BLOG

Odkladný účinek Správní žaloby Ve Věci Rozhodnutí Komise O Zamítnutí Nebo Usnesení O Zastavení řízení O žádosti O Pobytové Povolení

Hodnocení uživatelů: 0 / 5

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

Ve věcech správních žalob pro zamítnutí nebo zastavení řízení o žádosti o pobytové povolení (povolení k dlouhodobému pobytu, zaměstnanecká nebo modrá karta, trvalý pobyt, dlouhodobé vízum a dlouhodobý pobyt za účelem strpění a přechodný pobyt rodinného příslušníka občana EU), je pro pokračování legálního pobytu cizince na území ČR zásadní, zda bude žalobě přiznán odkladný účinek. Odkladný účinek správní žaloby znamená, že cizinec může po dobu probíhajícího řízení o žalobě pobývat na území České republiky.

Správní soudy ohledně přiznávání odkladného účinku žalobám uplatňují následující přístupy:

Přibližně do srpna roku 2011 soudy rozhodující ve správním soudnictví žalobám ve věcech pobytových povolení odkladný účinek převážně nepřiznávaly. V reakci na judikaturu Nejvyššího správního

VISAPOINT   Ukončení Provozu

Hodnocení uživatelů: 0 / 5

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

Dnem 31. 10. 2017 byl zcela ukončen provoz systému VISAPOINT. Objednání termínu pro příjem žádosti o vízum nebo pobytové oprávnění prostřednictvím systému VISAPOINT již není možné.

Potvrzené registrace provedené v systému VISAPOINT pro listopad 2017 zůstávají v platnosti.

Informace o způsobu objednávání termínů pro příjem žádostí o víza a pobytová oprávnění na období od 1. 12. 2017 bude ode dne 24. 11. 2017 umístěna na webové stránce příslušného zastupitelské úřadu/generálního konzulátu.

Homosexualita, Za Kterou Ve Státu Původu žadatele O Azyl Mu Hrozí Hrozí Trest Odnětí Svobody, Je Důvodem Pro Udělení Azylu

Hodnocení uživatelů: 0 / 5

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

Soudní dvůr Evropské unie , v rozsudku C‑199/12 až C‑201/12 ze dne 07.2013 a v rozsudku C‑148/13 až C‑150/13 ze dne 02.12.2014, v rámci řízen í o předběžné otázce, se vyjádřil k důvodnosti žádostí žadatelů o mezinárodní ochranu, kteří jako důvod uvádějí jejich homosexuální orientaci, za níž jim ve státě, ze kterého prchají, hrozí uložení trestu odnětí svobody.

S ohledem na tyto rozsudky, lze formulovat následující závěry, vztahující se i na žadatele podávající žádost o azyl v České republice:

  • V případě, že jiný stát trestá homosexualitu trestem vězení, lze pro účely řízení o mezinárodní ochraně na tuto skupinu pohlížet jako na určitou společenskou vrstvu.
  • Samotná trestnost homosexuálního jednání není pronásledováním ve smyslu zákona o azylu (

Změny Zákona č. 326 1999 Sb., O Pobytu Cizinců Na území ČR   Novela č. 222 2017 Sb. Copy 1

Hodnocení uživatelů: 0 / 5

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

Novela zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR, provedená zákonem č. 222/2017 Sb., nabyla účinnosti dne 15.08.2017. Podmínky pobytu cizinců na území ČR a EU se mění následovně:

Krátkodobé (Schengenské) vízum

Prodloužení doby platnosti krátkodobého víza

Nová právní úprava výslovně zavádí možnost cizince žádat cizineckou policii o prodloužení doby platnosti krátkodobého víza nebo doby pobytu na území na toto vízum. Důvody, na jejichž základě může cizinecká policie prodloužit dobu platnosti krátkodobého víza nebo dobu pobytu na toto vízum, stanovuje jiný právní předpis, kterým je vízový kodex EU. Důvody mohou být následující:

  • v případě vyšší moci nebo z humanitárních důvodech bránících cizinci opustit území ČR před skončením doby platnosti víza nebo doby trvání pobytu

Cizinec Není Povinen Se Zdržovat Neustále Na Adrese Jeho Hlášeného Pobytu, Na Které Má Doklad O Zajištění Ubytování

Hodnocení uživatelů: 0 / 5

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

Cizinec není povinen se zdržovat neustále na adrese jeho hlášeného pobytu, na které má doklad o zajištění ubytování. Tento závěr vyplývá z rozsudku Nejvyššího správního soudu ze čj. 8 Azs 137/2015-41.

Nejvyšší správní soud je názoru, že ze zákona nevyplývá, že by se cizinec měl povinnost zdržovat se výlučně na adrese, kde má ve smyslu zákona po pobytu cizinců zajištěno ubytování. Z žádného ustanovení tohoto zákona nevyplývá, že by každý cizinec měl být bez dalšího a neustále fyzicky k dispozici cizinecké policii a orgánů veřejné správy na adrese jeho hlášeného pobytu.

Výjimkou jsou případy, kdy je cizinci např. uloženo zvláštní opatření za účelem vycestování, nahrazující zajištění cizince, ve smyslu zákona o pobytu cizinců na území ČR.

