Ústavní soud zrušil ustanovení trestního zákoníku zmocňující vládu ke konkretizaci pojmu množství větší než malé

Aktualizováno: 05.05.2021
Osoba zadržená policií - jak zjistit informaceOsoba zadržená policií - jak zjistit informace
Svémocné vystěhování, vyklizení nájemce či podnájemce z bytu nebo domu - ochrana nájemceSvémocné vystěhování, vyklizení nájemce či podnájemce z bytu nebo domu

Ústavní soud dnes vyhlášeným nálezem sp. zn. Pl. ÚS 98/20, ze dne 27.04.2021, zrušil část § 289 trestního zákoníku, který zmocňoval vládu k přijetí nařízení pro určení, jaké množství omamných a psychotropních látek se považuje za větší než malé. Ústavní soud dále zrušil nařízení vlády stanovující, které rostliny a houby se považují za rostliny a houby obsahující omamnou nebo psychotropní látku a jaké je jejich množství větší než malé ve smyslu trestního zákoníku.

Navrhovatel a průběh řízení

Navrhovatelem byl v tomto případě Okresní soud v Chrudimi, který podal návrh na zrušení výše uvedeného ustanovení trestního zákoníku v rámci projednávání obžaloby z přečinu týkajícího se přechovávání konopí setého, podle § 284 odst. 1 trestního zákoníku. Trestní zákoník ale dopředu neupravuje jednoznačně meze trestnosti, což podle názoru navrhovatele odporuje ústavnímu pořádku.

Ústavní soud, zasedající v plénu, proto částečně vyhověl návrhu Okresního soudu v Chrudimi a zrušil část § 289 trestního zákoníku, které zmocňovalo vládu k přijetí nařízení k určení, jaké konkrétní množství se považuje za větší než malé v případě omamných a psychotropních látek, přípravků je obsahujících, a dále jedů.

Ústavní soud také zrušil § 2 a přílohu č. 2 nařízení vlády č. 455/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, které rostliny a houby se považují za rostliny a houby obsahující omamnou nebo psychotropní látku a jaké je jejich množství větší než malé.

Návrh na zrušení § 284 odst. 1 ve slovech „větším než malém“ a § 285 odst. 1 a 3 ve slovech “větším než malém“ a „ve větším rozsahu“ Ústavní soud zamítl, jelikož neshledal jejich neústavnost.

Odůvodnění nálezu Ústavním soudem

Ústavní soud zastává názor, že právní pojmy uvedené v zákoně musí být z důvodu právní jistotu dostatečně jasné. Tyto právní pojmy ale současně musí mít dostatečnou míru abstraktnosti, aby mohly pojmout co nejširší okruh možných situací, které se v životě vyskytují.

Ústavní soud proto uzavřel, že vláda nemůže nařízením stanovit, jaké je množství větší než malé, pro účel trestního postihu za drogové delikty. Určení toho, jaké chování člověka je trestné, je totiž podle čl. 39 Listiny základních práv a svobod svěřeno pouze zákonu. Pravomoc k vydání zákona má výlučně Parlament České republiky. Podle názoru Ústavního soudu je nejen možné, ale nanejvýš žádoucí, aby pro účely stanovení skutkových podstat drogových deliktů, bylo množství větší než malé určeno zákonem, nikoli nařízením vlády.

Účinky zrušovacího nálezu Ústavního soudu na obhajobu obviněného

Účinky zrušovacího nálezu nastanou až dnem jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů. Z hlediska obhajoby lze hlavní důvody nálezu, tj. právní hlavní názor Ústavního soudu, využít pouze ve vztahu k trestně právnímu jednání, které nastane po dni vyhlášení nálezu. Nález proto nelze využít pro obhajobu obviněné v rámci rozhodování soudu o skutcích, k nimž došlo za trvání přechozí právní úpravy.

Jak bude nadále posuzováno množství psychotropní látky větší než malé?

Ústavní soud považuje za účelné stanovení množství rostlin a hub obsahujících omamnou nebo psychotropní látku větší než malé za použití soudní judikatury. K vymezení neurčitého pojmu “množství větší než malé” v § 284 a § 285 trestního zákoníku totiž existuje rozsáhlá a ustálená judikatura obecných soudů, na jejímž základě lze tento neurčitý pojem vyložit. Lze také očekávat, že Nejvyšší soud vydá za účelem sjednocení dosavadní judikatury této problematice sjednocující stanovisko.

Zdroj informací

Nález je k veřejně k dispozici v databázi rozhodnutí Ústavního soudu zde.

Často kladené otázky v trestním právu
Byla jsem policií předvolána k podání vysvětlení jako svědek trestní věci. Může ode mě policie požadovat odběr DNA?2023-03-26T05:37:52+02:00

Policie může i od svědka požadovat odběr biologického materiálu (např. sliny) ke zjištění DNA zejména v situacích upravených § 114 odst. 3 trestního řádu.

Podle § 114 odst. 3 trestního řádu platí následující: “Je-li k důkazu třeba zjistit totožnost osoby, která se zdržovala na místě činu, je osoba, o kterou jde, povinna strpět úkony potřebné pro takové zjištění.

To znamená, že pokud je nutno prokázat, zda se svědek nenacházel na místě trestného činu, může policie, v rámci probíhajícího trestního řízení, svědka vyzvat k umožnění dobrovolného odběru biologického materiálu ke zjištění DNA. Pokud by v tomto případě svědek omítl součinnost, může jej policie k tomu donutit. Pokud má ale policie možnost využít jiné méně invazivní důkazní prostředky, měla by je nejdříve využít a teprve poté by měla přistoupit k důkazu DNA.

Nenalezli jste doposud řešení právního problému?
Rezervujte konzultaci s experty na trestní právo!

Právní konzultace online v trestních věcech s Mgr. Davidem Netušilem, advokátem a obhájcem

15001/2 hod
  • Právní konzultace online v trestních záležitostech (tj. zejména obhajoba obviněného, zastoupení poškozeného, právní stanoviska a analýzy k otázkám trestního práva).
  • Konzultaci online lze provést telefonicky a jinak zejména prostřednictvím komunikačních služeb WhatsApp, Facetime, Telegram, SignalSkype. Tímto způsobem lze sdílet i dokumenty. Pokud budete požadovat použití jiné komunikační služby, přizpůsobíme se.
  • Konzultaci provádí Mgr. David Netušil, advokát se specializací na trestní právo, působící v advokátní kanceláři advokáti online s.r.o.
  • [PROFIL ADVOKÁTA]

Právní konzultace online v trestních věcech s JUDr. Petrem Šťastným, Ph.D., advokátem a obhájcem

15001/2 hod
  • Právní konzultace online v trestních věcech (tj. zejména obhajoba obviněného, zastoupení poškozeného, právní stanoviska a analýzy k otázkám trestního práva).
  • Konzultaci online lze provést telefonicky a jinak zejména prostřednictvím komunikačních služeb WhatsApp, Facetime, Telegram, SignalSkype. Tímto způsobem lze sdílet i dokumenty. Pokud budete požadovat použití jiné komunikační služby, přizpůsobíme se.
  • Konzultaci provádí JUDr. Petr Šťastný, Ph.D., samostatný advokát se specializací na trestní právo.
  • [PROFIL ADVOKÁTA]
Osoba zadržená policií - jak zjistit informaceOsoba zadržená policií - jak zjistit informace
Svémocné vystěhování, vyklizení nájemce či podnájemce z bytu nebo domu - ochrana nájemceSvémocné vystěhování, vyklizení nájemce či podnájemce z bytu nebo domu

OBSAH

Název