Generální advokátní praxe

Advokát na generální advokátní praxi, ve vybraných případech nebo pro dlouhodobé klienty. Zejména jde o právní pomoc cizincům, diskriminace, náhrada újmy a škody, vymáhání pohledávek, směnky, právní vztahy k nemovitostem.

>>Generální advokátní praxe
Generální advokátní praxe2016-02-26T06:46:44+02:00

Generální advokátní praxe je jednou z hlavních právních specializací naší advokátní kanceláře.

Právní služby v oblasti generální (všeobecné) advokátní praxe poskytujeme především dlouhodobým a stálým klientům naší advokátní kanceláře, zpravidla se stálou právní agendou, související s jejich podnikáním.

Kromě stálých klientů, zajišťujeme všeobecnou právní pomoc v oblastech a vybraných případech, které zpravidla souvisí s naší hlavní právní specializací.

Zejména sem patří časté vymáhání pohledávek (dluhů) v soudním a rozhodčím řízení. Toto samozřejmě zahrnuje i zastupování klientů ve všech řízeních s tím souvisejících, a to zejména řízení exekuční, insolvenční a dědické. Celé naše úsilí při této činnosti směřuje výlučně k tomu, aby z ní měl klient maximální ekonomický prospěch. V první řadě nám jde o to, aby klientova pohledávka byla skutečně vymožena, ne tedy jen, aby měl k dispozici vykonatelný rozsudek, ale aby skutečně jeho peníze obdržel.

Dále následuje ve většině případů podání návrhu na vydání elektronického platebního rozkazu. Další průběh vymáhání závisí na postoji dlužníka, tedy většinou, zda proti soudem vydanému elektronickému platebnímu rozkazu podá odpor. Pokud dlužník do nabytí právní moci platebního rozkazu nebo rozsudku vymáhaný dluh nezaplatí, podáváme ihned exekuční návrh.

Do naší generální advokátní praxe spadají otázky a právní oblasti úzce související našimi hlavní specializací, což jsou otázky cizinců, jednak v orgánech obchodních společností a jednak jejich právní postavení v ČR. Toto má potom velice úzký vztah k pobytovému statusu cizince a jeho pobytového povolení či jiného důvodu opravňujícího k pobytu na území ČR a EU.

Příklady řešené problematiky v rámci generální advokátní praxi a mezinárodního práva soukromého – Zaměstnanost cizinců
Příklady řešené problematiky v rámci generální advokátní praxi a mezinárodního práva soukromého – Státní občanství ČR
Příklady řešené problematiky v rámci generální advokátní praxi a mezinárodního práva soukromého – Právní pomoc cizincům