Správní vyhoštění

Kategorie: Správní vyhoštění, nežádoucí osoba|Štítky: |Poslední aktualizace návodu: 14.03.2022|
Žádost o přechodný pobyt rodinného příslušníka občana EU (manžel, rodič, potomek)Žádost o přechodný pobyt rodinného příslušníka občana EU (manžel, rodič, potomek)
Výslech v řízení o povolení přechodného pobytu rodinného příslušníka občana EUVýslech v řízení o povolení přechodného pobytu rodinného příslušníka občana EU

Správní vyhoštění znamená správní rozhodnutí vydané cizineckou policií, kterým se ukončuje pobyt cizince na území České republiky, stanovuje se v něm doba k jeho vycestování z území a dále doba, po kterou mu nebude umožněno vstoupit na území členských států Evropské unie.

Důvody pro vydání správního vyhoštění

Důvodem pro vydání rozhodnutí o správním vyhoštění cizince je například pobyt na území bez víza (nelegální pobyt), prokazování se padělaným pasem nebo vízem, práce bez zaměstnanecké karty či jiného pracovního povolení, jiné porušování zákonů ČR a EU, zpravidla závažnějšího charakteru.

Rozlišuje se správní vyhoštění občana třetího státu a občana EU a jeho rodinného příslušníka. 

Pro vyhoštění občana EU nebo jeho rodinného příslušníka stanovuje zákon přísnější podmínky, aby mohla cizinecká policie vydat rozhodnutí o správním vyhoštění, než u občana ze třetího státu. Určité výjimky z přísnosti vyhošťování jsou i u občanů ze 3. států, např. u cizinců s trvalým pobytem.

Doba trvání vyhoštění

Doba trvání vyhoštění, resp. neumožnění vstupu cizince na území ČR a na území členských států EU, může být stanovena až na 10 let, dle závažnosti jednání, které cizinecká policie dává k tíži vyhošťovanému cizinci.

Odlišnosti při vyhošťování cizinců podle druhu pobytu a případného občanství EU

Nejpřísněji se zákon staví k vyhoštění cizince ze 3. státu pobývajícího na území ČR přechodně. Jedná se pobyt zpravidla na krátkodobé nebo dlouhodobé vízum, povolení k dlouhodobému pobytu nebo bez žádného víza či pobytového povolení.

V závislosti na různých druzích pobytových povolení a případného občanství EU u cizince nebo u jeho rodinného příslušníka stanovuje zákon některé výjimky, kdy se rozhodnutí o správním vyhoštění nevydá  a případná protiprávní jednání cizince se posuzují méně přísně. Největší privilegia z hlediska možnosti vyhoštění mají občané EU a jejich rodinní příslušníci s trvalým pobytem v ČR. Ihned za touto skupinou cizinců následují občané EU a jejich rodinní příslušníci bez trvalého pobytu.

Další zvýhodnění v tomto směru mají občané 3. států s povoleným trvalým pobytem v ČR. Po nich následují cizinci s povolením k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny, studia nebo vědeckého výzkumu na území.

Dále lze zmínit mírnější normy pro vyhošťování, a jeho případné úplné vyloučení, u cizince pobývajícího v ČR na základě povolení k dlouhodobému pobytu rezidenta jiného členského státu Evropské unie.

Situace, kdy policie správní vyhoštění nevydá

Rozhodnutí o správním vyhoštění se zpravidla nevydává u žadatelů o mezinárodní ochranu (azyl), kteří nelegálně překročili státní hranici ČR nebo v ČR nelegálně pobývají. Někdy ale těmto cizincům hrozí zajištění, tedy omezení jejich osobní svobody umístěním do zařízení Ministerstva vnitra. Může zde hrozit i zajištění za účelem správního vyhoštění.

Správní řízení ve věcech vyhoštění cizinců

Cizinecká policie ve správním řízení o vyhoštění vyžádá závazné stanovisko ministerstva vnitra, zda je vycestování vyhošťovaného cizince je možné.

Vycestování cizince není dle zákona možné zejména, pokud by jeho vrácením se do státu jeho původu, mu hrozilo nebezpečí vážné újmy, jako je trest smrti, mučení nebo nelidské či ponižující zacházení nebo trestání, vážné ohrožení života nebo lidské důstojnosti z důvodu svévolného násilí v situacích mezinárodního nebo vnitřního ozbrojeného konfliktu.

