Dne 18.12.2015 nabývá účinnosti zákon č. 314/2015 Sb., kterým se novelizuje zákon č. 316/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky (dále jen “zákon o pobytu cizinců”). Tento příspěvek detailně neanalyzuje veškeré změny tohoto právního předpisu. Ke konkrétnímu dotazu klienta lze ovšem takovou analýzu zpracovat. Z velkého množství změn se proto na tomto místě v tomto příspěvku zabýváme otázkami, týkajícími se největšího počtu našich klientů:

Rodinný příslušník občana EU

Dojde k novelizaci definice rodinného příslušníka občana EU, a tedy i rodinného příslušníka občana ČR, pro účely pobytu cizinců na území ČR, což má vést k dosažení větší shody směrnicí č. 2004/38/ES o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států a judikaturou Soudního dvora, tedy k novelizaci § 15a zákona o pobytu cizinců.

K ustanovení §15a odst. 1

§15a odst. 1 písm. a)

Rodinným příslušníkem občana Unie je dle § 15a odst. 1 písm. a) ve spojení se stávajícím zněním ustanovení § 180f zákona o pobytu cizinců v souladu se směrnicí 2004/38/ES manžel a registrovaný partner. Zde k žádné změně nedochází.

§15a odst. 1 písm. b)

Novelizovaný § 15a odst. 1 písm. b) je reakcí na rozsudek Soudního dvora ze dne 19.10.2004 ve věci C-200/02, Zhu a Chen, jež řešil problematiku práva pobytu rodiče (cizince ze 3. státu) nezletilého dítěte – občana Evropské unie na území členského státu. V této kauze se jednalo o případ, kdy nezletilý občan EU je závislý na výživě  rodiče, který jej skutečně vychová. V tomto rozsudku soud dospěl k závěru, že čl. 18 SES a směrnice Rady 90/364/EHS ze dne 28.6.1990 o právu pobytu zakládají právo pobytu nezletilého občana Unie na dobu neurčitou na území jiného členského státu za podmínek, že má uzavřeno zdravotní pojištění a je osobou vyživovanou rodičem (příslušníkem 3. státu), který má dostatečné finanční prostředky k tomu, aby se nezletilé dítě nestalo neodůvodněnou zátěží pro sociální systém hostitelského státu. V tomto případě umožňují tatáž ustanovení rodiči, který nezletilce skutečně vychovává, aby s ním pobýval v hostitelském členském státě. Věková hranice 21 let vyplývá ze směrnice 2004/38/ES.

§15a odst. 1 písm. c)

Nově je podle § 15a odst. 1 písm. c) za rodinného příslušníka považován rovněž potomek občana Evropské unie (tedy přímý příbuzný v sestupné linii) mladší 21 let.

§15a odst. 1 písm. d)

Rodinným příslušníkem občana Evropské unie jsou dle § 15a odst. 1 písm. d) dále předci a potomci, tedy příbuzní v linii přímé, a to jak v linii vzestupné, tak linii sestupné (příbuzným dle tohoto ustanovení tak může být např. i prarodič nebo pravnuk, nikoli však např. sourozenci nebo bratranci a sestřenice, či jiní příbuzní v pobočné linii). U těchto ostatních přímých příbuzných (předků a potomků) je bez ohledu na jejich věk podmínkou jejich skutečná závislost na výživě nebo jiné nutné péči poskytované občanem Evropské unie nebo jeho manželem.

Ve smyslu aktuální judikatury Soudního dvora. Skutečnost, že je příbuzný občanem Evropské unie vyživovaný, se neposuzuje podle českých právních předpisů a nepředpokládá tedy právo na výživné. Jedná se o faktický stav spočívající v tom, že tato osoba není schopna bez materiální pomoci občana Evropské unie uspokojovat své základní životní potřeby (viz rozsudek Soudního dvora ze dne 9.1.2007 ve věci C-1/05, Jia).

Nestačí však pouhý závazek občana Evropské unie k výživě dotyčného, musí se jednat o faktický stav závislosti na občanu Evropské unie. S ohledem na uvedené a s přihlédnutím k nedávnému rozsudku Soudního dvora ve věci C-423/12 ze dne 16.1.2014, Reyes, pak byl oproti současnému stavu více konkretizován okamžik posuzování závislosti rodinného příslušníka na občanu Evropské unie a dosavadní pojem vyživovaný rodinný příslušník s odkazem na posuzování nezaopatřenosti byl jako nevyhovující aktuální judikatuře Soudního dvora vypuštěn a nahrazen pojmem závislost. Tou se rozumí, jak již bylo výše zmíněno skutečná závislost (prokázaná ze strany rodinného příslušníka občana Evropské unie) na výživě nebo jiné nutné péči poskytované občanem Evropské unie nebo jeho manželem, jejímž účelem je uspokojování základních potřeb rodinného příslušníka občana Evropské unie. Za účelem zjištění, zda se jedná o takovou závislost, je třeba zejména posoudit, zda rodinný příslušník je či není s ohledem na svou hospodářskou a sociální situaci schopen uspokojovat své základní potřeby. S ohledem na výše citovanou judikaturu musí nezbytnost materiální podpory existovat v členském státě původu nebo státě posledního pobytu těchto příbuzných v okamžiku, kdy žádají o připojení se k občanu Evropské unie, tedy bezprostředně před vstupem na území České republiky, a je na rodinném příslušníkovi, aby tuto závislost prokázal. Současně není vyloučeno, aby se rodinný příslušník stal závislým na občanu Evropské unie až na území. Pokud jde o jinou nutnou péči občana Evropské unie o rodinného příslušníka, její nezbytnost je stejně jako v případě nutnosti materiální podpory třeba posuzovat ve vztahu k účelu této faktické péče, kterým má být uspokojování základních potřeb rodinného příslušníka občana Evropské unie.

K ustanovení §15a odst. 2

V odstavci 2 jsou pak v souladu s čl. 3 odst. 2 směrnice 2004/38/ES definovány další kategorie osob, které jsou považovány za rodinné příslušníky občanů EU. Směrnice nestanoví právo na pobyt těchto osob, členské státy musí pouze stanovit jasná kritéria, která umožní těmto osobám obdržet řádně odůvodněné rozhodnutí, které podléhá soudnímu přezkumu (viz rozsudek Soudního dvora ze dne 5. září 2012 ve věci C-83/11 Rahman).

§15a odst. 2 písm. a)

Osoby uvedené v odstavci 2 písm. a) musí splňovat zákonné podmínky, které jsou v souladu se směrnicí 2004/38/ES stanoveny alternativně v bodech 1 až 3. Jde o další příbuzné občana Evropské unie, kteří nespadají pod pojem rodinného příslušníka občana Evropské unie podle odstavce 1 a kteří prokáží, že splňují stanovené podmínky. Břemeno důkazu tedy leží na těchto osobách.

Co se týká samotného pojmu příbuzného občana EU, neuvedeného v odstavci 1, lze ve smyslu orbiter dictum použít odůvodnění výše uvedeného judikátu SD C-83/11 Rahman, kde je mimo jiné popsán posuzovaný skutkový stav takto: Mahbur Rahman, bangladéšský státní příslušník uzavřel dne 31. května 2006 manželství s irskou státní příslušnicí zaměstnanou ve Spojeném království. Po tomto uzavření manželství podali jeho bratr Muhammad Sazzadur Rahman, nevlastní bratr Fazly Rabby Islam a synovec Mohibullah Rahman žádost o doklad rodinného příslušníka EHP za účelem přiznání práva k pobytu ve Spojeném království z důvodu, že jsou osobami, které jsou vyživovány manželi Rahmanovými. Tyto žádosti zamítl Entry Clearance Officer v Bangladéši dne 27. července 2006, jelikož odpůrci v původním řízení nebyli schopni prokázat, že jsou osobami vyživovanými manželi Rahmanovými v Bangladéši.  Odpůrci v původním řízení podali proto tomuto zamítavému rozhodnutí žalobu u Immigration Judge of the Asylum and Immigration Tribunal. Tento soud jejich žalobě vyhověl dne 19. června 2007. V této souvislosti rozhodl, že se mohou dovolávat ustanovení čl. 3 odst. 2 směrnice 2004/38, a že proto musí být usnadněn jejich vstup na území Spojeného království. Odpůrcům v původním řízení byly tedy vydány doklady rodinných příslušníků EHP, takže se mohli připojit k manželům Rahmanovým ve Spojeném království.

