Časté jsou dotazy, zda dojde ke zrušení povolení k přechodnému pobytu cizince, který jej dříve získal jako manžel / manželka občana EU nebo ČR.

Zrušení přechodného pobytu z důvodu rozvodu

Rozvodem manželství, nebo jeho prohlášením za neplatné, přestává být občan 3. státu rodinným příslušníkem občana EU, tedy rodinným příslušníkem osoby, která byla dříve jeho manželem / manželkou. Jak se Ministerstvo vnitra o rozvodu dozví, zruší cizinci povolení k přechodnému pobytu a stanoví mu lhůtu k vycestování z ČR a EU. Ministerstvo vnitra cizinci z důvodu rozvodu s občanem EU nezruší jeho přechodný pobyt zejména v následujících případech:

  • Před zahájením řízení o rozvodu manželství nebo řízení o prohlášení manželství za neplatné toto manželství trvalo alespoň 3 roky a v době trvání manželství měl cizinec povolení k přechodnému pobytu nejméně 1 rok.
  • Cizinec se stal za trvání manželství obětí domácího násilí nebo u něj nastaly jiné obzvláště obtížné okolnosti.
  • Rozvedenému cizinci bylo rozhodnutím soudunebo dohodou manželů svěřeno do péče dítě občana bývalého manžela nebo mu bylo přiznáno právo pravidelného osobního styku s tímto dítětem pouze na území ČR.

Ke zrušení přechodného pobytu cizince z důvodu jeho rozvodu s občanem EU nebo z důvodu prolášení manželství za neplatné soudem, musí být splněna další obecná zákonná podmínka, kterou je, že rozhodnutí o zrušení přechodného pobytu bude přiměřené z hlediska jeho zásahu do soukromého nebo rodinného života bývalého manžela.

Postup MV, pokud zjistí, že manželství bylo uzavřeno účelově

Výše popsané výjimky, kdy MV přechodný pobyt cizince neukončí, se nemusí uplatnit, pokud bude zjištěno, že se cizinec dopustil obcházení zákona o pobytu cizinců s cílem získat přechodný pobyt, tím, že účelově uzavřel manželství nebo jej získal na základě padělaných nebo pozměněných dokladů či jiných náležitostí.

Podání žádosti o dlouhodobý pobyt po rozvodu

Pokud ministerstvo ukončí rodinnému příslušníkovi občana EU pobyt z důvodu rozvodu a stanoví mu lhůtu k vycestování, je cizinec je v této lhůtě oprávněn podat na území ČR žádost o povolení k dlouhodobému pobytu nebo žádost o povolení k trvalému pobytu, pokud na území pobývá více než 5 let.

Tento postup není samozřejmě možný, pokud zejména pokud byl cizinci pobyt zrušen z důvodu obcházení zákona účelovým uzavřením manželství.