Předplatné právních služeb na 1 rok – 50 hod./měs.

Home>Paušální smlouva na 1 rok s měsíční platbou>Předplatné právních služeb na 1 rok – 50 hod./měs.

Předplatné právních služeb na 1 rok – 50 hod./měs.

14.000,00 

Poskytování právních služeb, v rámci specializace advokátní kanceláře, po dobu 10 hodin za každý měsíc, po dobu 1 roku.

Specifické podmínky doplňující Smluvní Podmínky a dále samotné znění Smluvních podmínek, kterými se řídí poskytnutí této právní služby, jsou uvedeny níže:

Specifické podmínky, doplňující Informace pro spotřebitele a smluvní podmínky poskytování právních služeb, pro tuto právní službu

Předplatné právních služeb formou paušální smlouvy na 1 rok v rozsahu 10 hodin měsíčně, v hodinové sazbě 1.400 Kč.

Poskytování právních služeb, v rámci specializace advokátní kanceláře, po dobu 10 hodin za každý měsíc, po dobu 1 roku.

lient může těchto 10 hodin poskytování právních služeb vyčerpat během každého jednoho po sobě jdoucího měsíce trvání smlouvy. Pokud by klient za tento 1 měsíc zaplacené hodiny nevyčerpal, jeho právo čerpat tyto hodiny skončí, pokud se AK s klientem nedohodne jinak.

Pro představu uvádíme příkladmo, jaké právní služby, resp. konkrétní úkony právní služby, může naše advokátní kancelář za výše uvedené předplacených 10 hodin právních služeb provést (jedná se úkony právní služby průměrné, obvyklé složitosti a náročnosti):

Zde pro příklad uvádíme 5 příkladů množství Právních služeb, které může naše advokátní kancelář poskytnout za Paušální odměnu odpovídající 10 hodinám poskytování Právních služeb. Jedná se o Právní služby průměrné a obvyklé složitosti i náročnosti:

 • 10 hodin konzultace, porady s klientem, jednání u soudu či jiného orgánu.
 • Úpravy a kontrola návrhů smluv či jiných právních dokumentů, které klient vytvořil ze vzorů naší AK v rozsahu 100 normostran. Pokud bude nutno provádět podstatnější úpravy smluv, je třeba počítat s cenou, jako pro úpravy cizích smluv nebo pro sepsání nové smlouvy.
 • Úpravy a kontrola ostatních návrhů smluv či jiných právních dokumentů v rozsahu 50 normostran. Pokud bude nutno provádět podstatnější úpravy smluv, je třeba počítat s cenou, jako pro sepsání nové smlouvy.
 • Sepsání návrhů smluv či jiných právních dokumentů v rozsahu 20 normostran.
 • Příprava 2 odvolání, vyjádření, žaloby, stížnosti, návrhy či jiná podání (dále “podání”), když každé jednotlivé podání zahrnuje:
  1 hodina porady s klientem
  2 hodiny nahlédnutí do spisového materiálu a pořízení fotokopií u soudu nebo jiného orgánu a jejich prostudování
  2 hodiny samotného sepsání podání. Takovéto podání zpravidla nepřesahuje 5 normostran.
 • Normostrana znamená text v délce 1 800 znaků (symbolů a mezer), což odpovídá třiceti řádkům o šedesáti znacích nebo přibližně 250 slovům běžného textu.

Informace pro spotřebitele a smluvní podmínky poskytování právních služeb

dále “Podmínky“ nebo “Smluvní Podmínky” či “Smlouva o poskytování právních služeb

1. Poskytovatel právních služeb, Klient, smluvní Strany

1.1. Poskytovatelem právní služby ve smyslu těchto Podmínek je společnost advokáti online s.r.o., IČ: 24203521, se sídlem: Politických vězňů 911/8, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu Praze, sp. zn. C 188321 (dále také jen “Advokátní kancelář“), email: info@advokationline.eu, internetové stránky: https://advokationline.eu (dále také jen “Web advokátní kanceláře”), telefon, WhatsApp, Viber, IMO, Signal, Telegram: +420 602 602 874, Skype: advokationline.

1.2. Klientem, resp. příjemcem právní služby je fyzická nebo právnická osoba (dále “Klient“). Pokud se v Podmínkách hovoří o “Klientovi – Spotřebiteli“, má se tím na mysli spotřebitel ve smyslu zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále “Občanský zákoník“).

1.3. Určení klienta a/nebo Vedlejšího účastníka a jejich kontaktů bude uvedeno níže ve Smlouvě nebo v jiném dokumentu či jiným vhodným způsobem, v závislosti na způsobu uzavření Smlouvy.

1.4. Advokátní kancelář a Klient se dále společně nazývají jako “Strany“.

2. Předmět Smlouvy

2.1. Předmětem Smlouvy je závazek Advokátní kancelář poskytnout Klientovi právní službu nebo poskytovat více právních služeb (dále “Právní služby“), v právní záležitosti nebo záležitostech (dále “Věc“).

2.2. Věc může být specifikována následovně:

(a) výslovným uvedením níže ve Smlouvě;

(b) uvedením v jiném dokumentu či jiným vhodným způsobem, v závislosti na způsobu uzavření Smlouvy;

(c) vhodným způsobem Klientem později, dle následných požadavků Klienta;

(d) v nabídce Právních služeb na Webu advokátní kanceláře formou cenových tabulek, formulářů či jiných obvyklých způsobů nabídek.