Matka Dítěte, Které Je Občanem ČR, Není účastníkem řízení O žádosti O Trvalý Pobyt Rodinného Příslušníka Občana EU, Podané Otcem Tohoto Dítěte

Hodnocení uživatelů: 0 / 5

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

Matka dítěte, které je občanem ČR, není účastníkem řízení o žádosti o trvalý pobyt rodinného příslušníka občana EU, podané otcem tohoto dítěte. Tento názor vyplývá z rozsudku Nejvyššího správního soudu čj. 2 As 77/2009-63.

Některé senáty Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců tento judikát vztahují i na řízení o žádosti o přechodný pobyt rodinného příslušníka občana EU. Jde kupříkladu o situace, kdy je žadatelem druh nebo družka občana České republiky nebo jiného státu Evropské unie.

V převažující správní praxi OAMP MV je ale druh nebo družka občana ČR nebo EU považována za účastníka řízení. Výše uvedený přístup lze zatím považovat spíše za ojedinělý.

Souběh Funkce Statutárního Orgánu Společnosti A Práce Zaměstnance

Hodnocení uživatelů: 0 / 5

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

Zda vůbec (a pokud ano, tak v jakém rozsahu) lze funkci statutárního orgánu (např. jednatele) vykonávat na pracovní smlouvu dle zákoníku práce je dost sporné. Nejvyšší soud toto dlouhodobě víceméně vylučuje. Tímto mohou např. vzniknout problémy v odvodech ČSSZ, na veřejném zdravotním pojištění, se starobním důchodem apod. Tyto otázky zřejmě nebudou v dohledné době zatím jednoznačně vyřešeny.

Lze proto doporučit, aby výkon funkce statutárního orgánu (např. jednatele) byl vykonáván na základě smlouvy o výkonu funkce dle zákona o obchodních korporacích.

Pokud by statutární orgán (např. jednatel), kromě výkonu funkce, vykonával i práci pro společnost, měla by být tato práce vykonávána na základě pracovní smlouvy. V tomto případě by měl jednatel mít uzavřenu smlouvu o výkonu funkce i

K častým Případům Zrušení Společnosti Soudem A Nařízení Likvidace, Pro Neplnění Zákonných Povinností   Zakládání Dokumentů Do Sbírky Listin A Další Povinnosti

Hodnocení uživatelů: 0 / 5

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

Množí případy, kdy rejstříkový soud zrušuje obchodní společnosti a nařizuje její likvidaci, pro neplnění zákonných povinností, a to zejména zakládat stanovené dokumenty do sbírky listin rejstříkového soudu a mít stále platný právní důvod k umístění sídla.

Pokud si společnost nepřebírá korespondenci, zpravidla doručovanou soudem do datové schránky, nebo když se předmětná datová zpráva v informačním systému společnosti prostě ztratí, může dojít ke zrušení společnosti a zahájení její nedobrovolné likvidace zcela bez vědomí společníků a statutárního orgánu. Zvlášť  závažné následky pro majetek společnosti a tedy i společníků, potom způsobí např. dražba nemovitosti společnosti v likvidaci.

Tento  příspěvek se proto upozorňuje na to, jaké listiny musí obchodní společnost zakládat do sbírky

Bezvízový Styk S Ukrajinou

Hodnocení uživatelů: 0 / 5

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

Vízová povinnost pro občany Ukrajiny pro ČR a Schengenský prostor byla zrušena ke dni 11.06.2017. Občané Ukrajiny tak mohou cestovat do České republiky a ostatních států Schengenu bez víza.

Podmínky pobytu ukrajinských občanů do 90 dnů bez víza v České republice a Schengenu

Biometrický pas

Bezvízový styk se vztahuje na občany Ukrajiny, kteří jsou držitelé biometrického pasu.

Pravidlo 90/180

Bez víza bude v ČR, resp. v zemích Shengenského prostoru pobývat jen 90 dnů během jakéhokoli 180 denního období. Platí zde tzv. pravidlo 90/180. Toto pravidlo 90/180 stanovuje, že cizinec v rámci bezvízového styku může pobývat na území ČR a Schengenu maximálně 90 dnů během jakéhokoli období 180 dnů, kterým se rozumí období 180 dnů bezprostředně předcházející každému dni pobytu ČR nebo jiném

Visapoint

Hodnocení uživatelů: 0 / 5

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

Podle NSS, pokud systém Visapoint, pro sjednání termínu podání žádosti o vízum, zaměstnaneckou kartu nebo o jiné pobytové povolení, neumožní důstojné podání žádosti na ZÚ ČR, lze žádost podat i bez sjednání tohoto termínu Visapoint.

Podle Nejvyššího správního soudu, pokud žadatel podal žádost o dlouhodobý nebo trvalý pobyt nebo o dlouhodobé vízum na „místně příslušném“ zastupitelském úřadu, avšak jiným způsobem než osobně v termínu určeném zastupitelským úřadem k jejímu podání (ať již jej zastupitelský úřad určuje pomocí systému Visapoint nebo jinak), a to z důvodu, že konkrétní podmínky neumožňovaly osobní podání žádosti lidsky důstojným způsobem v přiměřeném čase, je taková žádost účinně podána, a řízení o ní bylo zahájeno. Příslušný orgán nemůže žádosti nevyhovět jen proto, že nebyla

© advokáti online s.r.o.

Search