Žádost o povolení přechodného pobytu na území ČR, jako druha – družky občana ČR, musí žadatel/žadatelka podat osobně na příslušném pracovišti OAMP Ministerstva vnitra. Podání této žádosti, včetně průběhu řízení, jsou podrobně rozepsány níže v tomto článku:

Možnosti rezervace termínu podání žádosti online

Pokud je žadatel již má některý typ pobytového povolení (nebo jej v nedávné době měl ještě platné), je evidován v cizineckém informačním systému, proto může termín podání žádosti rezervovat online na internetové stránce MV.

Rezervace online nemusí být dostupná pro všechny pracoviště OAMP Ministerstva vnitra.

Pokud tuto možnost rezervace termínu online žadatel nemá, nezbývá než vystát na příslušném pracovišti OAMP MV frontu.

Doporučujeme podat žádost na pracovišti OAMP MV příslušném dle místa hlášeného pobytu žadatele.

Je pravdou, že zákon o pobytu cizinců nestanovuje povinnou místní příslušnosti pracovišť OAMP MV, tudíž mnozí žadatelé dříve podávali (a občas i v dnešní době) mimo obvod jejich bydliště. Tototo ale doporučit nelze, jelikož některá pracoviště OAMP MV nyní neumožňují podat žádost cinci, který nespadá do jejich obvodu.

Náležitosti a přílohy žádosti

Formulář žádosti

Formulář žádosti může klient vyplnit společně s našim advokátem nebo právním asistentem na elektronickém formuláři. Klient ale také může naší advokátní kanceláři dodat údaje a my potom žádost vyplníme a zašleme klientovi ke kontrole.

Přílohy žádosti

K žádosti jsou nutné následující náležitosti a přílohy:

 • Pas žadatele.
 • Průkazová fotografie žadatele (2 x).
 • Potvrzení o zajištění ubytování žadatele. Příslušný formulář může připravit AK, dle údajů žadatele. Vyplněný formulář potvrzení může připravit AK. Pokud klient vlastní nemovitost, v níž bydlí a je v ní hlášen k pobytu, AK může již sama zajistit výpis z katastru nemovitostí a potvrzení o zajištění ubytování není nutno dokládat.
 • Doklad o zdravotním pojištění.

Dále je nutno k žádosti připojit doplňující vyjádření s uvedením, dle jakého zákonného ustanovení se žadatel považuje za rodinného příslušníka občana EU, resp. občana ČR a uvést některé další základní informace.
Toto je třeba dále doložit některými z následujících dokumentů a důkazů (čím více, tím lépe):

 • Evidenční list týkající se nájmu bytové jednotky nebo jejího vlastnictví, ze kterého bude zřejmé, že žadatel žije ve společné domácnosti s občanem Evropské unie.
 • Doklady o úhradě nákladů spojených s vedením společné domácnosti po dobu soužití žadatele s občanem EU, z nichž vyplývá, kdo a jakým způsobem se podílí na chodu společné domácnosti.
 • Nájemní smlouvy, doklady o platbách inkasa apod., dokumentující společné bydlení.
 • Jakékoliv jiné dokumenty nebo důkazy prokazující partnerský vztah a soužití ve společné domácnosti.
 • Doklady o společném financování bydlení (hypotéka, rekonstrukce bytu apod.).
 • Doklady ke společnému bankovního účtu obou partnerů nebo k platební kartě, z níž hradí společné výdaje.
 • Doklady o společných dovolených (cestovní smlouvy, jízdenky, fotografie apod.).
 • Návrh na výslechy osob (příbuzní, přátelé apod.), které mohou dosvědčit partnerský vztah a soužití druha a družky ve společné domácnosti.
 • Společné fotografie partnerů pořízených v průběhu trvání jejich partnerského vztahu, s uvedení data pořízení a jejich popisu.
 • Doklady o jiných společných akcích partnerů (návštěvy divadel, koncertů apod.).
 • Zdravotní zprávy dokumentující případné těhotenství družky apod.
 • Důkazy k péči jednoho z partnerů o dítě druhého partnera, které s nimi žije ve společné domácnosti.
 • Čestná prohlášení osob (příbuzní, přátelé apod.), které mohou dosvědčit partnerský vztah a soužití druha a družky ve společné domácnosti.
 • Materiály ze sociálních sítí (Facebook apod.), dokumentující partnerský vztah.

Stáří příloh žádosti

Přílohy žádosti nesmí být starší 180 dnů. Toto omezení neplatí pro pas (pokud je platný), matriční doklady a fotografii cizince, pokud odpovídá jeho skutečné podobě.

Správní poplatek

Správní poplatek za podání žádosti není třeba hradit, jelikož jsou od jeho placení osvobozeni rodinní příslušníci občana EU.

Podání žádosti a průběh řízení

 1. Žadatel musí žádost podat osobně žádost na příslušném pracovišti OAMP MV. Tuto žádost nemůže za cizince podat advokát na základně plné moci, nicméně jeho zastoupení a asistence žadateli při podání žádosti je možná.
 2. MV dost často, i pokud žadatel k žádosti přiložil dost důkazů k existenci jeho partnerského vztahu s občanem ČR, vyzve žadatele k odstranění různých vad žádosti. Vyhovět požadavkům ve výzvě lze zpravidla doložením dalších důkazů o partnerském vztahu a bydlení ve společné domácnosti.
 3. Dále jsou také v řízení o žádosti prováděny pobytové kontroly za účelem prověření, zda oba partneři spolu skutečně žijí .
 4. Dále zpravidla následuje výslech žadatele a jeho partnerky. Výslechy dalších svědků se provádí spíše ve sporných případech.
 5. Pokud MV shledá, že nic nebrání vyhovění žádosti, vyzve žadatele, aby se dostavil na pracoviště OAMP MV k převzetí pobytové karty rodinného příslušníka občana EU. Tuto výzvu může MV zaslat i přímo žadateli, aniž by o tom informovalo právního zástupce. K sjednání termínu může MV výjimečně kontaktovat právního zástupce nebo žadatele i telefonicky.
 6. Zda je žádosti žadatele vyhověno, lze také sledovat na příslušné webové stránce OAMP MV.

Lhůta k vydání rozhodnutí o žádosti

Ministerstvo vnitra musí o žádosti o přechodný pobyt rodinného příslušníka občana EU rozhodnout do 60 dnů ode dne podání žádosti.

K výše uvedené lhůtě se připočítává doba až 30 dnů, jestliže je zapotřebí nařídit ústní jednání nebo místní šetření, je-li třeba někoho předvolat, někoho nechat předvést nebo doručovat veřejnou vyhláškou osobám, jimž se prokazatelně nedaří doručovat, nebo jde-li o zvlášť složitý případ a dále nutná k provedení dožádání, ke zpracování znaleckého posudku nebo k doručení písemnosti do ciziny. Lhůta také neběží po dobu přerušení řízení.

Zamítnutí či zastavení řízení o žádosti

V případě, že Ministerstvo vnitra žádost rozhodnutím zamítne nebo usnesením zastaví, lze podat v 15denní lhůtě odvolání. V případě, že Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců odvolání zamítne, lze ještě podat správní žalobu a následně i kasační stížnost.

Informace k postupu a dokumenty ke stažení pro urychlení řízení a vydání rozhodnutí o žádosti o přechodný pobyt

Níže uvedený postup a vzory dokumentů ke stažení lze použít, pokud je OAMP MV v prodlení s vydáním rozhodnutí o Vaší žádosti o přechodný pobyt rodinného příslušníka občana EU nebo rodinného příslušníka občana ČR. Zobrazení postupu a dokumentů ke stažení je zpoplatněno mírným poplatkem, viz níže.

Tento postup, za použití dokumentu ke stažení, v drtivé většině případů (cca 95%) výrazně urychlí řízení a vydání rozhodnutí o Vaší žádosti o přechodný pobyt. K tomuto postupu bude jen nutné vyplnit právní vzor a doručit jej příslušnému správnímu orgánu:


Tento obsah a související právní vzory ke stažení jsou k dispozici jen držitelům předplatného


Pokud máte předplatné, přihlaste se ZDE


Pokud předplatné nemáte, ke stažení těchto vzorů je nutné buď předplatné prémiových částí blogu nebo předplatné smluvních a právních vzorů ke stažení

Rezervujte konzultaci k problematice řešené tímto článkem

Nebo k článku zadejte dotaz či poptávku právní služby

Nebo bezplatně stahujte kvalitní právní vzory související s tématem tohoto článku

Další kvalitní vzory a šablony právních dokumentů, včetně souvisejících služeb, lze zakoupit zde: