Smluvní pokuta a náhrada škody při porušení smlouvy o dílo

Smluvní pokuta a náhrada škody při porušení smlouvy o dílo

Smluvní pokuta a náhrada škody při porušení smlouvy o dílo je častou otázkou v souvislosti s vymáháním pohledávek plynoucích z nároku na smluvní pokutu, náhradu škody nebo na úrok z prodlení.

Smluvní pokuta jako paušalizovaná náhrada škody

Pokud je ve smlouvě o dílo sjednaná smluvní pokuta za porušení smluvní povinnosti, může oprávněná strana smlouvy požadovat smluvní pokutu bez zřetele k tomu, zda mu porušením smluvní povinnosti vznikla škoda.

Pokud ale ve smlouvě není ujednáno jinak, poškozená strana nemá nárok na náhradu škody vzniklé porušením smluvní povinnosti, na kterou se smluvní pokuta vztahuje. V tomto případě lze tedy smluvní pokutu považovat za jakousi paušalizovanou náhradu škody, vzniklé porušením smluvní povinnosti.

Snížení nepřiměřeně vysoké smluvní pokuty soudem

Nepřiměřeně vysokou smluvní pokutu může soud výjimečně snížit, až do výše škody vzniklé porušením smluvní povinnosti.

Nepřiměřeně nízká smluvní pokuta

Pokud bude smluvní smluvní pokuta sjednána jako paušalizovaná náhrada škody, může být nepřiměřeně nízká smluvní výhodná pro stranu smlouvy porušující smlouvu a naopak nevýhodná pro stranu poškozenou. Strana poškozená by se v tomto případě nemohla domáhat náhrady škody převyšující částku smluvní pokuty.

Zákon nestanovuje možnost soudu, aby zvýšil nepřiměřeně nízkou smluvní pokutu. Dle našeho názoru, pokud by ale došlo ke zjevnému zneužití tohoto smluvního ujednání silnější stranou smlouvy, mohl by soud konstatovat jeho neplatnost, čímž by se poškozená strana mohla domáhat náhrady skutečně vzniklé škody.

Náhrada škody současně se smluvní pokutou

Pokud je tak ve smlouvě ujednáno, lze se náhrady škody u soudu domáhat současně se smluvní pokutou.

Smluvní pokuta a úrok z prodlení

Pokud není ve smlouvě dohodnuto jinak, lze se úroku z prodlení s plněním peněžité povinnosti domáhat současně se smluvní pokutou, pokud byla za porušení této povinnosti sjednána.

Vyloučení souběžného sankcionování smluvní pokutou a úrokem z prodlení, lze provést tak, že za prodlení s placením bude sjednán jen smluvní úrok z prodlení, bez sjednání smluvní pokuty.

Pokud za prodlení s placením (zpravidla placení ceny díla zhotoviteli) nebude stanovena žádná sankce, má zhotovitel právo na zákonný úrok z prodlení, nebo na smluvní úrok, pokud je sjednán.

Jelikož prodlení s placením lze také považovat za porušení smlouvy, může se poškozená strana (tedy zpravidla zhotovitel díla) domáhat i náhrady škody převyšující úrok z prodlení. I když vznik škody převyšující úrok z prodlení bude pro oprávněného většinou složitý, lze říci až nemožný, nelze tuto možnost zcela vyloučit.

Related Posts

Leave a comment

Ochrana osobních údajů
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.