Zákon o omezení plateb v hotovosti omezuje téměř všechny soukromoprávní hotovostní platby mezi fyzickými a právnickými osobami soukromého práva v České republice.

Limit hotovostní platby

Maximální limit hotovostních plateb je ode dne 01.12.2014 stanoven částkou 270.000 Kč.

Povinnost provést platbu bezhotovostně

Stanovené hotovostní platby překračující částku 270.000 Kč musí být provedeny bezhotovostně, když tato povinnost se vztahuje na platby:

  • navzájem mezi osobami s místem trvalého pobytu nebo místem pobytu či sídlem na území ČR a dále mezi pobočkami nebo organizačními složkami zahraničních firem zřízenými na území ČR;
  • prováděné osobami s místem trvalého pobytu, místem pobytu či sídlem na území ČR anebo pobočkami nebo organizačními složkami zahraničních firem zřízenými na území ČR, ve prospěch osob s místem pobytu nebo sídlem v zahraničí.

Platba v cizí měně se přepočítá na české koruny směnným kursem devizového trhu vyhlášeným Českou národní bankou ke dni provedení platby. Do maximálního limitu se započítávají všechny platby v české i cizí měně, provedené stejným poskytovatelem platby témuž příjemci platby v průběhu jednoho dne.

Povinnost provést bezhotovostní platbu, pokud přesahuje limit, se nevztahuje na:

  • platby daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění uskutečňovaných podle daňového řádu nebo podle celního zákona, pokud tyto zákony nestanoví jinak;
  • povinné platby vyplývající z pracovněprávních vztahů;
  • platby důchodů z důchodového pojištění, včetně jednorázových doplatků a výplat dávek z penzijních fondů a účastnických fondů obhospodařovaných penzijní společností;
  • platby prováděné v době krizového stavu vyhlášeného podle zvláštních zákonů;
  • platby pojistného a výplat pojistného plnění ze soukromého pojištění;
  • platby prováděné Českou národní bankou při prodeji pamětních mincí;
  • platby přijaté soudním exekutorem, soudem nebo správním orgánem při exekuci nebo výkonu rozhodnutí.

Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 23.02.2011, čj. 1 Afs 91/2010-45 se limit také nevztahoval na poskytnutí půjčky (nyní zápůjčky), ale v reakci na toto rozhodnutí došlo k novelizaci zákona o omezení hotovostních plateb, tudíž od 01.12.2014 se omezení vztahuje i na poskytnutí zápůjčky.

Sankce

Nesplnění zákonné povinnosti provést platbu bezhotovostně nebo i přijetí takové platby je přestupkem, za nějž lze uložit pokutu až 500.000 Kč. Podnikající právnické nebo fyzické osobě lze uložit pokutu až 5.000.000 Kč.