Z hlediska spotřebitelských smluv, tedy i při prodeji zboží koncovým spotřebitelům prostřednictvím eshopu, je třeba u některého zboží nebo součástí tohoto zboží rozlišovat mezi zárukou a životností. Toto rozlišování mezi životností a zárukou, resp. 2letou zákonnou odpovědností za vady je typické zvláště u akumulátorů, jež tvoří významnou součást elektronických zařízení.

Životnost baterie a délka zákonné záruky

Jedna věc je tedy životnost akumulátoru druhou je jeho bezvadnost, kdy prodejce odpovídá za jeho vady 2 roky. Životnost akumulátoru a typicky zejména pozvolné zhoršování jeho výdrže (kapacity) je technickou záležitostí, kterou žádný obecně závazný právní předpis neupravuje.

Lze proto podpůrně lze vycházet z technických norem, například  z normy ČSN EN 61951-1 (akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty – Přenosné uzavřené plynotěsné akumulátorové články – Část 1: Nikl-kadmium) a z normy ČSN EN 61951-2 ED.2 (akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty – Přenosné uzavřené plynotěsné akumulátorové články – Část 2: Nikl-metalhydrid).

Podle rozhodnutí Okresního soudu v Příbrami, sp. zn. 10 C 230/2011 má být podle výše uvedených technických norem standardní pokles kapacity baterie po 24 měsících okolo 50%. Z toho lze dovodit, že po jednom roce by pokles kapacity akumulátoru měl být okolo 25%.

Rozhodnutí vyššího, tedy odvolacího nebo dovolacího soudu zatím k této problematice nebyl vynesen. Nicméně dle našeho názoru lze ze zmíněného stanoviska Okresního soudu vycházet.

Výše uvedené se týká ale jen životnosti, nikoli záruky, ta musí být i v případě baterií, resp. akumulátorů minimálně dvouletá.

Toto rozlišování lze demonstrovat na následujících 2 příkladech:

  1. Zákazník reklamuje elektronické zařízení po 1 roce, že oproti dni jeho zakoupení je nyní jeho baterie (akumulátor) vybitá za 3/4 původní doby. Tento pokles odpovídá tedy jakémusi standardu, technickým norám, proto by bylo možné takovouto reklamaci odmítnout, jako neoprávněnou.
  2. V dalším, případě zákazník reklamuje elektronické zařízení po 1 roce, že jeho baterie (akumulátor) přestal být funkční a nelze jej nabít. Tato reklamace bude oprávněná, jelikož jde o vadu baterie, nikoli o její zhoršení z hlediska životnosti. Je potom otázkou, jak by druhý případ hodnotil soud, pokud by bylo zjištěno, že zákazník elektronické zařízení podroboval zcela neobvyklému, extrémnímu zatížení, v jehož důsledku došlo ke snížení kapacity baterie za 1 rok na 0%.

V prodejních materiálech by tedy bylo možné uvést, že zákonná 2letá záruka se nevztahuje na životnost akumulátoru. Je potom technicko-obchodní otázkou, zda prodejce – eshop bude podrobněji specifikovat otázku životnosti baterie.

Vady akumulátoru zjištěné v zákonné záruční době

U spotřebitelské koupě zboží (ať již ve eshopu nebo kamenném obchodu) občanský zákoník stanovuje 2letou odpovědnost prodávajícího za vady dodaného zboží. Tato dvouletá doba odpovědnosti za vady se jinak běžně nazývá 2letou zákonnou zárukou.

K určitým nejasnostem a častým dotazům je nutno upřesnit, že vadu zakoupeného zboží lze reklamovat i po uplynutí 2 leté zákonné záruky. Musí jít ale o vady, které vznikly v záruční době a reklamace musí být prodávajícímu (nebo jím určené osobě) oznámena bez zbytečného odkladu.

Vady baterie zjištěné po uplynutí zákonné záruční doby

Vady, které se projeví po uplynutí zákonné záruční doby lze reklamovat jen pokud o nich prodávající musel vědět již v době jejich prodeje (skryté vady). Jinými slovy je o situaci, kdy prodávající úmyslně prodával zboží o kterém věděl, že má nějakou konkrétní vadu. Dále je důležité, že spotřebitel tuto vadu prokazatelně zjistil po uplynutí zákonné záruční doby, s tím, že tuto vadu ani nebylo možné zjistit dříve.