Nejste přihlášeni nebo nemáte předplatné - nemůžete zde vyhledávat a stahovat vzory

Na této stránce jsou držitelům předplatného po [PŘIHLÁŠENÍ] k dispozici ke stahování smluvní a právní vzory související se specializací naší advokátní kanceláře. Pokud jste držiteli předplatného, přihlaste ke zobrazení smluvních a právních vzorů [ZDE].

V opačném případě máte následující 3 možnosti jak procházet a stahovat prémiové vzory

1. Bezplatný přístup ke vzorům u článků blogu

Pod každým článkem blogu je volný přístup k některým vzorům vztahujícím se k problematice řešené v příslušném článku. Pokud projdete všechny články blogu, lze tímto způsobem projít a stáhnout cca 60% až 80% všech vzorů.   [PŘEJÍT K ČLÁNKŮM BLOGU]

2. Bezplatný přístup ke všem vzorům přímo zde s možností sofistikovaného vyhledávání a stahování

Můžete se bezplatně registrovat (předplatné za 0,- Kč). Registrovaní uživatelé (držitelé předplatného za 0,- Kč) mohou po přihlášení přímo na této stránce (tento text po přihlášení zmizí) vzory filtrovat dle kategorií a dále je vyhledávat podle názvu nebo fulltextově dle slov v textu vzoru. Tito uživatelé mají dále po přihlášení možnost možnost vyhledávání všech vzorů pod každým článkem blogu. Možnosti bezplatné registrace jsou následující:

3. Získání dlouhodobého předplatného pro přístup ke všem vzorům přímo zde s možností sofistikovaného vyhledávání a stahování

Držitelé předplatného mohou po přihlášení přímo na této stránce (tento text po přihlášení zmizí) vzory filtrovat dle kategorií a dále je vyhledávat podle názvu nebo fulltextově dle slov v textu vzoru. Předplatitelé mají dále po přihlášení možnost možnost vyhledávání všech vzorů pod každým článkem blogu. Možnosti předplatného jsou následující:

Podrobnější informace ke smluvním a právním vzorům

Jedná se o vzory spadající do naší právní specializace. Vzory jsou průběžně aktualizovány v souladu s aktuální právní úpravou a rozhodovací soudní praxí, ke dni jaký je u vzoru uveden jako datum aktualizace. Vzory jsou ve formátu .docx a některé formuláře či jiné zvláštní dokumenty ve formátu .pdf nebo případně .xlsx.

Aktuální seznam všech kategorií smluvních a právních vzorů

 • Antidiskriminační zákon - výzvy - žaloby - dohody o narovnání
 • Balíček smluvních a právních vzorů pro cizince
 • Bytové spoluvlastnictví
 • Cizinecké právo
 • Čestná prohlášení a další vzory k žádosti o přechodný pobyt rodinného příslušníka občana eu
 • Datové schránky
 • GDPR - souhlasy se zpracováním osobních údajů - prohlášení o zpracování - česky - anglicky
 • GDPR - souhlasy se zpracováním osobních údajů, prohlášení o zpracování - česky, anglicky
 • Generální advokátní praxe
 • Korporátní právo
 • Koupě a prodej nemovitostí bez úschovy kupní ceny
 • Koupě a prodej nemovitostí s úschovou kupní ceny
 • Koupě, prodej nemovitostí a věcná břemena
 • Kupní smlouvy a rámcové kupní smlouvy
 • Mezinárodní právo soukromé
 • Nájmy nemovitostí
 • Návrhy registrovaného partnera - manžela - druha OAMP MV či policii - při zrušení partnerství - rozvodu manželství - rozchodu
 • Odvolání ve správním řízení o přestupku
 • Podání soudu ve věcech mezinárodní kupní smlouvy
 • Podání soudu ve věcech mezinárodního rozvodu
 • Podání ve správním řízení - pobyty cizinců
 • Podání ve správním řízeních - pobyty cizinců
 • Podnět soudu k zahájení řízení ohledně neoprávněného užívání sídla
 • Právo IT, eCommerce a GDPR
 • Předmaželské smlouvy formou notářského zápisu
 • Smlouvy - prohlášení a vše ostatní ke koupi a prodeji nemovitosti zatížené zákonným předkupním právem
 • Smlouvy o dílo
 • Smlouvy o převodu obchodního podílu ve spol. s r.o
 • Smlouvy o výkonu funkce v s.r.o. a zprávy o vztazích
 • Smlouvy o zápůjčce
 • Spolkové právo
 • Správní právo
 • Správní žaloby - pobyty cizinců
 • Stanovy SVJ - společenství vlastníků
 • Státní občanství ČR - čestná prohlášení a podání ve správním řízení
 • Svobodný přístup k informacím
 • Ukončení nájmu bytu, domu k bydlení - výhodné pro nájemce
 • Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG) - podání soudu a smluvní vzory
 • Všeobecné obchodní podmínky pro eshop - spotřebitelské smlouvy
 • Zajištění a utvrzení dluhů - uznání dluhu - směnky
 • Založení společenství vlastníků jednotek - SVJ - developerskou společností spol. s r.o
 • Založení spolku (stanovy a vše ostatní)
 • Založení vícečlenné spol. s r.o
 • Zrušení spolku s likvidací