2.3. Předmětem Smlouvy je dále závazek Klienta zaplatit Advokátní kancelář za poskytování Právních služeb úplatu a nebytné výlohy, které jsou dále společně nazývány jako “Úplata“, jež je podrobněji upravena níže ve Smlouvě.

3. Uzavření Smlouvy

3.1. Smlouva je uzavřena poté, co Klient k nabídce Advokátní kancelář na uzavření Smlouvy, dostatečně srozumitelným a určitým způsobem projeví jeho vůli a souhlas, aby se plnění Předmětu Smlouvy, tedy Poskytování právních služeb, řídilo těmito Podmínkami, tedy dojde k “Akceptaci” Podmínek (dále “Uzavření Smlouvy“).

3.2. Uzavření Smlouvy může být provedeno následovně:

(a) vlastnoručním podpisem Stran níže na této Smlouvě.

(b) vlastnoručním podpisem jedné Stran níže na této Smlouvě a elektronickým podpisem druhé Strany; v tomto případě může být přijetí nabídky Smlouvy na dalším dokumentu obsahujícím znění Smlouvy (za dokument podepsaný elektronickým podpisem se pro účely této Smlouvy považuje i dokument odeslaný z datové schránky Klienta).

(c) elektronickými podpisy obou Stran níže na této Smlouvě; v tomto případě může být přijetí nabídky Smlouvy na dalším dokumentu obsahujícím znění Smlouvy.

(d) elektronickými prostředky komunikace na dálku, tzv. distančním způsobem (dále jen “E-komunikace“), a to jedním z následujících způsobů:

[i] Klient prostřednictvím E-komunikace zašle Advokátní kanceláři poptávku Právních služeb, Advokátní kancelář Klientovi odpoví nabídkou za jakých podmínek Právní služby poskytne, přičemž součástí nebo přílohou této nabídky bude buď celé znění podmínek či budou tyto Podmínky dány Klientovi k dispozici prostřednictvím hypertextového odkazu nebo jiným podobným způsobem a dále vyzve Klienta Výzvou k platbě k zaplacení Úplaty; namísto Úplaty může Advokátní kancelář vyzvat Klienta Zálohovou fakturou k platbě Zálohy na Úplatu. Klient následně tuto nabídku včetně Podmínek Akceptuje zaplacením Úplaty. Smlouva je v tomto případě uzavřena okamžikem zaplacením Úplaty.

[ii] Strany nejdříve tuto Smlouvu opatří jejich naskenovanými podpisy a takto podepsaná vyhotovení si navzájem zašlou E-komunikací. Advokátní kancelář následně vyzve Klienta Výzvou k platbě k zaplacení Úplaty; namísto Úplaty může Advokátní kancelář vyzvat Klienta Zálohovou fakturou k platbě zálohy na Úplatu. Smlouva je v tomto případě uzavřena okamžikem zaplacením Úplaty nebo zálohy na Úplatu.

[iii] V nabídce Právních služeb Advokátní kancelář na Webu Advokátní kancelář formou cenových tabulek a/nebo formulářů s výběrem možností, si Klient po důkladném přečtení nabídky a těchto Podmínek, kliknutím konkrétní Právní služby objedná a následně zaplatí platební bránou na Webu Advokátní kancelář nebo bankovním převodem. Smlouva je v tomto případě uzavřena okamžikem zaplacením Úplaty.

[iv] Klient prostřednictvím E-komunikace zašle Advokátní kanceláři poptávku Právních služeb, Advokátní kancelář Klientovi odpoví nabídkou za jakých podmínek Právní služby poskytne, přičemž součástí nebo přílohou této nabídky bude buď celé znění podmínek či budou tyto Podmínky dány Klientovi k dispozici prostřednictvím hypertextového odkazu nebo jiným podobným způsobem a dále vyzve Klienta Výzvou k platbě k zaplacení Úplaty; namísto Úplaty může Advokátní kancelář vyzvat Klienta Zálohovou fakturou k platbě Zálohy na Úplatu. Klient následně tuto nabídku včetně Podmínek Akceptuje zaplacením Úplaty. Smlouva je v tomto případě uzavřena okamžikem zaplacením Úplaty.

3.3. Smlouva bude v následné komunikaci Stran označována datem a číslem, které jí bude Advokátní kancelář přiděleno, zpravidla ihned po jejím uzavření.

4. Úplata, Odměna, Výlohy za Právní služby

4.1. Úplata za Právní služby se skládá z “Hodinové odměny” definované v odst. 4.3. a/nebo z “Paušální odměny” definované v odst. 4.4. a/nebo z “Paušální odměny dle rozpočtu” definované v odst. 4.5. a/nebo z “Přiznaných nákladů řízení” definovaných v odst. 4.6. nebo jen z “Podílu na úspěchu ve Věci” definovaného v odst. 4.7. (dále společně jako “Odměna Advokátní kanceláře“); dále se Úplata skládá z “Výloh” definovaných v odst. 4.8.

4.2. Pokud není při nebo po uzavření Smlouvy ujednáno jinak, Odměna Advokátní kancelář se vždy stanoví formou Hodinové odměny a případně Přiznaných nákladů řízení. K sjednání Paušální odměny nebo Paušální odměny dle rozpočtu v konkrétní Věci je nutná následná dohoda o této formě odměny s Klientem, zpravidla E-komunikací, ústní dohodou spojenou se zaplacením Výzvy k platbě, Zálohové faktury nebo Faktury s Vyúčtováním, či jiným vhodným způsobem. V případě odměny formou Podílu na úspěchu ve Věci, je tato odměna sjednána další písemnou dohodou a dohodou o zajištění nároku Advokátní kancelář na odměnu.

