Žádost o krátkodobé (Schengenské) vízum rodinného příslušníka občana ČR

Kategorie: Krátkodobé vízum, bezvízový režim|Štítky: |Poslední aktualizace návodu: 19.05.2022|
Úvod>Cizinecké právo>Krátkodobé vízum, bezvízový režim>Žádost o krátkodobé (Schengenské) vízum rodinného příslušníka občana ČR
Prominutí / zkrácení doby správního vyhoštění (žádost o vydání nového rozhodnutí)Zkrácení, zrušení, prominutí správního vyhoštění
Čestné prohlášení jako důkaz v řízení před OAMP MVČestné prohlášení jako důkaz v řízení před OAMP MV

Právní návod se zabývá žádostí o krátkodobé (Schengenské vízum) rodinných příslušníků občana ČR, resp. EU. Zejména se jedná o žádosti manžela (manželky) občana ČR, za účelem návštěvy tohoto občana v ČR a dále žádosti rodinných příslušníků obou manželů za účelem jejich rodinné návštěvy v ČR.

Místo a termín podání žádosti

Žadatel (žadatelka) musí tuto žádost podat osobně na příslušném zastupitelském úřadu České republiky, zpravidla ve státě jeho jehož je občanem. K osobnímu podání této žádosti je nutno si sjednat termín, když způsob tohoto sjednání aktuálně bývá uveden na příslušné internetové stránce ZÚ ČR [1]Zastupitelský úřad České republiky, resp. jeho příslušné konzulární pracoviště nebo také “konzulát ČR”, resp. MZV[2]Ministerstva zahraničních věcí.

Formulář žádosti

Formulář žádosti je možné stáhnout z webu ZÚ ČR, resp MZV a vyplnit na počítači v textovém editoru Word nebo ručně po vytištění.

Náležitosti a přílohy žádosti

K žádosti jsou nutné následující náležitosti a přílohy:

 • Pas žadatele.
 • Průkazová fotografie žadatele (2 x).
 • Doklad o zdravotním pojištění.
 • Dále je nutno k žádosti přiložit tzv. podpůrné doklady: (i) doklady prokazující účel cesty; (ii) doklady týkající se ubytování a dostatku finančních prostředků na jeho zaplacení; (iii) informace, které umožňují posoudit záměr žadatele opustit území členských států před skončením platnosti víza; (iv) doklady, prokazující dostatek prostředků žadatele jak na obživu na dobu předpokládaného pobytu, tak na návrat. Jelikož právní předpis nestanovuje jednoznačný konkrétní výčet potřebných podpůrných dokumentů, mohou se požadavky na tyto doklady odlišovat dle konkrétního zastupitelského úřadu, podle konkrétní situace žadatele a jeho manžela, jako i dle státu původu žadatele. Požadavek na podpůrné doklady je dále modifikován tím, že je o žádost rodinného příslušníka občana EU. Lze ale shrnout, že zastupitelské úřady zpravidla požadují doložení následujících podpůrných dokladů:
  • V případě žádosti manžela/manželky ČR:
   • oddací list, pokud byl vydán cizím státem, tak musí jít o oddací list vydaný tzv. zvláštní matrikou (ve výjimečných případech by měl být akceptován i původní oddací list vydaný orgánem cizího státu, na to ale nedoporučujeme spoléhat).
  • V případě žádosti jiného rodinného příslušníka občana ČR, resp. EU:
   • doklady prokazují příbuzenský vztah.
  • Rezervace letenky. Pokud je možné přímé letecké spojení do ČR, měla by být zvolena tato možnost.
  • V závislosti na délce plánovaného pobytu, může být někdy vyžadována i rezervace zpáteční letenky.
  • Kopie občanského průkazu manžela (manželky) žadatele.
  • Doklad o zajištění ubytování. Pokud je manžel (manželka) žadatele vlastníkem nemovitosti určené k bydlení a skutečně zde hodlají během pobytu se žadatelem pobývat, postačuje ověřený výpis z katastru nemovitostí. Jinak zpravidla postačuje nájemní smlouva apod. Je lépe, pokud je k dispozici souhlas pronajímatele s ubytováním žadatele (to přesto, že i podle občanského zákoníku není toto potřeba).
  • Další případné podpůrné doklady dle požadavků zastupitelského úřadu. Někdy jsou informace dostupné na internetové stránce zastupitelského úřadu a v případě pochybností je lépe si toto na zastupitelském úřadu ověřit telefonicky.

