Článek přináší podrobné a aktualizované informace k žádostem o prodloužení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu na území ČR, pro různé pobytové situace cizinců.

Úvodní informace

Článek obsahuje nejdříve informace k náležitostem žádostí o prodloužení dlouhodobého pobytu pro různé pobytové situace cizinců (OSVČ, jednatel spol. s r.o., sloučení rodiny apod.

Dále článek obsahuje informace k podání samotné žádosti, průběhu řízení, řešení průtahů v řízení a dalších otázek. Dále může článek obsahovat prémiový (placený obsah), odpovědi na často kladené otázky a právní vzory ke stažení.

Článek je sepsán a pravidelně aktualizován advokátem se specializací na imigrační a azylové a cizinecké právo, viz informace na konci článku. Článek odpovídá právnímu stavu ke dni uvedenému v jeho záhlaví, jako den jeho poslední aktualizace.

V článku se lze přehledně orientovat za použití obsahu po pravé straně článku.

Náležitosti jednotlivých typů žádostí, dle typických pobytových situací klientů

Žádost o prodloužení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu za účelem podnikání jednatele spol. s r.o.

Náležitosti žádosti o prodloužení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu za účelem podnikání jednatele spol. s r.o., jsou ve většině případů následující:

 • Originál pasu žadatele.
 • (Jelikož MV zvláště v poslední době neakceptuje pouhou kopii pasu, ztrácí již na významu možnost rychlého a jednoduchého podání žádosti korespondenčně, např. prostřednictvím datové schránky. Dle platné právní úpravy v ČR totiž nelze z cestovního dokladu provést ověřenou kopii. Jediným způsobem, jak vyhovět aktuálnímu výkladu zákona Ministerstvem vnitra je osobní doručení žádosti s originálem pasu.)
 • Průkazová fotografie žadatele (2 x).
 • Potvrzení o zajištění ubytování žadatele. Příslušný formulář může připravit AK, dle údajů žadatele. Vyplněný formulář potvrzení může připravit AK. Namísto potvrzení lze rovněž doložit nájemní smlouvu. Pokud klient vlastní nemovitost, v níž bydlí a je v ní hlášen k pobytu, AK může již sama zajistit výpis z katastru nemovitostí a potvrzení o zajištění ubytování není nutno dokládat.
 • Výpis z obchodního rejstříku, zajistí AK.
 • Žadatel doloží AK smlouvu o výkonu funkce žadatele se společností v níž je jednatelem. Dle okolností může být nutné doložit, resp. připravit novou smlouvu o výkonu funkce a odpovídající dokumentaci k jejímu schválení valnou hromadou společnosti či rozhodnutí jediného společníka. Tuto dokumentaci připraví AK.
 • Potvrzení společnosti výši čistého příjmu jednatele. Příslušný formulář připraví AK, dle údajů žadatele, resp. společnosti, případně její účetní.
 • Potvrzení o bezdlužnostech od (může zajistit AK, na základě plné moci):
  • od České správy sociálního zabezpečení ohledně žadatele, jako fyzické osoby;
  • od České správy sociálního zabezpečení ohledně společnosti v níž je žadatel jednatelem;
  • od Finančního úřadu ohledně žadatele, jako fyzické osoby;
  • od Finančního úřadu ohledně společnosti v níž je žadatel jednatelem.
  • od Celní správy ohledně žadatele, jako fyzické osoby;
  • od Celní správy ohledně společnosti v níž je žadatel jednatelem;
  • od příslušné (nebo příslušných) veřejné zdravotní pojišťovny ohledně žadatele, jako fyzické osoby;
  • od příslušné (nebo příslušných) veřejné zdravotní pojišťovny ohledně žadatele, jako fyzické osoby.
 • Kopie průkazu VZP ohledně veřejného zdravotního pojištění žadatele.

Upozorňujeme, že všechny náležitosti žádosti je nutno doložit při jejím podání. V opačném případě hrozí tzv. nepřijatelnost žádosti.

