Informace pro spotřebitele a smluvní podmínky poskytování právních služeb, dále „Podmínky“ nebo „Smlouva o poskytování právních služeb“

 

Poskytovatel právních služeb, Klient, smluvní Strany

Poskytovatelem právní služby ve smyslu těchto Podmínek je společnost advokáti online s.r.o., IČ: 24203521, se sídlem: Politických vězňů 911/8, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu Praze, sp. zn. C 188321, email:​​ info@advokationline.eu, tel.: +420 602 602 874 (dále „AK“).

Klientem, resp. příjemcem právní služby je fyzická nebo právnická osoba (dále „Klient“). Pokud se v Podmínkách hovoří o „Klientovi – Spotřebiteli“, má se tím na mysli spotřebitel ve smyslu zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále „OZ“).

Určení klienta a/nebo Vedlejšího účastníka a jejich kontaktů bude uvedeno níže ve Smlouvě nebo v jiném dokumentu či jiným vhodným způsobem, v závislosti na způsobu uzavření Smlouvy.

AK a Klient se dále společně nazývají jako „Strany“.

Předmět Smlouvy

Předmětem Smlouvy je závazek AK poskytnout Klientovi právní službu nebo poskytovat více právních služeb (dále „Právní služby“), v právní záležitosti nebo záležitostech (dále „Věc“).

Věc může být specifikována následovně:

výslovným uvedením níže ve Smlouvě;

uvedením v jiném dokumentu či jiným vhodným způsobem, v závislosti na způsobu uzavření Smlouvy;

vhodným způsobem Klientem později, dle následných požadavků Klienta;

v nabídce Právních služeb AK na jejích internetových stránkách (https://advokationline.eu, dále jen „Web AK“) formou cenových tabulek a/nebo formulářů s výběrem možností.

Předmětem Smlouvy je dále závazek Klienta zaplatit AK za poskytování Právních služeb úplatu a nebytné výlohy, které jsou dále společně nazývány jako „Úplata“, jež je podrobněji upravena níže ve Smlouvě.

Uzavření Smlouvy

Smlouva je uzavřena poté, co Klient k nabídce AK na uzavření Smlouvy, dostatečně srozumitelným a určitým způsobem projeví jeho vůli a souhlas, aby se plnění Předmětu Smlouvy, tedy Poskytování právních služeb, řídilo těmito Podmínkami, tedy dojde k „Akceptaci“ Podmínek (dále „Uzavření Smlouvy“).

Uzavření Smlouvy může být provedeno následovně:

vlastnoručním podpisem Stran níže na této Smlouvě.

vlastnoručním podpisem jedné Stran níže na této Smlouvě a elektronickým podpisem druhé Strany; v tomto případě může být přijetí nabídky Smlouvy na dalším dokumentu obsahujícím znění Smlouvy (za dokument podepsaný elektronickým podpisem se pro účely této Smlouvy považuje i dokument odeslaný z datové schránky Klienta).

elektronickými podpisy obou Stran níže na této Smlouvě; v tomto případě může být přijetí nabídky Smlouvy na dalším dokumentu obsahujícím znění Smlouvy.

elektronickými prostředky komunikace na dálku, tzv. distančním způsobem (dále jen „E-komunikace“), a to jedním z následujících způsobů:

Klient prostřednictvím E-komunikace zašle AK poptávku Právních služeb, AK Klientovi odpoví nabídkou za jakých podmínek Právní služby poskytne, přičemž součástí nebo přílohou této nabídky bude buď celé znění podmínek či budou tyto Podmínky dány Klientovi k dispozici prostřednictvím hypertextového odkazu nebo jiným podobným způsobem a dále vyzve Klienta Výzvou k platbě k zaplacení Úplaty; namísto Úplaty může AK vyzvat Klienta Zálohovou fakturou k platbě Zálohy na Úplatu. Klient následně tuto nabídku včetně Podmínek Akceptuje zaplacením Úplaty. Smlouva je v tomto případě uzavřena okamžikem zaplacením Úplaty.

