Žádost o povolení trvalého pobytu cizince ze 3. státu, a to jako manžela nebo manželky občana ČR, po 2 letech pobytu na území, je nutno podat osobně na příslušném pracovišti OAMP MV. Podání této žádosti, včetně průběhu řízení, jsou podrobně popsány níže:

Možnosti rezervace termínu podání žádosti online

Pokud je žadatel již má některý typ pobytového povolení (nebo jej v nedávné době měl ještě platné), je evidován v cizineckém informačním systému, proto může termín podání žádosti rezervovat online na internetové stránce MV.

Rezervace online nemusí být dostupná pro všechny pracoviště OAMP Ministerstva vnitra.

Pokud tuto možnost rezervace termínu online žadatel nemá, nezbývá než vystát na příslušném pracovišti OAMP MV frontu.

Doporučujeme podat žádost na pracovišti OAMP MV příslušném dle místa hlášeného pobytu žadatele.

Je pravdou, že zákon o pobytu cizinců nestanovuje povinnou místní příslušnosti pracovišť OAMP MV, tudíž mnozí žadatelé dříve podávali (a občas i v dnešní době) mimo obvod jejich bydliště. Tototo ale doporučit nelze, jelikož některá pracoviště OAMP MV nyní neumožňují podat žádost cinci, který nespadá do jejich obvodu.

Náležitosti a přílohy žádosti

Formulář žádosti

Formulář žádosti může klient vyplnit společně s našim advokátem nebo právním asistentem na elektronickém formuláři. Klient ale také může naší advokátní kanceláři dodat údaje a my potom žádost vyplníme a zašleme klientovi ke kontrole.

Přílohy žádosti

K žádosti jsou nutné následující náležitosti a přílohy:

  • Cestovní doklad žadatele.
  • Oddací list.
  • Doklad potvrzující nepřetržitý pobyt 2 let žadatele na území ČR, jelikož takový doklad málokterý žadatel má k dispozici, tak alespoň čestné prohlášení obou manželů o době pobytu na území ČR a o případných zahraničních cestách žadatele. Toto lze případně doložit i razítky v cestovním dokladu. MV v případě těchto žádostí často provádí výslechy žadatele i jeho manželky (manžela).
  • Průkazová fotografie žadatele (2 x).
  • Potvrzení o zajištění ubytování žadatele. Příslušný formulář může připravit AK, dle údajů žadatele. Vyplněný formulář potvrzení může připravit AK. Namísto potvrzení lze rovněž doložit nájemní smlouvu. Pokud klient vlastní nemovitost, v níž bydlí a je v ní hlášen k pobytu, AK může již sama zajistit výpis z katastru nemovitostí a potvrzení o zajištění ubytování není nutno dokládat.

Stáří náležitostí žádosti

Náležitosti žádosti nesmí být starší 180 dnů. Toto omezení neplatí pro pas (pokud je platný), matriční doklady a fotografii cizince, pokud odpovídá jeho skutečné podobě.

Správní poplatek

Správní poplatek za podání žádosti není třeba hradit, jelikož jsou od jeho placení osvobozeni rodinní příslušníci občana EU.