Výjimečně mohou být od žadatele požadovány tyto další náležitosti, které je třeba doložit, jen  pokud žadatele, prostřednictvím právního zástupce, MV vyzve:

 • MV výjimečně může požadovat doložení písemného zproštění povinnosti mlčenlivosti Finanční úřadu vůči Ministerstvu vnitra ohledně ověření skutečného čistého pravidelného finančního příjmu žadatele. Toto by se ale zpravidla nemělo týkat žádosti jednatele, které od spol. s r.o. pobírá odměnu jednatele za výkon funkce a nemá jiné příjmy, jako fyzická osoba. Toto zproštění může pro klienta připravit AK. Toto je následně s klientem řešeno za pomoci AK.
 • Co se týká dokladu o zdravotním pojištění, MV zpravidla postačuje kopie kartičky veřejného zdravotního pojištění (zpravidla VZP). Výjimečně si MV může vyžádat originál potvrzení od příslušné zdravotní pojišťovny. Toto je následně s klientem řešeno za pomoci AK.
 • MV výjimečně může požadovat doložení dokladu potvrzující splnění požadavků opatření před zavlečením infekčního onemocnění. Toto je následně s klientem řešeno za pomoci AK.

Ohledně další náležitostí a informací (např. vyplnění formuláře žádosti, správní poplatky, průběh řízení apod.) přejděte níže na kapitolu “Společné informace k žádostem o prodloužení dlouhodobého pobytu”.

Žádost o prodloužení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu na území ČR za účelem sloučení rodiny s jednatelem spol. s r.o.

Náležitosti žádosti o prodloužení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu na území ČR za účelem sloučení rodiny s jednatelem spol. s r.o. jsou následující:

 • Pas žadatele.
 • Průkazová fotografie žadatele (2 x).
 • Potvrzení o zajištění ubytování žadatele. Příslušný formulář připraví AK. Klient zajistí jeho podpis. Pokud klient vlastní nemovitost, v níž bydlí a je v ní hlášen k pobytu, AK může již sama zajistit výpis z katastru nemovitostí a potvrzení o zajištění ubytování není nutno dokládat.
 • Souhlas rodiče, popřípadě zákonného zástupce dítěte. To neplatí, např. pokud druhý rodič nebo zákonný zástupce rovněž pobývá v ČR.
 • Výpis z obchodního rejstříku. AK zajistí samostatně.
 • Žadatel doloží AK smlouvu o výkonu funkce rodiče nebo manžela apod. (tedy osoby se kterou se slučuje) se společností v níž je tato osoba jednatelem. Dle okolností může být nutné doložit, resp. připravit novou smlouvu o výkonu funkce a odpovídající dokumentaci k jejímu schválení valnou hromadou společnosti či rozhodnutí jediného společníka. Tuto dokumentaci připraví AK.
 • Potvrzení společnosti výši čistého příjmu jednatele. Příslušný formulář připraví AK, dle údajů žadatele, resp. společnosti, případně její účetní.
 • Doklad o zdravotním pojištění žadatele, na celou předpokládanou dobu pobytu žadatele, včetně dokladu o zaplacení pojistného. To neplatí, pokud je žadatel veřejně zdravotně pojištěn z důvodu jeho zaměstnání.

Upozorňujeme, že všechny náležitosti žádosti je nutno doložit při jejím podání. V opačném případě hrozí tzv. nepřijatelnost žádosti.

Výjimečně mohou být od žadatele požadovány tyto další náležitosti, které je třeba doložit, jen  pokud žadatele, prostřednictvím právního zástupce, MV vyzve:

 • Písemné zproštění povinnosti mlčenlivosti Finanční úřadu vůči Ministerstvu vnitra ohledně ověření skutečného čistého pravidelného finančního příjmu zpravidla žadatele a jeho rodiče nebo manžela apod. (tedy osoby se kterou se slučuje). Toto zproštění může pro klienta k podpisu připravit AK.
 • Co se týká dokladu o zdravotním pojištění, MV zpravidla postačuje kopie kartičky veřejného zdravotního pojištění (zpravidla VZP). Výjimečně si MV může vyžádat originál potvrzení od příslušné zdravotní pojišťovny. Toto je následně s klientem řešeno za pomoci AK.
 • MV výjimečně může požadovat doložení dokladu potvrzující splnění požadavků opatření před zavlečením infekčního onemocnění. Toto je následně s klientem řešeno za pomoci AK.