4.3. Výše Hodinové odměny se určí podle doby, po kterou trvalo poskytování Právní služby. Poskytováním Právní služby se rozumí veškeré činnosti Advokátní kancelář, které jsou nutné k jejímu poskytnutí (včetně veškerých korespondencí, telefonních hovorů, konzultací, schůzek, nahlížení do spisů, rešerší judikatury, literatury či jiných podkladů, pořizování fotokopií, ověřování podpisů, autorizovaných konverzí apod.). Hodinová sazba je 1.500 Kč včetně DPH (i v případě, kdy Advokátní kancelář nevznikne povinnost DPH odvést).

4.4. Paušální odměna za jasně specifikovanou Právní službu se stanoví dohodou s klientem pevnou peněžní částkou. Paušální odměnu nelze navyšovat ani snižovat. Paušální odměna může být stanovena i počtem hodin poskytování Právních služeb, které má Klient po stanovenou dobu vyčerpání; toto může být rovněž uvedeno a nabízeno v nabídce Právních služeb na Webu Advokátní kancelář formou cenových tabulek a/nebo formulářů. Při sjednání Paušální odměny může být výslovně dohodnuto, že zahrnuje i všechny Výlohy; v tomto případě nemusí být Výlohy uváděny ve vyúčtování zvlášť; jako Vyúčtování může sloužit i samotné sjednání dohody o Paušální odměně, specifikující Právní službu a případně i Výlohy.

4.5. Paušální odměna dle rozpočtu za jasně specifikovanou Právní službu se stanoví dohodou s klientem pevnou peněžní částkou na základě rozpočtu; Paušální odměnu dle rozpočtu lze navyšovat nebo snižovat jen pokud dojde ke změně rozsahu poskytované Právní služby, a tudíž i ke změně rozpočtu. Při sjednání Paušální odměny dle rozpočtu může být dohodnuto, že zahrnuje i všechny Výlohy; v tomto případě nemusí být Výlohy uváděny ve vyúčtování zvlášť; jako Vyúčtování může sloužit i samotné sjednání dohody o Paušální odměně dle rozpočtu, specifikující Právní službu a případně i Výlohy.

4.6. Vedle Hodinové odměny a/nebo Paušální odměny a/nebo Paušální odměny dle rozpočtu, má Advokátní kancelář právo na Přiznané náklady řízení soudem či jiným orgánem nebo náklady řízení či právního zastoupení sjednané s protistranou v dohodě o narovnání, v soudním smíru nebo v jiném obdobném dokumentu, po odečtení Výloh Klienta.

4.7. Ve Věci vymáhání konkrétní pohledávky nebo jiného plnění se Strany mohou pro tento konkrétní případ dohodnout:

(a) že Advokátní kancelář má právo na odměnu jen formou Podílu na úspěchu ve Věci, který činí 30% z hodnoty Věci a je splatná až dojde ke skutečnému splnění Klientem vymáhané pohledávky či jiného plnění nebo jiného úspěchu ve Věci. Do tohoto Podílu na úspěchu ve Věci se započítávají i náklady řízení, úroky z prodlení, tedy veškerá plnění ve prospěch Klienta a naopak se odečítají Výlohy zaplacené Klientem. Ve výsledku tedy z objemu veškerých plateb nebo jiného prospěchu, které Klient ve Věci získal, činí celková Odměna Advokátní kancelář 30%. Povinnost Klienta platit Výlohy během poskytování právních služeb tím není dotčena; Advokátní kancelář nemá pouze nárok na náhradu dle odst. 4.8(d). Za účelem zajištění nároku Advokátní kancelář na Podíl na úspěchu ve Věci a plateb Výlohy, Klient zpravidla na Advokátní kancelář postoupí vymáhanou pohledávku nebo podepíše zajišťovací směnku či poskytne jiné vhodné zajištění. Pokud je sjednána odměna formou Podílu úspěchu ve věci a klient Smlouvu vypoví před vymožením vymáhané pohledávky nebo před skončením Věci, má Advokátní kancelář právo vyúčtovat všechny úkony právní služby, které ve Věci učinila podle vyhl. č. 177/1996 Sb. (advokátní tarif); k uhrazení této odměny, a to i po vypovězení Smlouvy má Advokátní kancelář právo použít Klientem poskytnuté zajištění.

[i] Za podmínek uvedených v odst. 4.7(a) se výjimečně se Advokátní kancelář s Klientem může dohodnout, že nese veškeré Výlohy vymáhání; v tomto případě má Advokátní kancelář právo na odměnu ve výši 40% z hodnoty věci.

[ii] Za podmínek uvedených v odst. 4.7(a) se dále Advokátní kancelář může s Klientem dohodnout, že nese veškeré Výlohy a rizika vymáhání, včetně rizika placení nákladů řízení protistrany; v tomto případě má Advokátní kancelář právo na odměnu ve výši 50% z hodnoty věci.

(b) Dohoda o odměně formou Podílu na úspěchu ve Věci a dohoda o zajištění odměny i Výloh ve smyslu odst. 4.7(a) se uzavře buď později, v návaznosti na tuto Smlouvu, a pokud tato Smlouva není uzavřena, tak budou tyto dohody uzavřeny samostatně. V případě nevymahatelnosti Věci či nemožnosti dosažení úspěchu pro Klienta, má Advokátní kancelář právo upustit od provádění dalších činností a úkonů právní služby nebo má právo Smlouvu a související dohody vypovědět. Tím není dotčeno právo Advokátní kancelář na proplacení Výloh nebo Úplaty v jiných Věcech.

