Pobyt cizince na jiné adrese, než je jeho oficiální místo hlášeného pobytu

Kategorie: Řízení ve věcech pobytu cizinců|Štítky: |Poslední aktualizace návodu: 08.03.2022|
Úvod>Cizinecké právo>Řízení ve věcech pobytu cizinců>Pobyt cizince na jiné adrese, než je jeho oficiální místo hlášeného pobytu
Bezvízový styk s UkrajinouBezvízový styk
Lhůta k vydání rozhodnutí o žádosti o nové posouzení důvodů neudělení krátkodobého víza (odvolání)Lhůta k vydání rozhodnutí o žádosti o nové posouzení důvodů neudělení krátkodobého víza (odvolání)

Častou otázkou je, zda cizinec může pobývat na jiné adrese, než jeho místo hlášeného pobytu evidované v cizineckém informačním systému a které je zapsané v dokladu o pobytu cizince.

K obsahu právního návodu

Právní návod obsahuje nejdříve informace k problematice pobytu cizince na jiné adrese, než je jeho oficiální místo hlášeného pobytu.

V rámci prémiového obsahu právního návodu jsou podrobnější rozbory konkrétních situací a/nebo citace judikatury a/nebo vlastní právní věty, případně publikované a/nebo vlastní komentáře, s uvedením soudu, čísla jednacího a data rozhodnutí.

Právní návod je sepsán a pravidelně aktualizován advokáty se specializací na imigrační a azylové a cizinecké právo. Návod odpovídá právnímu stavu ke dni uvedenému v jeho záhlaví, jako den jeho poslední aktualizace.

V právním návodu se lze přehledně orientovat za použití obsahu na jeho pravé straně.

Úvod

V této otázce existují sice určité rozdíly mezi pobyty cizinců ze 3. států, např. dlouhodobý pobyt za účelem podnikání, zaměstnanecká karta apod. a mezi pobytem rodinného příslušníka EU (zejména přechodný pobyt) a mezi pobytem samotného občana EU. Tento právní návod se zabývá zejména pobyty občanů ze 3. států a pobyty rodinných příslušníků občanů EU.

Obecně ke všem typům pobytů

Obecně lze uvést, že zákon o pobytu cizinců výslovně nestanovuje, že cizinec je povinen nepřetržitě pobývat na jeho adrese oficiálně hlášeného pobytu, která je uvedena v průkazu jeho pobytového povolení a evidována i informačním systému cizinců (dále jen “místo hlášeného pobytu”). Obdobně to lze vztáhnout na situace, kdy cizinec ještě žádný průkaz pobytového povolení nemá, jelikož o pobyt žádá nebo jej nemá, protože žádá o prodloužení doby pobytu a neplatný biometrický průkaz s prošlou dobou platnosti již odevzdal MV.

Obecně lze dále říci, že problémy cizinců se zdržováním se na jiné adrese, než je místo hlášeného pobytu, vznikají v průběhu řízení o žádosti o pobytová povolení a dále v rámci jiných správních řízeních ve věcech pobytu cizinců.

Dva základní problémy

Jedním problémem je, že v případě zdržování se cizince na jiné adrese, než je místo jeho hlášeného pobytu, mohou vzniknou závažné problémy s doručováním písemností, které často mají za následek zamítnutí žádosti nebo zastavení řízení. Tyto problémy jsou zpravidla řešitelné (i když z určitým rizikem) zřízení dosílky na poště, oznámením doručovací adresy správnímu orgánu podle správního řádu (toto nelze příliš doporučovat) a zřízením datové schránky (nelze u cizinců, kteří ještě nemají žádné pobytové povolení).

Dalším problémem je, že nesoulad s místa hlášeného pobytu s místem faktického místa pobytu cizince OAMP MV zpravidla hodnotí jako porušení povinnosti stanovené zákonem o pobytu cizinců. V rámci řízení o žádosti o pobytové povolení OAMP MV často žádost zamítne s odůvodněním, že žadatel v žádosti uvedl nepravdivý údaj o místu jeho pobytu. Především tímto problémem se zabývá tento právní návod.

K problému nesouladu pobytu cizince na jiné adrese, než je místo jeho hlášeného pobytu

Důvody pobytu cizince na jiné adrese než je místo jeho hlášeného pobytu

Nejčastějším důvodem, pobytu cizince na jiné adrese než je místo jeho hlášeného pobytu je buď, že z nějakého důvodu nemůže od vlastníka objektu získat potvrzení o zajištění ubytování s ověřeným podpisem nebo odpovídající nájemní smlouvu či jiný dokument akceptovatelný OAMP MV. Dalším důvodem může být pobyt cizince v objektu, který je ve smyslu občanského zákoníku možno využít k bydlení, ale MV takovýto objekt neakceptuje (může jít např. o situaci, kdy je byt zkolaudován jako studio apod.).

V tomto právním návodu se nezabýváme situacemi, kdy již samotné zdržování cizince v objektu, k němuž nemůže získat potvrzení o zajištění ubytování, je protiprávní (např. nezkolaudované objekty, nelegální ubytovny apod.).

