Tento článek se zabývá novým vymezením pojmu “rodinný příslušník občana EU” ve smyslu novely zákona o pobytu cizinců č. 274/2001 Sb. Zjednodušeně řečeno, zákon o pobytu cizinců nyní rozlišuje tzv. “bližší rodinné příslušníky občana EU a ČR”, ve smyslu § 15a odst. 1, 2 zákona o pobytu cizinců a tzv. “vzdálenější rodinné příslušníky občana EU a ČR”, ve smyslu § 15a odst. 3 zákona o pobytu cizinců.

Bližší rodinný příslušník občana EU a ČR podle § 15a odst. 1, 2 zákona o pobytu cizinců

Novelizací zákona o pobytu cizinců dochází ke zpřesnění okruh osob, které budou považovány za rodinné příslušníky občanů Evropské unie. Pouze těmto cizincům bude k přechodnému pobytu vydávána „pobytová karta“ a k trvalému pobytu „karta trvalého pobytu“. Jedná se cizince splňující předpoklady § 15a odst. 1, 2 zákona o pobytu cizinců. Konkrétně jde o následující rodinné příslušníky občana EU anebo občana ČR:

 • jeho manžel;
 • jeho rodič, jde-li o občana EU mladšího 21 let, o kterého skutečně pečuje;
 • jeho potomek mladší 21 let nebo takový potomek manžela občana EU;
 • jeho potomek nebo předek anebo potomek nebo předek manžela občana EU, pokud je z důvodu uspokojování svých základních potřeb závislý na výživě nebo jiné nutné péči poskytované občanem EU nebo jeho manželem, nebo byl na této výživě nebo jiné nutné péči závislý bezprostředně před vstupem na území ve státě, jehož je občanem, nebo ve státě, ve kterém měl povolen pobyt.

Vzdálenější rodinný příslušník občana EU a ČR podle § 15a odst. 3 zákona o pobytu cizinců

Konkrétně půjde o cizince ze 3. státu, který:

 • je příbuzným občana EU nebo ČR přihlášeného k trvalému pobytu na území a
  • je v zemi, z níž pochází, osobou vyživovanou tímto občanem EU nebo občanem ČR;
  • je v zemi, z níž pochází, členem domácnosti tohoto občana EU nebo občana ČR;
  • u kterého vážné zdravotní důvody naléhavě vyžadují osobní péči občana EU nebo občana ČR;
 • nebo cizinec ze 3. státu, který má s občanem EU nebi občanem ČR trvalý partnerský vztah.

Rozdíly v postavení vzdálenějšího rodinného příslušníka občana EU a ČR a bližšího rodinného příslušníka občana EU a ČR

Tzv. vzdálenější rodinný příslušník občana EU a ČR podle § 15a odst. 3 zákona o pobytu cizinců, na rozdíl od bližšího rodinného příslušníka občana EU a ČR dle § 15a odst. 1, 2 zákona o pobytu cizinců:

 • nemá právo pobývat na území bez víza, pokud vypršela platnost krátkodobého víza, jehož byl držitelem, pobývá-li na území s občanem EU
 • není oprávněn podat žádost o krátkodobé vízum na hraničním přechodu z titulu postavení rodinného příslušníka občana EU. Není ale omezena možnost podání žádosti o krátkodobé vízum na hraničním přechodu v souladu s vízovým kodexem.
 • jeho žádosti o krátkodobé vízum v tomto případě budou zamítány na základě standardního zamítacího formuláře dle vízového kodexu.
 • jeho žádost o vydání povolení k přechodnému pobytu zamítnuta, pokud ji cizinec podává z nelegálního pobytu na území, při setrvání na území „pouze“ na základě výjezdního příkazu nebo jako držitel krátkodobého víza. Výjimkou bude krátkodobé vízum vydávané podle § 20 zákona o pobytu cizinců.
 • musí k žádosti o povolení k pobytu doložit dále i doklady prokazující úhrnný měsíční příjem rodiny a doklad o cestovním zdravotním pojištění.
 • nemá právo na posuzování přiměřenost dopadů rozhodnutí v případě, kdy existují důvody pro zamítnutí žádosti o vydání povolení k přechodnému pobytu z důvodů ochrany společnosti před infekčním onemocněním.
 • nebude moci požádat o trvalý pobyt dříve než po 5 letech pobytu na území.
 • musí k žádosti o trvalý pobyt předložit doklad o zajištění prostředků.
 • k žádosti o prodloužení doby platnosti průkazu osvědčujícího jako přechodný pobyt musí doložit úhrnný měsíční příjem rodiny a doklad o cestovním zdravotním pojištění.
 • krátí fikce pobytu po dobu řízení o jejich žádosti. Pobyt na základě fikce skončí ze zákona okamžikem oznámení rozhodnutí správního orgánu rozhodujícího v prvním stupni.
 • je povinen na požádání Policie ČR prokázat zajištění prostředků k pobytu na území.
 • nebude v rámci řízení o správním vyhoštění pokládán za rodinného příslušníka občana EU.

Rozdíly v označení v průkazu o povolení pobytu:

 • Rodinný příslušník občana EU podle § 15a odst. 1, 2 zákona o pobytu cizinců: PŘECHODNÝ POBYT – RP
 • Rodinný příslušník občana EU podle § 15a odst. 3 zákona o pobytu cizinců: PŘECHODNÝ POBYT