Článek se zabývá náležitostmi žádosti o udělení státního občanství ČR (naturalizace), dále nejčastějšími problémy žadatelů (důvodů zamítnutí žádosti) a průběhem řízení o žádosti.

Náležitosti žádosti o státní občanství

Při podání žádosti o udělení státního občanství České republiky je třeba doložit následující:

 • Vyplněný dotazník žadatele o udělení státního občanství České republiky (žadatel obdrží a vyplní na úřadě příslušném k přijetí žádosti).
 • Žádost o státní občanství, sepsanou volnou formou žadatelem (šablona a příklad této žádosti viz níže).
 • Životopis sepsaný v českém jazyce, s uvedením údajů zejména o (šablona a příklad životopisu viz níže):
  • pobytu v ČR,
  • délce zahraničních pobytů,
  • pracovní a jiné výdělečné činnosti v ČR,
  • rodinném a společenském životě.
 • Rodný list.
 • Oddací list nebo doklad o registrovaném partnerství.
 • Úmrtní list zemřelého manžela nebo partnera.
 • Doklady prokazující pobyt žadatele v ČR a jeho zahraniční pobyty – toto zpravidla výjimečně, dle situace konkrétního žadatele.
 • Výpis z evidence rejstříku trestů České republiky.
 • Výpis z rejstříku trestů ze státu, jehož je žadatel občanem nebo kde pobýval déle než 6 měsíců po dosažení věku 15, ale jen, pokud v ČR pobývá méně než 10 let.
 • Doklad o zkoušce z českého jazyka – úroveň B1 (není třeba u žadatele, který doloží, že v minulosti absolvoval alespoň po dobu 3 školních let základní, střední, nebo vysokou školu, na kterých byl vyučovacím jazykem český jazyk, žadatel, který je ke dni podání žádosti mladší 15 nebo starší 65 let, nebo žadatel s tělesným nebo mentálním postižením, které mu znemožňuje osvojit si znalost českého jazyka).
 • Doklad o zkoušce z českých reálií (není třeba u žadatele, který doloží, že v minulosti absolvoval alespoň po dobu 3 školních let základní, střední, nebo vysokou školu, na kterých byl vyučovacím jazykem český jazyk, žadatel, který je ke dni podání žádosti mladší 15 nebo starší 65 let, nebo žadatel s tělesným nebo mentálním postižením, které mu znemožňuje osvojit si znalost ústavního systému České republiky a základní orientaci v kulturně-společenských, zeměpisných a historických reáliích České republiky).
 • Potvrzení týkající se plnění daňových či jiných poplatkových veřejnoprávních povinností a sociální podpory:
  • potvrzení o bezdlužnosti – od České správy sociálního zabezpečení;
  • potvrzení o bezdlužnosti a přehled plateb za poslední 3 roky – od veřejné zdravotní pojišťovny žadatele;
  • přehled dávek státní sociální podpory a dávek v hmotné nouzi, které byly žadateli vyplaceny v posledních 3 letech nebo potvrzení o tom, že žadatel žádné z těchto dávek nepobíral – od úřadu práce;
  • potvrzení o bezdlužnosti – od finančního úřadu;
  • potvrzení o bezdlužnosti – od celní úřadu.
 • Doklady o příjmech žadatele za poslední 3 roky:
  • pokud měl žadatel příjmy např. z pracovního poměru – zaměstnání: (i) všechny jeho pracovní smlouvy, (ii) potvrzení o příjmech žadatele po celou dobu jeho zaměstnání;
  • pokud žadatel např. vykonával funkci jednatele spol. s r.o.: (i) všechny smlouvy o výkonu funkce, (ii) potvrzení o výši odměny jednatele po celou dobu jeho zaměstnání;
  • pokud měl žadatel např. příjmy ze samostatné výdělečné činnosti (OSVČ, např. živnostník): (i) platební výměry na daň z příjmu od Finančního úřadu za poslední 3 roky, (ii) vyúčtování pojistného na sociální a důchodové pojištění od České správy sociálního zabezpečení;
  • pokud žadatel nemá příjmy např. z jeho vlastního pracovního poměru nebo podnikání, může žadatel doložit kupříkladu:
   • potvrzení, že je příjemcem starobního či jiného důchodu,
   • doklady prokazující příjmy manžela, rodičů apod., pokud je na tyto příjmy odkázán,
   • doklady prokazující příjem ze zahraničí apod.
 • Doklady o studiu, pokud žadatel na území ČR studoval, a to konkrétně:
  • potvrzení o studiu,
  • poslední školní vysvědčení nebo jiné doklady prokazující studium.