V tomto směru je nutno uvést, že když cizinec pobývá na jiné adrese než je místo jeho hlášeného pobytu, měl by mít minimálně pro to nějaký závažný a ospravedlnitelný důvod, který není alespoň protiprávní z hlediska občanského zákoníku, stavebních předpisů či jiných zákonů. V opačném případě by totiž mohlo OAMP MV konstatovat, že cizinec nejen porušuje zákon o pobytu cizinců, ale i jiné právní předpisy a tedy i veřejný pořádek ČR.

Obecné stanovisko soudní praxe

Jelikož zákon o pobytu cizinců neposkytuje výslovné řešení shora uvedených otázek, je nutné se opřít především o soudní rozhodovací praxi, tedy judikaturu.

Obecně lze konstatovat, že Nejvyšší správní soud zastává názor, že ze zákona o pobytu cizinců nevyplývá, že by se cizinec měl povinnost zdržovat se výlučně na adrese, kde má ve smyslu zákona po pobytu cizinců zajištěno ubytování. Z žádného ustanovení tohoto zákona nevyplývá, že by každý cizinec měl být bez dalšího a neustále fyzicky k dispozici cizinecké policii a orgánů veřejné správy na adrese jeho hlášeného pobytu. Výjimkou jsou případy, kdy je cizinci např. uloženo zvláštní opatření za účelem vycestování, nahrazující zajištění cizince, ve smyslu zákona o pobytu cizinců (k tomu viz např. právní návod: Zajištění cizince.

Problematika konkrétních pobytových situací cizinců a soudní judikatura

Nejdříve uvedeme nejčastěji citovaný judikát Nejvyšším správním soudem, týkající se žádosti o pobytové povolení za účelem podnikání, který je ale obecně použitelný i pro řízení o žádostech o jiné pobyty cizinců.

Zde se nachází prémiový obsah, který je přístupný jen držitelům předplatného.

Máte-li odpovídající předplatné, přihlaste se zde.

Pokud předplatné ještě nemáte, prozkoumejte následující varianty předplatného pro získání přístupu k prémiovému obsahu:
Předplatné prémiového obsahu právních návodů (1 rok), Předplatné prémiového obsahu právních návodů (3 měsíce), Předplatné prémiového obsahu právních návodů (1 týden), Předplatné prémiového obsahu právních návodů (1 den)

Nebo využijte nejlevnější varianty předplatného:
Předplatné prémiového obsahu právního návodu “Pobyt cizince na jiné adrese, než je jeho oficiální místo hlášeného pobytu” (1 den)
, za akční cenu 199,- Kč !!!

Dále uvedeme judikát, týkající se situace, kde žadatel k žádosti doložil simulované (tj. z hlediska občanského práva neplatné) potvrzení o zajištění ubytování, přičemž se na této adrese občas zdržoval.

Zde se nachází prémiový obsah, který je přístupný jen držitelům předplatného.

Máte-li odpovídající předplatné, přihlaste se zde.

Pokud předplatné ještě nemáte, prozkoumejte následující varianty předplatného pro získání přístupu k prémiovému obsahu:
Předplatné prémiového obsahu právních návodů (1 rok), Předplatné prémiového obsahu právních návodů (3 měsíce), Předplatné prémiového obsahu právních návodů (1 týden), Předplatné prémiového obsahu právních návodů (1 den)

Nebo využijte nejlevnější varianty předplatného:
Předplatné prémiového obsahu právního návodu “Pobyt cizince na jiné adrese, než je jeho oficiální místo hlášeného pobytu” (1 den)
, za akční cenu 199,- Kč !!!

Dále uvedeme judikát týkající se zejména žádosti o povolení přechodného pobytu rodinného příslušníka občana EU.

Zde se nachází prémiový obsah, který je přístupný jen držitelům předplatného.

Máte-li odpovídající předplatné, přihlaste se zde.

Pokud předplatné ještě nemáte, prozkoumejte následující varianty předplatného pro získání přístupu k prémiovému obsahu:
Předplatné prémiového obsahu právních návodů (1 rok), Předplatné prémiového obsahu právních návodů (3 měsíce), Předplatné prémiového obsahu právních návodů (1 týden), Předplatné prémiového obsahu právních návodů (1 den)

Nebo využijte nejlevnější varianty předplatného:
Předplatné prémiového obsahu právního návodu “Pobyt cizince na jiné adrese, než je jeho oficiální místo hlášeného pobytu” (1 den)
, za akční cenu 199,- Kč !!!

Nenalezli jste zde řešení vašeho právního problému?

V tomto případě můžete provést následující:

O autorovi tohoto právního návodu: advokáti online s.r.o.

advokáti online s.r.o.
Společnost advokáti online s.r.o. je advokátní kanceláří úspěšně působící na trhu právních služeb v České republice od roku 2012. V roce 2014 advokát této kanceláře, Mgr. David Netušil, získal ocenění Právník roku, zejména v souvislosti se zastupováním klientů u Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku. Advokátní kancelář se zaměřuje na trestní právo, dále na cizinecké právo a státní občanství a dále na některé oblasti generální advokátní praxe. V rámci této právní specializace dále vytváří právní návody online pro laiky i právní odborníky, právní vzory ke stažení a odpovědi na právní dotazy laiků i právních odborníků online.
Bezvízový styk s UkrajinouBezvízový styk
Lhůta k vydání rozhodnutí o žádosti o nové posouzení důvodů neudělení krátkodobého víza (odvolání)Lhůta k vydání rozhodnutí o žádosti o nové posouzení důvodů neudělení krátkodobého víza (odvolání)