Ohledně další náležitostí a informací (např. vyplnění formuláře žádosti, správní poplatky, průběh řízení apod.) přejděte níže na kapitolu “Společné informace k žádostem o prodloužení dlouhodobého pobytu”.

Společné informace k žádostem o prodloužení dlouhodobého pobytu

Formulář žádosti

Formulář žádosti může klient vyplnit společně s našim advokátem na elektronickém formuláři vytvořeném naší AK. Klient ale také může AK dodat údaje a my potom žádost vyplníme a zašleme klientovi ke kontrole.

Vyplnění žádosti na elektronickém formuláři je výhodné pro žádosti více členů jedné rodiny a pro opakované použití. Elektronicky vyplněnou žádost o prodloužení dlouhodobého pobytu lze následně využít i pro žádost o trvalý pobyt nebo pro žádost o prodloužení platnosti průkazu trvalého pobytu. Formulář je vhodný pro opakované použití, pro více žadatelů (více dětí, rodina apod.), do formuláře lze kopírovat nebo vyjmout text (Ctrl + C, Ctrl + V, Ctrl + X), data celého formuláře lze také vyexportovat a opět načítat načíst ze souboru CSV.

Formulář k vyplnění žádosti na počítači, mobilu nebo tabletu, vytvořený naší advokátní kanceláří je k dispozici ke stažení v následující prémiové části tohoto článku.

Zde se nachází prémiový obsah tohoto odborného článku, který je přístupný jen držitelům předplatného.

Máte-li odpovídající předplatné, přihlaste se zde.

Pokud předplatné ještě nemáte, prozkoumejte následující varianty předplatného pro získání přístupu k veškerému prémiovému obsahu na našem webu:
Předplatné smluvních a právních vzorů (1 rok), Předplatné smluvních a právních vzorů (6 měsíců), Předplatné smluvních a právních vzorů (1 měsíc), Předplatné smluvních a právních vzorů (1 den), Předplatné prémiového obsahu odborných článků (1 rok), Předplatné prémiového obsahu odborných článků (6 měsíců), Předplatné prémiového obsahu odborných článků (1 měsíc), Předplatné prémiového obsahu odborných článků (1 týden)

Nebo využijte předplatného prémiového obsahu jen tohoto článku:
Předplatné prémiového obsahu článku “Žádost o prodloužení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu na území ČR” (1 den)
, za akční cenu 199,- Kč !!!

Stáří náležitostí žádosti

Náležitosti žádosti nesmí být starší 180 dnů. Toto omezení neplatí pro pas (pokud je platný), matriční doklady a fotografii cizince, pokud odpovídá jeho skutečné podobě.

Správní poplatky

Správní poplatky nutné zaplatit v souvislosti se shora popsanou žádostí, jsou následující:

 • Za přijetí žádosti:
  • Za přijetí žádosti o prodloužení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu – 2.500 Kč
  • Za přijetí žádosti o prodloužení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu cizinci mladšímu 15 let – 1.000 Kč

Průběh řízení o žádosti

 1. Nejdříve je nutno žádost podat na příslušném pracovišti OAMP MV v papírové formě. I když je tuto žádost možno podat prostřednictvím advokáta, lze doporučit osobní podání přímo žadatelem, jelikož OAMP MV zpravidla vyžaduje předložení originálu cestovního dokladu. Toto je možné zpravidla nahradit tím, že žádost podá osobně advokát a předloží přitom originál pasu žadatele, který mu žadatel za tímto účelem zapůjčí. Dalším důvodem proč není vhodné podat žádost elektronicky je, že OAMP MV zpravidla požaduje dodání papírové verze průkazové fotografie žadatele.
 2. Pokud MV shledá, že nic nebrání vyhovění žádosti, .
 3. V souvislosti s vydáním rozhodnutí o vydání povolení k trvalému pobytu, MV vyzve žadatele, aby se dostavil k pořízení biometrických údajů (focení) a následně k převzetí nového průkazu povolení k dlouhodobému pobytu.