Pokud je toto stanovisko kladné a policie rozhodne o správním vyhoštění a toto rozhodnutí nabude právní moci, má cizinec v době stanovené v rozhodnutí, povinnost vycestovat z území ČR.

Pokud je ale ve výše uvedeném stanovisku Ministerstva vnitra uvedeno, že vycestování cizince není možné, policie tuto skutečnost uvede v rozhodnutí o správním vyhoštění a ministerstvo vnitra cizinci udělí vízum za účelem strpění. V tomto případě je cizinec oprávněn do dvou měsíců po vydání rozhodnutí o správním vyhoštění požádat ministerstvo o udělení mezinárodní ochrany (azylu).

Odvolání, žaloba, kasační stížnost

Pokud cizinec s vydáním rozhodnutí o správním vyhoštění nesouhlasí, je vhodné, aby vyhledal právní pomoc kvalifikovaného advokáta k přípravě a podání odvolání. Toto odvolání je nutno podat do 10 dnů ode dne doručení (oznámení) rozhodnutí; jde-li o rozhodnutí o správním vyhoštění cizince mladšího 18 let, je lhůta pro odvolání 15 dnů. Odvolání proti rozhodnutí o správním vyhoštění má vždy odkladný účinek.

V případě, že dojde k zamítnutí podaného odvolání, je dalším opravným prostředkem žaloba ke správnímu soudu. Žalobu je nutno podat do 10 dnů ode dne doručení (oznámení) rozhodnutí.

Dalším, mimořádným opravným prostředkem proti rozhodnutí soudu o správní žalobě, je kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu. V tomto řízení je zastoupení advokátem povinné.

Odstranění tvrdosti správního vyhoštění

V době, po kterou nelze podle rozhodnutí o správním vyhoštění cizinci umožnit vstup na území ČR, může policie cizinci udělit vízum nebo povolit vstup na území, ze závažných osobních a rodinných důvodů. Policie dále například může na žádost cizince vydat nové rozhodnutí, kterým zruší platnost rozhodnutí o správním vyhoštění, po uplynutí poloviny doby na kterou mu byl zakázán vstup do ČR, za splnění příslušných zákonných podmínek. K tomu také viz právní návod “Zkrácení, zrušení, prominutí správního vyhoštění“.

Vzory odvolání proti rozhodnutí o správním vyhoštění a další související dokumenty ke stažení

Tato sekce článku se zatím připravuje. Zkontrolujte tuto stránku prosím později.

Často kladené otázky a judikatura

Podal jsem žádost o zaměstnaneckou kartu (dlouhodobý pobyt) na konzulátu ČR v zahraničí, jelikož jsem ji nemohl podat na OAMP MV v ČR. Po podání žádosti jsem v ČR pobýval v rámci bezvízového styku a bylo mi vydáno správní vyhoštění pro překročení povolené doby pobytu bez víza. Nyní zvažuji, že proti rozhodnutí o správním vyhoštění podám odvolání.

Pokud mi bude vydána zaměstnanecká karta (povolen dlouhodobý pobyt), mohu pobývat v ČR i když budu mít stále platné správní vyhoštění?

Bude OAMP MV posuzovat moji žádost o zaměstnaneckou kartu bez ohledu na vydané správní vyhoštění?
2022-05-16T00:19:30+02:00

Odpověď na tuto otázku je dle právního stavu ke dni 15.05.2022:

Zde se nachází prémiový obsah, který je přístupný jen držitelům předplatného.

Máte-li odpovídající předplatné, přihlaste se zde.

Pokud předplatné ještě nemáte, prozkoumejte následující varianty předplatného pro získání přístupu k prémiovému obsahu:
Předplatné prémiového obsahu právních návodů (1 rok), Předplatné prémiového obsahu právních návodů (3 měsíce), Předplatné prémiového obsahu právních návodů (1 týden), Předplatné prémiového obsahu právních návodů (1 den)

Nebo využijte nejlevnější varianty předplatného:
Předplatné prémiového obsahu právního návodu: “Správní vyhoštění” (1 den), za akční cenu 199,- Kč !!!

Obdržel jsem rozhodnutí o správním vyhoštění a hodlám proti němu podat odvolání. Chci ale z území ČR vycestovat v době uvedené ve správním rozhodnutí.