Prominutí některých náležitostí žádosti

Doložení některých výše uvedených náležitostí lze v zákonem stanovených případech prominout. Toto je ale třeba posuzovat individuálně, dle situace konkrétního žadatele.

Nejčastější problémy žadatelů a důvody zamítnutí žádosti

Nejčastější problémy žadatelů spočívají v nemožnosti prokázat finanční příjem za poslední 3 roky a dále v existenci dřívějšího dluhu (byť i krátkodobého) na veřejném zdravotním pojištění, sociálním zabezpečení, důchodovém pojištění, daních, clech, odvodech a poplatcích. Nejčastější bývá historický krátkodobý dluh na veřejném zdravotním pojištění období posledních 3 let.

Průběh řízení o žádosti o udělení státního občanství České republiky

Žádost o udělení státního občanství České republiky je nutno podat osobně u příslušného odboru krajského úřadu (oddělení matrik a státního občanství), podle místa trvalého pobytu žadatele. Pouze v Praze se žádost podává u příslušného odboru úřadu městské části Praha 1 až 22.

Úřad příslušný k podání žádosti má se žadatelem vyplnit dotazník. Následně má žádost o udělení státního občanství se jeho stanoviskem, stanoviskem obecního úřadu z místa bydliště žadatele a dalšími doklady zaslat do 30 dnů Ministerstvu vnitra, které o žádosti rozhodne.

Ministerstvo vnitra si může žadatele předvolat k ústnímu jednání. O žádosti má Ministerstvo vnitra rozhodnout do 180 dnů.

V případě kladného vyřízení žádosti MV žadateli vydá listina o udělení státního občanství České republiky.

V souvislosti s vydáním listiny o udělení státního občanství žadatel zaplatí správní poplatek 2.000,- Kč, který lze v některých případech snížit až na 500,- Kč a u nezletilého dítěte azylanta až na 100,- Kč.

Následně se žadatel musí ve stanoveném termínu dostavit na příslušný krajský úřad (v Praze před úřad městské části) ke složení státoobčanského slibu. Tento slib musí žadatel složit do 12 měsíců od doručení výzvy k jeho složení.

Odvolání – rozklad – v případě zamítnutí žádosti

Opravným prostředkem proti rozhodnutí ministerstva zamítajícím žádost o udělení státního občanství ČR je rozklad. V případě zamítnutí rozkladu lze žalobu k soudu rozhodujícímu ve věcech správního soudnictví.

Vzory rozkladů ke stažení

Úplný přehled dokumentů ke stažení v rámci tohoto prémiového obsahu článku:
Název a stručný popisUpřesňující údajeDalší upřesněníTyp dokumentuFormát
Rozklad (odvolání) proti rozhodnutí MV o zamítnutí žádosti o státní občanstvíDluh na zdravotním pojištěníVzordocx

Zde se nachází prémiový obsah tohoto odborného článku, který je přístupný jen držitelům předplatného.

Máte-li odpovídající předplatné, přihlaste se zde.

Pokud předplatné ještě nemáte, prozkoumejte následující varianty předplatného pro získání přístupu k veškerému prémiovému obsahu na našem webu:
Předplatné smluvních a právních vzorů (1 rok), Předplatné smluvních a právních vzorů (6 měsíců), Předplatné smluvních a právních vzorů (1 měsíc), Předplatné smluvních a právních vzorů (1 den), Předplatné prémiového obsahu odborných článků (1 rok), Předplatné prémiového obsahu odborných článků (6 měsíců), Předplatné prémiového obsahu odborných článků (1 měsíc), Předplatné prémiového obsahu odborných článků (1 týden)

Nebo využijte předplatného prémiového obsahu jen tohoto článku:
Předplatné prémiového obsahu článku “Žádost o státní občanství ČR” (1 den)
, za akční cenu 199,- Kč !!!

Šablony životopisu a žádosti o státní občanství

Níže jsou k dispozici ke stažení šablony životopisů a žádostí o státní občanství, psané volnou formou.

Úplný přehled dokumentů ke stažení v rámci tohoto prémiového obsahu článku:
Název a stručný popisUpřesňující údajeDalší upřesněníTyp dokumentuFormát
Čestné prohlášení žadatele o státní občanstvíK době pobytu na území ČRK žádosti o udělení státního občanstvíVzordocx
Žádost o státní občanstvíPsané volnou formouJde o příklad, nikoli vzorŠablona, příkladdocx
ŽivotopisK žádosti o státní občanstvíJde o příklad, nikoli vzorŠablona, příkladdocx

Zde se nachází prémiový obsah tohoto odborného článku, který je přístupný jen držitelům předplatného.

Máte-li odpovídající předplatné, přihlaste se zde.

Pokud předplatné ještě nemáte, prozkoumejte následující varianty předplatného pro získání přístupu k veškerému prémiovému obsahu na našem webu:
Předplatné smluvních a právních vzorů (1 rok), Předplatné smluvních a právních vzorů (6 měsíců), Předplatné smluvních a právních vzorů (1 měsíc), Předplatné smluvních a právních vzorů (1 den), Předplatné prémiového obsahu odborných článků (1 rok), Předplatné prémiového obsahu odborných článků (6 měsíců), Předplatné prémiového obsahu odborných článků (1 měsíc), Předplatné prémiového obsahu odborných článků (1 týden)

Nebo využijte předplatného prémiového obsahu jen tohoto článku:
Předplatné prémiového obsahu článku “Žádost o státní občanství ČR” (1 den)
, za akční cenu 199,- Kč !!!

Často kladené otázky a judikatura

Syn studoval v zahraničí 4,5 roku, předtím bydlel v České republice 6 let a trvalý pobyt má již 10 let. Může žádat o státní občanství?

Zde se nachází prémiový obsah tohoto odborného článku, který je přístupný jen držitelům předplatného.

Máte-li odpovídající předplatné, přihlaste se zde.

Pokud předplatné ještě nemáte, prozkoumejte následující varianty předplatného pro získání přístupu k veškerému prémiovému obsahu na našem webu:
Předplatné smluvních a právních vzorů (1 rok), Předplatné smluvních a právních vzorů (6 měsíců), Předplatné smluvních a právních vzorů (1 měsíc), Předplatné smluvních a právních vzorů (1 den), Předplatné prémiového obsahu odborných článků (1 rok), Předplatné prémiového obsahu odborných článků (6 měsíců), Předplatné prémiového obsahu odborných článků (1 měsíc), Předplatné prémiového obsahu odborných článků (1 týden)

Nebo využijte předplatného prémiového obsahu jen tohoto článku:
Předplatné prémiového obsahu článku “Žádost o státní občanství ČR” (1 den)
, za akční cenu 199,- Kč !!!

Mám syna ve věku 23 let. Má podat žádost o státní občanství sám nebo společně se mnou a manželem?

Zde se nachází prémiový obsah tohoto odborného článku, který je přístupný jen držitelům předplatného.

Máte-li odpovídající předplatné, přihlaste se zde.

Pokud předplatné ještě nemáte, prozkoumejte následující varianty předplatného pro získání přístupu k veškerému prémiovému obsahu na našem webu:
Předplatné smluvních a právních vzorů (1 rok), Předplatné smluvních a právních vzorů (6 měsíců), Předplatné smluvních a právních vzorů (1 měsíc), Předplatné smluvních a právních vzorů (1 den), Předplatné prémiového obsahu odborných článků (1 rok), Předplatné prémiového obsahu odborných článků (6 měsíců), Předplatné prémiového obsahu odborných článků (1 měsíc), Předplatné prémiového obsahu odborných článků (1 týden)

Nebo využijte předplatného prémiového obsahu jen tohoto článku:
Předplatné prémiového obsahu článku “Žádost o státní občanství ČR” (1 den)
, za akční cenu 199,- Kč !!!