Strany nejdříve tuto Smlouvu opatří jejich naskenovanými podpisy a takto podepsaná vyhotovení si navzájem zašlou E-komunikací. AK​​ následně​​ vyzve Klienta Výzvou k platbě k zaplacení Úplaty; namísto Úplaty může AK vyzvat Klienta Zálohovou fakturou k platbě zálohy na Úplatu. Smlouva je v tomto případě uzavřena okamžikem zaplacením Úplaty​​ nebo zálohy na Úplatu.

V nabídce Právních služeb AK na Webu AK formou cenových tabulek a/nebo formulářů s výběrem možností, si Klient po důkladném přečtení nabídky a těchto Podmínek, kliknutím konkrétní Právní služby objedná a následně zaplatí platební bránou na Webu AK nebo bankovním převodem. Smlouva je v tomto případě uzavřena okamžikem zaplacením Úplaty.

Smlouva bude v následné komunikaci Stran označována datem a číslem, které jí bude AK přiděleno, zpravidla ihned po jejím uzavření.

Úplata, Odměna, Výlohy za Právní služby

Úplata za Právní služby se​​ skládá z „Hodinové odměny“ definované v odst. 4.3. a/nebo z „Paušální odměny“ definované v odst. 4.4. a/nebo z „Paušální odměny dle rozpočtu“ definované v odst. 4.5.​​ a/nebo z „Přiznaných nákladů řízení“ definovaných v odst. 4.6. nebo​​ jen​​ z „Podílu na úspěchu ve Věci“ definovaného v odst. 4.7. (dále společně jako „Odměna AK“); dále se Úplata skládá z „Výloh“ definovaných v odst.​​ 4.8.

Pokud není​​ při nebo​​ po uzavření Smlouvy ujednáno jinak, Odměna AK se vždy stanoví formou Hodinové odměny a případně Přiznaných nákladů řízení. K sjednání Paušální odměny nebo Paušální odměny dle rozpočtu v konkrétní Věci je nutná následná dohoda o této formě odměny s Klientem, zpravidla E-komunikací, ústní dohodou spojenou se zaplacením Výzvy k platbě, Zálohové faktury nebo Faktury s Vyúčtováním, či jiným vhodným způsobem. V případě odměny formou Podílu na úspěchu ve Věci, je tato odměna sjednána další písemnou dohodou a dohodou o zajištění nároku AK na odměnu.

Výše Hodinové odměny se určí podle doby, po kterou trvalo poskytování Právní služby. Poskytováním Právní služby se rozumí veškeré činnosti AK, které jsou nutné k jejímu poskytnutí (včetně veškerých korespondencí, telefonních hovorů, konzultací, schůzek, nahlížení do spisů, rešerší judikatury, literatury či jiných podkladů, pořizování fotokopií, ověřování podpisů, autorizovaných konverzí apod.). Hodinová sazba je​​ 1.500 Kč včetně DPH​​ (i v případě, kdy AK nevznikne povinnost DPH odvést).

Paušální odměna za jasně specifikovanou Právní službu se stanoví dohodou s klientem pevnou peněžní částkou. Paušální odměnu nelze navyšovat ani snižovat. Paušální odměna může být stanovena i počtem hodin poskytování Právních služeb, které má Klient po stanovenou dobu vyčerpání; toto může být rovněž uvedeno a nabízeno v nabídce Právních služeb na Webu AK formou cenových tabulek a/nebo formulářů.​​ Při sjednání Paušální odměny může být výslovně dohodnuto, že zahrnuje i všechny Výlohy; v tomto případě nemusí být Výlohy uváděny ve vyúčtování zvlášť; jako Vyúčtování může sloužit i samotné sjednání dohody o Paušální odměně, specifikující Právní službu a případně i Výlohy.

