Žádost o státní občanství ČR

Kategorie: Státní občanství|Štítky: , |Poslední aktualizace návodu: 23.05.2022|
Úvod>Státní občanství>Žádost o státní občanství ČR
Zrušení údaje o sídlu společnosti v obchodním rejstříku - pozbytí souhlasu s umístěním sídlaZrušení údaje o sídlu společnosti v obchodním rejstříku - pozbytí souhlasu s umístěním sídla

Právní návod řeší náležitosti žádosti o udělení státního občanství České republiky (naturalizace), nejčastějšími problémy žadatelů (důvodů zamítnutí žádosti) a otázkami celého řízení o žádosti.

Náležitosti žádosti o státní občanství

Při podání žádosti o udělení státního občanství České republiky je třeba doložit následující:

 • Vyplněný dotazník žadatele o udělení státního občanství České republiky (žadatel obdrží a vyplní na úřadě příslušném k přijetí žádosti).
 • Žádost o státní občanství, sepsanou volnou formou žadatelem (šablona a příklad této žádosti viz níže).
 • Životopis sepsaný v českém jazyce, s uvedením údajů zejména o (šablona a příklad životopisu viz níže):
  • pobytu v ČR,
  • délce zahraničních pobytů,
  • pracovní a jiné výdělečné činnosti v ČR,
  • rodinném a společenském životě.
 • Rodný list.
 • Oddací list nebo doklad o registrovaném partnerství.
 • Úmrtní list zemřelého manžela nebo partnera.
 • Doklady prokazující pobyt žadatele v ČR a jeho zahraniční pobyty – toto zpravidla výjimečně, dle situace konkrétního žadatele.
 • Výpis z evidence rejstříku trestů České republiky.
 • Výpis z rejstříku trestů ze státu, jehož je žadatel občanem nebo kde pobýval déle než 6 měsíců po dosažení věku 15, ale jen, pokud v ČR pobývá méně než 10 let.
 • Doklad o zkoušce z českého jazyka – úroveň B1 (není třeba u žadatele, který doloží, že v minulosti absolvoval alespoň po dobu 3 školních let základní, střední, nebo vysokou školu, na kterých byl vyučovacím jazykem český jazyk, žadatel, který je ke dni podání žádosti mladší 15 nebo starší 65 let, nebo žadatel s tělesným nebo mentálním postižením, které mu znemožňuje osvojit si znalost českého jazyka).
 • Doklad o zkoušce z českých reálií (není třeba u žadatele, který doloží, že v minulosti absolvoval alespoň po dobu 3 školních let základní, střední, nebo vysokou školu, na kterých byl vyučovacím jazykem český jazyk, žadatel, který je ke dni podání žádosti mladší 15 nebo starší 65 let, nebo žadatel s tělesným nebo mentálním postižením, které mu znemožňuje osvojit si znalost ústavního systému České republiky a základní orientaci v kulturně-společenských, zeměpisných a historických reáliích České republiky).
 • Potvrzení týkající se plnění daňových či jiných poplatkových veřejnoprávních povinností a sociální podpory:
  • potvrzení o bezdlužnosti – od České správy sociálního zabezpečení;
  • potvrzení o bezdlužnosti a přehled plateb za poslední 3 roky – od veřejné zdravotní pojišťovny žadatele;
  • přehled dávek státní sociální podpory a dávek v hmotné nouzi, které byly žadateli vyplaceny v posledních 3 letech nebo potvrzení o tom, že žadatel žádné z těchto dávek nepobíral – od úřadu práce;
  • potvrzení o bezdlužnosti – od finančního úřadu;
  • potvrzení o bezdlužnosti – od celní úřadu.
 • Doklady o příjmech žadatele za poslední 3 roky:
  • pokud měl žadatel příjmy např. z pracovního poměru – zaměstnání: (i) všechny jeho pracovní smlouvy, (ii) potvrzení o příjmech žadatele po celou dobu jeho zaměstnání;
  • pokud žadatel např. vykonával funkci jednatele spol. s r.o.: (i) všechny smlouvy o výkonu funkce, (ii) potvrzení o výši odměny jednatele po celou dobu jeho zaměstnání;
  • pokud měl žadatel např. příjmy ze samostatné výdělečné činnosti (OSVČ, např. živnostník): (i) platební výměry na daň z příjmu od Finančního úřadu za poslední 3 roky, (ii) vyúčtování pojistného na sociální a důchodové pojištění od České správy sociálního zabezpečení;
  • pokud žadatel nemá příjmy např. z jeho vlastního pracovního poměru nebo podnikání, může žadatel doložit kupříkladu:
   • potvrzení, že je příjemcem starobního či jiného důchodu,
   • doklady prokazující příjmy manžela, rodičů apod., pokud je na tyto příjmy odkázán,
   • doklady prokazující příjem ze zahraničí apod.
 • Doklady o studiu, pokud žadatel na území ČR studoval, a to konkrétně:
  • potvrzení o studiu,
  • poslední školní vysvědčení nebo jiné doklady prokazující studium.