Jaký bude mít vliv mé odvolání na délku mého vyhoštění, kdy mi nebude umožněn vstup na území členských států EU?
2022-05-16T00:19:30+02:00

Odpověď na tuto otázku je dle právního stavu ke dni 15.05.2022 (odpověď obsahuje judikaturu):

Zde se nachází prémiový obsah, který je přístupný jen držitelům předplatného.

Máte-li odpovídající předplatné, přihlaste se zde.

Pokud předplatné ještě nemáte, prozkoumejte následující varianty předplatného pro získání přístupu k prémiovému obsahu:
Předplatné prémiového obsahu právních návodů (1 rok), Předplatné prémiového obsahu právních návodů (3 měsíce), Předplatné prémiového obsahu právních návodů (1 týden), Předplatné prémiového obsahu právních návodů (1 den)

Nebo využijte nejlevnější varianty předplatného:
Předplatné prémiového obsahu právního návodu: “Správní vyhoštění” (1 den), za akční cenu 199,- Kč !!!

Mám podanou žádost o zaměstnaneckou kartu (dlouhodobý pobyt, dlouhodobé vízum) a právě mi bylo vydáno rozhodnutí o správním vyhoštění.

Když bude mé žádosti o zaměstnaneckou kartu vyhověno, nemusím respektovat rozhodnutí o správním vyhoštění?
2022-05-16T00:19:30+02:00

Odpověď na tuto otázku je dle právního stavu ke dni 15.05.2022 (odpověď obsahuje judikaturu):

Zde se nachází prémiový obsah, který je přístupný jen držitelům předplatného.

Máte-li odpovídající předplatné, přihlaste se zde.

Pokud předplatné ještě nemáte, prozkoumejte následující varianty předplatného pro získání přístupu k prémiovému obsahu:
Předplatné prémiového obsahu právních návodů (1 rok), Předplatné prémiového obsahu právních návodů (3 měsíce), Předplatné prémiového obsahu právních návodů (1 týden), Předplatné prémiového obsahu právních návodů (1 den)

Nebo využijte nejlevnější varianty předplatného:
Předplatné prémiového obsahu právního návodu: “Správní vyhoštění” (1 den), za akční cenu 199,- Kč !!!

Mám stále platné povolení k dlouhodobému pobytu a právě jsem obdržel rozhodnutí o správním vyhoštění.

Pokud nepodám proti rozhodnutí o správním vyhoštění odvolání, mohu v ČR stále pobývat na povolení k dlouhodobému pobytu?

Obdobná otázka potom vyvstává v situaci, kdy cizinec pobývá na území ČR v rámci tzv. fikce pobytu, např. po podání žádosti o prodloužení doby platnosti dlouhodobého pobytu a v této době je mu vydáno rozhodnutí o správním vyhoštění.
2022-05-16T00:19:31+02:00

Odpověď na tuto otázku je dle právního stavu ke dni 15.05.2022 (odpověď obsahuje judikaturu):

Zde se nachází prémiový obsah, který je přístupný jen držitelům předplatného.

Máte-li odpovídající předplatné, přihlaste se zde.

Pokud předplatné ještě nemáte, prozkoumejte následující varianty předplatného pro získání přístupu k prémiovému obsahu:
Předplatné prémiového obsahu právních návodů (1 rok), Předplatné prémiového obsahu právních návodů (3 měsíce), Předplatné prémiového obsahu právních návodů (1 týden), Předplatné prémiového obsahu právních návodů (1 den)

Nebo využijte nejlevnější varianty předplatného:
Předplatné prémiového obsahu právního návodu: “Správní vyhoštění” (1 den), za akční cenu 199,- Kč !!!

Bylo mi vydáno rozhodnutí o správním vyhoštění.

Pokud podám proti němu odvolání, mohu dále pobývat na území ČR? Co když bude podané odvolání zamítnuto a já podám správní žalobu, mohu dále na území ČR pobývat?

Co když bude správní žaloba zamítnuta a já podám kasační stížnost, mohu stále na území ČR pobývat?
2022-05-16T00:19:31+02:00

Odvolání proti rozhodnutí o správním vyhoštění má ze zákona odkladný účinek, tudíž cizinec může během odvolacího řízení na území ČR pobývat. Rovněž i žaloba proti zamítavému rozhodnutí odvolacího správního orgánu o správním vyhoštění, má ze zákona odkladný účinek, tudíž cizinec může na území ČR pobývat po dobu řízení do doby vydání rozhodnutí o správní žalobě.