Při podání žádosti musí žadatel dále umožnit odběr jeho otisků prstů.

Dále upozorňujeme, že veškeré cizojazyčné doklady (samozřejmě kromě rezervace letenky, pasu apod.) musí být úředně přeloženy do češtiny.

Vízový poplatek

Za podání žádosti žadatel zaplatí vízový poplatek 60 EUR.

Z placení vízového poplatku existuje řada výjimek a dále existuje sleva na 35 EUR u žádostí dětí od 6 do 12 let, toto se ale týká jiných žádostí, resp. žádostí za jiným účelem, než je popisováno v tomto článku. Proto se tyto výjimky ze podrobněji nerozvádí.

Lhůta k vydání rozhodnutí o žádosti

Zastupitelský úřad má o žádosti rozhodnout do 14 dnů ode dne podání žádosti. Pokud zastupitelský úřad v této době nerozhodne, zašle žadateli písemnou informaci o prodloužení lhůty a o předpokládaném termínu rozhodnutí.

Průběh řízení o žádosti

 1. Osobní podání žádosti na příslušném zastupitelském úřadu (konzulátu) ČR.
 2. Zastupitelský úřad předvolá (pozve) k výslechu žadatele a zpravidla i jeho manžela (manželku).
 3. Někdy může zastupitelský úřad u Policie ČR, odbor cizinecké policie, vyžádat provedení dalších šetření a případně výslechů dalších svědků [např. rodiče manžela (manželky), pokud mají informace ke jeho vztahu se žadatelem, zejména pokud již byli někdy se žadatelem v osobním kontaktu].
 4. Pokud zastupitelský úřad (konzulát) shledá, že nic nebrání vyhovění žádosti, zpravidla telefonicky vyzve žadatele, aby se dostavil k vylepení vízového štítku do jeho cestovního dokladu. Tento způsob komunikace je dobré si se zastupitelským úřadem předjednat. Někdy je vhodné i učinit telefonický dotaz, zda vízum již není vyřízeno.

Opravné prostředky při zamítnutí žádosti

Opravným prostředkem při zamítnutí žádosti je žádost o nové posouzení důvodů neudělení krátkodobého víza (tzv. “odvolání”), které je nutno podat do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí žadateli.

Pokud Ministerstvo zahraničních věcí podané odvolání zamítne, je možné podat správní žalobu k příslušnému správnímu soudu.

V případě zamítnutí žaloby lze dále podat kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu a následně i Ústavní stížnost.

Často kladené otázky (FAQ)

Jsem vdaná v ČR za občana ze třetího státu. Dříve jsme neúspěšně žádali o krátkodobé vízum za účelem návštěvy sestry mého manžela a její dcery. Předchozí žádost byla ZÚ ČR zamítnuta z důvodu, že jsme neprokázali účel a podmínky cesty příbuzných do ČR. Odvolání proti zamítnutí žádostí bylo také neúspěšné. Dozvěděla jsem se, že úspěšnosti žádosti je nutno zpracovat zvací dopis. U předchozí žádosti bylo doloženo pozvání na úředním formuláři a ověřené cizineckou policií, pokrývající všechny finanční náklady spojené s cestou. Ubytování žadatelů bylo zajištěno u nás doma, v našem domě.

Otázka zní, zda vaše AK může připravit zvací dopis a co dalšího byste případně doporučili?
2022-05-16T00:19:32+02:00

Odpověď na tuto otázku (otázky) je podle stavu právní úpravy ke dni 15.05.2021:

Zde se nachází prémiový obsah, který je přístupný jen držitelům předplatného.

Máte-li odpovídající předplatné, přihlaste se zde.

Pokud předplatné ještě nemáte, prozkoumejte následující varianty předplatného pro získání přístupu k prémiovému obsahu:
Předplatné prémiového obsahu právních návodů (1 rok), Předplatné prémiového obsahu právních návodů (3 měsíce), Předplatné prémiového obsahu právních návodů (1 týden), Předplatné prémiového obsahu právních návodů (1 den)

Nebo využijte nejlevnější varianty předplatného:
Předplatné prémiového obsahu právního návodu: “Žádost o krátkodobé (Schengenské) vízum rodinného příslušníka občana ČR”, za akční cenu 199,- Kč !!!

V rámci neformální komunikace s ambasádou ČR mi bylo sděleno, že manželovi by mohlo být vízum vydáno zejména pokud předložím např. doklady potvrzující, že žiji s manželem na jeho společné adrese v cizině, že máme s manželem společný bankovní účet apod.

