Žádost o přechodný pobyt rodinného příslušníka občana EU (manžel, rodič, potomek)

Kategorie: Přechodný pobyt|Štítky: , |Poslední aktualizace návodu: 12.03.2022|
Úvod>Cizinecké právo>Přechodný pobyt>Žádost o přechodný pobyt rodinného příslušníka občana EU (manžel, rodič, potomek)
Lhůta k vydání rozhodnutí o žádosti o nové posouzení důvodů neudělení krátkodobého víza (odvolání)Lhůta k vydání rozhodnutí o žádosti o nové posouzení důvodů neudělení krátkodobého víza (odvolání)
Správní vyhoštěníSprávní vyhoštění

Článek přináší podrobné a aktualizované informace k žádostem o přechodný pobyt rodinného příslušníka občana EU. Konkrétně se jedná o žádosti rodinných příslušníků občana EU ve smyslu § 15a odst. 1, 2 zákona o pobytu cizinců (manžel, rodič, potomek).

Úvodní informace

Článek obsahuje nejdříve informace k náležitostem jednotlivých typů žádostí o povolení přechodného pobytu na území ČR rodinných příslušníků občana EU dle § 15a odst. 1, 2 zákona o pobytu cizinců, v závislosti na konkrétní pobytové a rodinné situaci žadatele.

Dále článek obsahuje informace k podání samotné žádosti, průběhu řízení, řešení průtahů v řízení a dalších otázek. Dále může článek obsahovat prémiový (placený obsah), odpovědi na často kladené otázky a právní vzory ke stažení.

Článek je sepsán a pravidelně aktualizován advokátem se specializací na imigrační a azylové a cizinecké právo, viz informace na konci článku. Článek odpovídá právnímu stavu ke dni uvedenému v jeho záhlaví, jako den jeho poslední aktualizace.

V článku se lze přehledně orientovat za použití obsahu po pravé straně článku.

Přílohy k jednotlivým typům žádostí, dle typických pobytových situací klientů, dokládané k žádosti

Přílohy k žádosti o povolení přechodného pobytu rodinného příslušníka manžela (manželky) občana EU

 • Cestovní doklad (pas) žadatele (pracovník OAMP MV pořídí z dokladu kopii a originál vrátí ihned zpět žadateli).
 • Průkazová fotografie žadatele (2 x).
 • Oddací list
 • Potvrzení o zajištění ubytování žadatele. Příslušný formulář může připravit AK, dle údajů žadatele. Vyplněný formulář potvrzení může připravit AK. Pokud klient vlastní nemovitost, v níž bydlí a je v ní hlášen k pobytu, AK může již sama zajistit výpis z katastru nemovitostí a potvrzení o zajištění ubytování není nutno dokládat.
 • Doklad o zdravotním pojištění.
 • Doklad o tom, že občan EU (s nímž je občan 3. státu v manželském) je na území ČR přihlášen k přechodnému nebo trvalému pobytu. Tuto informaci si sice OAMP MV může sám ověřit, ale lze doporučit k této skutečnosti nějaký doklad, např. originál a kopii potvrzení o přechodném pobytu občana EU.

Přílohy k žádosti o povolení přechodného pobytu rodinného příslušníka manžela (manželky) občana ČR

 • Cestovní doklad (pas) žadatele (pracovník OAMP MV pořídí z dokladu kopii a originál vrátí ihned zpět žadateli).
 • Průkazová fotografie žadatele (2 x).
 • Oddací list
 • Potvrzení o zajištění ubytování žadatele. Příslušný formulář může připravit AK, dle údajů žadatele. Vyplněný formulář potvrzení může připravit AK. Pokud klient vlastní nemovitost, v níž bydlí a je v ní hlášen k pobytu, AK může již sama zajistit výpis z katastru nemovitostí a potvrzení o zajištění ubytování není nutno dokládat.
 • Doklad o zdravotním pojištění.
 • Doklad o tom, že občan ČR (s nímž je občan 3. státu v manželském vztahu) je na území ČR přihlášen k trvalému pobytu. Tuto informaci si sice OAMP MV může sám ověřit, ale lze doporučit k této skutečnosti nějaký doklad, např. originál a kopii občanského průkazu občana ČR.

Přílohy k žádost o přechodný pobyt cizince – jako rodiče nezletilého občana ČR

 • Cestovní doklad (pas) žadatele (pracovník OAMP MV pořídí z dokladu kopii a originál vrátí ihned zpět žadateli).
 • Průkazová fotografie žadatele (2 x).
 • Rodný list dítěte (za předpokladu, že je rodič – žadatel v rodném listu uveden).
 • Potvrzení o zajištění ubytování žadatele. Příslušný formulář může připravit AK, dle údajů žadatele. Vyplněný formulář potvrzení může připravit AK. Namísto potvrzení lze rovněž doložit nájemní smlouvu. Pokud klient vlastní nemovitost, v níž bydlí a je v ní hlášen k pobytu, AK může již sama zajistit výpis z katastru nemovitostí a potvrzení o zajištění ubytování není nutno dokládat.

Stáří příloh žádosti

Přílohy žádosti nesmí být starší 180 dnů. Toto omezení neplatí pro pas (pokud je platný), matriční doklady a fotografii cizince, pokud odpovídá jeho skutečné podobě.

Správní poplatek – kolek

Správní poplatek se při podání žádosti neplatí.

Příprava samotné žádosti – vyplnění formuláře

Formulář žádosti může klient vyplnit společně s našim advokátem nebo právním asistentem na elektronickém formuláři. Klient ale také může naší advokátní kanceláři dodat údaje a my potom žádost vyplníme a zašleme klientovi ke kontrole.

Upravený formulář ke snadnému a rychlému vyplnění na počítači, tabletu

Formulář je vhodný pro opakované použití, pro více žadatelů (více dětí, rodina apod.), do formuláře lze kopírovat nebo vyjmout text (Ctrl + C, Ctrl + V, Ctrl + X), data celého formuláře lze také vyexportovat a opět načítat načíst ze souboru CSV. Formulář je k dispozici ke stažení zde:

Zde se nachází prémiový obsah, který je přístupný jen držitelům předplatného.

Máte-li odpovídající předplatné, přihlaste se zde.

Pokud předplatné ještě nemáte, prozkoumejte následující varianty předplatného pro získání přístupu k prémiovému obsahu:
Předplatné prémiového obsahu právních návodů (1 rok), Předplatné prémiového obsahu právních návodů (3 měsíce), Předplatné prémiového obsahu právních návodů (1 týden), Předplatné prémiového obsahu právních návodů (1 den)

Nebo využijte nejlevnější varianty předplatného:
Předplatné prémiového obsahu právního návodu “Žádost o přechodný pobyt rodinného příslušníka občana EU (manžel, rodič, potomek)” (1 den)
, za akční cenu 199,- Kč !!!

Možnosti rezervace termínu podání žádosti online

Pokud je žadatel již má některý typ pobytového povolení (nebo jej v nedávné době měl ještě platné), je evidován v cizineckém informačním systému, proto může termín podání žádosti rezervovat online na internetové stránce MV.

Rezervace online nemusí být dostupná pro všechny pracoviště OAMP Ministerstva vnitra.

Pokud tuto možnost rezervace termínu online žadatel nemá, nezbývá než vystát na příslušném pracovišti OAMP MV frontu.

Doporučujeme podat žádost na pracovišti OAMP MV příslušném dle místa hlášeného pobytu žadatele.

Je pravdou, že zákon o pobytu cizinců nestanovuje povinnou místní příslušnosti pracovišť OAMP MV, tudíž mnozí žadatelé dříve podávali (a občas i v dnešní době) mimo obvod jejich bydliště. Tototo ale doporučit nelze, jelikož některá pracoviště OAMP MV nyní neumožňují podat žádost cinci, který nespadá do jejich obvodu.

Správní poplatek za podání žádosti není třeba hradit, jelikož jsou od jeho placení osvobozeni rodinní příslušníci občana EU.

Osobní podání žádosti

Žádost o povolení přechodného pobytu na území ČR, jako druha – družky občana ČR, musí žadatel/žadatelka podat osobně na příslušném pracovišti OAMP Ministerstva vnitra. Podání této žádosti, včetně průběhu řízení, jsou podrobně rozepsány níže v tomto článku:

