Zda vůbec (a pokud ano, tak v jakém rozsahu) lze funkci statutárního orgánu (např. jednatele) vykonávat na pracovní smlouvu dle zákoníku práce je dost sporné. Nejvyšší soud toto dlouhodobě víceméně vylučuje. Tímto mohou např. vzniknout problémy v odvodech ČSSZ, na veřejném zdravotním pojištění, se starobním důchodem apod. Tyto otázky zřejmě nebudou v dohledné době zatím jednoznačně vyřešeny.

Lze proto doporučit, aby výkon funkce statutárního orgánu (např. jednatele) byl vykonáván na základě smlouvy o výkonu funkce dle zákona o obchodních korporacích. Pokud by statutární orgán (např. jednatel), kromě výkonu funkce, vykonával i práci pro společnost, měla by být tato práce vykonávána na základě pracovní smlouvy. V tomto případě by měl jednatel mít uzavřenu smlouvu o výkonu funkce i pracovní smlouvu.

Výkon funkce spočívá především v obchodním vedení společnosti a v dalších činnostech stanovených zákonem o obchodních korporacích.

Výkon práce (tzv. závislá práce) pro společnost spočívá především v provádění činností a plnění úkolů, které vyplývají z předmětu činnosti (podnikání) společnosti.

K rozlišení výkonu práce a výkonu funkce

K rozlišení výkonu práce a výkonu funkce, uvést následující příklady konkrétních situací a činností:

Společnost dejme tomu prodává zboží, přičemž má stovky odběratelů s nimiž uzavírá různé dlouhodobé nebo jednorázové kupní smlouvy, objednávky apod. Uzavírání, kontrola, změny, resp. dá se říci “administrace” nebo management těchto smluv a objednávek by již měla být výkonem práce. Stejně jako každodenní rutinní jednání s dodavateli a odběrateli. Výkon práce lze tedy charakterizovat i jako provádění rutinních, každodenních činností, které jsou předmětem podnikání společnosti.

Naproti výkon funkce spočívá v obchodním vedení společnosti, v zastupování společnosti při právních jednáních a v plnění dalších povinností stanovených zákonem o obchodních korporacích.

Obchodní vedení společnosti zahrnuje např. stanovení podnikatelského plánu společnosti, postupů jeho realizace a jeho průběžného vyhodnocování.

Zastupování společnosti při právních jednáních znamená většinou uzavírání smluv. Někdy může být problematické rozlišit, které uzavření smlouvy je výkonem práce a které výkonem funkce. Totiž i když statutární orgán (např. jednatel) podepíše (akceptuje) např. 20 běžných objednávek na zboží za běžný pracovní den, zastupuje společnost při právním jednání. Toto ale už spíše výkonem práce. Do výkonu funkce by spíše spadalo schválení a podepsání významnějších smluv pro společnost, dále smluv týkající se nájmu či koupi prostorů k podnikání apod.

Plnění dalších povinností stanovených zákonem o obchodních korporacích je např. dohled nad řádným vedením účetnictví, placení daní a jiných povinných plateb, učinění opatření, aby společnost nespáchala trestný čin či některá jiná porušení zákonů apod. Dále sem spadá zajištění plnění povinností vůči Finančnímu úřadu, rejstříkovému soudu či jiným orgánům veřejné moci. Dále lze uvést plnění povinností jako vyhotovení úplného znění stanov pokud dojde k jejich změně a jejich založení do sbírky listin rejstříkového soudu apod. 

Uzavření smlouvy o výkonu funkce a pracovní smlouvy

Pokud tedy statutární orgán (např. jednatel) u společnosti vykonává činnosti nespadající do výkonu funkce lze doporučit uzavřít smlouvu o výkonu funkce i pracovní smlouvu.

Ve smlouvě o výkonu funkce je potom vhodné jasně vymezit a popsat činnosti, které má statutární orgán (např. jednatel) vykonávat, jakož i všechny složky jeho odměny a další náležitosti stanovené zákonem o obchodních korporacích.

V pracovní smlouvě je potom nutné precizně stanovit, jakou konkrétní práci má statutární orgán (např. jednatel) vykonávat, aby nemohlo dojít k tzv. souběhu funkcí.

Specifika u cizinců

Výše uvedené  nabývá obzvláštní důležitosti u cizinců, kteří jsou statutárními orgány a nemají volný přístup v ČR na trh práce, tedy k výkonu zaměstnání potřebují pracovní povolení.

Pokud by takový cizinec např. v rámci výkonu funkce pro společnost vykonával i práci, jednalo by se o přísně postihovaný delikt nelegální práce. Pro výkon práce by takovýto cizinec potřeboval pracovní povolení.

Za určitých okolností by se takovéhoto deliktu nelegální práce mohl dopustit i cizinec, který nepotřebuje pracovní povolení nebo dokonce i občan ČR nebo občan EU.

Právní vzory k bezplatnému stažení

Zde jsou k dispozici, k bezplatnému stažení, smluvní a právní vzory související s tématem tohoto článku a s právní pomocí zajišťovanou naší advokátní kanceláří. Vzory jsou průběžně aktualizovány v souladu s aktuální právní úpravou, ke dni jaký je u vzoru uveden jako datum aktualizace:

Přístup ke všem smluvním a právním vzorům, včetně možnosti filtrování dle kategorií, vyhledávání v názvu vzoru a fulltextové vyhledávání v textu vzoru, je k dispozici na zvláštní stránce smluvní a právní vzory ke stažení, po zaplacení předplatného vzorů a blogu. Držitelům předplatného, se po přihlášení, přímo i zde zobrazí možnost vyhledávání všech prémiových vzorů:

Rezervujte konzultaci k otázkám řešeným tímto článkem

Načítám...

Nebo zadejte veřejný bezplatný dotaz advokátovi