Jsem v ČR už 20 let a chtěla bych požádat o uděleni českého občanství. Mám ale složitou životní situaci. V neúspěšném podnikáni sem se zadlužila a vyhlásila osobní bankrot, který byl schválený a řádně splácím jeden rok. Zbývá mi splácet ještě 4 roky. Vážně jsem onemocněla a dostala plný invalidní důchod. Nyní se připravuji na zkoušky z českého jazyka a českých reálií. Mám šanci získat české občanství? Byla by možná nějaká sleva na invaliditu při platbě za zkoušky?

Zde se nachází prémiový obsah tohoto odborného článku, který je přístupný jen držitelům předplatného.

Máte-li odpovídající předplatné, přihlaste se zde.

Pokud předplatné ještě nemáte, prozkoumejte následující varianty předplatného pro získání přístupu k veškerému prémiovému obsahu na našem webu:
Předplatné smluvních a právních vzorů (1 rok), Předplatné smluvních a právních vzorů (6 měsíců), Předplatné smluvních a právních vzorů (1 měsíc), Předplatné smluvních a právních vzorů (1 den), Předplatné prémiového obsahu odborných článků (1 rok), Předplatné prémiového obsahu odborných článků (6 měsíců), Předplatné prémiového obsahu odborných článků (1 měsíc), Předplatné prémiového obsahu odborných článků (1 týden)

Nebo využijte předplatného prémiového obsahu jen tohoto článku:
Předplatné prémiového obsahu článku “Žádost o státní občanství ČR” (1 den)
, za akční cenu 199,- Kč !!!

Jsem ženatý přes 12 let, nikdy jsme neměli v rodině problémy až teď se manželka, já a moje matka jsme se dostali do křížku ze zákonem. Dostali jsme všichni tři podmínku od trestního soudu na 3 roky. Moje žena pochází ze SR, má v ČR trvalý pobyt od r. 2007, předtím měla tady přechodný pobyt, je trvale zaměstnaná na HPP, dobu neurčitou. Byla by žádost mé ženy o udělení českého státního občanství zamítnuta z důvodu trestního odsouzení?

Zde se nachází prémiový obsah tohoto odborného článku, který je přístupný jen držitelům předplatného.

Máte-li odpovídající předplatné, přihlaste se zde.

Pokud předplatné ještě nemáte, prozkoumejte následující varianty předplatného pro získání přístupu k veškerému prémiovému obsahu na našem webu:
Předplatné smluvních a právních vzorů (1 rok), Předplatné smluvních a právních vzorů (6 měsíců), Předplatné smluvních a právních vzorů (1 měsíc), Předplatné smluvních a právních vzorů (1 den), Předplatné prémiového obsahu odborných článků (1 rok), Předplatné prémiového obsahu odborných článků (6 měsíců), Předplatné prémiového obsahu odborných článků (1 měsíc), Předplatné prémiového obsahu odborných článků (1 týden)

Nebo využijte předplatného prémiového obsahu jen tohoto článku:
Předplatné prémiového obsahu článku “Žádost o státní občanství ČR” (1 den)
, za akční cenu 199,- Kč !!!

Moje manželka dostala před dvěma lety se mnou přechodný pobyt jako s občanem ČR. Předtím pobývala v ČR 5 let na dlouhodobý pobyt. Pochází z Dombasu. Kdy může žádat o státní občanství ČR?

Zde se nachází prémiový obsah tohoto odborného článku, který je přístupný jen držitelům předplatného.

Máte-li odpovídající předplatné, přihlaste se zde.

