Článek se zabývá náležitostmi žádosti o udělení státního občanství ČR (naturalizace), dále nejčastějšími problémy žadatelů (důvodů zamítnutí žádosti) a průběhem řízení o žádosti.

Náležitosti žádosti o státní občanství

Při podání žádosti o udělení státního občanství České republiky je třeba doložit následující:

 • Vyplněný dotazník žadatele o udělení státního občanství České republiky (žadatel obdrží a vyplní na úřadě příslušném k přijetí žádosti).
 • Žádost o státní občanství, sepsanou volnou formou žadatelem (šablona a příklad této žádosti viz níže).
 • Životopis sepsaný v českém jazyce, s uvedením údajů zejména o (šablona a příklad životopisu viz níže):
  • pobytu v ČR,
  • délce zahraničních pobytů,
  • pracovní a jiné výdělečné činnosti v ČR,
  • rodinném a společenském životě.
 • Rodný list.
 • Oddací list nebo doklad o registrovaném partnerství.
 • Úmrtní list zemřelého manžela nebo partnera.
 • Doklady prokazující pobyt žadatele v ČR a jeho zahraniční pobyty – toto zpravidla výjimečně, dle situace konkrétního žadatele.
 • Výpis z evidence rejstříku trestů České republiky.
 • Výpis z rejstříku trestů ze státu, jehož je žadatel občanem nebo kde pobýval déle než 6 měsíců po dosažení věku 15, ale jen, pokud v ČR pobývá méně než 10 let.
 • Doklad o zkoušce z českého jazyka – úroveň B1 (není třeba u žadatele, který doloží, že v minulosti absolvoval alespoň po dobu 3 školních let základní, střední, nebo vysokou školu, na kterých byl vyučovacím jazykem český jazyk, žadatel, který je ke dni podání žádosti mladší 15 nebo starší 65 let, nebo žadatel s tělesným nebo mentálním postižením, které mu znemožňuje osvojit si znalost českého jazyka).
 • Doklad o zkoušce z českých reálií (není třeba u žadatele, který doloží, že v minulosti absolvoval alespoň po dobu 3 školních let základní, střední, nebo vysokou školu, na kterých byl vyučovacím jazykem český jazyk, žadatel, který je ke dni podání žádosti mladší 15 nebo starší 65 let, nebo žadatel s tělesným nebo mentálním postižením, které mu znemožňuje osvojit si znalost ústavního systému České republiky a základní orientaci v kulturně-společenských, zeměpisných a historických reáliích České republiky).
 • Potvrzení týkající se plnění daňových či jiných poplatkových veřejnoprávních povinností a sociální podpory:
  • potvrzení o bezdlužnosti – od České správy sociálního zabezpečení;
  • potvrzení o bezdlužnosti a přehled plateb za poslední 3 roky – od veřejné zdravotní pojišťovny žadatele;
  • přehled dávek státní sociální podpory a dávek v hmotné nouzi, které byly žadateli vyplaceny v posledních 3 letech nebo potvrzení o tom, že žadatel žádné z těchto dávek nepobíral – od úřadu práce;
  • potvrzení o bezdlužnosti – od finančního úřadu;
  • potvrzení o bezdlužnosti – od celní úřadu.
 • Doklady o příjmech žadatele za poslední 3 roky:
  • pokud měl žadatel příjmy např. z pracovního poměru – zaměstnání: (i) všechny jeho pracovní smlouvy, (ii) potvrzení o příjmech žadatele po celou dobu jeho zaměstnání;
  • pokud žadatel např. vykonával funkci jednatele spol. s r.o.: (i) všechny smlouvy o výkonu funkce, (ii) potvrzení o výši odměny jednatele po celou dobu jeho zaměstnání;
  • pokud měl žadatel např. příjmy ze samostatné výdělečné činnosti (OSVČ, např. živnostník): (i) platební výměry na daň z příjmu od Finančního úřadu za poslední 3 roky, (ii) vyúčtování pojistného na sociální a důchodové pojištění od České správy sociálního zabezpečení;
  • pokud žadatel nemá příjmy např. z jeho vlastního pracovního poměru nebo podnikání, může žadatel doložit kupříkladu:
  • potvrzení, že je příjemcem starobního či jiného důchodu,
  • doklady prokazující příjmy manžela, rodičů apod., pokud je na tyto příjmy odkázán,
  • doklady prokazující příjem ze zahraničí apod.
 • Doklady o studiu, pokud žadatel na území ČR studoval, a to konkrétně:
  • potvrzení o studiu,
  • poslední školní vysvědčení nebo jiné doklady prokazující studium.

