Obhajoba mladistvého a zastoupení dítěte mladšího 15 let, v řízení podle zákona č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže (dále “zákon o soudnictví ve věcech mládeže”), a to konkrétně:

Řízení ve věcech dětí mladších 15 let:

 • obhajoba dítěte v přípravném řízení, před odložení věci policejním orgánem, pro nedostatek věku podezřelého;
 • jednání s orgánem sociálně právní ochrany dětí (OSPOD), nahlížení do dokumentace vedené o dítěti, zastoupení rodičů dítěte;
 • zastoupení dítěte i jeho rodičů v následném řízení před civilním soudem;
 • případné podání opravných prostředků proti rozhodnutí civilního soudu.

Obhajoba mladistvého staršího 15 let je obdobná, jak obhajoba osoby starší 18 let, s odchylkami stanovenými zákonem o soudnictví ve věcech mládeže:

 • v přípravném řízení, před zahájením trestního stíhání
 • při zadržení nebo zatčení;
 • případné vyjednávání se státním zástupcem o dohodě o vině a trestu;
 • případné vyjednávání se poškozeným a státním zástupcem o podmínkách podmíněného zastavení trestního stíhání nebo narovnání;
 • po zahájení trestního stíhání;
 • vazební stíhání, žádosti a záruky k propuštění z vazby;
 • po podání obžaloby je někdy vhodné podat návrh na předběžné projednání obžaloby, což někdy může vést k tomu, že hlavní líčení není vůbec nařízeno;
 • dále hlavní líčení před soudem;
 • v odvolacím řízení a případně i podání dovolání.

Odděleně je třeba zmínit další mimořádné opravné prostředky, a to:

 • návrh na obnovu řízení;
 • podnět k podání stížnosti pro porušení zákona ministrem spravedlnosti;
 • žádost o milost podanou prezidentu České republiky.

V přídě zproštění obžaloby vymáháme náhradu škody a nemateriální újmy za nezákonné trestní stíhání klienta a za jeho případný pobyt ve vazbě.

V případě, že klient, resp. jeho zákonní zástupci nemají finanční prostředky k úhradě nákladů obhajoby, žádáme o přiznání bezplatné obhajoby, kdy náklady obhajoby hradí stát. Pokud jde o případy nutné obhajoby (advokát ex offo), žádáme rovněž o přiznání práva na bezplatnou obhajobu, pokud klient, resp. jeho zákonní zástupci nemají dostatek finančních prostředků s splňují zákonem stanovené podmínky, jelikož v případě odsouzení, bude muset státu náklady nutné obhajoby uhradit. To stejné se týká i paušální částky náhrady nákladů trestního řízení. Tyto žádosti můžeme podat i po doručení výzvy soudu k úhradě nákladů řízení a/nebo nákladů nutné obhajoby, pokud klient, resp. jeho rodiče nemají finanční prostředky a splňuje zákonem stanovené podmínky.