Žádost o státní občanství ČR

Kategorie: Odborné články s prémiovým obsahem|Téma: , |Aktualizace: 21.07.2022|
Úvod>Odborné články s prémiovým obsahem>Žádost o státní občanství ČR
Ústavní soud opět zrušil ustanovení trestního zákoníku zmocňující vládu ke konkretizaci pojmu množství větší než maléÚstavní soud zrušil ustanovení trestního zákoníku zmocňující vládu ke konkretizaci pojmu množství větší než malé
Svémocné vystěhování, vyklizení nájemce či podnájemce z bytu nebo domu - ochrana nájemceSvémocné vystěhování, vyklizení nájemce či podnájemce z bytu nebo domu

Právní návod řeší náležitosti žádosti o udělení státního občanství České republiky (naturalizace), nejčastějšími problémy žadatelů (důvodů zamítnutí žádosti) a otázkami celého řízení o žádosti.

Náležitosti žádosti o státní občanství

Při podání žádosti o udělení státního občanství České republiky je třeba doložit následující:

 • Vyplněný dotazník žadatele o udělení státního občanství České republiky (žadatel obdrží a vyplní na úřadě příslušném k přijetí žádosti).
 • Žádost o státní občanství, sepsanou volnou formou žadatelem (šablona a příklad této žádosti viz níže).
 • Životopis sepsaný v českém jazyce, s uvedením údajů zejména o (šablona a příklad životopisu viz níže):
  • pobytu v ČR,
  • délce zahraničních pobytů,
  • pracovní a jiné výdělečné činnosti v ČR,
  • rodinném a společenském životě.
 • Rodný list.
 • Oddací list nebo doklad o registrovaném partnerství.
 • Úmrtní list zemřelého manžela nebo partnera.
 • Doklady prokazující pobyt žadatele v ČR a jeho zahraniční pobyty – toto zpravidla výjimečně, dle situace konkrétního žadatele.
 • Výpis z evidence rejstříku trestů České republiky.
 • Výpis z rejstříku trestů ze státu, jehož je žadatel občanem nebo kde pobýval déle než 6 měsíců po dosažení věku 15, ale jen, pokud v ČR pobývá méně než 10 let.
 • Doklad o zkoušce z českého jazyka – úroveň B1 (není třeba u žadatele, který doloží, že v minulosti absolvoval alespoň po dobu 3 školních let základní, střední, nebo vysokou školu, na kterých byl vyučovacím jazykem český jazyk, žadatel, který je ke dni podání žádosti mladší 15 nebo starší 65 let, nebo žadatel s tělesným nebo mentálním postižením, které mu znemožňuje osvojit si znalost českého jazyka).
 • Doklad o zkoušce z českých reálií (není třeba u žadatele, který doloží, že v minulosti absolvoval alespoň po dobu 3 školních let základní, střední, nebo vysokou školu, na kterých byl vyučovacím jazykem český jazyk, žadatel, který je ke dni podání žádosti mladší 15 nebo starší 65 let, nebo žadatel s tělesným nebo mentálním postižením, které mu znemožňuje osvojit si znalost ústavního systému České republiky a základní orientaci v kulturně-společenských, zeměpisných a historických reáliích České republiky).
 • Potvrzení týkající se plnění daňových či jiných poplatkových veřejnoprávních povinností a sociální podpory:
  • potvrzení o bezdlužnosti – od České správy sociálního zabezpečení;
  • potvrzení o bezdlužnosti a přehled plateb za poslední 3 roky – od veřejné zdravotní pojišťovny žadatele;
  • přehled dávek státní sociální podpory a dávek v hmotné nouzi, které byly žadateli vyplaceny v posledních 3 letech nebo potvrzení o tom, že žadatel žádné z těchto dávek nepobíral – od úřadu práce;
  • potvrzení o bezdlužnosti – od finančního úřadu;
  • potvrzení o bezdlužnosti – od celní úřadu.
 • Doklady o příjmech žadatele za poslední 3 roky:
  • pokud měl žadatel příjmy např. z pracovního poměru – zaměstnání: (i) všechny jeho pracovní smlouvy, (ii) potvrzení o příjmech žadatele po celou dobu jeho zaměstnání;
  • pokud žadatel např. vykonával funkci jednatele spol. s r.o.: (i) všechny smlouvy o výkonu funkce, (ii) potvrzení o výši odměny jednatele po celou dobu jeho zaměstnání;
  • pokud měl žadatel např. příjmy ze samostatné výdělečné činnosti (OSVČ, např. živnostník): (i) platební výměry na daň z příjmu od Finančního úřadu za poslední 3 roky, (ii) vyúčtování pojistného na sociální a důchodové pojištění od České správy sociálního zabezpečení;
  • pokud žadatel nemá příjmy např. z jeho vlastního pracovního poměru nebo podnikání, může žadatel doložit kupříkladu:
   • potvrzení, že je příjemcem starobního či jiného důchodu,
   • doklady prokazující příjmy manžela, rodičů apod., pokud je na tyto příjmy odkázán,
   • doklady prokazující příjem ze zahraničí apod.
 • Doklady o studiu, pokud žadatel na území ČR studoval, a to konkrétně:
  • potvrzení o studiu,
  • poslední školní vysvědčení nebo jiné doklady prokazující studium.

