Časté jsou dotazy, zda dojde ke zrušení povolení k přechodnému pobytu cizince, který jej dříve získal jako druh/družka občana EU nebo ČR.

Zrušení přechodného pobytu z důvodu ukončení partnerského vztahu s občanem EU

Ukončením partnerského vztahu s občanem EU, přestává být občan 3. státu rodinným příslušníkem občana EU, tedy rodinným příslušníkem osoby, která byla dříve jeho druhem/družkou. Jak se Ministerstvo vnitra o ukončení partnerského vztahu dozví, zruší cizinci povolení k přechodnému pobytu a stanoví mu lhůtu k vycestování z ČR a EU. Ministerstvo vnitra cizinci přechodný pobyt nezruší zejména v následujících případech:

  • rodinnému příslušníku občana Evropské unie bylo rozhodnutím příslušného orgánu nebo dohodou rodičů svěřeno do péče dítě občana Evropské unie nebo mu bylo přiznáno právo pravidelného osobního styku s dítětem občana Evropské unie pouze na území; nebo
  • je to opodstatněno obzvláště obtížnými okolnostmi, zejména pokud se rodinný příslušník občana Evropské unie stal za trvání partnerského vztahu obětí domácího násilí.

Postup MV, pokud zjistí, že partnerský vztah byl účelový

Výše popsané výjimky, kdy MV přechodný pobyt cizince neukončí, se nemusí uplatnit, pokud bude zjištěno, že se cizinec dopustil obcházení zákona o pobytu cizinců s cílem získat přechodný pobyt, tím, že účelově uzavřel manželství nebo jej získal na základě padělaných nebo pozměněných dokladů či jiných náležitostí.

Podání žádosti o dlouhodobý pobyt po ukončení nesezdaného soužití

Pokud ministerstvo ukončí rodinnému příslušníkovi občana EU pobyt z důvodu ukončení partnerského vztahu a stanoví mu lhůtu k vycestování, je cizinec je v této lhůtě oprávněn podat na území ČR žádost o povolení k dlouhodobému pobytu nebo žádost o povolení k trvalému pobytu, pokud na území pobývá více než 5 let.