V případě výslechu cizince, zejména v řízení o žádosti o pobytové povolení u OAMP MV, si takovýto žadatel musí tlumočníka zajistit sám a na vlastní náklady. Musí se jednat o tlumočníka, který je zapsán v seznamu tlumočníků u některého krajského soudu (v Praze u Městského soudu).

Oficiální seznam těchto tlumočníků vedený Ministerstvem spravedlnosti naleznete zde. V následujících případech může OAMP MV souhlasit (ustanovit tlumočníka), aby tlumočila i jiná osoba, než zapsaná v seznamu tlumočníků:

  • pro daný jazyk není žádný tlumočník do seznamu zapsán;
  • žádný tlumočník zapsaný do seznamu nemůže tlumočník provést (např. z důvodu jejich vytíženosti);
  • jestliže by tlumočení tlumočníkem zapsaným do seznamu bylo spojeno s nepřiměřenými obtížemi nebo náklady (např. výslech se koná v Ostravě a tlumočník je jen v Praze apod.).

Takovýto tlumočník musí před zahájením tlumočení složit před OAMP MV slib dle zákona o znalcích a tlumočnících. Rovněž tento tlumočník nesmí být např. v příbuzenském nebo jiném poměru k cizinci či jeho zástupci, aby nevnikly pochybnosti o jeho nepodjatosti. Ustanovený tlumočník musí rovněž OAMP MV prokázat, že má k provedení tlumočnického úkonu způsobilost (nejlépe dokladem o jeho vzdělání apod.).

Ustanovení jiného tlumočníka, než oficiálně zapsaného, může být tedy dosti komplikované a výše uvedené důvody pro jeho ustanovení, musí cizinec přiměřeným způsobem prokázat. Některé správní správní orgány, resp. pracoviště OAMP MV mohou v těchto případech postupovat benevolentně, bez zbytečného formalismu, ale na toto nelze spoléhat.