4.8. Výlohy představují skutečné výdaje účelně vynaložené v souvislosti s poskytnutím Právní služby, a to zejména:

(a) soudní, správní a jiné poplatky.

(b) poštovné mimo území ČR, telekomunikační poplatky mimo území ČR, náklady na znalecké posudky, odborná vyjádření, překlady, tlumočení, ověřené opisy, fotokopie apod.

(c) cestovní výdaje při poskytování Právních služeb mimo území Prahy; pro určení jejich výše se použijí aktuálně účinné právní předpisy o cestovních náhradách zaměstnanců dle zákoníku práce.

(d) náhrady za promeškaný čas v souvislosti s poskytováním Právních služeb způsobené zpožděním protistrany, svědka či jiné relevantní osoby, zpožděním soudu či jiného orgánu; a dále za čas strávený na cestě související s poskytováním Právních služeb, náleží Advokátní kancelář náhrada ve výši 100,- Kč za každou i započatou půlhodinu včetně DPH (i v případě, kdy Advokátní kancelář nevznikne povinnost DPH odvést).

4.9. Úplata je splatná předem, na základě výzvy k platbě (dále “Výzva k platbě“), doručené Klientovi zpravidla emailem a obsahující popis úkonů právní služby nebo jiných činností Advokátní kancelář při poskytování Právních služeb a tomu odpovídající Odměnu Advokátní kancelář a případně popis Výloh, se splatností zpravidla 1 až 7 dnů. Pokud nelze dopředu odhadnout konkrétní úkony právní služby nebo jiné činnosti Advokátní kancelář při poskytování Právních služeb, může Advokátní kancelář požadovat od Klienta platbu zálohy na Úplatu, na základě zálohové faktury (dále “Zálohová faktura”). V případě platby na základě Výzvy k platbě, bude Klientovi po zaplacení zaslána odpovídající daňový doklad (dále “Faktura”), zpravidla emailem. Advokátní kancelář může požadovat zaplacení Úplaty až po částečném nebo úplném poskytnutí Právních služeb, v tomto případě Advokátní kancelář zašle Klientovi odpovídající Fakturu s Vyúčtováním, zpravidla emailem, se splatností 7 až 14 dnů. Výzva k platbě není daňovým nebo účetním dokladem a proto může obsahovat úplné vyúčtování Právních služeb (dále “Vyúčtování“). Jinak bude Vyúčtování Klientovi zpravidla doručováno průběžně emailem ve zvláštním dokumentu společně s Výzvou k platbě, Fakturou či samostatně.

5. Platby Úplaty v cizí měně

5.1. Úplatu lze také hradit v EUR nebo USD v přepočtu podle kurzu České národní banky. Advokátní kancelář má v tomto případě právo Úplatu navýšit o 5% na pokrytí kurzových rozdílů a zvýšených administrativních nákladů na vyúčtování a Fakturaci.

5.2. Prostřednictvím platební brány na Webu advokátní kanceláře, může Klient hradit Úplatu v jakékoli měně. Klient v tomto případě zaplatí v jeho měně částku dle konverze měn provedené poskytovatelem platební brány na Webu advokátní kanceláře.

6. Platba Úplaty ze zahraničí a na Webu Advokátní kanceláře

6.1. Ze zahraničí Advokátní kancelář neakceptuje platby na bankovní účet z důvodu vysokých bankovních poplatků, které zpravidla neúměrně zatěžují Advokátní kancelář i Klienta. Z těchto důvodů je nutné, aby klient platby ze zahraniční provedl přes platební bránu na Webu advokátní kanceláře. Pokud toto nebude možné, bude to řešeno individuálně s klientem.

7. Odměna a Výlohy v případě neuzavření nebo neplatnosti Smlouvy

7.1. Pokud by z jakéhokoli důvodu nedošlo k Uzavření Smlouvy, Odměna a Výlohy Advokátní kancelář se určí podle vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů.

8. Započtení pohledávek

8.1. Advokátní kancelář má právo započíst svůj nárok na Úplatu proti jakékoli pohledávce Klienta za Advokátní kancelář. Za tímto účelem může Advokátní kancelář ve Věci rovněž uvést pro úhradu pohledávky Klienta ve Věci její bankovní účet, jako platební místo, o čemž bude Klienta informovat, zpravidla E-komunikací. Po započtení pohledávky Advokátní kancelář převede zbytek finančních prostředků na účet Klienta.

9. Odpovědnost za škodu

9.1. Za správnost všech podkladů a informací předložených Advokátní kancelář odpovídá Klient. Advokátní kancelář neodpovídá za škody vzniklé v důsledku porušení povinností Klienta, zejména neposkytnutím potřebné součinnosti Advokátní kancelář, nepředáním potřebných podkladů nebo předáním podkladů a informací nesprávných, neúplných či nepravdivých. Advokátní kancelář neodpovídá za obchodní či jiné hospodářské riziko vyplývající z podnikání nebo jiné činnosti Klienta, jehož důsledky se projeví v souvislosti s poskytnutím Právní služby. Advokátní kancelář prohlašuje, že je v souladu se zákonem o advokacii pojištěna pro případ vzniku své odpovědnosti za škodu způsobenou poskytnutím Právní služby, a to do výše 50.000.000,- Kč. Klient prohlašuje, že pokud v konkrétním případě nesdělí Advokátní kancelář něco jiného, platí, že předvídatelné škody způsobené poskytováním právních služeb pro Klienta výše uvedenou částku nepřesahují.