Společná žádost manželů, rodičů a dětí

Jsou v zásadě možné 4 varianty společných žádostí manželů, rodičů a dětí. Konkrétně je o (1) společnou žádost manželů, (2) společnou žádost manželů a jejich dítěte, (3) společnou žádost rodiče a dítěte, (4) samostatnou žádost pro dítě podanou jeho rodičem. Podrobnosti k těmto žádostem jsou uvedeny níže:

 1. Společná žádost manželů:
  • Splnění podmínek pro udělení českého občanství je pak nutno tvrdit a prokazovat samozřejmě zvlášť pro každého z manželů.
 2. Společná žádost manželů a dítěte:
  • Manželé mohou do své společné žádosti zahrnout i dítě. Dítětem se rozumí osoba mladší 18 let, pokud již dříve nenabyla svéprávnosti.
  • Pokud je ve společné žádosti manželů zahrnuto dítě starší 15 let, je nutné, aby vyjádřilo svůj souhlas se žádostí, buď písemným souhlasem s úředně ověřeným podpisem nebo souhlasem bez ověřeného podpisu, učiněným před příslušným krajským úřadem (v Praze před příslušným úřadem městské části) při podání žádosti.
 3. Společná žádost rodiče a dítěte:
  • Kterýkoliv rodič může do jeho žádosti o udělení českého občanství zahrnout jeho dítě.
  • S touto žádostí musí vyslovit písemný souhlas s opatřený ověřeným podpisem druhý rodičů. Ověření podpisu není nutné, pokud druhý rodič souhlas vysloví před příslušným krajským úřadem (v Praze před příslušným úřadem městské části) při podání žádosti.
  • Souhlas druhého rodiče není nutný v následujících případech:
   • pokud byl rodičovské odpovědnosti zbaven;
   • výkon jeho rodičovské odpovědnosti byl v této oblasti omezen nebo pozastaven;
   • pokud žije mimo území České republiky a jeho pobyt není znám;
   • pokud zemřel.
 4. Samostatná žádost pro dítě
  • Rodič nebo jiný zákonný zástupce dítěte či opatrovník může pro něj podat samostatnou žádost o udělení českého občanství.
  • Pokud je dítě starší 15 let, je nutné, aby vyjádřilo svůj souhlas se žádostí, buď písemným souhlasem s úředně ověřeným podpisem nebo souhlasem bez ověřeného podpisu, učiněným před příslušným krajským úřadem (v Praze před příslušným úřadem městské části) při podání žádosti.

Společná žádost se podává jako jedna žádost, ve které je zahrnuto více osob, což znamená, že MV vede správní řízení o jediné společné žádosti.

Pokud během řízení dospěje MV k závěru, že některá osoba nesplňuje podmínky získání státního občanství, může společnou žádost příslušné osoby vyloučit do samostatného řízení, kde ji potom zamítne. V některých případech (ale nepříliš často) MV žadatele upozorní na nedostatky společné žádosti a na možnost požádat o projednání žádostí v samostatném řízení. Žádosti osoby, která v rámci společné žádosti splňuje podmínky získání státní občanství udělením, potom žádostí vyhoví (vydáním listiny o udělení státního občanství). Zde je nutno ale upozornit, že v těchto případech má MV spíše tendenci zamítnout společnou žádost všech osob.