Paušální odměna dle rozpočtu za jasně specifikovanou Právní službu se stanoví dohodou s klientem pevnou peněžní částkou na základě rozpočtu; Paušální odměnu dle rozpočtu lze navyšovat nebo snižovat jen pokud dojde ke změně rozsahu poskytované Právní služby, a tudíž i ke změně rozpočtu. Při sjednání Paušální odměny dle rozpočtu může být dohodnuto, že zahrnuje i všechny Výlohy; v tomto případě nemusí být Výlohy uváděny ve vyúčtování zvlášť; jako Vyúčtování může sloužit i samotné sjednání dohody o Paušální odměně dle rozpočtu, specifikující Právní službu a případně i Výlohy.

Vedle Hodinové odměny a/nebo Paušální odměny a/nebo Paušální odměny dle rozpočtu, má AK právo na Přiznané​​ náklady řízení soudem či jiným orgánem nebo náklady řízení či právního zastoupení sjednané s protistranou v dohodě o narovnání, v soudním smíru nebo v jiném obdobném dokumentu, po odečtení Výloh Klienta.

Ve Věci vymáhání konkrétní pohledávky nebo jiného plnění se Strany mohou pro tento konkrétní případ dohodnout, že AK má právo na​​ odměnu​​ jen formou Podílu na úspěchu ve Věci, který činí​​ 30%​​ z hodnoty Věci a je splatná​​ až dojde ke skutečnému splnění Klientem vymáhané pohledávky či jiného plnění​​ nebo jiného úspěchu ve Věci.​​ Do tohoto Podílu na úspěchu ve Věci se započítávají i náklady řízení, úroky z prodlení, tedy veškerá plnění ve prospěch Klienta a naopak se odečítají Výlohy zaplacené Klientem.​​ Ve výsledku tedy z objemu veškerých plateb​​ nebo jiného prospěchu, které Klient ve Věci​​ získal, činí celková Odměna AK 30%. Povinnost Klienta platit Výlohy během poskytování právních služeb tím není dotčena; AK nemá pouze nárok na náhradu dle odst. 4.8(d).​​ Za účelem zajištění nároku AK na Podíl​​ na úspěchu ve Věci a plateb Výlohy, Klient zpravidla na AK postoupí vymáhanou pohledávku nebo podepíše zajišťovací směnku či poskytne jiné vhodné zajištění.​​ Pokud je sjednána odměna formou Podílu​​ úspěchu​​ ve​​ věci a klient Smlouvu vypoví před vymožením vymáhané pohledávky nebo před skončením Věci, má AK právo vyúčtovat všechny úkony právní služby, které ve Věci učinila podle vyhl. č. 177/1996 Sb. (advokátní tarif); k uhrazení této odměny, a to i po vypovězení Smlouvy má AK právo použít Klientem poskytnuté zajištění.​​ Výjimečně se AK s Klientem může dohodnout, že nese veškeré Výlohy a rizika vymáhání, včetně rizika placení nákladů řízení protistrany; v tomto případě má AK právo na odměnu ve výši​​ 40%​​ z hodnoty věci.​​ Dohoda o odměně formou Podílu na úspěchu ve Věci​​ a dohoda o zajištění odměny i Výloh​​ se uzavře buď​​ později,​​ v návaznosti na tuto Smlouvu,​​ a pokud tato Smlouva není uzavřena,​​ tak budou tyto dohody uzavřeny​​ samostatně.​​ V případě nevymahatelnosti Věci či nemožnosti dosažení úspěchu pro Klienta, má AK právo upustit od provádění dalších činností a úkonů právní služby nebo má právo Smlouvu a související dohody vypovědět. Tím není dotčeno právo AK na proplacení Výloh nebo Úplaty v jiných Věcech.