Tento judikát tedy mlčky za rodinného příslušníka občana EU (ve smyslu odstavce 2) považuje i bratra, nevlastního bratra nebo synovce. Z toho lze dovodit, že za takovým rodinným příslušníkem bude např. i neteř nebo strýc či teta žadatele.

§15a odst. 2 písm. a), bod 1

První skupinou jsou osoby, které ve státě, jehož jsou občany, nebo ve státě, ve kterém měly povolen pobyt, žily před vstupem na území České republiky ve společné domácnosti s občanem Evropské unie. I zde je okamžik existence společné domácnosti vázán na dobu bezprostředně předcházející vstupu na území České republiky, tedy na dobu bezprostředně předcházející době, kdy žádají o připojení se k občanu Evropské unie, nebo kdy jej doprovázejí.

§15a odst. 2 písm. a), bod 2

Druhou skupinou jsou opět osoby závislé na občanovi Evropské unie. I zde, stejně jako v případě závislosti předků a potomků uvedených v § 15a odst. 1 písm. d), se musí jednat o skutečnou závislost na občanovi Evropské unie a pro její posuzování platí stejná kritéria uvedená k posuzování závislosti předků a potomků s tím, že v tomto případě se nejedná o předky a potomky, ale o jiné rodinné příslušníky občana Evropské unie, kteří jsou na něm z důvodu uspokojování svých základních potřeb fakticky závislí.

§15a odst. 2 písm. a), bod 3

Třetí skupinou jsou pak rodinní příslušníci občana Evropské unie, u kterých vážné zdravotní důvody naléhavě vyžadují osobní péči občana Evropské unie. Naléhavost péče spočívá v tom, že se tito rodinní příslušníci občana Evropské unie nejsou schopni sami o sebe postarat bez osobní nutné péče občana Unie.

Toto ustanovení tedy stanoví dvě základní podmínky, první z nich je existence vážných zdravotních důvodů na straně rodinného příslušníka, které způsobují jeho neschopnost se o sebe postarat. Vážné zdravotní důvody nejsou definovány, vzhledem k tomu, že se jedná o neurčitý právní pojem, nicméně je třeba je posuzovat v souvislosti s podmínkou neschopnosti postarat se sám o sebe. Mělo by se tedy jednat o natolik závažné zdravotní důvody, které znemožňují rodinnému příslušníkovi občana Evropské unie vlastní soběstačnost, tedy základní péči o sebe sama.

Druhou podmínkou je nezbytnost osobní péče občana Evropské unie. Přestože není možné chápat tuto podmínku příliš restriktivně, je třeba posoudit konkrétní okolnosti případu a dosavadního života rodinného příslušníka. Bude tedy třeba odlišně vnímat situaci rodinného příslušníka, kterého postihnou vážné zdravotní problémy činící jej neschopným se o sebe postarat, který však zároveň má jiné bližší příbuzné (manžela, děti, rodiče), se kterými v zemi svého původu sdílí společnou domácnost a kteří jsou s ohledem na jejich dosavadní společný způsob života schopni mu potřebnou péči poskytnout, od situací, kdy takoví příbuzní neexistují. Zároveň však nelze existenci takových osob považovat za zcela určující, neboť si samozřejmě lze představit i situaci, kdy variantou zvolenou rodinným příslušníkem je právě osobní péče občana Evropské unie, a to vzhledem k povaze závažnosti zdravotních důvodů a skutečné možnosti péče jiných bližších příbuzných v zemi původu). Vždy je tedy třeba vycházet z individuálních okolností případu.