Naposledy jsem během svátků pobývala s manželem v jeho státě 2 týdny a žádné takové doklady, které zmiňovala ambasáda nemohu zajistit.

Jaké mám v dané situaci jiné možnosti, aby můj manžel mohl za mnou přicestovat do ČR?

Pokud zajistím některé další doklady, jaký to bude mít vliv na podanou správní žalobu?
2022-05-16T00:19:36+02:00

Odpověď na tuto otázku (otázky) je podle stavu právní úpravy ke dni 17.01.2021. Odpověď také zahrnuje stručné právní stanovisko k dané problematice a stanovisko judikatury Ústavního soudu (se stručným komentářem AK):

Zde se nachází prémiový obsah, který je přístupný jen držitelům předplatného.

Máte-li odpovídající předplatné, přihlaste se zde.

Pokud předplatné ještě nemáte, prozkoumejte následující varianty předplatného pro získání přístupu k prémiovému obsahu:
Předplatné prémiového obsahu právních návodů (1 rok), Předplatné prémiového obsahu právních návodů (3 měsíce), Předplatné prémiového obsahu právních návodů (1 týden), Předplatné prémiového obsahu právních návodů (1 den)

Nebo využijte nejlevnější varianty předplatného:
Předplatné prémiového obsahu právního návodu: “Žádost o krátkodobé (Schengenské) vízum rodinného příslušníka občana ČR”, za akční cenu 199,- Kč !!!

Je to už přes 2 měsíce co byla podána správní žaloba proti rozhodnutí Ministerstva zahraničních věcí o zamítnutí odvolání ve věci neudělení krátkodobého víza mému manželovi, k možnosti jeho příjezdu do ČR, za účelem rodinným.

Jaké mám nyní možnosti k urychlení soudního řízení?

Jaké mám možnosti v budoucnu, pokud bude docházet k průtahům v soudním řízení?
2022-05-16T00:19:36+02:00

Odpověď na tuto otázku (otázky) je podle stavu právní úpravy ke dni 17.01.2021. Odpověď také zahrnuje stručné právní stanovisko k dané problematice a stanovisko judikatury Ústavního soudu (se stručným komentářem AK):

Zde se nachází prémiový obsah, který je přístupný jen držitelům předplatného.

Máte-li odpovídající předplatné, přihlaste se zde.

Pokud předplatné ještě nemáte, prozkoumejte následující varianty předplatného pro získání přístupu k prémiovému obsahu:
Předplatné prémiového obsahu právních návodů (1 rok), Předplatné prémiového obsahu právních návodů (3 měsíce), Předplatné prémiového obsahu právních návodů (1 týden), Předplatné prémiového obsahu právních návodů (1 den)

Nebo využijte nejlevnější varianty předplatného:
Předplatné prémiového obsahu právního návodu: “Žádost o krátkodobé (Schengenské) vízum rodinného příslušníka občana ČR”, za akční cenu 199,- Kč !!!

Vysvětlivky k použitým pojmům a zkratkám

Vysvětlivky k použitým pojmům a zkratkám
1 Zastupitelský úřad České republiky, resp. jeho příslušné konzulární pracoviště nebo také “konzulát ČR”
2 Ministerstva zahraničních věcí

Nenalezli jste zde řešení vašeho právního problému?

V tomto případě můžete provést následující:

O autorovi tohoto právního návodu: advokáti online s.r.o.

advokáti online s.r.o.
Společnost advokáti online s.r.o. je advokátní kanceláří úspěšně působící na trhu právních služeb v České republice od roku 2012. V roce 2014 advokát této kanceláře, Mgr. David Netušil, získal ocenění Právník roku, zejména v souvislosti se zastupováním klientů u Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku. Advokátní kancelář se zaměřuje na trestní právo, dále na cizinecké právo a státní občanství a dále na některé oblasti generální advokátní praxe. V rámci této právní specializace dále vytváří právní návody online pro laiky i právní odborníky, právní vzory ke stažení a odpovědi na právní dotazy laiků i právních odborníků online.
Prominutí / zkrácení doby správního vyhoštění (žádost o vydání nového rozhodnutí)Zkrácení, zrušení, prominutí správního vyhoštění
Čestné prohlášení jako důkaz v řízení před OAMP MVČestné prohlášení jako důkaz v řízení před OAMP MV

Název