Aktuální seznam všech smluvních a právních vzorů

 • Blanketní odvolání obviněného proti rozhodnutí o přestupku - s popisem výroku rozhodnutí
 • Čestné prohlášení a souhlas
 • Čestné prohlášení a souhlas
 • Čestné prohlášení - obecné
 • Čestné prohlášení a souhlas developera - spol. s r.o. jako člena výboru SVJ
 • Čestné prohlášení a souhlas jednatele a společníka
 • Čestné prohlášení a souhlas místopředsedy výboru SVJ
 • Čestné prohlášení a souhlas předsedy výboru SVJ
 • Čestné prohlášení nesezdaných partnerů - společné - o jejich spolužití ve společné domácnosti - formulář
 • Čestné prohlášení partnerů o jejich spolužití ve společné domácnosti - formulář
 • Čestné prohlášení svědka partnerů o jejich spolužití ve společné domácnosti - formulář
 • Čestné prohlášení žadatele o státní občanství ohledně doby jeho pobytu na území ČR
 • Dohoda o narovnání před podáním žaloby ohledně nemajetkové újmy v penězích za diskriminaci uchazeče o zaměstnání z důvodu věku
 • Dohoda o ukončení nájmu bytové jednotky - nutno - vhodné použít s předávacím protokolem a vyúčtováním v této kategorii
 • Dokumentace ke smlouvě o výkonu funkce jednatel s.r.o. - cizince - vícečlenná společnost - Listina přítomných na valné hromadě
 • Dokumentace ke smlouvě o výkonu funkce jednatel s.r.o. - cizince - vícečlenná společnost - Plná moc k účasti na valné hromadě
 • Dokumentace ke smlouvě o výkonu funkce jednatel s.r.o. - cizince - vícečlenná společnost - Smlouva o výkonu funkce
 • Dokumentace ke smlouvě o výkonu funkce jednatel s.r.o. - cizince - vícečlenná společnost - Zápis z valné hromady
 • Dokumentace ke smlouvě o výkonu funkce jednatel s.r.o. - vícečlenná společnost - Listina přítomných na valné hromadě
 • Dokumentace ke smlouvě o výkonu funkce jednatel s.r.o. - vícečlenná společnost - Plná moc k účasti na valné hromadě
 • Dokumentace ke smlouvě o výkonu funkce jednatel s.r.o. - vícečlenná společnost - Smlouva o výkonu funkce
 • Dokumentace ke smlouvě o výkonu funkce jednatel s.r.o. - vícečlenná společnost - Zápis z valné hromady
 • Dopis MV - doplnění dokladu o bezdlužnosti, resp. dokladu o povolení splátek dluhu na sociálním a důchodovém pojištění, v řízení o prodloužení dlouhodobého pobytu jednatele sro
 • Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy - eshop - spotřebitel
 • Formulářové uznání dluhu s dohodou o splátkách
 • Jednoduché smluvní, dohodnuté s pronajímatelem vyúčtování služeb při skončení nájmu bytové jednotky - vhodné k použtí s dohodou o ukončení nájmu v této kategorii
 • Kupní smlouva na bytovou jednotku s advokátní úschovou - smlouva o advokátní úschově k této kupní smlouvě
 • Kupní smlouva na bytovou jednotku s advokátní úschovou
 • Kupní smlouva na podíl na bytové jednotce, bez úschovy kupní ceny
 • Kupní smlouva na podíl na pozemku s předkupním právem, jehož součástí je stavba, s úschovou kupní u notáře
 • Kupní smlouva na pozemek kupní cena placena zálohou, předem, bez úschovy kupní ceny
 • Kupní smlouva na pozemek, zřízení služebnosti cesty, bez úschovy
 • Listina přítomných na shromáždění SVJ
 • Listina přítomných
 • Listina přítomných
 • Mezinárodní kupní smlouva (rámcová) v EN a RJ - rohodčí doložka HKAK Praha - mezi českou a ruskou společností - purchase agreement - договор купли-продажи - CISG - INCOTERMS 2010 FCA
 • Návrh Ministerstvu vnitra ke zrušení místa hlášeného pobytu cizince dle § 98a odst. 2 zákona o pobytu cizinců
 • Návrh na rozvod manželství občana ČR a Německa - sporný - právo EU
 • Návrh na vydání předběžného opatření na ochranu před domácím násilí – prodloužení desetidenního vykázání Policie ČR