Společná žádost manželů, rodičů a dětí

Jsou v zásadě možné 4 varianty společných žádostí manželů, rodičů a dětí. Konkrétně je o (1) společnou žádost manželů, (2) společnou žádost manželů a jejich dítěte, (3) společnou žádost rodiče a dítěte, (4) samostatnou žádost pro dítě podanou jeho rodičem. Podrobnosti k těmto žádostem jsou uvedeny níže:

 1. Společná žádost manželů:
  • Splnění podmínek pro udělení českého občanství je pak nutno tvrdit a prokazovat samozřejmě zvlášť pro každého z manželů.
 2. Společná žádost manželů a dítěte:
  • Manželé mohou do své společné žádosti zahrnout i dítě. Dítětem se rozumí osoba mladší 18 let, pokud již dříve nenabyla svéprávnosti.
  • Pokud je ve společné žádosti manželů zahrnuto dítě starší 15 let, je nutné, aby vyjádřilo svůj souhlas se žádostí, buď písemným souhlasem s úředně ověřeným podpisem nebo souhlasem bez ověřeného podpisu, učiněným před příslušným krajským úřadem (v Praze před příslušným úřadem městské části) při podání žádosti.
 3. Společná žádost rodiče a dítěte:
  • Kterýkoliv rodič může do jeho žádosti o udělení českého občanství zahrnout jeho dítě.
  • S touto žádostí musí vyslovit písemný souhlas s opatřený ověřeným podpisem druhý rodičů. Ověření podpisu není nutné, pokud druhý rodič souhlas vysloví před příslušným krajským úřadem (v Praze před příslušným úřadem městské části) při podání žádosti.
  • Souhlas druhého rodiče není nutný v následujících případech:
   • pokud byl rodičovské odpovědnosti zbaven;
   • výkon jeho rodičovské odpovědnosti byl v této oblasti omezen nebo pozastaven;
   • pokud žije mimo území České republiky a jeho pobyt není znám;
   • pokud zemřel.
 4. Samostatná žádost pro dítě
  • Rodič nebo jiný zákonný zástupce dítěte či opatrovník může pro něj podat samostatnou žádost o udělení českého občanství.
  • Pokud je dítě starší 15 let, je nutné, aby vyjádřilo svůj souhlas se žádostí, buď písemným souhlasem s úředně ověřeným podpisem nebo souhlasem bez ověřeného podpisu, učiněným před příslušným krajským úřadem (v Praze před příslušným úřadem městské části) při podání žádosti.

Společná žádost se podává jako jedna žádost, ve které je zahrnuto více osob, což znamená, že MV vede správní řízení o jediné společné žádosti.

Pokud během řízení dospěje MV k závěru, že některá osoba nesplňuje podmínky získání státního občanství, může společnou žádost příslušné osoby vyloučit do samostatného řízení, kde ji potom zamítne. V některých případech (ale nepříliš často) MV žadatele upozorní na nedostatky společné žádosti a na možnost požádat o projednání žádostí v samostatném řízení. Žádosti osoby, která v rámci společné žádosti splňuje podmínky získání státní občanství udělením, potom žádostí vyhoví (vydáním listiny o udělení státního občanství). Zde je nutno ale upozornit, že v těchto případech má MV spíše tendenci zamítnout společnou žádost všech osob.

V těchto zamítavých rozhodnutích MV často argumentuje zásadou jednotného občanství celé rodiny, který vyplývá čl. 6 Evropské úmluvy o státním občanství.

Judikatura k zamítavým rozhodnutím o společné žádosti a zásadě jednotného občanství rodiny

V rámci prémiového obsahu je níže uveden přehled relevantní judikatury (doplněné citacemi nebo stručným komentářem) k zamítnutí společné žádosti o státní občanství, případně žádosti podané rodičem (nebo rodiči) za jejich nezletilé dítě, zejména s ohledem na zásadu jednotného státního občanství celé rodiny. Konkrétně se jedná o celkem o 4 rozhodnutí Ústavního, nejvyššího a krajského soudu:

Zde se nachází prémiový obsah, který je přístupný jen držitelům předplatného.