Výlohy představují​​ skutečné výdaje účelně vynaložené v souvislosti s poskytnutím Právní služby, a to zejména:

soudní, správní a jiné poplatky.

poštovné mimo území ČR, telekomunikační poplatky mimo území ČR, náklady na znalecké posudky, odborná vyjádření, překlady, tlumočení, ověřené opisy, fotokopie apod.​​ 

cestovní výdaje při poskytování Právních služeb mimo území Prahy; pro určení jejich výše se použijí aktuálně účinné právní předpisy o cestovních náhradách zaměstnanců dle zákoníku práce.

náhrady za promeškaný čas v souvislosti s poskytováním Právních služeb způsobené zpožděním protistrany, svědka či jiné relevantní osoby, zpožděním soudu či jiného orgánu; a dále za čas strávený na cestě související s poskytováním Právních služeb, náleží AK náhrada ve výši​​ 100,- Kč za každou i započatou půlhodinu včetně DPH​​ (i v případě, kdy AK nevznikne povinnost DPH odvést).

Úplata je splatná předem, na základě výzvy k platbě (dále „Výzva k platbě“), doručené Klientovi zpravidla emailem a obsahující popis úkonů právní služby nebo jiných činností AK při poskytování Právních služeb a tomu odpovídající Odměnu AK a případně popis Výloh, se splatností zpravidla 1 až 7 dnů. Pokud nelze dopředu odhadnout konkrétní úkony právní služby nebo jiné činnosti AK při poskytování Právních služeb, může AK požadovat od Klienta platbu zálohy na Úplatu, na základě zálohové faktury (dále "Zálohová faktura"). V případě platby na základě Výzvy k platbě, bude Klientovi po zaplacení zaslána odpovídající daňový doklad (dále „Faktura“), zpravidla emailem. AK může požadovat zaplacení Úplaty až po částečném nebo úplném poskytnutí Právních služeb, v tomto případě AK zašle Klientovi odpovídající Fakturu s Vyúčtováním, zpravidla emailem, se splatností 7 až 14 dnů. Výzva k platbě není daňovým nebo účetním dokladem a proto může obsahovat úplné vyúčtování Právních služeb (dále „Vyúčtování“). Jinak bude Vyúčtování Klientovi zpravidla doručováno průběžně emailem ve zvláštním dokumentu společně s Výzvou k platbě, Fakturou či samostatně.

Platby Úplaty v cizí měně

Úplatu lze také hradit v EUR nebo USD v přepočtu podle kurzu České národní banky. AK má v tomto případě právo Úplatu navýšit o 5% na pokrytí kurzových rozdílů a zvýšených administrativních nákladů na vyúčtování a Fakturaci.

Prostřednictvím​​ platební brány na Webu AK, může Klient hradit Úplatu v jakékoli měně. Klient v tomto případě zaplatí v jeho měně částku dle konverze měn provedené poskytovatelem platební brány na Webu AK.

Platba Úplaty ze zahraničí a na Webu AK

Ze zahraničí AK neakceptuje platby na bankovní účet z důvodu vysokých bankovních poplatků, které zpravidla neúměrně zatěžují AK i Klienta. Z těchto důvodů je nutné, aby klient platby ze zahraniční provedl přes​​ platební bránu na Webu AK. Pokud toto nebude možné, bude to řešeno individuálně s klientem.

V současné době je na Webu AK možné platit jen přes​​ platební bránu PayPal. Přes tuto platební bránu lze také platit jen platební kartou, tedy i v případě, že klient nemá účet PayPal a nepoužívá jej. Poplatky za platbu jdou k tíži AK.

Odměna a Výlohy v případě neuzavření nebo neplatnosti Smlouvy

Pokud by z jakéhokoli důvodu nedošlo k Uzavření Smlouvy, Odměna a Výlohy AK se určí podle vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů.

Započtení pohledávek

AK má právo započíst svůj nárok na Úplatu proti jakékoli pohledávce Klienta za AK. Za tímto účelem může AK ve Věci rovněž uvést pro úhradu pohledávky Klienta ve Věci její bankovní účet, jako platební místo, o čemž bude Klienta informovat, zpravidla E-komunikací. Po započtení pohledávky AK převede zbytek finančních prostředků na účet Klienta.