Pokud předplatné ještě nemáte, prozkoumejte následující varianty předplatného pro získání přístupu k veškerému prémiovému obsahu na našem webu:
Předplatné smluvních a právních vzorů (1 rok), Předplatné smluvních a právních vzorů (6 měsíců), Předplatné smluvních a právních vzorů (1 měsíc), Předplatné smluvních a právních vzorů (1 den), Předplatné prémiového obsahu odborných článků (1 rok), Předplatné prémiového obsahu odborných článků (6 měsíců), Předplatné prémiového obsahu odborných článků (1 měsíc), Předplatné prémiového obsahu odborných článků (1 týden)

Nebo využijte předplatného prémiového obsahu jen tohoto článku:
Předplatné prémiového obsahu článku “Žádost o státní občanství ČR” (1 den)
, za akční cenu 199,- Kč !!!

Manželka dostala přechodný pobyt na 5 let. Slyšel jsem, že 3 letech může žádat o občanství. Ale máme problém protože předtím neměla žádnou oficiální práci v České republice. Aktuálně máme spolu 9 měsíčního syna a v červenci čekáme druhé dítě. Doteď měla placené komerční pojištění. Ale z důvodu výše mých příjmů, naši celkové finanční situace, bylo pojištění placeno mou rodinou. Nadále ale není možné jakýmkoliv způsobem platit nebo jinak zabezpečit moji manželku a nenarozeného syna komerčně placeným pojištěním. A i když ji bylo přiděleno rodné číslo, tak nám bylo řečeno že není oficiálně pojistitelná z důvodu že nemá občanství a nebo nemá pracovní smlouvu. Pracovní smlouvu nemůže řešit protože se stará o syna a navíc se nám za 3 měsíce narodí další syn. Jednali jsme s pojišťovnou, a podle jejich vyjádření je jediná cesta aby měla uděleno státní občanství České republiky.

Zde se nachází prémiový obsah tohoto odborného článku, který je přístupný jen držitelům předplatného.

Máte-li odpovídající předplatné, přihlaste se zde.

Pokud předplatné ještě nemáte, prozkoumejte následující varianty předplatného pro získání přístupu k veškerému prémiovému obsahu na našem webu:
Předplatné smluvních a právních vzorů (1 rok), Předplatné smluvních a právních vzorů (6 měsíců), Předplatné smluvních a právních vzorů (1 měsíc), Předplatné smluvních a právních vzorů (1 den), Předplatné prémiového obsahu odborných článků (1 rok), Předplatné prémiového obsahu odborných článků (6 měsíců), Předplatné prémiového obsahu odborných článků (1 měsíc), Předplatné prémiového obsahu odborných článků (1 týden)

Nebo využijte předplatného prémiového obsahu jen tohoto článku:
Předplatné prémiového obsahu článku “Žádost o státní občanství ČR” (1 den)
, za akční cenu 199,- Kč !!!

Chceme s manželkou žádat o státní občanství. Manželka má hodně špatný zrak, pro čtení potřebuje lupu. Má problém se s touto vadou zraku připravit na zkoušku z českého jazyka a reálií. Nemá ale přiznanou invaliditu. Bylo by možné zkoušku prominout?

Zde se nachází prémiový obsah tohoto odborného článku, který je přístupný jen držitelům předplatného.

Máte-li odpovídající předplatné, přihlaste se zde.

Pokud předplatné ještě nemáte, prozkoumejte následující varianty předplatného pro získání přístupu k veškerému prémiovému obsahu na našem webu:
Předplatné smluvních a právních vzorů (1 rok), Předplatné smluvních a právních vzorů (6 měsíců), Předplatné smluvních a právních vzorů (1 měsíc), Předplatné smluvních a právních vzorů (1 den), Předplatné prémiového obsahu odborných článků (1 rok), Předplatné prémiového obsahu odborných článků (6 měsíců), Předplatné prémiového obsahu odborných článků (1 měsíc), Předplatné prémiového obsahu odborných článků (1 týden)

Nebo využijte předplatného prémiového obsahu jen tohoto článku:
Předplatné prémiového obsahu článku “Žádost o státní občanství ČR” (1 den)
, za akční cenu 199,- Kč !!!