Máte-li odpovídající předplatné, přihlaste se zde.

Pokud předplatné ještě nemáte, zvažte následující možnost přístupu k prémiovému obsahu:
Předplatné prémiového obsahu odborného článku a souvisejících FAQs: “Žádost o státní občanství ČR” + Vzory ke stažení v kategorii “Státní občanství”

Vzory ke stažení, návody a komentáře k některým přílohám žádosti o státní občanství

Životopis a vlastní dokument žádosti o státní občanství

Životopis

Životopis pro účely podání žádosti o udělení českého státního občanství, musí mít minimálně následující obsahové náležitosti:

 • pobytu v ČR,
 • délce zahraničních pobytů,
 • pracovní a jiné výdělečné činnosti v ČR,
 • rodinném a společenském životě.

Po formální stránce u životopisu chybují často v tom, že nedostatečně přesně (nebo vůbec) neuvedou údaje o jejich zahraničních pobytech. V tomto směru Ministerstvo vnitra po podání žádosti vyzývá žadatele k odstranění vad žádosti, aby tyto přesné údaje uvedl. V naší praxi se nejvíce osvědčilo toto řešit následným čestným prohlášením, které je zde rovněž k dispozici ke stažení.

Nicméně i šablona životopisu je připravena na to, abyste přímo do něj mohli zadat dostatečně přesné údaje o délkách vašich zahraničních pobytech. Ale pokud se rozhodnete přesné údaje o pobytech neuvádět do životopisu (např. ze stylistických důvodů), máte možnost tyto údaje uvést do vzoru čestného prohlášení, které podáte spolu s ostatními dokumenty při podání žádosti.

Dokument vlastní žádosti

Ačkoli krajský úřad (v Praze příslušný úřad městské části) při podání žádosti se žadatelem vyplňuje dotazník k žádosti o státní občanství, je ještě nutné, aby žadatel předložil vlastní dokument žádosti, psaný volnou formou. Rovněž vzor tohoto dokumentu je ke níže ke stažení, v rámci prémiového obsahu tohoto právního návodu.

Vzory ke stažení (životopisy a vlastní dokumenty žádosti)

Kategorie vzoruNázev souboruFormát souboruDatum aktualizaceNázev vzoruPodrobnější informace o vzoru a případné komentáře k jeho použitíKoupit kategorii
Státní občanství (životopisy, dokumenty vlastní žádosti)životopis žadatele, obcanstvi cr, 10 let pobytu, vzordocx30.04.2022ŽivotopisPro situaci 10letého pobytu na území ČR (tj. trvalý pobyt je kratší než 5 let).[koupit kategorii]
Státní občanství (životopisy, dokumenty vlastní žádosti)životopis žadatele, obcanstvi cr, 5 let pobytu, vzordocx30.04.2022ŽivotopisPro situaci 5letého trvalého pobytu na území ČR.[koupit kategorii]
Státní občanství (životopisy, dokumenty vlastní žádosti)zado obcanstvi, vzordocx22.07.2022Žádost o udělení státního občanství České republikyPsané volnou formou[koupit kategorii]

Obsah každého z těchto dokumentů záleží na individuálních okolnostech každého žadatele, nelze k nim připravit univerzální vzor, který by bylo možné jen jednoduše vyplnit. Do těchto šablon je proto nutno doplnit údaje žadatele a upravit i doplnit jejich obsah, aby přesně a pravdivě odpovídal konkrétním okolnostem žadatele.

Čestné prohlášení k délce pobytu na území

Vzory ke stažení (čestná prohlášení k délce pobytu na území)

Čestná prohlášení délce pobytu na území dobré použít, zejména pokud tyto údaje žadatel neuvede do životopisu a je od MV později vyzván, aby tyto údaje dodal.

Kategorie vzoruNázev souboruFormát souboruDatum aktualizaceNázev vzoruPodrobnější informace o vzoru a případné komentáře k jeho použitíKoupit kategorii
Státní občanství (čestná prohlášení k délce pobytu na území)cest prohl, doby pob na území, 10 let pob, vzordocx22.07.2022Čestné prohlášeníČestné prohlášení k době pobytu na území ČR, pokud tyto údaje nejsou v životopisu k žádosti o udělení státního občanství. Jedná se o vzor, pokud žadatel podává žádost po 10 letech pobytu na území.[koupit kategorii]
Státní občanství (čestná prohlášení k délce pobytu na území)cest prohl, doby pob na území, 5 let pob, vzordocx22.07.2022Čestné prohlášeníČestné prohlášení k době pobytu na území ČR, pokud tyto údaje nejsou v životopisu k žádosti o udělení státního občanství. Jedná se o vzor, pokud žadatel podává žádost po 5 letech pobytu na území (tj. cizinec má již 5 let trvalý pobyt).[koupit kategorii]

Prokazování bezdlužnosti na výživném na nezletilé dítě

V případě že má žadatel nezletilé dítě s trvalým pobytem na území ČR, které nemá ve vlastní péči (tj. zpravidla rozvedený rodič dítěte), musí prokázat, že během 3 let předcházejících podání žádosti závažným způsobem neporušil povinnost hradit výživné.

