Častým dotazem je, zda se jednatel spol. s r.o. zbaví odpovědnosti z titulu výkonu jeho funkce tím, že odstoupí z pozice jednatele nebo tím, že převede celý jeho podíl ve společnosti na jinou osobu, spolu se jmenováním nového jednatele.

K tomu je nutno uvést, že odpovědnost za předchozí funkci jednatele nekončí dnem odstranění příslušného zápisu v obchodním rejstříku nebo dnem jeho odstoupení s funkce. Jednatel i poté, co ve výkonu funkce již skončil, zůstává odpovědný za vše co během jeho funkce dříve učinil.

Odstranění údaje o jednateli z obchodního rejstříku má proto okamžitý efekt zejména v tom, že tato osoba již nebude figurovat v aktuálním internetovémvýpise z obchodního rejstříku ani v ověřeném papírovém aktuálním výpise z Czech POINT.

Lze ale říci, že postupem času, uplynulého od skončení funkce jednatele, se jeho odpovědnost postupně snižuje, až po určité delší době může zcela vymizet.

Toto postupné snižování právní odpovědnosti odstoupivšího jednatele v čase, závisí na tom, o jaké konkrétní úkony nebo činy se jedná. Většinou je zánik této odpovědnosti spojen s plynutím promlčecích lhůt dle právních předpisů upravujících konkrétní typy odpovědnosti. Příkladmo a stručně lze zmínit některé tyto zákony a některé promlčecí lhůty:

  • občanskoprávní odpovědnost jednatele se zpravidla promlčuje tříleté promlčecí lhůtě. Je zde ale mnoho různých lhůt ve vztahu k různým protiprávním jednáním a závazkům. Také se často rozlišuje tzv. subjektivní a objektivní promlčecí doba. Promlčení občanskoprávní odpovědnosti je ale nutno se dovolat, což znamená, v případě žaloby vznést námitku promlčení.
  • trestněprávní odpovědnost jednatel se promlčuje v promlčecích lhůtách odstupňovaných v trestním zákoníku podle závažnosti toho kterého trestného činu. Délka těchto lhůt se pohybuje od 3 do 20 let.
  • obecná odpovědnost jednatele za přestupek se za 1 rok, nebo za 3 roky, jde-li o přestupek, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100.000 Kč. Jedná se o obecnou odpovědnost, zvláštní zákony mohou stanovit i jinou délku promlčecí doby.

Shora uvedené neplatí bezvýjimečně. Například v souvislosti s protiprávním jednáním (nebo stavem), které započal původní jednatel, ale nový jednatel v něm pokračuje (nebo udržuje protiprávní stav), může někdy být postihován výlučně již jen nový jednatel.