Odstranění nadbytečné regulatorní zátěže, nedostatečné transparentnosti organizačních struktur společností a družstev, propojení obchodního rejstříku s ostatními rejstříky a mezery v ochraně práv společníků.

Cíle připravované novely

Podle důvodové zprávy Ministerstva spravedlnosti se navrhovanou novelou sledují zejména následující cíle:

 • Měly by být odstraněny nepřesnosti či nejednoznačnosti textu zákona, a tím zvýšena právní jistota.
 • Měla by být snížena regulatorní zátěž pro podnikatele a posílena autonomie vůle tam, kde omezení nejsou nezbytná a přináší zbytečné náklady.
 • Měla by být zajištěna větší transparentnost organizačních struktur kapitálových společností a družstev v situacích, kdy je členem jejich voleného orgánu (jiná) právnická osoba. Na rozdíl od platného stavu by měl zákon vyžadovat, aby u takové právnické osoby byla vždy dohledatelná fyzická osoba, která jménem právnické osoby jedná a kterou lze případně volat k odpovědnosti.
 • Měla by být zrevidována právní úprava monistického systému vnitřní správy akciové společnosti tak, aby byl vytvořen fungující a vůči zahraniční praxi konkurenceschopný model vyhovující požadavkům transparentnosti a přehlednosti právní úpravy.
 • Některá ustanovení zákona by měla být upravena, aby došlo k naplnění jejich smyslu a účelu, a tím byla zvýšena právní jistota.
 • Mělo by dojít k propojení obchodního rejstříku s ostatními obdobnými evropskými registry prostřednictvím BRIS. S ohledem na potřebu transpozice příslušných částí směrnice (EU) 2017/1132 by měla být změněna procesní úprava fungování obchodního rejstříku ve vztahu k zápisu údajů o závodu zahraniční právnické osoby a údajů o přeshraniční fúzi.
 • Měly by být zavedeny účinné nástroje k eliminaci neaktivních obchodních korporací, a tím sníženo riziko jejich zneužití k podvodným účelům.
 • Měly by být odstraněny nedostatky v zapracování některých ustanovení směrnic Evropské unie, konkrétně směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/36/ES ze dne 11. července 2007 o výkonu některých práv akcionářů ve společnostech s kótovanými akciemi a směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1132 ze dne 14. června 2017 o některých aspektech práva obchodních společností (například čl. 10, čl. 52, či 
  čl. 72 odst. 4).
 • Měla by být zajištěna větší ochrana práv společníků (zvláště menšinových) a třetích osob.
 • Je namístě odstranit legislativně-technické či terminologické chyby a duplicitní či jinak nadbytečná ustanovení.

Ručení členů orgánu při úpadku obchodní korporace dle § 68 ZOK

Nedostatek stávající právní úpravy je spatřován především nespravedlnosti vůči věřitelům, kteří za stávající právní úpravy podají žalobu na ručení orgánů korporace později, kdy již majetek členů orgánů bude zcela spotřebován vymáháním dříve uplatněných pohledávek. Proto návrh zcela ruší, mimo jiné, celý § 68, když podle nové úpravy bude návrh podávat jen insolvenční správce, s tím, že pokud o tom rozhodne věřitelský výbor, tak insolvenční správce návrh podá vždy.

Nebude se ale jednat o návrh o uložení ručitelské povinnosti orgánům úpadce, jako nyní, nýbrž o návrh, aby člen orgánu obchodní korporace, na jejíž majetek byl prohlášen konkurz, poskytl do majetkové podstaty plnění až do výše rozdílu mezi souhrnem dluhů a hodnotou majetku obchodní korporace.

K tomu má zůstat uzákoněna možnost soudu rozhodnout o povinnosti člena orgánu vydat do majetkové podstaty prospěch získaný ze smlouvy o výkonu funkce.

K vydání rozhodnutí soudu ukládající tyto závažné majetkové povinnosti členům orgánů obchodní korporace má nově postačovat, že člen statutárního orgánu porušením jeho povinností přispěje k úpadku obchodní korporace. Na druhou stranu by tato úprava mohla přispět k větší diferenciaci mezi jednotlivými členy statutárního orgánu, dle míry porušení jeho povinností.

Stav legislativního procesu

 • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 4. 4. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 207/1 (přerušuje projednávání).
 • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 17. 5. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 207/2 (doporučuje schválit).
 • Garanční Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 23. 5. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 207/3 (pozměňovací návrhy).

Přehled sledovaných změn právní úpravy ve specializaci naší advokátní kanceláře

Právní specializaceNovelizovaný zákonÚčinnostPopis změn zákonaSněmovní tisk
Korporární právoZákon o obchodních korporacíchNEZaložení živnosti nebo společnosti s ručením omezeným jednoduše z domova přes internet do 24 hodin s celkovými náklady ve výši 500 Kč a možností úhrady poplatku platební kartou. VÍCE INFORMACÍ...446/0, 02.04.2019
Korporární právoZákon o obchodních korporacíchNEK odstranění nadbytečné regulatorní zátěže, nedostatečné transparentnosti organizačních struktur společností a družstev, propojení obchodního rejstříku s ostatními rejstříky a mezery v ochraně práv společníků. VÍCE INFORMACÍ...207/0, 14.06.2018
Stavební právoStavební zákonNEPřipravovaná novela stavebního zákona týkající se usnadnění stavebního a územního řízení pro žadatele (stavebníky, developery) zjednodušením obstarávání závazných stanovisek různých dotčených orgánů státní správy. VÍCE INFORMACÍ...383/0, 25.01.2019
Realitní právoObčanský zákoníkNEZjednodušení přijímání změn prohlášení vlastníka o vymezení bytových jednotek. Upřesnění postavení společenství vlastníků, před jeho vznikem a zápisem do veřejného rejstříku. Změna úpravy přechodu dluhů vlastníka při převodu jednotky. Změna kompetence shromáždění a jeho rozhodovací činnosti. Zpřesnění práv a povinností vlastníka jednotky, zejména při provádění správy bytu a oznamovací povinnosti. Řešení otázek předkupního práva k bytové jednotce a mnoho dalšího přináší tento odborný článek. VÍCE INFORMACÍ...411/0, 06.09.2019
Insolvenční právoInsolvenční zákon01.10.2019Cílem novely je řešení celospolečenského problému tzv. dětských dlužníků. Jedná se o dlužníky, kterým vznikly dluhy v době jejich nezletilosti, většinou bez jejich přičinění a zpravidla vinou rodičů. VÍCE INFORMACÍ...Novela je v účinnosti

Rezervujte konzultaci k otázkám řešeným tímto článkem

Načítám...