Žádost o povolení trvalého pobytu cizince ze 3. státu, a to jako rodiče nezletilého občana ČR, po 2 letech pobytu na území, je nutno podat osobně na příslušném pracovišti odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra.

Pokud je žadatel evidován v cizineckém informačním systému (což je v případě této žádosti pravidlem), lze termín podání žádosti rezervovat online na internetové stránce MV. Rezervace online nemusí být dostupná pro všechny pracoviště OAMP Ministerstva vnitra.

Formulář žádosti

Formulář žádosti si žadatel může vyplnit sám, nebo společně s právním zástupcem na elektronickém formuláři. Klient dále může AK dodat údaje a AK může žádost vyplnit sama a zaslat klientovi ke kontrole a vytištění.

Náležitosti a přílohy žádosti

K žádosti je nutno doložit následující přílohy a náležitosti:

  • Cestovní doklad žadatele.
  • Průkazová fotografie žadatele (2 x).
  • Rodný list dítěte (za předpokladu, že je rodič – žadatel v rodném listu uveden).
  • Potvrzení o zajištění ubytování žadatele. Příslušný formulář může připravit AK, dle údajů žadatele. Vyplněný formulář potvrzení může připravit AK. Namísto potvrzení lze rovněž doložit nájemní smlouvu. Pokud klient vlastní nemovitost, v níž bydlí a je v ní hlášen k pobytu, AK může již sama zajistit výpis z katastru nemovitostí a potvrzení o zajištění ubytování není nutno dokládat.
  • Doklad potvrzující nepřetržitý pobyt 2 let žadatele na území ČR:
    • jelikož takový doklad málokterý žadatel má k dispozici, tak alespoň jeho čestné prohlášení a další případná čestná prohlášení dalších osob (svědků). Zejména to většinou bude čestné prohlášení bývalého manžela, manželky nebo partnera či partnerky (který je druhým rodičem občana ČR), případně dalších rodinných příslušníků apod. Nepřetržitost pobytu žadatele v ČR lze samozřejmě prokázat řadou dalších listin, např. výplatní lístky, prohlášení zaměstnavatele, razítka v cestovním dokladu apod. MV v případě těchto žádostí často provádí výslechy žadatele i často i jeho bývalého  manžela (manželky).

Stáří náležitostí žádosti

Náležitosti žádosti nesmí být starší 180 dnů. Toto omezení neplatí pro pas (pokud je platný), matriční doklady a fotografii cizince, pokud odpovídá jeho skutečné podobě.

Správní poplatek

Správní poplatek za podání žádosti není třeba hradit, jelikož jsou od jeho placení osvobozeni rodinní příslušníci občana EU.