10. Trvání, skončení a výpověď Smlouvy

10.1. Smlouva končí poskytnutím Právních služeb, písemnou dohodou Stran. Klient může Smlouvu kdykoli vypovědět bez výpovědní doby. Advokátní kancelář může Smlouvu vypovědět bez výpovědní doby z důvodů dle zákona o advokacii a/nebo pokud se Klient dostane do prodlení s placením Úplaty nebo Zálohy na Úplatu nebo pokud Klient nesouhlasí s Vystavením Zálohové faktury, má Advokátní kancelář právo Smlouvu vypovědět bez výpovědní doby. Skončením smlouvy nezaniká povinnost Klienta zaplatit dlužnou Úplatu, nárok Advokátní kancelář na Podíl na úspěchu ve Věci a právo na započtení pohledávek.

10.2. V případě, že po skončení poskytování Právních služeb se Klient obrátí na Advokátní kancelář s požadavkem na další Právní službu, vztahují se na další poskytování Právních služeb původní Smlouva dříve uzavřená s Klientem, pokud Advokátní kancelář nenavrhne neuzavření smlouvy nové.

11. Rizika komunikace v internetu

11.1. Klient bere na vědomí, že E-komunikaci nelze absolutně zabezpečit proti případnému odposlouchávání třetími osobami. Z těchto důvodů se Klient zavazuje nepředávat Advokátní kancelář prostřednictvím E-komunikace informace, jejichž nechtěný únik, v důsledku činnosti třetích osob, by mu mohl způsobit škodu.

11.2. V případě, že to Klientovi technické možnosti dovolují, může s Advokátní kancelář komunikovat šifrovanou komunikací, dle dohody. Je možné se dohodnout na komunikaci výlučně přes IM systémy, jak např. WhatsApp, Viber apod., šifrovaným emailem nebo jinými způsoby.

12. Plná moc

12.1. V řízeních, kdy zákon neumožňuje zastoupení Klienta přímo Advokátní kancelář jako obchodní společností, bude Klienta zastupovat advokát Advokátní kancelář. V případě potřeby Klient podepíše Advokátní kancelář nebo jejímu advokátu potřebné plné moci buď v elektronické podobě opatřené oficiálně uznávaným elektronickým podpisem a elektronickou značkou nebo v papírové podobě doručené Advokátní kancelář poštou, kurýrem nebo osobně. U plné moci v papírové podobě může Advokátní kancelář vždy požadovat úředně ověřený podpis Klienta a v případě pobytu Klienta mimo území ČR, může požadovat ověření jeho podpisu na zastupitelském úřadu ČR.

12.2. Advokátní kancelář nebo její advokát, může udělit substituční plnou moc dalšímu advokátu, advokátnímu koncipientovi či jinému pracovníkovi v souladu se zákonem o advokacii.

13. Reference

13.1. Klient souhlasí, aby jeho název/firma/logo, včetně internetové adresy, byla Advokátní kancelář uvedena na její internetové stránce “klienti”, “reference”, testimonials apod.

14. Vedlejší účastník smlouvy

14.1. V případě, že ve Smlouvě bude některá osoba označena jako Vedlejší účastník nebo bude na Straně Klienta uvedeno více osob, komunikace s Klientem, předávání informací a jiných podkladů při poskytování Právních služeb může být realizováno prostřednictvím Vedlejšího účastníka nebo kteréhokoli osoby uvedené ve Smlouvě na Straně Klienta. Klient k tomuto postupu dává Advokátní kancelář výslovný pokyn a v tomto rozsahu ji zprošťuje povinnosti mlčenlivosti. Klient dále Vedlejšímu účastníkovi další osobě uvedené na Straně Klienta uděluje plnou moc k tomu: (i) aby jednal a komunikoval s Advokátní kancelář ve smyslu věty první tohoto odst.; (ii) aby k jeho rukám Advokátní kancelář doručovala ostatní korespondenci v záležitostech Smlouvy a její případnou výpověď; (iii) aby za Klienta platil Úplatu.

15. Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

15.1. Klient bere na vědomí, že pokud by se na Právní službu dle Jednorázové smlouvy online nebo Dlouhodobé smlouvy online vztahoval zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a/nebo jakékoli jiné obdobné předpisy, včetně stavovských předpisů České advokátní komory, bude Klient poučen o povinnosti Advokátní kancelář provést jeho identifikaci, kontrolu, oznámení podezřelého obchodu a povinnosti odkladu splnění jeho příkazu, pokud k tomu budou splněny zákonné předpoklady. Tyto záležitosti by potom byly řešeny dalším zákonnými postupy a prostředky a případně další smlouvou s Klientem.

16. Informace pro Klienta – Spotřebitele o možnosti mimosoudního řešení sporů

16.1. V případě sporu Klienta – Spotřebitele s Advokátní kancelář má Klient – Spotřebitel možnost se obrátit na Českou advokátní komoru za účelem mimosoudního řešení tohoto spotřebitelského sporu. Internetová adresa tohoto subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je www.cak.cz. Kontaktní údaje tohoto subjektu jsou: Česká advokátní komora, Národní třída 16, Nové město, 110 00 Praha, email: epodatelna@cak.cz; ID datové schránky: n69admd.

