Žádost o dlouhodobé vízum jednatele či jiného statutárního orgánu (případně i společníka nebo člena) spol. s r.o. nebo jiné obchodní společnosti, družstva či korporace je nutno podat osobně na místně příslušném zastupitelském úřadu ČR (konzulátu), v domovském státu žadatele. Postup, náležitosti a průběh řízení o této žádosti jsou následující:

Formulář žádosti

Formulář žádosti si žadatel může vyplnit sám, nebo společně s právním zástupcem na elektronickém formuláři. Klient dále může AK dodat údaje a AK může žádost vyplnit sama a zaslat klientovi ke kontrole a vytištění.

Náležitosti a přílohy žádosti

K žádosti je nutno doložit následující přílohy a náležitosti:

 • Pas. Žadatel jej předloží při osobním podání žádosti na Konzulátu ČR při podání žádosti.
 • Průkazová fotografie žadatele (2 x).
 • Doklad, že cizinec má k dispozici finanční prostředky k pobytu na území odpovídající minimálně částce 110.000 CZK. Toto lze prokázat některými z následujících způsobů:
  • výpisem z bankovního účtu na jméno cizince;
  • dokladem o finančním zajištění, ze kterého vyplývá, že cizinec může disponovat výše uvedenou částkou;
  • platnou mezinárodně uznávanou platební kartou spolu s výpisem z příslušného bankovního účtu, ze kterého vyplývá, že cizinec může těmito peněžními prostředky disponovat.
  • konzulát často vyžaduje doložení opakovaných výpisů (dokladů), k ověření, zda žadatel výše uvedenou minimálně částku finančních prostředků udržuje dlouhodobě nebo zda tato částka byla u něj jednorázově navýšena jen za účelem podání žádosti.
 • Výpis z obchodního rejstříku. Dále případně jiné doklady prokazující účel pobytu cizince na území, např. smlouva o výkonu funkce jednatele apod.
 • Potvrzení o zajištění ubytování žadatele. Příslušný formulář může připravit AK, dle údajů žadatele. Vyplněný formulář potvrzení může připravit AK. Pokud klient vlastní nemovitost, v níž bydlí a je v ní hlášen k pobytu, AK může již sama zajistit výpis z katastru nemovitostí a zaslat jej klientovi.
 • Výpis z rejstříku trestů ze státu jehož je žadatel starší 15 let občanem a dále ze států kde v posledních 3 letech pobýval déle než 6 měsíců nebo čestné prohlášení, že tento stát takový doklad nevydává.
 • Doklad potvrzující splnění požadavků stanovených opatřením Ministerstva zdravotnictví České republiky před zavlečením infekčního onemocnění ze zahraničí. Jelikož k tomuto zatím neexistuje žádný prováděcí předpis, co má doklad obsahovat, takže na místo tohoto dokladu lze v současné době snad jen doporučit potvrzení lékaře, že žadatel netrpí závažnou infekční nemocí.

Stáří příloh žádosti

Náležitosti žádosti nesmí být starší 180 dnů. Toto omezení neplatí pro pas (pokud je platný), matriční doklady a fotografii cizince, pokud odpovídá jeho skutečné podobě.

Zajištění termínu podání žádosti

Jak je již uvedeno shora, tuto žádost musí žadatel – cizinec – podat osobně zastupitelském úřadu ČR v jeho domovském státě či na jiném místě, které k tomu bude zastupitelským určeno, a to v termínu stanovené zastupitelským úřadem nebo případně jiným orgánem či organizací.

Konkrétně je místo a způsob sjednání termínu osobního podání žádosti cizincem v jeho státě, je uveden na webových stránkách příslušného konzulátu ČR v tomto státě. Způsob objednávání termínů se v různých státech může lišit. Rovněž se může lišit místo podávání žádosti, jelikož ve většině států se nyní žádosti o zaměstnaneckou kartu podávají ve vízových centrech, které nejsou přímo v objektu zastupitelského úřadu ČR.

Správní poplatek při podání žádosti

Při podání žádosti je třeba zaplatit správní poplatek odpovídající 1.000 CZK, kromě případů, kdy je cizinec od placení správního poplatku, zcela nebo částečně, osvobozen.

Pohovor, výslech žadatele

Upozorňujeme, že v řízení o této žádosti zastupitelský úřad (resp. orgán či organizace pověřená zastupitelským úřadem) se žadatelem provede pohovor. Lze všeobecně uvést, že pokud žadatel nemá v ČR skutečně a reálně fungující společnost, zpravidla včetně zaměstnanců apod., a pokud o této společnosti a její činnosti nezná nazpaměť dostatek informací, tak cca v 90% případech dochází k zamítnutí žádosti. V případě takovéhoto zamítnutí potom většinou nemá úspěch ani podané odvolání. Je proto vhodné, aby žadatel před podáním této žádosti důkladně zvážil, zda skutečně splňuje zákonné předpoklady k jejímu vyhovění.

Převzetí víza

Poté co konzulát ČR vyrozumí žadatele o schválení žádosti o dlouhodobé vízum, dostaví se na konzulát s dokladem o příslušném zdravotním pojištěním a dokladem o zaplacení pojistného. Pojištění musí být platné na dobu ode dne vstupu na území ČR na dobu celého předpokládaného pobytu cizince, tedy většinou nejméně na dobu 1 roku.