Vymáhání plnění ze smlouvy

Smluvní pokuta a náhrada škody při porušení smlouvy o dílo

01 Úno: Smluvní pokuta a náhrada škody při porušení smlouvy o dílo

Smluvní pokuta a náhrada škody při porušení smlouvy o dílo je častou otázkou v souvislosti s vymáháním pohledávek plynoucích z nároku na smluvní pokutu, náhradu škody nebo na úrok z prodlení. Smluvní pokuta jako paušalizovaná náhrada škody Pokud je ve smlouvě o dílo sjednaná smluvní pokuta za porušení smluvní povinnosti,…

Maximální výše smluvní pokuty a smluvního úroku z prodlení

03 Led: Maximální výše smluvní pokuty a smluvního úroku z prodlení

Článek se zabývá často kladenou otázkou, jaká může být maximální, zákonem a soudy akceptovatelná, výše smluvní pokuty a smluvního úroku z prodlení, zejména ve smlouvách, dohodách či jiných dokumentech, a to zejména tedy, kdy se věřitel nemusí řídit zákonem o spotřebitelském úvěru. Předesíláme, že otázka přiměřenosti platnosti těchto ujednání není řešena jen civilním…

04 Zář: Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (Vídeňská úmluva, CISG) – použití v EU

Je mezi obchodníky ze států Evropské Unie přímo použitelná Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží, tzv. “Vídeňská úmluva”, publikována sdělením č. 166/1991 Sb. (anglicky: United Nations Convention On Contracts For The International Sale Of Goods, zkráceně – CISG? Jsme přesvědčeni o tom, že na výše uvedenou otázku je…

12 Úno: Odpovědnost za vady baterie u mobilu, tabletu, notebooku

Z hlediska spotřebitelských smluv, tedy i při prodeji zboží koncovým spotřebitelům prostřednictvím eshopu, je třeba u některého zboží nebo součástí tohoto zboží rozlišovat mezi zárukou a životností. Toto rozlišování mezi životností a zárukou, resp. 2letou zákonnou odpovědností za vady je typické zvláště u akumulátorů, jež tvoří významnou součást elektronických zařízení….

01 Lis: Platba obci za možnost připojení kanalizační přípojky ke kanalizaci?

Může město (obec) odmítnout připojit stavebníka nebo jiného vlastníka nemovitosti ke kanalizaci? Může vlastník kanalizace podmiňovat připojení finančním příspěvkem nebo uzavřením plánovací smlouvy? Jak postupovat při uzavírání plánovací smlouvy na kanalizační infrastrukturu nebo intenzifikaci ČOV? Pořízení, výstavba, vlastnictví kanalizační přípojky Vodovodní přípojku a kanalizační přípojku pořizuje na své náklady odběratel….

04 Čvc: Náhrada škody při porušení smluvních povinností dodavatele IT

Při realizaci projektů informačních systémů (dále jen „IS“) jsou pro jejich objednatele palčivým problémem případné náhrady škod, způsobená nesprávným postupem dodavatelů IS a naopak u dodavatelů IS, je aktuální otázka omezení jejich odpovědnosti za škodu, pokud i přes jejich veškeré úsilí, se projekt IS nezdaří realizovat, tak aby odpovídal uzavřené…

06 Kvě: Závaznost elektronických smluv v písemné formě (Demo)

Pokud mluvíme o smlouvách, je třeba rozlišit, zda se jedná o smlouvy, kde zákon nebo dohoda účastníků předepisuje písemnou formu, či o smlouvy, pro které písemná forma předepsána není. Dále je nutné vyčlenit smlouvy, které vůbec není možné uzavřít elektronicky, protože to vylučuje zákon nebo například dohoda smluvních stran. Tento…