Odpovědnost za škodu

Za správnost všech podkladů a informací předložených AK odpovídá Klient. AK neodpovídá za škody vzniklé v důsledku porušení povinností Klienta, zejména neposkytnutím potřebné součinnosti AK, nepředáním potřebných podkladů nebo předáním podkladů a informací nesprávných, neúplných či nepravdivých. AK neodpovídá za obchodní či jiné hospodářské riziko vyplývající z podnikání nebo jiné činnosti Klienta, jehož důsledky se projeví v souvislosti s poskytnutím Právní služby. AK prohlašuje, že je v souladu se zákonem o advokacii pojištěna pro případ vzniku své odpovědnosti za škodu způsobenou poskytnutím Právní služby, a to do výše 50.000.000,- Kč. Klient prohlašuje, že pokud v konkrétním případě nesdělí AK něco jiného, platí, že předvídatelné škody způsobené poskytováním právních služeb pro Klienta výše uvedenou částku nepřesahují.

Trvání, skončení a výpověď Smlouvy

Smlouva končí poskytnutím Právních služeb, písemnou dohodou Stran. Klient může Smlouvu kdykoli vypovědět bez výpovědní doby. AK může Smlouvu vypovědět bez výpovědní doby z důvodů dle zákona o advokacii a/nebo pokud se Klient dostane do prodlení s placením Úplaty nebo Zálohy na Úplatu nebo pokud Klient nesouhlasí s Vystavením Zálohové faktury, má AK právo Smlouvu vypovědět bez výpovědní doby. Skončením smlouvy nezaniká povinnost Klienta zaplatit dlužnou Úplatu, nárok AK na Podíl na úspěchu ve Věci a právo na započtení pohledávek.

V případě, že po skončení poskytování Právních služeb se Klient obrátí na AK s požadavkem na další Právní službu, vztahují se na další poskytování Právních služeb původní Smlouva dříve uzavřená s Klientem, pokud AK nenavrhne neuzavření smlouvy nové.

Rizika komunikace v internetu

Klient bere na vědomí, že E-komunikaci nelze absolutně zabezpečit proti případnému odposlouchávání třetími osobami. Z těchto důvodů se Klient zavazuje nepředávat AK prostřednictvím E-komunikace informace, jejichž nechtěný únik, v důsledku činnosti třetích osob, by mu mohl způsobit škodu.

V případě, že to Klientovi technické možnosti dovolují, může s AK komunikovat šifrovanou komunikací, dle dohody. Je možné se dohodnout na komunikaci výlučně přes IM systémy, jak např. WhatsApp, Viber apod., šifrovaným emailem​​ nebo jinými způsoby.

Plná moc

V řízeních, kdy zákon neumožňuje zastoupení Klienta přímo AK jako obchodní společností, bude Klienta zastupovat advokát AK. V případě potřeby Klient podepíše AK nebo jejímu advokátu potřebné plné moci buď v elektronické podobě opatřené oficiálně uznávaným elektronickým podpisem a elektronickou značkou nebo v papírové podobě doručené AK poštou, kurýrem nebo osobně. U plné moci v papírové podobě může AK vždy požadovat úředně ověřený podpis Klienta a v případě pobytu Klienta mimo území ČR, může požadovat ověření jeho podpisu na zastupitelském úřadu ČR.

AK nebo její advokát, může udělit substituční plnou moc dalšímu advokátu, advokátnímu koncipientovi či jinému pracovníkovi v souladu se zákonem o advokacii.

Reference

Klient souhlasí, aby jeho název/firma/logo, včetně internetové adresy, byla AK uvedena na její internetové stránce nazvané „reference AK“.

