Poslední aktualizace: |

Občanství České republiky lze nabýt zejména:

 1. Narozením, je-li v den narození alespoň jeden z rodičů novorozence státním občanem ČR (statisticky nejčastější).
 2. Udělením – žádost o udělení státního občanství (další nejčastější způsob – u cizinců)
 3. Prohlášením – další nejčastější způsob – u cizinců (je několik dalších v současnosti méně využívaných speciálních způsobů prohlášení)
 4. Určením otcovství
 5. Osvojením
 6. Nalezením na území České republiky dítěte mladšího 3 let,
 7. V souvislosti se svěřením do ústavní, pěstounské nebo jiné formy náhradní péče.

Nabytí českého státního občanství prohlášením

Dále se zde zabýváme pouze nejčastějším způsobem získání státního občanství občanem ze státu mimo Evropskou unii. Prohlášení je třeba učinit nejpozději nejpozději do 3 let od dosažení věku 18 let prohlašovatele, pokud má prohlašovatel na území České republiky povolen trvalý pobyt a nejpozději od věku 10 let se až k datu prohlášení nejméně dvě třetiny této doby oprávněně zdržuje na území České republiky a nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin. 

Žádost o udělení státního občanství ČR

Tato část článku se zabývá náležitostmi žádosti o udělení státního občanství ČR. K získání státního občanství udělením je nutno nejdříve splnit podmínku délky pobytu na území ČR. Žadatel musí mít na území České republiky povolen trvalý pobyt ke dni podání žádosti nepřetržitě 5 let nebo po dobu 3 let být občanem státu EU, nebo po dobu, která společně s bezprostředně předcházejícím oprávněným pobytem na území České republiky dosahuje alespoň 10 let.

Podání žádosti

Při podání žádosti je třeba doložit následující:

 • Vyplněný dotazník žadatele o udělení státního občanství České republiky (žadatel obdrží a vyplní na úřadě příslušném k přijetí žádosti).
 • Rodný list.
 • Oddací list nebo doklad o registrovaném partnerství.
 • Úmrtní list zemřelého manžela nebo partnera.
 • Životopis sepsaný v českém jazyce, s uvedením údajů zejména o:
  • pobytu v ČR,
  • délce zahraničních pobytů,
  • pracovní a jiné výdělečné činnosti v ČR,
  • rodinném a společenském životě.
 • Doklady prokazující pobyt žadatele v ČR a jeho zahraniční pobyty – toto zpravidla výjimečně, dle situace konkrétního žadatele.
 • Výpis z evidence rejstříku trestů České republiky.
 • Výpis z rejstříku trestů ze státu, jehož je žadatel občanem nebo kde pobýval déle než 6 měsíců po dosažení věku 15, ale jen, pokud v ČR pobývá méně než 10 let.
 • Doklad o zkoušce z českého jazyka – úroveň B1 (není třeba u žadatele, který doloží, že v minulosti absolvoval alespoň po dobu 3 školních let základní, střední, nebo vysokou školu, na kterých byl vyučovacím jazykem český jazyk, žadatel, který je ke dni podání žádosti mladší 15 nebo starší 65 let, nebo žadatel s tělesným nebo mentálním postižením, které mu znemožňuje osvojit si znalost českého jazyka).
 • Doklad o zkoušce z českých reálií (není třeba u žadatele, který doloží, že v minulosti absolvoval alespoň po dobu 3 školních let základní, střední, nebo vysokou školu, na kterých byl vyučovacím jazykem český jazyk, žadatel, který je ke dni podání žádosti mladší 15 nebo starší 65 let, nebo žadatel s tělesným nebo mentálním postižením, které mu znemožňuje osvojit si znalost ústavního systému České republiky a základní orientaci v kulturně-společenských, zeměpisných a historických reáliích České republiky).
 • Potvrzení týkající se plnění daňových či jiných poplatkových veřejnoprávních povinností a sociální podpory:
  • potvrzení o bezdlužnosti – od České správy sociálního zabezpečení;
  • potvrzení o bezdlužnosti a přehled plateb za poslední 3 roky – od veřejné zdravotní pojišťovny žadatele;
  • přehled dávek státní sociální podpory a dávek v hmotné nouzi, které byly žadateli vyplaceny v posledních 3 letech nebo potvrzení o tom, že žadatel žádné z těchto dávek nepobíral – od úřadu práce;
  • potvrzení o bezdlužnosti – od finančního úřadu;
  • potvrzení o bezdlužnosti – od celní úřadu.
 • Doklady o příjmech žadatele za poslední 3 roky:
  • pokud měl žadatel příjmy např. z pracovního poměru – zaměstnání: (i) všechny jeho pracovní smlouvy, (ii) potvrzení o příjmech žadatele po celou dobu jeho zaměstnání;
  • pokud žadatel např. vykonával funkci jednatele spol. s r.o.: (i) všechny smlouvy o výkonu funkce, (ii) potvrzení o výši odměny jednatele po celou dobu jeho zaměstnání;
  • pokud měl žadatel např. příjmy ze samostatné výdělečné činnosti (OSVČ, např. živnostník): (i) platební výměry na daň z příjmu od Finančního úřadu za poslední 3 roky, (ii) vyúčtování pojistného na sociální a důchodové pojištění od České správy sociálního zabezpečení;
  • pokud žadatel nemá příjmy např. z jeho vlastního pracovního poměru nebo podnikání, může žadatel doložit kupříkladu:
  • potvrzení, že je příjemcem starobního či jiného důchodu,
  • doklady prokazující příjmy manžela, rodičů apod., pokud je na tyto příjmy odkázán,
  • doklady prokazující příjem ze zahraničí apod.
 • Doklady o studiu, pokud žadatel na území ČR studoval, a to konkrétně:
  • potvrzení o studiu,
  • poslední školní vysvědčení nebo jiné doklady prokazující studium.

