1.  Úvodní ustanovení

1.1.  Strany prohlašují, že uzavřely níže specifikovanou Smlouvu o poskytování právních služeb (dále „Smlouva“), když v návaznosti na Smlouvu uzavírají tuto Dohodu. Pojmy s prvním velkým písmenem mají stejný význam jako ve Smlouvě. Ke stanovení práv a povinností Stran této Dohody se přiměřeně použijí ustanovení Smlouvy, kromě těch záležitostí, které jsou touto Dohodou upraveny odlišně od Smlouvy; v případně pochybností ohledně jednotlivých práv a povinností Stran, má přednost tato Dohoda před Smlouvou. Neplatnost Smlouvy nemá vliv na platnost této Dohody; v tomto případě se Obchodní podmínky považují za přílohu Dohody definující pojmy v této Dohodě s prvním velkým písmenem, a které nejsou definované přímo v této Dohodě a dále v jednotlivých případech, kdy tato Dohoda na Obchodní podmínky výslovně odkazuje.

2.  Specifikace Věci

2.1.  Vymáhaná Peněžitá pohledávka a/nebo Nepeněžitá kauza a/nebo Věc je specifikována níže v této Dohodě.

2.2.  Pokud se ve Věci jedná o vymáhání „Peněžité pohledávky“, celková výše všech vymožených nebo jinak získaných peněžních částek, úroků, penále či jiného příslušenství, smluvních pokut a jiných podobných plnění, a dále přiznaných nákladů řízení se pro účely této Dohody považuje za „Celkovou vymoženou pohledávku“.

2.3.  Pokud se ve Věci nejedná o vymáhání Peněžité pohledávky, která by mohla být ve formě peněz zaplacena na účet Advokátní kanceláře, považuje se toto za poskytování Právních služeb ve Věci „Nepeněžité kauzy“. Z co se považuje pro účely této Dohody „Dosažení plného úspěchu v nepeněžité kauze“ a „Dosažení částečného úspěchu v nepeněžité kauze“, je specifikováno níže v této Dohodě.

2.4.  Pokud se ve Věci jedná z části o Peněžitou pohledávku a z části o Nepeněžitou kauzu, platí pro tento případ společně Odst. 2.2. a Odst. 2.3.

3.  Výše Podílové odměny

3.1.  Pokud se ve Věci jedná o vymáhání Peněžité pohledávky, Strany si tímto sjednávají Podílovou odměnu Advokátní kanceláře, odpovídající podílu o velikosti 30% na Celkové vymožené pohledávce.

3.2.  Pokud se ve Věci jedná o Nepeněžitou kauzu, Podílová odměna je sjednána pevnou peněžní částkou (dále jen „Bonus za úspěch ve věci“). Pokud je v souvislosti s poskytováním Právních služeb v Nepeněžité kauze, Klientovi přiznána náhrada nákladů řízení nebo Klient v této souvislosti obdrží úroky, penále či jiné příslušenství, smluvní pokuty či jiná obdobná plnění (dále jen „Související peněžní plnění“, tak kromě Bonusu z úspěch ve věci, Advokátní kancelář na Podílové odměně ještě obdrží částku odpovídající podílu o velikosti 30% na Souvisejícím peněžním plnění a Klient obdrží částku odpovídající podílu o velikosti 70% na Souvisejícím peněžním plnění.

3.3.  Pokud se ve Věci jedná z části o Peněžitou pohledávku a z části o Nepeněžitou kauzu, platí pro tento případ společně Odst. 3.1. a Odst. 3.2.

4.  Splatnost Podílové odměny

4.1.  Pokud se ve věci jedná vymáhání Peněžité pohledávky, splatnost Podílové odměny nastává jejím skutečným vymožením, tedy zpravidla připsáním Celkové vymožené částky na účet Advokátní kanceláře a dále zpravidla momentem nabytí právní moci rozsudku nebo jiného rozhodnutí ve Věci. V případech, kdy v pravomocně rozhodnuté Věci byl podán mimořádný opravný prostředek nebo jeho podání jeví jako pravděpodobné, splatnost Podílové odměny se zpravidla posune do dne, kdy vyprší lhůty k podání mimořádných opravných prostředků. Pokud v této době k Celkové vymožené pohledávce na bankovním účtu Advokátní kanceláře přirostou úroky, stávají se součástí Celkové vymožené pohledávky.

4.2.  Pokud se jedná o Nepeněžitou kauzu, splatnost Podílové odměny nastává momentem Dosažení plného úspěchu v nepeněžité kauze nebo momentem Dosažení částečného úspěchu v nepeněžité kauze.

