Existuje právo na vrácení zálohy na ubytování v hotelu (rezervačního poplatku) i pokud je v internetové nabídce nebo jiných materiálech uvedeno, že záloha je nevratná? Pokud záloha není složena, má hotel dle jeho internetových či jiných podmínek od hosta požadovat platbu, pokud ve stanovené době pobyt stornuje nebo se vůbec v hotelu neubytuje, bez uvedení důvodu?

Výpověď bez uvedení důvodu nebo zrušení rezervace

Občanský zákoník dává každému právo ubytování v hotelu kdykoli, i bez uvedení důvodu, ukončit (vypovědět smlouvu o ubytování), ať již během trvání ubytování nebo ještě před jeho začátkem.

Toto právo hosta nelze omezit nebo vyloučit internetovými či jinými podmínkami. Smluvními podmínkami lze pouze stanovit výpovědní dobu. Pokud výpovědní doba smlouvy o ubytování není výslovně sjednána podmínkami, lze ze zákona dovodit, že ubytování lze vypovědět bez výpovědní doby, tedy okamžitě.

Z hlediska možnosti stanovení výpovědní doby či jiných méně výhodných podmínek pro hosta hotelu, je nutno rozlišovat, zda je ubytován v rámci jeho podnikatelské nebo pracovní činnosti (služební cesta) nebo jako soukromá osoba – spotřebitel (typicky dovolenkový pobyt). Pokud bude výpovědní doba ubytování v hotelu stanovena při ubytování spotřebitele, lze se dovolávat jeho větší ochrany proti nevýhodným ubytovacím podmínkám, než v případě pracovního pobytu.

Vrácení zálohy nebo stržení částky z platební karty při zrušení rezervace

S výpovědí smlouvy o ubytování v hotelu, nebo zrušení – storno – rezervace také souvisí právo na vrácení zaplacené zálohy na platbu za ubytování nebo případně rezervačního poplatku. Pokud záloha zaplacena nebyla, vyvstává otázka, zda má ubytovatel právo na plnou nebo částečnou úhradu nájemného.

V těchto případech bezdůvodného ukončení ubytování, má host právo na vrácení zálohy, resp. nemusí hradit plnou nebo částečnou platbu za ubytování, pokud ubytovatel neprokáže, že mu host tímto jednání způsobil škodu na ušlém zisku.

Toto právo na vrácení zálohy má host zpravidla i v případě, že je záloha výslovně hotelem označena za nevratnou. Rozdíl opět může být při posuzování případu spotřebitelského (dovolenkového) ubytování a služební (pracovní cesty). Stejný princip platí i na ubytovatelem požadované sankční platby při pozdním stornu rezervace hotelu.

V těchto případech si hotel často sám protiprávně čerpá odpovídající platbu z platební karty zákazníka, kterou uvedl při internetové rezervaci ubytování. Pro tyto případy je proto vhodné zachovat opatrnost a při podezření na nestandardní či podvodné chování hotelu, zavčasu odčerpat z karty alespoň finanční prostředky nebo ji odstranit z internetového rezervačního systému, pokud je to ještě možné.

Kromě prokázání ušlého zisku musí hotel prokazovat, že po bezdůvodném ukončení ubytování (nebo nenastoupením ubytování) učinil všechna opatření k minimalizaci ztráty. Tímto se má na mysli zejména zajištění náhradních hostů k obsazení volného ubytovacího prostoru.

Jinak ubytovateli nemůže samozřejmě vzniknout žádná ztráta, pokud neprokáže, že hotel měl v dané době celý obsazený. Pokud ubytovatel měl všechny pokoje obsazené, lze dovozovat, že musel odmítat ubytování dalších zájemců, a to z důvodu rezervace nebo ubytování hosta, který rezervaci stornoval nebo ubytování předčasně ukončil.

Pokud hotel v době předpokládaného ubytování hosta měl volnou kapacitu, tak tento host, který stornoval pobyt, nijak nebránil hotelu k přijímání dalších hostů, tudíž mu tento host žádnou škodu na ušlém zisku nezpůsobil.

Soudní rozhodovací praxe

  • Podle rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 09.10.2003, sp. zn. 20Co 360/2003:
    • Ve smyslu § 759 odst. 1 obč. zák. věta za středníkem je ubytovatel povinen prokázat, že nemohl újmě zabránit, tedy že se mu přes veškerou vynaloženou snahu nepodařilo odstranit nebo minimalizovat nepříznivé finanční důsledky předčasného ukončení smlouvy o ubytování.

Tento judikát se sice vztahuje dřívější právní úpravě občanského zákoníku z roku 1964, ale je dle našeho názoru stále použitelný.

Závěr

S ohledem na určitou nejasnost právní úpravy, nelze výše uvedené právní názory považovat za zcela jednoznačné. Větší jistotu v právech a povinnostech hosta a hotelu, resp. ubytovatele, přinese další judikatura.

Právní vzory k bezplatnému stažení

Zde jsou k bezplatnému stažení smluvní a právní vzory, související s tématem tohoto článku a s právní pomocí zajišťovanou naší advokátní kanceláří. Vzory jsou průběžně aktualizovány ke dni jaký je u každého vzoru uveden jako datum aktualizace:

Přístup ke všem prémiovým smluvním a právním vzorům s možností stahování, vyhledávání a filtrování, je k dispozici na zvláštní stránce, po bezplatné registraci [1 měsíc – zdarma], nebo formou předplatného [6 měsíců – 75 Kč] anebo [12 měsíců – 100 Kč].

Rezervujte konzultaci k otázkám řešeným tímto článkem

Načítám...

Nebo zadejte veřejný bezplatný dotaz advokátovi