Lhůta k vydání rozhodnutí o žádosti

Ministerstvo vnitra má o výše popsané žádosti rozhodnout do 60 dnů ode dne jejího podání. K výše uvedené lhůtě se připočítává doba až 30 dnů, jestliže je zapotřebí nařídit ústní jednání nebo místní šetření, je-li třeba někoho předvolat, někoho nechat předvést nebo doručovat veřejnou vyhláškou osobám, jimž se prokazatelně nedaří doručovat, nebo jde-li o zvlášť složitý případ a dále nutná k provedení dožádání, ke zpracování znaleckého posudku nebo k doručení písemnosti do ciziny. Lhůta také neběží po dobu přerušení řízení. Lhůta dále neběží ode dne odeslání výzvy k pořízení biometrických údajů, do doby jejich zpracování a ode dne odeslání výzvy k převzetí průkazu pobytového povolení, do doby jeho převzetí žadatelem.

Ochrana před nečinností

V případě, že OAMP MV o žádosti o přechodný pobyt nerozhodne ve výše uvedené lhůtě, lze zejména podat žádost o uplatnění opatření proti nečinnosti, ke Komisi pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců.

Jak se bránit průtahům v řízení viz podrobněji náš článek “Průtahy v řízení o žádosti o pobyt cizince“.

Dále je nutno upozornit, že při kladném vyřízení žádosti MV někdy již přímo písemně nebo telefonicky kontaktuje žadatele za účelem pořízení biometrických údajů (focení, otisky prstů) a vydání průkazu dlouhodobého pobytu, aniž by o tom vyrozumělo AK. O tomto by klient měl naši AK informovat.

Vyhovění žádosti

Aby žadatel věděl, že jeho žádosti bylo vyhověno a že může očekávat výzvu OAMP MV na biometrii nebo k převzetí průkazu je vhodné sledovat příslušnou internetovou stránku MV, kde jednoduše vyhledá stav jeho žádosti:

https://frs.gov.cz/cs/ioff/application-status

Pokud zde číslo jednací vaší žádosti naleznete, znamená to, že jí bylo vyhověno. Po tomto zjištění lze buď přímo volat na informační telefonní linku příslušného pracovitě OAMP MV ke sjednání termínu k dostavení na pořízení biometrických údajů k vydání průkazu pobytového povolení. Na místo telefonování lze také čekat, až Vám bude doručena písemná výzva, abyste se dostavili na biometrii.

Dále je nutno upozornit, že při kladném vyřízení žádosti MV někdy již přímo písemně nebo telefonicky kontaktuje žadatele za účelem pořízení biometrických údajů (focení, otisky prstů) a vydání průkazu dlouhodobého pobytu, aniž by o tom vyrozumělo AK. O tomto by klient měl naši AK informovat. Výjimečně může MV vyzvat žadatele nebo jeho právního zástupce, na biometrii nebo k převzetí průkazu, jen telefonicky. Pokud by se žadatel na telefonickou výzvu nedostavil, byl by následně vyzván písemně.

Na tuto výzvu se žadatel musí ve stanovené lhůtě dostavit, jinak OAMP MV řízení o jeho žádosti usnesení zastaví. Pokud by se žadatel nedostavil, tak případné odvolání proti takovému usnesení má velice nízké šance na úspěch, vyjma případů, kdy by žadateli k dostavení se bránila skutečně závažné důvody (např. urgentní hospitalizace v nemocnici apod.).

Zamítnutí žádosti nebo zastavení řízení

V případě, že Ministerstvo vnitra žádost rozhodnutím zamítne nebo usnesením zastaví, lze podat v 15denní lhůtě odvolání. V případě, že Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců odvolání zamítne, lze ještě podat správní žalobu a následně i kasační stížnost. V těchto případech kontaktujte neprodleně naši advokátní kancelář.