4.3.  Pokud se ve Věci jedná z části o Peněžitou pohledávku a z části o Nepeněžité plnění, platí pro tento případ společně Odst. 4.1. a Odst. 4.2.

5.  Úhrada Výloh během poskytování Právních služeb ve Věci

5.1.  Klient během poskytování Právních služeb podle této Dohody hradí nezbytné Výlohy, kromě Náhrad za promeškaný čas.

5.2.  Pokud Advokátní kancelář, s předchozím upozornění Klienta, zaplatí za něj některé Výlohy, má právo mu je ihned vyúčtovat a Klient je povinen je Advokátní kanceláři ihned uhradit, zpravidla se splatností do 7 dnů. Za tímto účelem se Strany mohou dohodnout i platbě Zálohové faktury. Za tímto účelem Klient také zmocňuje Advokátní kancelář k hotovostní úhradě Výloh, a to peněžními prostředky, které Advokátní kanceláři za tímto účelem předá.

6.  Vypořádání Výloh, výpočet a vypořádání Podílové odměny

6.1.  Pokud jde ve Věci o vymáhání Peněžité pohledávky, vypořádání Výloh, výpočet a vypořádání Podílové odměny se provede následovně:

(a)  Z Celkové vymožené pohledávky obdrží Klient částku odpovídající částce Výloh, které zaplatil při poskytování Právních služeb ve Věci. Z Celkové vymožené pohledávky dále obdrží Advokátní kancelář částku odpovídající výši Náhrady za promeškaný čas. Potom ze zbytku Celkové vymožené pohledávky obdrží Advokátní kancelář Podílovou odměnu o velikosti podílu 30% a Klient z tohoto zbytku obdrží částku o velikosti podílu 70%. Pokud Celková vymožená pohledávka nepostačuje k uspokojení těchto nároků Stran, Související peněžité plnění se rozdělí na 4 stejné díly a z těchto dílů se provede poměrné uspokojení jednotlivých nároků Stran ve smyslu tohoto Odst. 6.1(a).

6.2.  Pokud jde ve Věci o Nepeněžitou kauzu, vypořádání Výloh, výpočet a vypořádání Podílové odměny se provede následovně:

(a)  Při Dosažení plného úspěchu v nepeněžité kauze, Advokátní kanceláři obdrží celý Bonus za úspěch ve věci. Při dosažení Částečného úspěchu ve věci, Advokátní kancelář obdrží odpovídající část Bonusu za úspěch ve věci odpovídající Částečnému úspěchu ve věci.

(b)  Ze Souvisejícího peněžního plnění obdrží Klient částku odpovídající částce Výloh, které zaplatil při poskytování Právních služeb ve Věci. Ze Souvisejícího peněžitého plnění dále obdrží Advokátní kanceláři částku odpovídající výši Náhrady za promeškaný čas. Ze zbytku Souvisejícího peněžitého plnění poté obdrží Advokátní kancelář Podílovou odměnu o velikosti podílu 30% a Klient z tohoto zbytku obdrží částku o velikosti podílu 70%. Pokud Související peněžité plnění nepostačuje k uspokojení těchto nároků Stran, Související peněžité plnění se rozdělí na 4 stejné díly a z těchto dílů se provede poměrné uspokojení jednotlivých nároků Stran ve smyslu tohoto Odst. 6.2(b).

7.  Započtení pohledávek

7.1.  Advokátní kancelář má právo započíst svůj nárok na Podílovou odměnu, Náhradu za promeškaný čas a případné dlužné Výlohy proti jakékoli pohledávce Klienta za Advokátní kanceláří. Advokátní kancelář proto také pro úhradu pohledávky Klienta z titulu Podílové odměny a Výloh, jakož i za účelem vypořádání Výloh a Podílové odměny použije její bankovní účet, jako platební místo pro Celkovou vymoženou pohledávku a Související peněžité plnění. Po započtení pohledávek Advokátní kancelář, v souladu s touto Dohodou, převede zbytek finančních prostředků na účet Klienta.