K problematice kasační stížnosti viz níže v prémiové části této FAQ, včetně podrobné argumentace a odkazů na aktuální judikaturu (odpověď je dle právního stavu ke dni 15.05.2022):

Zde se nachází prémiový obsah, který je přístupný jen držitelům předplatného.

Máte-li odpovídající předplatné, přihlaste se zde.

Pokud předplatné ještě nemáte, prozkoumejte následující varianty předplatného pro získání přístupu k prémiovému obsahu:
Předplatné prémiového obsahu právních návodů (1 rok), Předplatné prémiového obsahu právních návodů (3 měsíce), Předplatné prémiového obsahu právních návodů (1 týden), Předplatné prémiového obsahu právních návodů (1 den)

Nebo využijte nejlevnější varianty předplatného:
Předplatné prémiového obsahu právního návodu: “Správní vyhoštění” (1 den), za akční cenu 199,- Kč !!!

Co znamená doba uvedená v rozhodnutí o správním vyhoštění, po kterou mi nelze umožnit vstup na území členských států Evropské unie?

Co mi hrozí, když v době správního vyhoštění (tj. v době, kdy mi nelze umožnit vstup na území států EU), vstoupím na území některého členského státu?

Co mi hrozí, když v době správního vyhoštění vstoupím na území ČR?

Co mi hrozí, když v době uvedené ve správním vyhoštění neopustím území ČR?
2022-05-16T00:19:34+02:00

Odpověď na tuto otázku se připravuje. Zkontrolujte tuto stránku prosím později.

Mohu za vstup na území ČR v době kdy to bylo opatření proti šíření nemoci COVID 19 zakázáno, dostat správní vyhoštění?

Jaké jiné sankce mi v tomto případě hrozí od Cizinecké policie?
2022-05-16T00:19:36+02:00

Odpověď na tuto otázku je dle právního stavu ke dni 15.01.2022 (odpověď obsahuje judikaturu):

Zde se nachází prémiový obsah, který je přístupný jen držitelům předplatného.

Máte-li odpovídající předplatné, přihlaste se zde.

Pokud předplatné ještě nemáte, prozkoumejte následující varianty předplatného pro získání přístupu k prémiovému obsahu:
Předplatné prémiového obsahu právních návodů (1 rok), Předplatné prémiového obsahu právních návodů (3 měsíce), Předplatné prémiového obsahu právních návodů (1 týden), Předplatné prémiového obsahu právních návodů (1 den)

Nebo využijte nejlevnější varianty předplatného:
Předplatné prémiového obsahu právního návodu: “Správní vyhoštění” (1 den), za akční cenu 199,- Kč !!!

Nenalezli jste zde řešení vašeho právního problému?

V tomto případě můžete provést následující:

O autorovi tohoto právního návodu: Mgr. David Netušil, advokát

Mgr. David Netušil, advokát
Mgr. David Netušil je advokát a obhájce s právní praxí od roku 1998. V advokacii započal působit na pozici advokátního koncipienta v roce 2006, v advokátní kanceláři Mikš & Suk. Jako samostatný advokát působí od roku 2009 až do současnosti. Od roku 2012 vykonává advokacii v rámci společnosti advokáti online s.r.o. V roce 2014 získal ocenění Právník roku, zejména v souvislosti se zastupováním klientů u Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku. David Netušil se jako advokát a obhájce zaměřuje na trestní právo, dále na cizinecké právo a státní občanství a dále na některé oblasti generální advokátní praxe. V rámci jeho právní specializace dále vytváří právní návody online pro laiky i právní odborníky, právní vzory ke stažení a odpovědi na právní dotazy laiků i právních odborníků online.
Žádost o přechodný pobyt rodinného příslušníka občana EU (manžel, rodič, potomek)Žádost o přechodný pobyt rodinného příslušníka občana EU (manžel, rodič, potomek)
Výslech v řízení o povolení přechodného pobytu rodinného příslušníka občana EUVýslech v řízení o povolení přechodného pobytu rodinného příslušníka občana EU

Název