 • Obecná plná moc pro fyzickou osobu (FO)
 • Obchodní podmínky - eshop
 • Odvolání proti rozhodnutí OAMP MV - blanketní (bez odůvodnění) - se žádostí o nahlédnutí do spisu pro účely odůvodnění odvolání - 1 účastník řízení
 • Odvolání proti rozhodnutí OAMP MV - blanketní (bez odůvodnění)  se žádostí o nahlédnutí do spisu pro účely odůvodnění odvolání - 2 účastníci řízení
 • Odvolání proti rozhodnutí OAMP MV - přechodný pobyt rodinného příslušníka EU - žadatel má vyhoštění a uvedl nepravdivé údaje v žádosti
 • Plná moc k založení spol. s r.o
 • Plná moc ke zřízení a jakýmkoli úkonům ohledně datové schránky fyzické osoby (osobní, profesní nebo živnostenské)
 • Plná moc na datovou schránku jednatele s r.o. - česky
 • Plná moc na datovou schránku jednatele s r.o. - rusky - Доверенность для информационого ящика директора spol. s r.o.-RU
 • Plná moc obecná - zmocnitel je fyzická osoba - česko-rusky -  Общая доверенность на руском и чешском
 • Plná moc obecná - zmocnitel je fyzická osoba - česky
 • Podnět jednoho registrovaného partnera ke zrušení přechodného pobytu druhého partnera po podání návrhu soudu na zrušení partnerství
 • Podnět Komisi pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců k zahájení přezkumného řízení ve věci žádosti o trvalý pobyt - abcence pobytu na území - cizinec nepodal odvolání v odvolací lhůtě - k podání zmocněncem
 • Podnět Ministerstvu vnitra ke zrušení místa hlášeného pobytu cizince z úřední povinnosti
 • Podnět vlastníka nemovitosti soudu, ke zjednání nápravy neoprávněného umístění sídla
 • Pozvánka na členskou schůzi spolku
 • Pracovní smlouva cizince - pro přiložení k žádosti o zaměstnaneckou kartu
 • Prezenční listina na jednání výboru Společenství vlastníků jednotek
 • Prohlášení o nevyužití předkupního práva
 • Prohlášení správce vkladu
 • Předávací protokol a prohlášení o úplnosti podkladů předávaných likvidátoru
 • Předávací protokol bytové jednotky při skončení nájmu - vhodné k použtí s dohodou o ukončení nájmu v této kategorii
 • Předmaželská smlouva formou notářského zápisu
 • Předžalobní výzva na nemajetkovou újmu v penězích za diskriminaci uchazeče o zaměstnání z důvodu věku
 • Seznam členů společenství vlastníků jednotek
 • Seznam členů spolku
 • Směnka (blankosměnka) vlastní k zajištění vrácení zápůjčky, s doplňujícím prohlášením o zajištění - FO x FO
 • Směnka vlastní k zajištění peněžité pohledávky - k vyplění na PC - SRO x FO
 • Směnka vlastní k zajištění peněžité pohledávky - k vyplnění na PC - FO x FO
 • Směnka vlastní k zajištění peněžité pohledávky - k vyplnění na PC - s doplňujícím textem blakosměnky - FO x FO
 • Směnka vlastní k zajištění peněžité pohledávky - k vyplnění na PC - s doplňujícím textem blakosměnky - SRO x FO
 • Smlouva o darování podpory formou bezplatného ubytování, bez služeb - pro situace, kdy má cizinec od rodiny bydlení zdarma, a toto potřebuje doložit OAMP MV
 • Smlouva o darování podpory formou bezplatného ubytování, vč. služeb - pro situace, kdy má cizinec od rodiny bydlení zdarma, a toto potřebuje doložit OAMP MV
 • Smlouva o převodu obchodního podílu v s.r.o., jednoduchá, bez záruk a zajištění, platba ceny za převod v hotovosti
 • Smlouva o převodu obchodního podílu v s.r.o., po jeho rozdělení notářským zápisem, před zápisem změn do OR, jednoduchá, bez záruk a zajištění, uzavřená jedním zmocněncem, na základě plné moci. Ceny za převod placena v hotovosti
 • Smlouva o zápůjčce peněz bezúročná, zajištění smluvní pokutou, mezi fyzickými osobami