Prominutí některých náležitostí žádosti

Doložení některých výše uvedených náležitostí lze v zákonem stanovených případech prominout. Toto je ale třeba posuzovat individuálně, dle situace konkrétního žadatele.

Nejčastější problémy žadatelů a důvody zamítnutí žádosti

Nejčastější problémy žadatelů spočívají v nemožnosti prokázat finanční příjem za poslední 3 roky a dále v existenci dřívějšího dluhu (byť i krátkodobého) na veřejném zdravotním pojištění, sociálním zabezpečení, důchodovém pojištění, daních, clech, odvodech a poplatcích. Nejčastější bývá historický krátkodobý dluh na veřejném zdravotním pojištění období posledních 3 let.

Průběh řízení o žádosti o udělení státního občanství České republiky

Žádost o udělení státního občanství České republiky je nutno podat osobně u příslušného odboru krajského úřadu, podle místa trvalého pobytu žadatele. Pouze v Praze se žádost podává u příslušného odboru úřadu městské části Praha 1 až 22.

Úřad příslušný k podání žádosti má se žadatelem vyplnit dotazník. Následně má žádost o udělení státního občanství se jeho stanoviskem, stanoviskem obecního úřadu z místa bydliště žadatele a dalšími doklady zaslat do 30 dnů Ministerstvu vnitra, které o žádosti rozhodne.

Ministerstvo vnitra si může žadatele předvolat k ústnímu jednání. O žádosti má Ministerstvo vnitra rozhodnout do 180 dnů.

V případě kladného vyřízení žádosti MV žadateli vydá listina o udělení státního občanství České republiky.

V souvislosti s vydáním listiny o udělení státního občanství žadatel zaplatí správní poplatek 2.000,- Kč, který lze v některých případech snížit až na 500,- Kč a u nezletilého dítěte azylanta až na 100,- Kč.

Následně se žadatel musí ve stanoveném termínu dostavit na příslušný krajský úřad (v Praze před úřad městské části) ke složení státoobčanského slibu. Tento slib musí žadatel složit do 12 měsíců od doručení výzvy k jeho složení.

Odvolání – rozklad – v případě zamítnutí žádosti

Opravným prostředkem proti rozhodnutí ministerstva zamítajícím žádost o udělení státního občanství ČR je rozklad. V případě zamítnutí rozkladu lze žalobu k soudu rozhodujícímu ve věcech správního soudnictví.

Šablona a příklady životopisu žadatele o státní občanství a žádosti o státní občanství sepsané volnou formou

Níže jsou ke stažení 2 příklady konkrétního životopisu (prémiové dokumenty ke stažení). Jelikož každý životopis je individuální, jde jen o příklady, nikoli o vzory k vyplnění. Dále je níže ke stažení šablona životopisu (prémiové dokumenty ke stažení). Opět se nejedná o vzor jen k vyplnění, ale do šablony je nutno doplnit konkrétní údaje žadateli a naformulovat úplné znění životopisu.

Níže jsou níže ke stažení 2 příklady konkrétních žádostí o státní občanství ČR, sepsané volnou formou (prémiové dokumenty ke stažení). Jelikož každý životopis je individuální, jde jen o příklady, nikoli o vzory k vyplnění. Dále je níže ke stažení šablona žádosti o státní občanství (prémiové dokumenty ke stažení). Opět se nejedná o vzor jen k vyplnění, ale do šablony je nutno doplnit konkrétní údaje žadateli a naformulovat úplné znění žádosti.


Tento obsah a související právní vzory ke stažení jsou k dispozici jen držitelům předplatného


Pokud máte předplatné, přihlaste se ZDE


Pokud předplatné nemáte, ke stažení těchto vzorů je nutné buď předplatné prémiových částí blogu nebo předplatné smluvních a právních vzorů ke stažení

Rezervujte konzultaci k problematice řešené tímto článkem

Nebo k článku zadejte dotaz či poptávku právní služby

Nebo bezplatně stahujte kvalitní právní vzory související s tématem tohoto článku

Další kvalitní vzory a šablony právních dokumentů, včetně souvisejících služeb, lze zakoupit zde: