Žádost o pracovní povolení, lze podat prostřednictvím naší AK, na základě plné moci. Stačí jen podepsat plné moci zaměstnavatelem a cizincem a my se o vše postaráme.

Je třeba rozlišovat postup zaměstnavatele a cizince – zaměstnance a uchazeče o zaměstnání. Postup k vyřízení žádosti o pracovní povolení je následující:

Postup zaměstnavatele

 1. Zaměstnavatel ohlásí úřadu práce volné pracovní místo na pracovní pozici, na kterou hodlá uchazeče o zaměstnání – cizince – zaměstnat (za zaměstnavatele může provést AK, na základě plné moci).
 2. V případě, že volné pracovní místo nebude do 30 dnů obsazeno jiným uchazečem o zaměstnání, bude v evidenci úřadu k dispozici pro zaměstnání cizince.
 3. Zaměstnavatel vyplní a potvrdí na stanoveném formuláři písemné vyjádření zaměstnavatele, že cizince zaměstná (v součinnosti se zaměstnavatelem může provést AK).

Postup uchazeče  o zaměstnání – cizince

Formulář žádosti může klient vyplnit společně s našim advokátem nebo právním asistentem na elektronickém formuláři. Klient ale také může AK dodat údaje a my potom žádost vyplníme a zašleme klientovi ke kontrole. K žádosti AK připraví následující dokumenty (v součinnosti s klientem a jeho zaměstnavatelem):

 1. Kopie pasu žadatele.
 2. Průkazová fotografie žadatele.
 3. Písemné vyjádření zaměstnavatele, že cizince zaměstná (viz bod 2 výše v kapitole “Postup zaměstnavatele”).
 4. Doklady o kvalifikaci (odborné způsobilosti) cizince, pokud je to pro danou pozici vyžadováno zákonem nebo její povahou.
 5. Ve zvláštních  případech mohou být nutné ještě další dokumenty (vyžadované např. mezinárodní smlouvou apod.).
 6. Kolek ve výši 500,- Kč  (správní poplatek)

Místo  podání žádosti o pracovní povolení

Žádost vydání pracovního povolení se podává u krajské pobočky úřadu práce, jehož obvodu má cizinec zaměstnání vykonávat.

Postup po vydání pracovního povolení

Po převzetí rozhodnutí úřadu práce o vydání pracovního povolení je vhodné se vzdát práva podat odvolání, aby ihned nabylo právní moci a cizinec mohl začít pracovat (za cizince může provést AK, na základě plné moci). Zaměstnavatel by musí s cizincem uzavřít zejména řádnou pracovní smlouvu (či dohodu o pracích konaných mimo pracovní poměr) a splnit veškeré podmínky zákoníku, jakož i dalších právních předpisů. Nejpozději v den nástupu cizince do zaměstnání musí zaměstnavatel o této skutečnosti písemně informovat příslušnou krajskou pobočku úřadu práce. Zaměstnavatel je také povinen písemně informovat příslušnou krajskou pobočku Úřadu práce, jestliže cizinec, kterému bylo vydáno povolení k zaměstnání, nenastoupil do práce, nebo ukončil zaměstnání před uplynutím doby platnosti pracovního povolení.

Další důležité informace k pracovnímu povolení

Kdy cizinec ze 3. státu potřebuje pracovní povolení

Tento příspěvek se týká cizince ze 3. státu, který k výkonu práce potřebuje pracovní povolení na nikoli např. zaměstnaneckou kartu. Konkrétně se jedná o následující práce (zaměstnání):