17. Ochrana osobních údajů (GDPR)

17.1. Při zpracovávání osobních údajů pro účel uzavření a plnění Smlouvy není nutný souhlas Klienta či jiného subjektu údajů. Podrobné informace ke zpracovávání osobních údajů Advokátní kanceláří jsou k dispozici na stránce zásad zpracování osobních údajů (GDPR).

18. Rozhodné právo, mezinárodní soudní pravomoc

18.1. Otázky neupravené Jednorázovou smlouvou online nebo Dlouhodobou smlouvou online se řídí českým zákonem o advokacii, českým občanským zákoníkem a jinak českým právním řádem a k projednání případných sporů se sjednává výlučná příslušnost českých soudů.

19. Případy, kdy Klient není spotřebitelem

19.1. Pokud Klient není spotřebitelem, nepoužijí se ustanovení Podmínek vztahující ke spotřebiteli ve smyslu občanského zákoníku. Klient ale nemá právo odmítnout postup Advokátní kancelář podle ustanovení Smlouvy vztahujících se ke spotřebiteli, pokud na tom bude Advokátní kancelář trvat. Pokud bude Advokátní kancelář postupovat dle ustanovení Podmínek vztahujících se ke spotřebiteli, neznamená to, že by se tímto postupem Klient stával automaticky spotřebitelem, pokud jím ve skutečnosti dle občanského zákoníku není.

Zásady zpracování osobních údajů (GDPR)

dále jen “Zásady” nebo “Zásady GDPR

1. Správce osobních údajů

1.1. Správcem osobních údajů je společnost advokáti online s.r.o., IČ: 24203521, se sídlem: Politických vězňů 911/8, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu Praze, sp. zn. C 188321 (dále také jen „Advokátní kancelář“), email: info@advokationline.eu, internetové stránky: https://advokationline.eu (dále také jen „Web advokátní kanceláře“), telefon, WhatsApp, Viber, IMO, Signal, Telegram: +420 602 602 874, Skype: advokationline (dále také jen “IM služby“).

1.2. Advokátní kancelář je ve smyslu Obecného nařízení o ochraně údajů [Nařízení (EU) 2016/679, dále také jen “GDPR“] správcem osobních údajů podle těchto Zásad, tedy shromažďuje, uchovává, využívá či jinak zpracovává Vaše osobní údaje pro výkon své podnikatelské činnosti která spočívá zejména v poskytování právních služeb. Jednotlivé účely, pro které jsou osobní údaje zpracovávány, jsou blíže vymezeny níže.

1.3. Zásady zpracování osobních údajů popisují účely zpracování osobních údajů a způsoby jejich zpracování, informují o jednotlivých kategoriích zpracovávaných osobních údajů, jejich případných příjemcích, době uchování osobních údajů a o Vašich právech ve vztahu k ochraně osobních údajů.

1.4. Tyto Zásady se vztahují na

(a) zpracování osobních údajů prováděné Advokátní kanceláří během Vašeho používání Webu advokátní kanceláře.

(b) Zpracování osobních údajů prováděné Advokátní kanceláří během komunikace s Vámi prostřednictvím emailu, telefonu nebo IM služeb.

(c) Zpracování osobních údajů Advokátní kanceláří během trvání obchodního vztahu s klienty a dodavateli.

(d) Zpracování osobních údajů při plnění právních povinností Advokátní kanceláře.

(e) Zpracování osobních údajů, jež je nezbytné pro účely ochrany oprávněných zájmů Advokátní kanceláře.

2. Zpracování a účely zpracování jednotlivých osobních údajů

2.1. Vaše osobní údaje mohou být Společnostmi zpracovávány pro tyto účely:

(a) Plnění smlouvy, včetně jejího sjednání (smlouvy o poskytování právních služeb či plnění požadavků klientů, tj. faktický výkon právních služeb podle právních předpisů upravujících výkon advokacie; vztahy s obchodními partnery, například partnerskými advokátními kancelářemi či dodavateli výrobků a služeb; náborové aktivity – získávání kandidátů);

(b) Plnění právních povinností (zejména povinností ve smyslu účetní a daňové legislativy, tedy předávání osobních údajů orgánům finanční správy, případně dalším orgánům veřejné moci v souladu s příslušnými právními předpisy; řádné vedení advokátního spisu včetně e-mailové komunikace, seznamu kontaktů a poskytovaných služeb);

(c) Zasílání obchodních sdělení a nabídka služeb (Společnosti mohou zasílat obchodní sdělení či newslettery, zejména z oblasti práva a podnikání, a nabízet služby prostřednictvím emailu);

(d) Ochrana oprávněného zájmu správců (ochrana práv a právem chráněných zájmů Společností, například identifikace osob v prostorách recepce Společností, identifikace klienta ve smyslu zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii a zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, ochrana sítě proti poškozujícímu jednání nebo ochrana před zneužitím Webové stránky);

(e) Ochrana oprávněného zájmu třetích osob (zejména klientů) v souladu s pravidly upravujícími výkon advokacie;

(f) Vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektronických formulářů (zejména v případě Vašeho zájmu o zaměstnání ve Společnostech či jinou spolupráci se Společnostmi nebo v případě registrace na odborné semináře a vzdělávací či společenské akce prostřednictvím Webových stránek).

2.2. Společnosti jsou oprávněny zpracovávat následující osobní údaje dle účelu zpracování:

(a) Osobní údaje (tučně a kurzívou níže uvedené položky):

[i] Jméno a příjmení

[ii] Kontaktní adresa

[iii] Email

[iv] Telefonní číslo

jsou zpracovávány za účely:

 • Uzavření a plnění smlouvy – pro tento účel je tento osobní údaj zpracován bez nutnosti předchozího souhlasu subjektu údajů.
 • Bezplatných veřejných odpovědí klientům či jiným návštěvníkům Webových stránek advokátní kanceláře na veřejné právní dotazy k článkům blogu (BLOG & FAQ) na Webových stránkách advokátní kanceláře. Osobní údaje klientů či jiných návštěvníků webu advokátní kanceláře nezveřejňuje.
 • Plnění právních povinností – pro tento účel je tento osobní údaj zpracován bez nutnosti předchozího souhlasu subjektu údajů.
 • Ochrana oprávněného zájmu správců – pro tento účel je tento osobní údaj zpracován bez nutnosti předchozího souhlasu subjektu údajů.
 • Zasílání obchodních sdělení a nabídka služeb a produktů – pro tento účel jsou výše uvedené osobní údaje zpracovávány jen se souhlasem subjektu údajů.

[v] Číslo bankovního účtu a jiné transakční údaje

[vi] IČO, DIČ

 • jsou zpracovávány za účely:
 • Uzavření a plnění smlouvy – pro tento účel je tento osobní údaj zpracován bez nutnosti předchozího souhlasu subjektu údajů.
 • Plnění právních povinností – pro tento účel je tento osobní údaj zpracován bez nutnosti předchozího souhlasu subjektu údajů.
 • Ochrana oprávněného zájmu správců – pro tento účel je tento osobní údaj zpracován bez nutnosti předchozího souhlasu subjektu údajů.

[vii] Rodné číslo

[viii] Datum narození

jsou zpracovávány za účely:

 • Uzavření a plnění smlouvy – pro tento účel je tento osobní údaj zpracován bez nutnosti předchozího souhlasu subjektu údajů.
 • Plnění právních povinností – pro tento účel je tento osobní údaj zpracován bez nutnosti předchozího souhlasu subjektu údajů.

[ix] Jiné informace, než výše uvedené, týkající se klienta nebo třetích osob

jsou zpracovávány za účely:

 • Uzavření a plnění smlouvy – pro tento účel je tento osobní údaj zpracován bez nutnosti předchozího souhlasu subjektu údajů.
 • Plnění právních povinností – pro tento účel je tento osobní údaj zpracován bez nutnosti předchozího souhlasu subjektu údajů.
 • Ochrana oprávněného zájmu správců – pro tento účel je tento osobní údaj zpracován bez nutnosti předchozího souhlasu subjektu údajů.
 • Zasílání obchodních sdělení a nabídka služeb a produktů – pro tento účel jsou výše uvedené osobní údaje zpracovávány jen se souhlasem subjektu údajů.

2.3. Osobní údaje jsou Advokátní kanceláří zpracovávány jak manuálně, tak automatizovaně. K automatizovanému zpracování osobních údajů dochází zejména pro účely plnění smluvního vztahu a nabízení služeb.

2.4. Advokátní kancelář je oprávněna shromažďovat, uchovávat a využívat určité informace prostřednictvím automatizovaných prostředků, např. statistické informace kdykoliv navštívíte Web advokátní kanceláře.

2.5. Pokud udělíte Advokátní kanceláři souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely zasílání personalizovaných marketingových sdělení (v těchto případech může docházet rovněž k profilování) či pro účely oslovování s nabídkami služeb a produktů obchodních partnerů Advokátní kanceláře, a to prostřednictvím emailu či telefonního kontaktu, berete na vědomí, že poskytnutí tohoto souhlasu je dobrovolné a že lze souhlas kdykoli písemně na adresu Advokátní kanceláře anebo prostřednictvím odkazu uvedeného v emailové zprávě s obchodním sdělením odvolat. Souhlas je poskytován do jeho odvolání. Neposkytnutí souhlasu nemá vliv na plnění smlouvy.

2.6. Advokátní kancelář Vaše osobní údaje zpřístupňují pouze oprávněným zaměstnancům a spolupracujícím advokátům či jednotlivým zpracovatelům osobních údajů smluvně sjednaným Advokátní kanceláří, případně dalším správcům, vždy však pouze v míře nezbytné pro naplnění jednotlivých účelů zpracování a na základě odpovídajícího právního titulu pro zpracování osobních údajů.

2.7. Osobní údaje třetích osob, jimiž se rozumí osobní údaje zaměstnanců a zákazníků klientů či dodavatelů Advokátní kanceláře a dalších fyzických osob podílejících se na spolupráci s Advokátní kanceláří, popř. jiné údaje, které Advokátní kancelář obdrží od klienta či dodavatele v souvislosti s uzavřením či plněním smlouvy, budou zpracovány v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Tyto osobní údaje použije Advokátní kancelář za účelem plnění smluv s klienty či dodavateli. Advokátní kancelář bude zpracovávat osobní údaje třetích osob po dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu stanovenou zvláštními právními předpisy, jsou-li takové. Po delší dobu budou pak uchovávány, pokud vznikne v odůvodněném případě potřeba uchovávat údaje v souvislosti s konkrétním případem.

