady pro vydání rozhodnutí a vyjádřit se k nim. Více podrobností k této otázce v našem dalším článku zde.
Pokud MV žádosti vyhoví, je o tom žadatel vyrozuměn prostřednictvím konzulátu ČR.

Poté co zastupitelský úřad ČR vyrozumí žadatele o schválení žádosti o zaměstnaneckou kartu, dostaví se budoucí zaměstnanec na konzulát s dokladem o cestovním zdravotním pojištění a dokladem o zaplacení pojistného. Pojištění musí být platné na dobu ode dne vstupu na území ČR do doby než se na něho bude vztahovat veřejné zdravotní pojištění podle zákona o veřejném zdravotním pojištění, tedy do nástupu do zaměstnání.
Jakmile konzulát ČR budoucímu zaměstnanci vydá dlouhodobé vízum za účelem příjezdu do ČR k převzetí zaměstnanecké karty, může se vydat na cestu do ČR.

Lhůta k vydání rozhodnutí o žádosti

Ministerstvo vnitra má o výše popsané žádosti o rozhodnout do 60 dnů a zvlášť složitých případech, čí případech podmíněných vydáním závazného stanoviska do 90 dnů ode dne podání žádosti.

K výše uvedené lhůtě se připočítává doba až 30 dnů, jestliže je zapotřebí nařídit ústní jednání nebo místní šetření, je-li třeba někoho předvolat, někoho nechat předvést nebo doručovat veřejnou vyhláškou osobám, jimž se prokazatelně nedaří doručovat, nebo jde-li o zvlášť složitý případ a dále nutná k provedení dožádání, ke zpracování znaleckého posudku nebo k doručení písemnosti do ciziny. Lhůta také neběží po dobu přerušení řízení.

Lhůta dále neběží ode dne odeslání výzvy k pořízení biometrických údajů, do doby jejich zpracování a ode dne odeslání výzvy k převzetí průkazu pobytového povolení, do doby jeho převzetí žadatelem.

Ochrana před nečinností

V případě, že OAMP MV o žádosti o zaměstnaneckou kartu nerozhodne ve výše uvedené lhůtě, lze zejména podat žádost o uplatnění opatření proti nečinnosti, ke Komisi pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců.

Zamítnutí či zastavení řízení o žádosti

V případě, že Ministerstvo vnitra žádost rozhodnutím zamítne nebo usnesením zastaví, lze podat v 15denní lhůtě odvolání. V případě, že Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců odvolání zamítne, lze ještě podat správní žalobu a následně i kasační stížnost.

Postup po příjezdu budoucího zaměstnance do ČR

Po příjezdu do ČR se zaměstnanec ohlásí u zaměstnavatele a ohlásí jeho pobyt příslušnému pracovišti Policie ČR – odboru cizinecké policie. Ohlášení pobytu cizinecké policii je třeba provést nejpozději do 3 dnů od jeho příjezdu do ČR. Pokud je ale budoucí zaměstnanec ubytován na ubytovně či u jiného ubytovatele, měl by tuto povinnost za něj splnit tento ubytovatel.
Do tří pracovních dnů ode dne vstupu na území ČR se budoucí zaměstnanec dostaví na příslušné pracoviště Ministerstva vnitra k pořízení jeho biometrických údajů. Předtím si na poště zakoupí kolkové známky za 1.000,- Kč jako poplatek za vydání průkazu dlouhodobého pobytu – zaměstnanecké karty.

Po pořízení biometrických údajů MV vydá budoucímu zaměstnanci potvrzení o splnění podmínek pro vydání povolení k dlouhodobému pobytu – zaměstnanecké karty. Teprve po vydání tohoto potvrzení může zaměstnanec v ČR začít pracovat u svého zaměstnavatele, dle uzavřené pracovní smlouvy.

Následně se zaměstnanec ve lhůtě stanovené MV, nejpozději však do 60 dnů ode dne pořízení biometrických údajů, dostaví na příslušné pracoviště MV k převzetí průkazu dlouhodobého pobytu – zaměstnanecké karty.

Rezervujte konzultaci k problematice řešené tímto článkem

Nebo k článku zadejte dotaz či poptávku právní služby