Prominutí některých náležitostí žádosti

Doložení některých výše uvedených náležitostí lze v zákonem stanovených případech prominout. Toto je ale třeba posuzovat individuálně, dle situace konkrétního žadatele.

Průběh řízení o žádosti o udělení státního občanství České republiky

Žádost o udělení státního občanství České republiky je nutno podat osobně u příslušného odboru krajského úřadu, podle místa trvalého pobytu žadatele. Pouze v Praze se žádost podává u příslušného odboru úřadu městské části Praha 1 až 22.

Úřad příslušný k podání žádosti má se žadatelem vyplnit dotazník. Následně má žádost o udělení státního občanství se jeho stanoviskem, stanoviskem obecního úřadu z místa bydliště žadatele a dalšími doklady zaslat do 30 dnů Ministerstvu vnitra, které o žádosti rozhodne.

Ministerstvo vnitra si může žadatele předvolat k ústnímu jednání. O žádosti má Ministerstvo vnitra rozhodnout do 180 dnů.

V případě kladného vyřízení žádosti MV žadateli vydá listina o udělení státního občanství České republiky.

V souvislosti s vydáním listiny o udělení státního občanství žadatel zaplatí správní poplatek 2.000,- Kč, který lze v některých případech snížit až na 500,- Kč a u nezletilého dítěte azylanta až na 100,- Kč.

Následně se žadatel musí ve stanoveném termínu dostavit na příslušný krajský úřad (v Praze před úřad městské části) ke složení státoobčanského slibu. Tento slib musí žadatel složit do 12 měsíců od doručení výzvy k jeho složení.

Odvolání – rozklad – v případě zamítnutí žádosti

Opravným prostředkem proti rozhodnutí ministerstva zamítajícím žádost o udělení státního občanství ČR je rozklad. V případě zamítnutí rozkladu lze žalobu k soudu rozhodujícímu ve věcech správního soudnictví.

Právní vzory k bezplatnému stažení

Zde jsou k dipozici, k bezplatnému stažení, některé smluvní a právní vzory související s tématem tohoto příspěvku a s právní pomocí zajišťovanou naší advokátní kanceláří:

Formát, název a stručný popis smluvního či jiného právního vzoruPočet staženíDatum aktualizaceStáhnout
Čestné prohlášení žadatele o státní občanství ohledně doby jeho pobytu na území ČR-zdarma 618.02.2019 Stáhnout

Další prémiové smluvní a právní vzory v této, a v dalších souvisejících kategoriích, jsou k dispozici k bezplatnému stažení zde. Aktuálně lze bezplatně stahovat 71 smluvních a právních vzorů. Pro placené stahování je nyní k dispozici 121 prémiových vzorů. Přístup k těmto placeným prémiovým vzorům je za přiměřené předplatné. K samotnému předplatnému vzorů lze dále volitelně získat i předplatné další právní pomoci.

Rezervujte konzultaci k otázkám řešeným tímto článkem

Načítám...

Nebo zadejte veřejný bezplatný dotaz advokátovi