Vedlejší účastník smlouvy

V případě, že ve Smlouvě bude některá osoba označena jako Vedlejší účastník nebo bude na Straně Klienta uvedeno více osob, komunikace s Klientem, předávání informací a jiných podkladů při poskytování Právních služeb může být realizováno prostřednictvím Vedlejšího účastníka nebo kteréhokoli osoby uvedené ve Smlouvě na Straně Klienta. Klient k tomuto postupu dává AK výslovný pokyn a v tomto rozsahu ji zprošťuje povinnosti mlčenlivosti. Klient dále Vedlejšímu účastníkovi další osobě uvedené na Straně Klienta uděluje plnou moc k tomu: (i) aby jednal a komunikoval s AK ve smyslu věty první tohoto odst.; (ii) aby k jeho rukám AK doručovala ostatní korespondenci v záležitostech Smlouvy a její případnou výpověď; (iii) aby za Klienta platil Úplatu.

Klient souhlasí, aby jeho název/firma/logo, včetně internetové adresy, byla AK uvedena na její internetové stránce nazvané „reference AK“.

Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

Klient bere na vědomí, že pokud by se na Právní službu dle Jednorázové smlouvy online nebo Dlouhodobé smlouvy online vztahoval zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a/nebo jakékoli jiné obdobné předpisy, včetně stavovských předpisů České advokátní komory, bude Klient poučen o povinnosti AK provést jeho identifikaci, kontrolu, oznámení podezřelého obchodu a povinnosti odkladu splnění jeho příkazu, pokud k tomu budou splněny zákonné předpoklady. Tyto záležitosti by potom byly řešeny dalším zákonnými postupy a prostředky a případně další smlouvou s Klientem.

Informace pro Klienta – Spotřebitele o možnosti mimosoudního řešení sporů

V případě sporu Klienta – Spotřebitele s AK má Klient – Spotřebitel možnost se obrátit na Českou advokátní komoru za účelem mimosoudního řešení tohoto spotřebitelského sporu. Internetová adresa tohoto subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je​​ www.cak.cz. Kontaktní údaje tohoto subjektu jsou: Česká advokátní komora, Národní třída 16, Nové město, 110 00 Praha, email: epodatelna@cak.cz; ID datové schránky: n69admd.

Ochrana osobních údajů (GDPR)

AK Klienta informuje, že ve smyslu Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), žádné jeho osobní údaje nezpracuje. AK bude mít k dispozici výlučně jen ty osobní údaje, které jsou nezbytné k poskytnutí Právní služby a dále v nezbytné míře tam, kde jí to stanovuje zákon či v jiných případech zákonného užití. Toto jednoduché, základní a​​ nezbytné pro plnění Smlouvy užití osobních údajů není jejich zpracováním nebo předáním ke zpracování ve smyslu GDPR.

Rozhodné právo, mezinárodní soudní pravomoc

Otázky neupravené Jednorázovou smlouvou online nebo Dlouhodobou smlouvou online se řídí českým zákonem o advokacii, českým občanským zákoníkem a jinak českým právním řádem a k projednání případných sporů se sjednává výlučná příslušnost českých soudů.

Případy, kdy Klient není spotřebitelem

Pokud Klient není spotřebitelem, nepoužijí se ustanovení Podmínek vztahující ke spotřebiteli ve smyslu občanského zákoníku. Klient ale nemá právo odmítnout postup AK podle ustanovení Smlouvy vztahujících se ke spotřebiteli, pokud na tom bude AK trvat. Pokud bude AK postupovat dle ustanovení Podmínek vztahujících se ke spotřebiteli, neznamená to, že by se tímto postupem Klient stával automaticky spotřebitelem, pokud jím ve skutečnosti dle občanského zákoníku není.

Určení Klienta a Vedlejšího účastníka – může být uvedeno jiném dokumentu – viz odst. 1.2.

 

 

 

Specifikace právní služby – může být uvedeno jiném dokumentu nebo dle následných požadavků klienta – viz odst. 2.2.

 

 

 

Podpisy Stran – nemusí být uvedeno na dokumentu se zněním Smlouvy – viz odst. 3.2.

 

 

 

Datum a číslo Smlouvy – může být doplněno později – viz odst. 3.3.