2.8. Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích z příslušného smluvního vztahu a dále po dobu, po kterou je Advokátní kancelář povinna jakožto správce osobních údajů osobní údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů, nebo na kterou jste Advokátní kanceláři ke zpracování udělili souhlas. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování, kterému musí být přiměřená, anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

3. Zpracování emailové adresy dle zákona č. 480/2004 Sb.

3.1. Advokátní kancelář je dále oprávněna zpracovávat vaši emailovou adresu ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, za účelem šíření obchodních sdělení týkajících se vlastních služeb a produktů (např. formou informačního bulletinu nebo newsletteru) v případě, že jste takové zasílání neodmítli.

4. Doba trvání zpracovávání osobních údajů

4.1. Pro účel zpracování osobních údajů: plnění smlouvy, jsou osobní údaje zpracovány po dobu trvání smluvního vztahu a po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu.

4.2. Pro účel zpracování osobních údajů: plnění právních povinností, jsou osobní údaje zpracovány po dobu stanovenou příslušným právním předpisem.

4.3. Pro účel zpracování osobních údajů: zasílání obchodních sdělení a nabídka služeb a produktů, jsou osobní údaje zpracovány po dobu trvání souhlasu se zpracováním osobních údajů, případně do odvolání souhlasu se zpracováním.

4.4. Pro účel zpracování osobních údajů: ochrana oprávněného zájmu správců nebo třetích osob, jsou osobní údaje zpracovány maximálně po dobu 3 let od doby počátku zpracování údajů, nestanoví-li zvláštní právní předpisy jinak (např. upravující výkon advokacie), anebo pokud v odůvodněném případě nevznikne potřeba uchovávat údaje po dobu delší v souvislosti s konkrétním případem.

5. Práva klienta nebo jiného subjektu údajů v souvislosti s jejich zpracováváním

5.1. Klient, nebo jiný subjekt údajů, má v souvislosti se zpracováním osobních údajů Advokátní kanceláří práva, která vyplývají z právních předpisů a která může kdykoliv uplatnit. Jedná se zejména o právo:

(a) na přístup k osobním údajům;

(b) na opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů;

(c) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně;

(d) na omezení zpracování osobních údajů;

(e) na přenositelnost údajů;

(f) na vznesení námitky, po níž zpracování osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména je-li důvodem případné vymáhání právních nároků;

(g) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

5.2. Způsoby uplatnění jednotlivých práv klienta nebo jiného subjektu údajů, v souvislosti s jejich zpracováváním Advokátní kanceláří:

(a) Právo na přístup k osobním údajům: Chcete-li vědět, jestli Advokátní kancelář zpracovává vaše osobní údaje, máte právo získat informace o tom, jestli jsou vaše osobní údaje zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte také právo k Vašim osobním údajům získat přístup.

(b) Právo na opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů: V případě, že si myslíte, že o vás Advokátní kancelář zpracovává nepřesné či neúplné osobní údaje, máte právo požadovat jejich opravu a doplnění. Advokátní kancelář provedou jejich opravu či doplnění bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na technické možnosti.

(c) Právo na výmaz: V případě, že požádáte o výmaz, Advokátní kancelář vymaže vaše osobní údaje, pokud:

[i] již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;

[ii] zpracování je protiprávní;

[iii] vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování Vašich osobních údajů; nebo

[iv] odpadla zákonná povinnost ke zpracování stanovená právem Evropské unie nebo vnitrostátními právními předpisy.

(d) Právo na omezení zpracování osobních údajů: V případě, že požádáte o omezení zpracování, Advokátní kancelář osobní údaje znepřístupní, dočasně odstraní či uchovají anebo provede jiné úkony zpracování, které budou potřebné pro řádný výkon uplatněného práva.

(e) Právo na přenositelnost údajů: V případě, že chcete, aby Advokátní kancelář osobní údaje, které o Vás v elektronické formě zpracovává na základě smlouvy nebo souhlasu a které jste jim poskytli, předaly třetímu subjektu, můžete využít svého práva na přenositelnost údajů. V případě, že by výkonem tohoto práva byly nepříznivě dotčeny práva a svobody jiných osob, Advokátní kancelář nebudou moci Vaší žádosti vyhovět.

(f) Právo vznést námitku: Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo pro účely ochrany oprávněných zájmů Advokátní kanceláře. V případě, že Advokátní kancelář neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad zájmem nebo právy a svobodami klienta či jiného subjektu údajů, zpracování na základě námitky ukončí bez zbytečného odkladu.

5.3. V případě opakovaných či zjevně nedůvodných žádostí o uplatnění výše uvedených práv je Advokátní kancelář oprávněna za realizaci daného práva účtovat přiměřený poplatek, popřípadě jeho realizaci odmítnout. O takovém postupu bychom vás informovali.

Jazyk webu a komunikace s klienty

Čeština‎ Čeština‎ English English Deutsch Deutsch Español Español Français Français Italiano Italiano Русский Русский Українська Українська Polski Polski Tiếng Việt Tiếng Việt 简体中文 简体中文 العربية العربية فارسی فارسی

Výchozím jazykem těchto webových stránek je český jazyk.

Další jazykové verze webu jsou přeloženy automatizovaně za použití vysoce kvalitního software.

Přesto ale mohou tyto automatizované překlady obsahovat nepřesnosti. V případě pochybností nebo rozdílů je vždy rozhodující české znění všech stránek tohoto webu.

S klienty komunikujeme v českém, anglickém a ruském jazyce. Pro jiné jazyky si klient zajišťuje tlumočníka.