8.  Dohody o zajištění Podílové odměny, Náhrady za promeškaný čas a případných dlužných Výloh

8.1.  Za účelem zajištění nároku Advokátní kanceláře na Podílovou odměnu, Náhrady za promeškaný čas a případné dlužné Výlohy, Klient touto „Dohodou o postoupení pohledávek“ postupuje Advokátní kanceláři bezúplatně a nepodmíněně Peněžitou pohledávku a/nebo Celkovou vymoženou pohledávku a/nebo Související peněžité plnění (dále společně „Pohledávky“), když Advokátní kancelář tyto Pohledávky přijímá do jejího vlastnictví. Dohoda o postoupení pohledávek nemá účinky proti dlužníkovi, dokud mu Klient postoupení Pohledávek neoznámí nebo Advokátní kancelář neprokáže. Po úplném vypořádaní Výloh, Náhrady za ztrátu času a Podílové odměny, Strany uzavřou dohodu o zrušení Dohody o postoupení pohledávek nebo případně dohodu o zpětném postoupení Pohledávek zpět Klientovi.

8.2.  Za účelem zajištění nároku Advokátní kanceláře na Bonus za úspěch ve věci, Náhrady za promeškaný čas a případné dlužné Výlohy, Klient na základě této „Dohody o poskytnutí jistoty na podílovou odměnu“ složí do advokátní úschovy Advokátní kanceláře částku odpovídající sjednanému Bonusu za úspěch ve věci (dále „Jistota“). Čerpání Jistoty z advokátní úschovy na Bonus za úspěch ve věci, na Náhrady za promeškaný čas či na případné dlužné Výlohy je možné jen na základě výslovného a písemného souhlasu Klienta. V případě, že Klient odmítne nebo nebude moci souhlas dát, bude Jistota složena do úschovy soudu s podáním návrhu na zahájení řízení ve věci soudní úschovy. V případě skončení Věci bez Dosažení plného úspěchu v nepeněžité kauze nebo Částečného úspěchu v nepeněžité kauze, Advokátní kancelář vrátí Jistotu zpět Klientovi. Pokud během trvání složení Jistoty na bankovním účtu Advokátní kanceláře přirostou úroky, slouží tyto úroky na pokrytí nákladů Advokátní kanceláře souvisejících se složením Jistoty na bankovním účtu, tedy v případě vypořádání Podílové odměny nebo při vracení Jistoty Klientovi, se počítá jen s jistinou složené Jistoty, bez případných úroků.

8.3.  Klient podpisem této Dohody výslovně zmocňuje Advokátní kancelář povinnosti mlčelivosti o Dohodě, o Dohodě o postoupení pohledávek, o Bonusu za úspěch ve věci a o Dohodě o poskytnutí jistoty na podílovou odměnu.

9.  Výpověď Dohody

9.1.  Dohodu o postoupení pohledávek či Dohodu o poskytnutí jistoty na podílovou odměnu vypovědět nebo jinak ukončit nelze a jsou nezávislé na této Dohodě; tedy při skončení Dohody zůstávají v platnosti a účinnosti. Pokud klient vypoví Dohodu a/nebo nezbytnou plnou moc Advokátní kanceláře, nutnou k plnění této Dohody a/nebo jinak bude znemožňovat či ztěžovat plnění této Dohody Advokátní kanceláří, má Advokátní kancelář právo tuto Dohodu vypovědět a vyúčtovat Klientovi všechny úkony právní služby, které ve Věci učinila podle vyhl. č. 177/1996 Sb. (advokátní tarif); Klient je toto vyúčtování povinen Advokátní kanceláři ihned uhradit, se splatností do 14 dnů, k čemuž má Advokátní kancelář právo použít postoupené Pohledávky nebo Jistotu.

10.  Ukončení poskytování Právních služeb ve Věci při nemožnosti dosažení Úspěchu ve věci

10.1.  Advokátní kancelář má právo přestat poskytovat Právní služby ve Věci ve smyslu této Dohody, pokud vyjde najevo, že úsilí Advokátní kanceláře a/nebo Výlohy, jsou zjevně nepřiměřené ve vztahu výsledku a/nebo úspěchu ve Věci, kterého lze s ohledem na aktuální situaci pravděpodobně dosáhnout.


Určení Klienta a Vedlejšího účastníka

[…]


Určení Věci, a/nebo poskytovaných Právních služeb ve Věci, a/nebo Peněžité pohledávky, a/nebo Nepeněžité kauzy, a/nebo Souvisejícího peněžitého plnění, a/nebo Dosažení plného úspěchu v nepeněžité kauze a/nebo Dosažení částečného úspěchu v nepeněžité kauze

[…]


Podpisy Stran (projev vůle uzavřít Dohodu nemusí potvrzen vlastnoručním podpisem na papírovém vyhotovení Dohody, ale může být potvrzen jinak, viz Odst. 3. Smlouvy, resp. Obchodních podmínek)

[…]


Datum a případně číslo Dohody (nepovinné)

[…]