Podání žádosti a průběh řízení

 1. Žadatel musí žádost podat osobně žádost na příslušném pracovišti OAMP MV. Tuto žádost nemůže za cizince podat advokát na základně plné moci, nicméně jeho zastoupení a asistence žadateli při podání žádosti je možná.
 2. MV dost často, i pokud žadatel k žádosti přiložil dost důkazů k existenci jeho partnerského vztahu s občanem ČR, vyzve žadatele k odstranění různých vad žádosti. Vyhovět požadavkům ve výzvě lze zpravidla doložením dalších důkazů o partnerském vztahu a bydlení ve společné domácnosti.
 3. Dále jsou také v řízení o žádosti prováděny pobytové kontroly za účelem prověření, zda oba partneři spolu skutečně žijí .
 4. Dále zpravidla následuje výslech žadatele a jeho partnerky. Výslechy dalších svědků se provádí spíše ve sporných případech.
 5. Pokud MV shledá, že nic nebrání vyhovění žádosti, vyzve žadatele, aby se dostavil na pracoviště OAMP MV k převzetí pobytové karty rodinného příslušníka občana EU. Tuto výzvu může MV zaslat i přímo žadateli, aniž by o tom informovalo právního zástupce. K sjednání termínu může MV výjimečně kontaktovat právního zástupce nebo žadatele i telefonicky.
 6. Zda je žádosti žadatele vyhověno, lze také sledovat na příslušné webové stránce OAMP MV.

Lhůta k vydání rozhodnutí o žádosti

Ministerstvo vnitra musí o žádosti o přechodný pobyt rodinného příslušníka občana EU rozhodnout do 60 dnů ode dne podání žádosti.

K výše uvedené lhůtě se připočítává doba až 30 dnů, jestliže je zapotřebí nařídit ústní jednání nebo místní šetření, je-li třeba někoho předvolat, někoho nechat předvést nebo doručovat veřejnou vyhláškou osobám, jimž se prokazatelně nedaří doručovat, nebo jde-li o zvlášť složitý případ a dále nutná k provedení dožádání, ke zpracování znaleckého posudku nebo k doručení písemnosti do ciziny. Lhůta také neběží po dobu přerušení řízení.

Efektivní řešení průtahů v řízení

Zde se nachází prémiový obsah, který je přístupný jen držitelům předplatného.

Máte-li odpovídající předplatné, přihlaste se zde.

Pokud předplatné ještě nemáte, prozkoumejte následující varianty předplatného pro získání přístupu k prémiovému obsahu:
Předplatné prémiového obsahu právních návodů (1 rok), Předplatné prémiového obsahu právních návodů (3 měsíce), Předplatné prémiového obsahu právních návodů (1 týden), Předplatné prémiového obsahu právních návodů (1 den)

Nebo využijte nejlevnější varianty předplatného:
Předplatné prémiového obsahu právního návodu “Žádost o přechodný pobyt rodinného příslušníka občana EU (manžel, rodič, potomek)” (1 den)
, za akční cenu 199,- Kč !!!

Zamítnutí či zastavení řízení o žádosti

V případě, že Ministerstvo vnitra žádost rozhodnutím zamítne nebo usnesením zastaví, lze podat v 15denní lhůtě odvolání. V případě, že Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců odvolání zamítne, lze ještě podat správní žalobu a následně i kasační stížnost.

Vzory různých typů odvolání jsou také k dispozici ke stažení zde:

Zde se nachází prémiový obsah, který je přístupný jen držitelům předplatného.

Máte-li odpovídající předplatné, přihlaste se zde.

Pokud předplatné ještě nemáte, prozkoumejte následující varianty předplatného pro získání přístupu k prémiovému obsahu:
Předplatné prémiového obsahu právních návodů (1 rok), Předplatné prémiového obsahu právních návodů (3 měsíce), Předplatné prémiového obsahu právních návodů (1 týden), Předplatné prémiového obsahu právních návodů (1 den)

Nebo využijte nejlevnější varianty předplatného:
Předplatné prémiového obsahu právního návodu “Žádost o přechodný pobyt rodinného příslušníka občana EU (manžel, rodič, potomek)” (1 den)
, za akční cenu 199,- Kč !!!

Nenalezli jste zde řešení vašeho právního problému?

V tomto případě můžete provést následující:

O autorovi tohoto právního návodu: advokáti online s.r.o.

advokáti online s.r.o.
Společnost advokáti online s.r.o. je advokátní kanceláří úspěšně působící na trhu právních služeb v České republice od roku 2012. V roce 2014 advokát této kanceláře, Mgr. David Netušil, získal ocenění Právník roku, zejména v souvislosti se zastupováním klientů u Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku. Advokátní kancelář se zaměřuje na trestní právo, dále na cizinecké právo a státní občanství a dále na některé oblasti generální advokátní praxe. V rámci této právní specializace dále vytváří právní návody online pro laiky i právní odborníky, právní vzory ke stažení a odpovědi na právní dotazy laiků i právních odborníků online.
Lhůta k vydání rozhodnutí o žádosti o nové posouzení důvodů neudělení krátkodobého víza (odvolání)Lhůta k vydání rozhodnutí o žádosti o nové posouzení důvodů neudělení krátkodobého víza (odvolání)
Správní vyhoštěníSprávní vyhoštění