V těchto zamítavých rozhodnutích MV často argumentuje zásadou jednotného občanství celé rodiny, který vyplývá čl. 6 Evropské úmluvy o státním občanství.

Judikatura k zamítavým rozhodnutím o společné žádosti a zásadě jednotného občanství rodiny

V rámci prémiového obsahu je níže uveden přehled relevantní judikatury (doplněné citacemi nebo stručným komentářem) k zamítnutí společné žádosti o státní občanství, případně žádosti podané rodičem (nebo rodiči) za jejich nezletilé dítě, zejména s ohledem na zásadu jednotného státního občanství celé rodiny. Konkrétně se jedná o celkem o 4 rozhodnutí Ústavního, nejvyššího a krajského soudu:

Vzory ke stažení, návody a komentáře k některým přílohám žádosti o státní občanství

Životopis a vlastní dokument žádosti o státní občanství

Životopis

Životopis pro účely podání žádosti o udělení českého státního občanství, musí mít minimálně následující obsahové náležitosti:

 • pobytu v ČR,
 • délce zahraničních pobytů,
 • pracovní a jiné výdělečné činnosti v ČR,
 • rodinném a společenském životě.

Po formální stránce u životopisu chybují často v tom, že nedostatečně přesně (nebo vůbec) neuvedou údaje o jejich zahraničních pobytech. V tomto směru Ministerstvo vnitra po podání žádosti vyzývá žadatele k odstranění vad žádosti, aby tyto přesné údaje uvedl. V naší praxi se nejvíce osvědčilo toto řešit následným čestným prohlášením, které je zde rovněž k dispozici ke stažení.

Nicméně i šablona životopisu je připravena na to, abyste přímo do něj mohli zadat dostatečně přesné údaje o délkách vašich zahraničních pobytech. Ale pokud se rozhodnete přesné údaje o pobytech neuvádět do životopisu (např. ze stylistických důvodů), máte možnost tyto údaje uvést do vzoru čestného prohlášení, které podáte spolu s ostatními dokumenty při podání žádosti.

Dokument vlastní žádosti

Ačkoli krajský úřad (v Praze příslušný úřad městské části) při podání žádosti se žadatelem vyplňuje dotazník k žádosti o státní občanství, je ještě nutné, aby žadatel předložil vlastní dokument žádosti, psaný volnou formou. Rovněž vzor tohoto dokumentu je ke níže ke stažení, v rámci prémiového obsahu tohoto právního návodu.

Vzory životopisů a vlastních dokumentů žádosti o státní občanství ke stažení

Přehled vzorů (příkladů) životopisů a žádosti o státní občanství
Název souboruPodrobnější informace o vzoru a případné komentáře k jeho použitíDatum aktualizaceFormát
Příklad životopisu žadatelky k žádosti o státní občanství (01)Pro situaci 10letého pobytu na území ČR (tj. trvalý pobyt je kratší než 5 let).30.04.2022docx
Příklad životopisu žadatelky k žádosti o státní občanství (02)Pro situaci 5letého trvalého pobytu na území ČR.30.04.2022docx
Příklad žádosti žadatelky o státní občanstvíPsané volnou formou30.04.2022docx
Vzory budou k dispozici ke stažení držiteli odpovídajícího předplatného, po přihlášení k uživatelskému účtu
Datum aktualizace (použitelnosti) právního návodu se může lišit ode dne aktualizace (použitelnosti) jednotlivého právního vzoru. Datum aktualizace právního návodu je uvedeno v jeho záhlaví návodu a datum aktualizace vzoru je uvedeno u každého jednotlivého vzoru zvlášť.

Obsah každého z těchto dokumentů záleží na individuálních okolnostech každého žadatele, nelze k nim připravit univerzální vzor, který by bylo možné jen jednoduše vyplnit. Do těchto šablon je proto nutno doplnit údaje žadatele a upravit i doplnit jejich obsah, aby přesně a pravdivě odpovídal konkrétním okolnostem žadatele.