 • sezónní práce (na dobu 6 měsíců v jednom kalendářním roce, pokud mezi jednotlivými zaměstnáními uplyne doba alespoň 6 měsíců;
 • plnění úkolů vyplývajících z předmětu činnosti právnické osoby zajišťovaných společníkem, statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu nebo jiného orgánu obchodní společnosti pro obchodní společnost nebo členem družstva nebo členem statutárního nebo jiného orgánu družstva pro družstvo;
 • držitele povolení k dlouhodobému pobytu za účelem podnikání;
 • zaměstnání na časově vymezené období za účelem zvyšování dovedností a kvalifikace (tzv. stáž) na dobu nejdéle 6 měsíců;
 • příležitostné a časově omezené zaměstnání osob do 26 let věku v rámci výměny mezi školami nebo v rámci programů pro mládež, již se Česká republika zúčastní;
 • v situacích předvídaných mezinárodní smlouvou;
 • držitele víza nebo držitele povolení k dlouhodobému pobytu za účelem strpění pobytu podle zákona o pobytu cizinců na území ČR;
 • žadatele o udělení mezinárodní ochrany nebo cizince, kterému bylo vydáno potvrzení o strpění pobytu na území České republiky podle zákona o azylu, nejdříve však po uplynutí 6 měsíců ode dne poskytnutí údajů k podané žádosti o udělení mezinárodní ochrany;
 • vyslání cizince na území ČR zahraničním zaměstnavatelem na základě smlouvy uzavřené s tuzemskou právnickou nebo fyzickou osobou k plnění úkolů z této smlouvy vyplývající;
 • krátkodobé zaměstnání do tří měsíců.

Kdy cizinec ze 3. státu nepotřebuje pracovní povolení ani zaměstnaneckou či modru kartu

Pracovní povolení či modrá nebo zaměstnanecká karta není nutná u cizince:

 • s povoleným trvalým pobytem;
 • který je rodinným příslušníkem člena diplomatické mise, konzulárního úřadu nebo rodinným příslušníkem zaměstnance mezinárodní vládní organizace se sídlem na území České republiky, pokud je vyhlášenou mezinárodní smlouvou, k jejíž ratifikaci dal Parlament souhlas a jíž je Česká republika vázána, zaručena vzájemnost;
 • kterému byl udělen azyl nebo doplňková ochrana;
 • jehož výkon práce na území České republiky nepřesáhne 7 po sobě jdoucích kalendářních dnů nebo celkem 30 dnů v kalendářním roce a jde-li zároveň o výkonného umělce, pedagogického pracovníka, akademického pracovníka vysoké školy, vědeckého, výzkumného nebo vývojového pracovníka, který je účastníkem vědeckého setkání, žáka nebo studenta do 26 let věku, sportovce nebo osobu, která v České republice zajišťuje dodávky zboží nebo služeb nebo toto zboží dodává nebo provádí montáž na základě obchodní smlouvy, případně provádí záruční a opravářské práce;
 • o němž to stanoví vyhlášená mezinárodní smlouva, k jejíž ratifikaci dal Parlament souhlas a jíž je Česká republika vázána;
 • který je členem záchranné jednotky a poskytuje pomoc na základě mezistátní dohody o vzájemné pomoci při odstraňování následků havárií a živelních pohrom, a v případech humanitární pomoci;
 • zaměstnávaného v mezinárodní dopravě, pokud je k výkonu práce na území České republiky vyslán svým zahraničním zaměstnavatelem;
 • akreditovaného v oblasti sdělovacích prostředků;
 • který je vojenským nebo civilním personálem ozbrojených sil vysílajícího státu podle zvláštního zákona;
 • který se na území České republiky soustavně připravuje na budoucí povolání;
 • který byl vyslán na území České republiky v rámci poskytování služeb zaměstnavatelem usazeným v jiném členském státu Evropské unie;
 • který na území České republiky pobývá na základě povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny, jde-li o společné soužití rodiny s cizincem podle písmene a) nebo c) nebo s cizincem, který na území České republiky pobývá na základě platného povolení k dlouhodobému pobytu,
 • který na území České republiky pobývá na základě povolení k dlouhodobému pobytu rezidenta jiného členského státu Evropské unie;
 • který vykonává v České republice soustavnou vzdělávací nebo vědeckou činnost jako pedagogický pracovník nebo akademický pracovník vysoké školy nebo vědecký, výzkumný nebo vývojový pracovník ve veřejné výzkumné instituci nebo jiné výzkumné organizaci podle zvláštního právního předpisu;
 • který získal střední nebo vyšší odborné vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání v konzervatoři podle školského zákona nebo vysokoškolské vzdělání podle zákona o vysokých školách;
 • který na území České republiky pobývá na základě povolení k dlouhodobému pobytu za účelem ochrany na území podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky;
 • který je duchovním církve registrované v České republice nebo náboženské společnosti registrované v České republice.

Rezervujte konzultaci k problematice řešené tímto článkem

Nebo k článku zadejte dotaz či poptávku právní služby