 • Smlouva o zápůjčce peněz bezúročná, zajištění smluvní pokutou, mezi spol. s r.o. a FO
 • Smlouva o zápůjčce peněz na bankovní účet, bezúročná, zajištění ručitelem a smluvní pokutou, FO x FO
 • Smlouva o zápůjčce peněz na bankovní účet, bezúročná, zajištění smluvní pokutou, FO x FO
 • Smlouva o zápůjčce peněz na bankovní účet, bezúročná, zajištění smluvní pokutou, SRO x SRO
 • Smlouva o zápůjčce peněz s úrokem, zajištění smluvní pokutou, mezi fyzickými osobami
 • Smlouva o zápůjčce peněz s úrokem, zajištění smluvní pokutou, mezi spol. s r.o. a FO
 • Souhlas s umístěním sídla spolku do bytové jednotky
 • Souhlas se zpracováním osobních údajů, prohlášení o zpracování - newsletter - v angličtině
 • Souhlas se zpracováním osobních údajů, prohlášení o zpracování - newsletter - v češtině
 • Souhlas se zpracováním osobních údajů, prohlášení o zpracování - velký eshop
 • Společné čestné prohlášení manželů k jejich spolužití ve společné domácnosti
 • Správní žaloba proti rozhodnutí Komise - zamítnutí žádosti o dlouhodobý pobyt - pozdní doložení dokladů o příjmu až v odvolání - úspěšná žaloba i odkladný účinek !!! (nejlepší vzory jsou placené)
 • Stanovy spolku - jednoduché -1 stat. orgán - předseda
 • Stanovy SVJ - někteří členové nabyli jednotky dle zákona o vlastnictví bytů - úplné znění - po změnách notářským zápisem - delší, podrobnější - placené
 • Stanovy SVJ - vše dle NOZ - formátování notářského zápisu - kratší - kvalitně propracované
 • Svolání shromáždění vlastníků jednotek
 • Tabulka výpočtů k vložení do dokumentu jednoduchého smluvního, dohodnutého s pronajímatelem vyúčtování služeb při skončení nájmu bytové jednotky.xlsx
 • Upravený formulář žádosti o dlouhodobé vízum - k vyplňování na PC či tabletu - výhodné pro více osob - rodinu či pro opakované použití - i po více letech-ČJ-EN-2019
 • Upravený formulář žádosti o dlouhodobé vízum - k vyplňování na PC či tabletu - výhodné pro více osob - rodinu či pro opakované použití - i po více letech-ČJ-RU-2012
 • Upravený formulář žádosti o trvalý, dlouhodobý pobyt a o prodloužení jejich platnosti - zelený formulář - k vyplňování na PC či tabletu - výhodné pro více osob - rodinu - či pro opakované použití - i po více letech-ČJ-EN-2015
 • Upravený formulář žádosti o trvalý, přechodný pobyt a o prodloužení přechodného - fialový formlář - k vyplňování na PC či tabletu - výhodné pro více osob - rodinu - či pro opakované použití - i po více letech
 • Usnesení soudu přiznávající odkladný účinek - vydáno na základě vzorů zde ke stažení (nejlepší vzory jsou placené) - rok 2016
 • Usnesení soudu přiznávající odkladný účinek - vydáno na základě vzorů zde ke stažení (nejlepší vzory jsou placené) - rok 2018
 • Uznání dluhu - fyzické nepodnikající osoby
 • Vyjádření a doplnění podkladů k výzvě OAMP MV k odstranění vad žádosti o trvalý pobyt – nedoložení dokladů o úhrnném měsíčním příjmu – 3 společně posuzované osoby (rodina) – k podání zmocněncem
 • Vzdání se práva podat odvolání, žádost o vyznačení doložky právní moci
 • Zápis z jednání shromáždění vlastníků jednotek
 • Zápis z jednání výboru společenství vlastníků jednotek
 • Zápis z ustavující schůze spolku
 • Zápis ze schůze spolku o jeho zrušení
 • Zpráva o vztazích podle § 82 zákona o obchodních korporacích v jednočlenné s.r.o.
 • Žádost o uplatnění opatření proti nečinnosti Ministerstva vnitra dle § 80 odst. 3 spr. řádu, ve věci žádosti o přechodný pobyt - k podání zmocněncem
 • Žádost zastupitele obce nebo kraje dle zák. svob. příst. k info., o poskytnutí informací a dokumentace k nekvalitně provedené stavební veřejné zakázce