Čestné prohlášení k délce pobytu na území

Vzory čestných prohlášení k délce pobytu na území

Čestná prohlášení délce pobytu na území dobré použít, zejména pokud tyto údaje žadatel neuvede do životopisu a je od MV později vyzván, aby tyto údaje dodal.

Přehled vzorů čestných prohlášení k délce pobytu na území
Název souboruPodrobnější informace o vzoru a případné komentáře k jeho použitíDatum aktualizaceFormát
Vzor čestného prohlášení k době pobytu v ČR (01)Vzor čestného prohlášení k době pobytu na území ČR, pokud tyto údaje nejsou v životopisu k žádosti o udělení státního občanství. Jedná se o vzor, pokud žadatel podává žádost... [další komentáře jsou k dispozici v rámci prémiového obsahu]18.04.2022docx
Vzor čestného prohlášení k době pobytu v ČR (02)Vzor čestného prohlášení k době pobytu na území ČR, pokud tyto údaje nejsou v životopisu k žádosti o udělení státního občanství. Jedná se o vzor, pokud žadatel podává žádost... [další komentáře jsou k dispozici v rámci prémiového obsahu]18.04.2022docx
Vzory budou k dispozici ke stažení držiteli odpovídajícího předplatného, po přihlášení k uživatelskému účtu
Datum aktualizace (použitelnosti) právního návodu se může lišit ode dne aktualizace (použitelnosti) jednotlivého právního vzoru. Datum aktualizace právního návodu je uvedeno v jeho záhlaví návodu a datum aktualizace vzoru je uvedeno u každého jednotlivého vzoru zvlášť.

Prokazování bezdlužnosti na výživném na nezletilé dítě

V případě že má žadatel nezletilé dítě s trvalým pobytem na území ČR, které nemá ve vlastní péči (tj. zpravidla rozvedený rodič dítěte), musí prokázat, že během 3 let předcházejících podání žádosti závažným způsobem neporušil povinnost hradit výživné.

Pokud žadatel nemá konkrétní doklady o úhradách výživného, např. rozsudek o výživném a výpisy z bankovního účtu, většinou nezbývá než k žádosti doložit čestné prohlášení druhého manžela (partnera), který má dítě v péči (tj. k jehož rukám má být výživné hrazeno), potvrzující řádné úhrady výživného. Pro tento případ jsou níže v prémiové části tohoto právního návodu k dispozici ke stažení následující vzory čestných prohlášení, pro různé situace:

Přehled vzorů čestných prohlášení k prokazování bezdlužnosti na výživném nezletilého dítěte
Název souboruPodrobnější informace o vzoru a jeho použitíDatum aktualizaceFormát
Čestné prohlášení, že rozvedený manžel platí výživné na děti 01Vzor čestného prohlášení, že rozvedený manžel platí výživné na děti na základě ústní dohody o výživném, bez uvedení výše výživného.02.05.2022docx
Čestné prohlášení, že rozvedený manžel platí výživné na děti 02Vzor čestného prohlášení, že rozvedený manžel platí výživné na děti na základě ústní dohody o výživném, s uvedením výše výživného a doby jeho placení.15.03.2022docx
Čestné prohlášení, že rozvedený manžel platí výživné na děti 03Vzor čestného prohlášení, že rozvedený manžel platí výživné na děti na základě ústní dohody o výživném, s uvedením výše výživného.02.05.2022docx
[V rámci prémiového obsahu jsou další komentáře a informace k použití čestných prohlášení a prokazování bezdlužnosti na výživném]
Vzory budou k dispozici ke stažení držiteli odpovídajícího předplatného, po přihlášení k uživatelskému účtu
Datum aktualizace (použitelnosti) právního návodu se může lišit ode dne aktualizace (použitelnosti) jednotlivého právního vzoru. Datum aktualizace právního návodu je uvedeno v jeho záhlaví návodu a datum aktualizace vzoru je uvedeno u každého jednotlivého vzoru zvlášť.