Pokud žadatel nemá konkrétní doklady o úhradách výživného, např. rozsudek o výživném a výpisy z bankovního účtu, většinou nezbývá než k žádosti doložit čestné prohlášení druhého manžela (partnera), který má dítě v péči (tj. k jehož rukám má být výživné hrazeno), potvrzující řádné úhrady výživného. Pro tento případ jsou níže v prémiové části tohoto právního návodu k dispozici ke stažení následující vzory čestných prohlášení, pro různé situace:

Vzory ke stažení (čestná prohlášení o bezdlužnosti na výživném pro dítě)

Kategorie vzoruNázev souboruFormát souboruDatum aktualizaceNázev vzoruPodrobnější informace o vzoru a případné komentáře k jeho použitíKoupit kategorii
Státní občanství (čestná prohlášení o bezdlužnosti na výživném pro dítě)cest prohl, výživné, bez výše a doby placení, vzordocx15.03.2022Čestné prohlášeníČestné prohlášení, že rozvedený manžel platí výživné na děti na základě ústní dohody o výživném, bez uvedení výše výživného.[koupit kategorii]
Státní občanství (čestná prohlášení o bezdlužnosti na výživném pro dítě)cest prohl, výživné, s výší a dobou placení, vzordocx15.03.2022Čestné prohlášeníČestné prohlášení, že rozvedený manžel platí výživné na děti na základě ústní dohody o výživném, s uvedením výše výživného a doby jeho placení.[koupit kategorii]
Státní občanství (čestná prohlášení o bezdlužnosti na výživném pro dítě)cest prohl, výživné, s výší výživného, ale bez doby placení, vzordocx15.03.2022Čestné prohlášeníČestné prohlášení, že rozvedený manžel platí výživné na děti na základě ústní dohody o výživném, s uvedením výše výživného.[koupit kategorii]

Dokumenty k prokazování příjmu

Doklady o příjmu z pracovního poměru

Zákon zcela přesně neurčuje jaké konkrétní dokumenty má žadatel k prokázání příjmů z pracovního poměru doložit. Nemusí se přitom jednat o příjmy samotného žadatele, ale jeho rodinných příslušníků nebo jiné osoby blízké, která přispívá na jeho životní náklady. Zákon rovněž nestanovuje limit minimálního příjmu žadatele. V případě očividně nízkého příjmu může MV žadatele vyzvat, aby vyčíslil jeho měsíční náklady na výživu, bydlení, oblečení apod. V rámci prémiového obsahu jsou doporučení jak nejlépe prokazovat příjmy z pracovního poměru, včetně formuláře ke stažení, pokud zaměstnavatel žádným odpovídajícím formulářem nedisponuje:

Zde se nachází prémiový obsah, který je přístupný jen držitelům předplatného.

Máte-li odpovídající předplatné, přihlaste se zde.

Pokud předplatné ještě nemáte, zvažte následující možnost přístupu k prémiovému obsahu:
Předplatné prémiového obsahu odborného článku a souvisejících FAQs: “Žádost o státní občanství ČR” + Vzory ke stažení v kategorii “Státní občanství”

Vzory ke stažení (formulář MV přizpůsobený prokazování příjmu žadatele o občanství ze zaměstnání – závislé činnosti)

Kategorie vzoruNázev souboruFormát souboruDatum aktualizaceNázev vzoruPodrobnější informace o vzoru a případné komentáře k jeho použitíKoupit kategorii
Státní občanství (čestná prohlášení o bezdlužnosti na výživném pro dítě)potvr prij, prac pom, vzordocx10.05.2022Potvrzení o výši příjmu pro účely doložení výše příjmu z pracovního poměruFormulář OAMP MV upravený pro potřeby potvrzení o příjmu z pracovního poměru, k žádosti o státní občanství.

Jde o jeden z dokumentů, které je vhodné přiložit k žádosti, pokud má žadatel příjmy z pracovního poměru.

S drobnou úpravou lze tento formulář použít i pro příjmy na základě smlouvy o výkonu funce jednatele společnosti s.r.o., pokud má příjmy formou pravidelných měsíčních plateb.
[koupit kategorii]

Informativní osobní list důchodového pojištění

MV nebo už příslušný odbor matriky při podání žádosti (viz kapitola “Místo podání žádosti” níže) může v některých situacích od žadatele vyžadovat doložení informativního osobního listu důchodového pojištění. Níže v rámci prémiového obsahu jsou uvedeny postupy a vzory k získání tohoto dokumentu:

Zde se nachází prémiový obsah, který je přístupný jen držitelům předplatného.

Máte-li odpovídající předplatné, přihlaste se zde.

Pokud předplatné ještě nemáte, zvažte následující možnost přístupu k prémiovému obsahu:
Předplatné prémiového obsahu odborného článku a souvisejících FAQs: “Žádost o státní občanství ČR” + Vzory ke stažení v kategorii “Státní občanství”

Prominutí některých náležitostí žádosti

Doložení některých výše uvedených náležitostí lze v zákonem stanovených případech prominout. Toto je ale třeba posuzovat individuálně, dle situace konkrétního žadatele.

Místo podání žádosti

Žádost o udělení státního občanství České republiky je nutno podat osobně u příslušného odboru krajského úřadu (oddělení matrik a státního občanství), podle místa trvalého pobytu žadatele. Pouze v Praze se žádost podává u příslušného odboru úřadu městské části Praha 1 až 22.

Průběh řízení o žádosti

Úřad příslušný k podání žádosti má se žadatelem vyplnit dotazník. Následně má žádost o udělení státního občanství se jeho stanoviskem, stanoviskem obecního úřadu z místa bydliště žadatele a dalšími doklady zaslat do 30 dnů Ministerstvu vnitra, které o žádosti rozhodne.

Pokud MV dospěje k závěru, že žádost má vady, vyzve žadatele k jejich odstranění a řízení přeruší. Vady žadatele odstraní zpravidla doložením dalších listin či dokladů a zpravidla i písemným vyjádřením. K tomu také viz níže kapitola “Žádost o prodloužení lhůty k odstranění vad žádosti”.

Ministerstvo vnitra si může žadatele předvolat k ústnímu jednání. O žádosti má Ministerstvo vnitra rozhodnout do 180 dnů.

V případě kladného vyřízení žádosti MV žadateli vydá listina o udělení státního občanství České republiky.

V souvislosti s vydáním listiny o udělení státního občanství žadatel zaplatí správní poplatek 2.000,- Kč, který lze v některých případech snížit až na 500,- Kč a u nezletilého dítěte azylanta až na 100,- Kč.

Následně se žadatel musí ve stanoveném termínu dostavit na příslušný krajský úřad (v Praze před úřad městské části) ke složení státoobčanského slibu. Tento slib musí žadatel složit do 12 měsíců od doručení výzvy k jeho složení.

Žádost o prodloužení lhůty k odstranění vad žádosti

Pokud MV dospěje k závěru, že žádost má vady, vyzve žadatele k jejich odstranění a řízení přeruší. Vady žadatele odstraní zpravidla doložením dalších listin či dokladů a zpravidla i písemným vyjádřením. Někdy není možné ve stanovené lhůtě zajistit potřebné dokumenty. V této situaci nezbývá než požádat MV o prodloužení lhůty k odstranění vad žádosti. Vzory těchto žádostí, pro různé situace jsou k dispozici níže:

Vzory ke stažení (žádosti o prodloužení lhůty k odstranění vad žádosti o státní občanství)

Kategorie vzoruNázev souboruFormát souboruDatum aktualizaceNázev vzoruPodrobnější informace o vzoru a případné komentáře k jeho použitíKoupit kategorii
Státní občanství (žádosti o prodloužení lhůty k odstranění vad žádosti o státní občanství)zado prodlou lhut odstr vad zado, do ds, vzordocx26.07.2022Žádost o prodloužení lhůty k odstranění vad žádostiŽádost o prodloužení lhůty k odstranění vad žádosti o udělení státního občanství ČR. Tento vzor je použitelný pro situaci, kdy MV vyzve žadatele k odstranění vad žádosti doložením dalších dokumentů, ale žadatel není schopen poždované dokumenty zajistit, ve lhůtě stanovené MV. Vzor je určen k podání datovou schránkou samotným žadatelem.[koupit kategorii]
Státní občanství (žádosti o prodloužení lhůty k odstranění vad žádosti o státní občanství)zado prodlou lhut odstr vad zado, dok z ciziny, do ds, zmocněnec, vzordocx26.07.2022Žádost o prodloužení lhůty k odstranění vad žádostiŽádost o prodloužení lhůty k odstranění vad žádosti o udělení státního občanství ČR. Tento vzor je použitelný pro situaci, kdy MV vyzve žadatele k odstranění vad žádosti doložením dalších dokumentů, ale žadatel není schopen poždované dokumenty zajistit, ve lhůtě stanovené MV. Důvod žádosti o prodloužení spočívá v nutnosti zajistit potřebné dokumenty v cizině. Vzor je určen k podání datovou schránkou, prostřednictvím zmocněnce.[koupit kategorii]
Státní občanství (žádosti o prodloužení lhůty k odstranění vad žádosti o státní občanství)zado prodlou lhut odstr vad zado, dok z ciziny, doporučeně, zmocněnec, vzordocx26.07.2022Žádost o prodloužení lhůty k odstranění vad žádostiŽádost o prodloužení lhůty k odstranění vad žádosti o udělení státního občanství ČR. Tento vzor je použitelný pro situaci, kdy MV vyzve žadatele k odstranění vad žádosti doložením dalších dokumentů, ale žadatel není schopen poždované dokumenty zajistit, ve lhůtě stanovené MV. Důvod žádosti o prodloužení spočívá v nutnosti zajistit potřebné dokumenty v cizině. Vzor je určen k podání doporučenou poštou, prostřednictvím zmocněnce.[koupit kategorii]
Státní občanství (žádosti o prodloužení lhůty k odstranění vad žádosti o státní občanství)zado prodlou lhut odstr vad zado, doporučeně, vzordocx26.07.2022Žádost o prodloužení lhůty k odstranění vad žádostiŽádost o prodloužení lhůty k odstranění vad žádosti o udělení státního občanství ČR. Tento vzor je použitelný pro situaci, kdy MV vyzve žadatele k odstranění vad žádosti doložením dalších dokumentů, ale žadatel není schopen poždované dokumenty zajistit, ve lhůtě stanovené MV. Vzor je určen k podání doporučenou poštou samotným žadatelem.[koupit kategorii]
Státní občanství (žádosti o prodloužení lhůty k odstranění vad žádosti o státní občanství)zado prodlou lhut odstr vad zado, doporučeně, zmocněnec, vzordocx26.07.2022Žádost o prodloužení lhůty k odstranění vad žádostiŽádost o prodloužení lhůty k odstranění vad žádosti o udělení státního občanství ČR. Tento vzor je použitelný pro situaci, kdy MV vyzve žadatele k odstranění vad žádosti doložením dalších dokumentů, ale žadatel není schopen poždované dokumenty zajistit, ve lhůtě stanovené MV. Vzor je určen k podání doporučenou poštou, prostřednictvím zmocněnce.[koupit kategorii]

Nejčastější důvody zamítnutí žádosti

Nejčastější problémy žadatelů spočívají v nemožnosti prokázat finanční příjem za poslední 3 roky a dále v existenci dřívějšího dluhu (byť i krátkodobého) na veřejném zdravotním pojištění, sociálním zabezpečení, důchodovém pojištění, daních, clech, odvodech a poplatcích. Nejčastější bývá historický krátkodobý dluh na veřejném zdravotním pojištění období posledních 3 let.

Odvolání – rozklad – v případě zamítnutí žádosti

Opravným prostředkem proti rozhodnutí ministerstva zamítajícím žádost o udělení státního občanství ČR je rozklad. V případě zamítnutí rozkladu lze žalobu k soudu rozhodujícímu ve věcech správního soudnictví. V rámci níže uvedeného prémiového obsahu toho právního návodu jsou k dispozici ke stažení vzory (příklady) těchto rozkladů, v závislosti na tom, z jakého důvodu byla žádost Ministerstvem zamítnuta.

Vzory ke stažení (rozklady – odvolání)

Zde jsou k dispozici ke stažení vzory rozkladů (odvolání) proti rozhodnutí MV zamítající žádost o státní občanství. Jedná se jen o úspěšné vzory, které byly použity v rámci naší advokátní praxe:

Kategorie vzoruNázev souboruFormát souboruDatum aktualizaceNázev vzoruPodrobnější informace o vzoru a případné komentáře k jeho použitíKoupit kategorii
Státní občanství (rozklady - odvolání)rozkl mv, bez hlav, ds, vzordocx26.07.2022Rozklad proti rozhodnutí Ministerstva vnitraRozklad (odvolání) proti rozhodnutí MV o zamítnutí žádosti o státní občanství. Důvodem zamítnutí žádosti byl v tomto případě dluh na zdravotním pojištění. Určeno k podání žadatelem do datové schránky.[koupit kategorii]
Státní občanství (rozklady - odvolání)rozkl mv, bez hlav, poštou, vzordocx26.07.2022Rozklad proti rozhodnutí Ministerstva vnitraRozklad (odvolání) proti rozhodnutí MV o zamítnutí žádosti o státní občanství. Důvodem zamítnutí žádosti byl v tomto případě dluh na zdravotním pojištění. Určeno k podání žadatelem (odeslání) žadatelem doporučenou poštovní zásilkou.[koupit kategorii]

Často kladené otázky a judikatura

Syn studoval v zahraničí 4,5 roku, předtím bydlel v České republice 6 let a trvalý pobyt má již 10 let.

Může žádat o státní občanství?
2022-08-07T17:57:19+02:00

Zde se nachází prémiový obsah, který je přístupný jen držitelům předplatného.

Máte-li odpovídající předplatné, přihlaste se zde.

Pokud předplatné ještě nemáte, zvažte následující možnost přístupu k prémiovému obsahu:
Předplatné prémiového obsahu odborného článku a souvisejících FAQs: “Žádost o státní občanství ČR” + Vzory ke stažení v kategorii “Státní občanství”

Mám syna ve věku 23 let. Má podat žádost o státní občanství sám nebo společně se mnou a manželem?2022-08-07T18:00:31+02:00

Zde se nachází prémiový obsah, který je přístupný jen držitelům předplatného.

Máte-li odpovídající předplatné, přihlaste se zde.

Pokud předplatné ještě nemáte, zvažte následující možnost přístupu k prémiovému obsahu:
Předplatné prémiového obsahu odborného článku a souvisejících FAQs: “Žádost o státní občanství ČR” + Vzory ke stažení v kategorii “Státní občanství”

Chceme s manželkou žádat o státní občanství. Manželka má hodně špatný zrak, pro čtení potřebuje lupu. Má problém se s touto vadou zraku připravit na zkoušku z českého jazyka a reálií. Nemá ale přiznanou invaliditu. Bylo by možné zkoušku prominout?2022-08-07T17:58:13+02:00

Zde se nachází prémiový obsah, který je přístupný jen držitelům předplatného.

Máte-li odpovídající předplatné, přihlaste se zde.

Pokud předplatné ještě nemáte, zvažte následující možnost přístupu k prémiovému obsahu:
Předplatné prémiového obsahu odborného článku a souvisejících FAQs: “Žádost o státní občanství ČR” + Vzory ke stažení v kategorii “Státní občanství”

Jsem v ČR už 20 let a chtěla bych požádat o uděleni českého občanství. Mám ale složitou životní situaci. V neúspěšném podnikáni sem se zadlužila a vyhlásila osobní bankrot, který byl schválený a řádně splácím jeden rok. Zbývá mi splácet ještě 4 roky. Vážně jsem onemocněla a dostala plný invalidní důchod. Nyní se připravuji na zkoušky z českého jazyka a českých reálií.

Mám šanci získat české občanství?

Byla by možná nějaká sleva na invaliditu při platbě za zkoušky?
2022-07-27T00:12:14+02:00

Odpověď na tuto otázku (otázky) je podle stavu právní úpravy ke dni 04.12.2021

Znění odpovědi na otázku (otázky):

Zde se nachází prémiový obsah, který je přístupný jen držitelům předplatného.

Máte-li odpovídající předplatné, přihlaste se zde.

Pokud předplatné ještě nemáte, zvažte následující možnost přístupu k prémiovému obsahu:
Předplatné prémiového obsahu odborného článku a souvisejících FAQs: “Žádost o státní občanství ČR” + Vzory ke stažení v kategorii “Státní občanství”

Jsem ženatý přes 12 let, nikdy jsme neměli v rodině problémy až teď se manželka, já a moje matka jsme se dostali do křížku ze zákonem. Dostali jsme všichni tři podmínku od trestního soudu na 3 roky. Moje žena pochází ze SR, má v ČR trvalý pobyt od r. 2007, předtím měla tady přechodný pobyt, je trvale zaměstnaná na HPP, dobu neurčitou.

Byla by žádost mé ženy o udělení českého státního občanství zamítnuta z důvodu trestního odsouzení?
2022-07-27T00:12:14+02:00

Odpověď na tuto otázku (otázky) je podle stavu právní úpravy ke dni 04.12.2021

Znění odpovědi na otázku (otázky):

Zde se nachází prémiový obsah, který je přístupný jen držitelům předplatného.

Máte-li odpovídající předplatné, přihlaste se zde.

Pokud předplatné ještě nemáte, zvažte následující možnost přístupu k prémiovému obsahu:
Předplatné prémiového obsahu odborného článku a souvisejících FAQs: “Žádost o státní občanství ČR” + Vzory ke stažení v kategorii “Státní občanství”

Moje manželka dostala před dvěma lety se mnou přechodný pobyt jako s občanem ČR. Předtím pobývala v ČR 5 let na dlouhodobý pobyt. Pochází z Dombasu. Kdy může žádat o státní občanství ČR?2022-07-27T00:12:14+02:00

Zde se nachází prémiový obsah, který je přístupný jen držitelům předplatného.

Máte-li odpovídající předplatné, přihlaste se zde.

Pokud předplatné ještě nemáte, zvažte následující možnost přístupu k prémiovému obsahu:
Předplatné prémiového obsahu odborného článku a souvisejících FAQs: “Žádost o státní občanství ČR” + Vzory ke stažení v kategorii “Státní občanství”

Manželka dostala přechodný pobyt na 5 let. Slyšel jsem, že 3 letech může žádat o občanství. Ale máme problém protože předtím neměla žádnou oficiální práci v České republice. Aktuálně máme spolu 9 měsíčního syna a v červenci čekáme druhé dítě. Doteď měla placené komerční pojištění. Ale z důvodu výše mých příjmů, naši celkové finanční situace, bylo pojištění placeno mou rodinou. Nadále ale není možné jakýmkoliv způsobem platit nebo jinak zabezpečit moji manželku a nenarozeného syna komerčně placeným pojištěním. A i když ji bylo přiděleno rodné číslo, tak nám bylo řečeno že není oficiálně pojistitelná z důvodu že nemá občanství a nebo nemá pracovní smlouvu. Pracovní smlouvu nemůže řešit protože se stará o syna a navíc se nám za 3 měsíce narodí další syn. Jednali jsme s pojišťovnou, a podle jejich vyjádření je jediná cesta aby měla uděleno státní občanství České republiky.2022-07-27T00:12:14+02:00

Zde se nachází prémiový obsah, který je přístupný jen držitelům předplatného.

Máte-li odpovídající předplatné, přihlaste se zde.

Pokud předplatné ještě nemáte, zvažte následující možnost přístupu k prémiovému obsahu:
Předplatné prémiového obsahu odborného článku a souvisejících FAQs: “Žádost o státní občanství ČR” + Vzory ke stažení v kategorii “Státní občanství”

Mám státní občanství 3. státu (Egypt). Moje manželka má české státní občanství. Žijeme spolu v České republice. Mám trvalý pobyt v ČR a celková doba mého pobytu v ČR je 4 roky.

Dozvěděl jsem se, že existuje možnost získat české občanství i méně než po 5 letech pobytu, když moje manželka je Češka.

Mohu za této situace podat žádost o udělení státního občanství ČR?

Jaké jsou šanci na úspěch takové žádosti?

Co jiné je možné v této situaci doporučit?
2022-07-27T00:12:14+02:00

Odpověď na tuto otázku (otázky) je podle stavu právní úpravy ke dni 10.01.2021. Odpověď také zahrnuje stručné právní stanovisko k dané problematice:

Zde se nachází prémiový obsah, který je přístupný jen držitelům předplatného.

Máte-li odpovídající předplatné, přihlaste se zde.

Pokud předplatné ještě nemáte, zvažte následující možnost přístupu k prémiovému obsahu:
Předplatné prémiového obsahu odborného článku a souvisejících FAQs: “Žádost o státní občanství ČR” + Vzory ke stažení v kategorii “Státní občanství”

Mám manžela občana EU, já sama jsem občankou třetího státu. Máme s manželem nezletilého syna, který je občanem EU. Chtěla bych požádat o občanství ČR pro mě a pro syna.

Je pro nás lepší podat společnou žádost se synem nebo podat obě žádosti samostatně?
2022-07-27T00:12:14+02:00

Odpověď na tuto otázku (otázky) je podle stavu právní úpravy ke dni 03.05.2022.

Zde se nachází prémiový obsah, který je přístupný jen držitelům předplatného.

Máte-li odpovídající předplatné, přihlaste se zde.

Pokud předplatné ještě nemáte, zvažte následující možnost přístupu k prémiovému obsahu:
Předplatné prémiového obsahu odborného článku a souvisejících FAQs: “Žádost o státní občanství ČR” + Vzory ke stažení v kategorii “Státní občanství”

Nenalezli jste v tomto článku řešení vašeho právního problému?

Rezervujte konzultaci online s experty na trestní právo

Načítám...
Ústavní soud opět zrušil ustanovení trestního zákoníku zmocňující vládu ke konkretizaci pojmu množství větší než maléÚstavní soud zrušil ustanovení trestního zákoníku zmocňující vládu ke konkretizaci pojmu množství větší než malé
Svémocné vystěhování, vyklizení nájemce či podnájemce z bytu nebo domu - ochrana nájemceSvémocné vystěhování, vyklizení nájemce či podnájemce z bytu nebo domu

Název