Dokumenty k prokazování příjmu

Doklady o příjmu z pracovního poměru

Zákon zcela přesně neurčuje jaké konkrétní dokumenty má žadatel k prokázání příjmů z pracovního poměru doložit. Nemusí se přitom jednat o příjmy samotného žadatele, ale jeho rodinných příslušníků nebo jiné osoby blízké, která přispívá na jeho životní náklady. Zákon rovněž nestanovuje limit minimálního příjmu žadatele. V případě očividně nízkého příjmu může MV žadatele vyzvat, aby vyčíslil jeho měsíční náklady na výživu, bydlení, oblečení apod. V rámci prémiového obsahu jsou doporučení jak nejlépe prokazovat příjmy z pracovního poměru, včetně formuláře ke stažení, pokud zaměstnavatel žádným odpovídajícím formulářem nedisponuje:

Informativní osobní list důchodového pojištění

MV nebo už příslušný odbor matriky při podání žádosti (viz kapitola “Místo podání žádosti” níže) může v některých situacích od žadatele vyžadovat doložení informativního osobního listu důchodového pojištění. Níže v rámci prémiového obsahu jsou uvedeny postupy a vzory k získání tohoto dokumentu:

Prominutí některých náležitostí žádosti

Doložení některých výše uvedených náležitostí lze v zákonem stanovených případech prominout. Toto je ale třeba posuzovat individuálně, dle situace konkrétního žadatele.

Místo podání žádosti

Žádost o udělení státního občanství České republiky je nutno podat osobně u příslušného odboru krajského úřadu (oddělení matrik a státního občanství), podle místa trvalého pobytu žadatele. Pouze v Praze se žádost podává u příslušného odboru úřadu městské části Praha 1 až 22.

Průběh řízení o žádosti

Úřad příslušný k podání žádosti má se žadatelem vyplnit dotazník. Následně má žádost o udělení státního občanství se jeho stanoviskem, stanoviskem obecního úřadu z místa bydliště žadatele a dalšími doklady zaslat do 30 dnů Ministerstvu vnitra, které o žádosti rozhodne.

Pokud MV dospěje k závěru, že žádost má vady, vyzve žadatele k jejich odstranění a řízení přeruší. Vady žadatele odstraní zpravidla doložením dalších listin či dokladů a zpravidla i písemným vyjádřením. K tomu také viz níže kapitola “Žádost o prodloužení lhůty k odstranění vad žádosti”.

Ministerstvo vnitra si může žadatele předvolat k ústnímu jednání. O žádosti má Ministerstvo vnitra rozhodnout do 180 dnů.

V případě kladného vyřízení žádosti MV žadateli vydá listina o udělení státního občanství České republiky.

V souvislosti s vydáním listiny o udělení státního občanství žadatel zaplatí správní poplatek 2.000,- Kč, který lze v některých případech snížit až na 500,- Kč a u nezletilého dítěte azylanta až na 100,- Kč.

Následně se žadatel musí ve stanoveném termínu dostavit na příslušný krajský úřad (v Praze před úřad městské části) ke složení státoobčanského slibu. Tento slib musí žadatel složit do 12 měsíců od doručení výzvy k jeho složení.

Žádost o prodloužení lhůty k odstranění vad žádosti

Pokud MV dospěje k závěru, že žádost má vady, vyzve žadatele k jejich odstranění a řízení přeruší. Vady žadatele odstraní zpravidla doložením dalších listin či dokladů a zpravidla i písemným vyjádřením. Někdy není možné ve stanovené lhůtě zajistit potřebné dokumenty. V této situaci nezbývá než požádat MV o prodloužení lhůty k odstranění vad žádosti. Vzory těchto žádostí, pro různé situace jsou k dispozici níže:

Přehled vzorů žádostí o prodloužení lhůty k odstranění vad žádosti
Název souboruPodrobnější informace o vzoru a jeho použitíDatum aktualizaceFormát
Žádost o prodlou. lhůty k odstranění vad žádosti 01Vzor žádosti o prodloužení lhůty k odstranění vad žádosti o udělení státního občanství ČR. Tento vzor je použitelný pro situaci, kdy MV vyzve žadatele k odstranění vad žádosti doložením dalších dokumentů, ale žadatel není schopen poždované dokumenty zajistit, ve lhůtě stanovené MV. Vzor je určen k podání doporučenou poštou, prostřednictvím zmocněnce.07.05.2022docx
Žádost o prodlou. lhůty k odstranění vad žádosti 03Vzor žádosti o prodloužení lhůty k odstranění vad žádosti o udělení státního občanství ČR. Tento vzor je použitelný pro situaci, kdy MV vyzve žadatele k odstranění vad žádosti doložením dalších dokumentů, ale žadatel není schopen poždované dokumenty zajistit, ve lhůtě stanovené MV. Důvod žádosti o prodloužení spočívá v nutnosti zajistit potřebné dokumenty v cizině. Vzor je určen k podání doporučenou poštou, prostřednictvím zmocněnce.07.05.2022docx
Žádost o prodlou. lhůty k odstranění vad žádosti 04Vzor žádosti o prodloužení lhůty k odstranění vad žádosti o udělení státního občanství ČR. Tento vzor je použitelný pro situaci, kdy MV vyzve žadatele k odstranění vad žádosti doložením dalších dokumentů, ale žadatel není schopen poždované dokumenty zajistit, ve lhůtě stanovené MV. Důvod žádosti o prodloužení spočívá v nutnosti zajistit potřebné dokumenty v cizině. Vzor je určen k podání datovou schránkou, prostřednictvím zmocněnce.07.05.2022docx
Žádost o prodlou. lhůty k odstranění vad žádosti 05Vzor žádosti o prodloužení lhůty k odstranění vad žádosti o udělení státního občanství ČR. Tento vzor je použitelný pro situaci, kdy MV vyzve žadatele k odstranění vad žádosti doložením dalších dokumentů, ale žadatel není schopen poždované dokumenty zajistit, ve lhůtě stanovené MV. Vzor je určen k podání doporučenou poštou samotným žadatelem.07.05.2022docx
Žádost o prodlou. lhůty k odstranění vad žádosti 06Vzor žádosti o prodloužení lhůty k odstranění vad žádosti o udělení státního občanství ČR. Tento vzor je použitelný pro situaci, kdy MV vyzve žadatele k odstranění vad žádosti doložením dalších dokumentů, ale žadatel není schopen poždované dokumenty zajistit, ve lhůtě stanovené MV. Vzor je určen k podání datovou schránkou samotným žadatelem.07.05.2022docx
Žádost o prodlou. lhůty k odstranění vad žádosti 07Vzor žádosti o prodloužení lhůty k odstranění vad žádosti o udělení státního občanství ČR. Tento vzor je použitelný pro situaci, kdy MV vyzve žadatele k odstranění vad žádosti doložením dalších dokumentů, ale žadatel není schopen poždované dokumenty zajistit, ve lhůtě stanovené MV. Vzor je určen k podání doporučenou poštou, prostřednictvím zmocněnce.07.05.2022docx
Žádost o prodlou. lhůty k odstranění vad žádosti 08Vzor žádosti o prodloužení lhůty k odstranění vad žádosti o udělení státního občanství ČR. Tento vzor je použitelný pro situaci, kdy MV vyzve žadatele k odstranění vad žádosti doložením dalších dokumentů, ale žadatel není schopen poždované dokumenty zajistit, ve lhůtě stanovené MV. Vzor je určen k podání datovou schránkou, prostřednictvím zmocněnce.07.05.2022docx
Vzory budou k dispozici ke stažení držiteli odpovídajícího předplatného, po přihlášení k uživatelskému účtu
Datum aktualizace (použitelnosti) právního návodu se může lišit ode dne aktualizace (použitelnosti) jednotlivého právního vzoru. Datum aktualizace právního návodu je uvedeno v jeho záhlaví návodu a datum aktualizace vzoru je uvedeno u každého jednotlivého vzoru zvlášť.

Nejčastější důvody zamítnutí žádosti

Nejčastější problémy žadatelů spočívají v nemožnosti prokázat finanční příjem za poslední 3 roky a dále v existenci dřívějšího dluhu (byť i krátkodobého) na veřejném zdravotním pojištění, sociálním zabezpečení, důchodovém pojištění, daních, clech, odvodech a poplatcích. Nejčastější bývá historický krátkodobý dluh na veřejném zdravotním pojištění období posledních 3 let.

Odvolání – rozklad – v případě zamítnutí žádosti

Opravným prostředkem proti rozhodnutí ministerstva zamítajícím žádost o udělení státního občanství ČR je rozklad. V případě zamítnutí rozkladu lze žalobu k soudu rozhodujícímu ve věcech správního soudnictví. V rámci níže uvedeného prémiového obsahu toho právního návodu jsou k dispozici ke stažení vzory (příklady) těchto rozkladů, v závislosti na tom, z jakého důvodu byla žádost Ministerstvem zamítnuta.

Vzory rozkladů ke stažení

V rámci prémiového obsahu je níže uveden přehled vzorů rozkladů, které budou držitelům předplatného k dispozici ke stažení. Jedná se jen o úspěšné vzory, které již byly použity v rámci naší advokátní praxe:

Přehled vzorů rozkladů proti rozhodnutí Ministerstva vnitra o zamítnutí žádosti o udělení státního občanství
Název souboruPodrobnější informace o vzoru a případné komentáře k jeho použitíDatum aktualizaceFormát
Vzor rozkladu proti rozhodnutí MV o zamítnutí žádosti o státní občanství (01)Vzor rozkladu (odvolání) proti rozhodnutí MV o zamítnutí žádosti o státní občanství. Důvodem zamítnutí žádosti byl v tomto případě dluh na zdravotním pojištění. Určeno k podání žadatelem do datové schránky.17.04.2022docx
Vzor rozkladu proti rozhodnutí MV o zamítnutí žádosti o státní občanství (02)Vzor rozkladu (odvolání) proti rozhodnutí MV o zamítnutí žádosti o státní občanství. Důvodem zamítnutí žádosti byl v tomto případě dluh na zdravotním pojištění. Určeno k podání žadatelem (odeslání) žadatelem doporučenou poštovní zásilkou.30.04.2022docx
Vzory budou k dispozici ke stažení držiteli odpovídajícího předplatného, po přihlášení k uživatelskému účtu
Datum aktualizace (použitelnosti) právního návodu se může lišit ode dne aktualizace (použitelnosti) jednotlivého právního vzoru. Datum aktualizace právního návodu je uvedeno v jeho záhlaví návodu a datum aktualizace vzoru je uvedeno u každého jednotlivého vzoru zvlášť.

Často kladené otázky a judikatura

Nenalezli jste zde řešení vašeho právního problému?

V tomto případě můžete provést následující:

O autorovi tohoto právního návodu: Mgr. David Netušil, advokát

Mgr. David Netušil, advokát
Mgr. David Netušil je advokát a obhájce s právní praxí od roku 1998. V advokacii započal působit na pozici advokátního koncipienta v roce 2006, v advokátní kanceláři Mikš & Suk. Jako samostatný advokát působí od roku 2009 až do současnosti. Od roku 2012 vykonává advokacii v rámci společnosti advokáti online s.r.o. V roce 2014 získal ocenění Právník roku, zejména v souvislosti se zastupováním klientů u Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku. David Netušil se jako advokát a obhájce zaměřuje na trestní právo, dále na cizinecké právo a státní občanství a dále na některé oblasti generální advokátní praxe. V rámci jeho právní specializace dále vytváří právní návody online pro laiky i právní odborníky, právní vzory ke stažení a odpovědi na právní dotazy laiků i právních odborníků online.
Zrušení údaje o sídlu společnosti v obchodním rejstříku - pozbytí souhlasu s umístěním sídlaZrušení údaje o sídlu společnosti v obchodním rejstříku - pozbytí souhlasu s umístěním sídla