K ustanovení §15a odst. 2 písm. b)

Podle odstavce 2 písm. b) je za rodinného příslušníka občana Evropské unie považován dále partner občana Evropské unie (druh, družka), který s ním žije ve společné domácnosti. Stanoví se demonstrativní výčet okolností, které správní orgán zejména zohlední při posuzování trvalosti vztahu. Pokud jde o partnerské vztahy podle tohoto ustanovení, nejedná se tedy o manželství a s ohledem na § 180f ani o registrovaná partnerství, ale jde o faktické partnerské vztahy, které mají trvalou povahu. Co se týče demonstrativních kritérií pro posuzování trvalosti vztahu, jde o vodítka, kterými se má správní orgán řídit při správním uvážení, zda jde či nejde o vztah trvalý, přičemž takové posouzení bude vždy záležet na okolnostech případu a důkazech předložených rodinným příslušníkem o tom, že se jedná o vztah trvalé povahy (důkazní břemeno je i zde na rodinném příslušníkovi).

Rozhodujícím kritériem proto není jen dosavadní délka trvání vztahu, ač je jedním ze zásadních vodítek pro posouzení jeho povahy a pevnosti, ale je třeba hodnotit i další aspekty, jako je skutečná snaha o trvalé zachování vztahu seznatelná např. ze způsobu společného nakládání s věcmi (typicky společná hypotéka na dům, koupě společných movitých věcí majících větší hodnotu, jako je např. automobil, cenné obrazy, vybavení společné domácnosti apod.), společné trávení dovolených a jiných významných událostí apod. Uvedené aspekty jsou typické pro vztahy potvrzené úředním aktem (sňatek či registrované partnerství) a mohou být tedy i jedním z vodítek pro posouzení trvalého partnerského vztahu. Požadavek trvalosti vztahu je vždy třeba posuzovat v souladu s cílem směrnice 2004/38/ES, kterým je mimo jiné zachování jednoty rodiny v širším slova smyslu.

Dlouhodobé vízum

Oproti stávající právní úpravě, kde lze dlouhodobé vízum získat s platností jen na 6 měsíců, bude nově možné jej získat s platností až na 1 rok.

Lhůta k podání žádosti o dlouhodobý pobyt nebo o jeho prodloužení

Prodlužuje se lhůta k podání žádosti o dlouhodobý pobyt a pro prodlužování jeho platnosti, kdy nově bude možné žádost o povolení k dlouhodobému pobytu nebo o jeho prodloužení podat již 120 dnů před skončením platnosti dosavadního povolení k dlouhodobému pobytu nebo dlouhodobého víza. Tuto žádost bude nově možné podat i v poslední den platnosti dlouhodobého víza nebo povolení k dlouhodobému pobytu.

Výjimkou bude žádost o prodloužení platnosti zaměstnanecké karty, jež má být nově podána nejdříve 120 dnů a nejpozději 30 dnů před skončením její platnosti.

Důvody bránící v podání žádosti ve lhůtě

Pokud cizinec nemohl podat žádost (např. žádost o prodloužení dlouhodobého pobytu) ve stanovené lhůtě, z důvodů na jeho vůli nezávislých (např. akutní hospitalizace v nemocnici), musí nově tyto důvody uvést již při podání žádosti. Samotnou žádost je povinen podat nejpozději do 5 pracovních dnů po odpadnutí této překážky.

Ministerstvo vnitra může následně na žadateli požadovat, aby prokázal existenci výše uvedených důvodů pozdního podání žádosti (tedy např. lékařskými zprávami z nemocnice apod.).

Během tohoto prokazování ale již nebude možné uvádět jiné důvody, než ty, které žadatel uvedl při podání žádosti.

Souhlas se změnou zaměstnavatele či pracovní pozice u zaměstnanecké karty

V případě, že držitel zaměstnanecké karty požádá o souhlas se změnou zaměstnavatele nebo pracovní pozice ve lhůtě 120 až 30 dnů před skončením její platnosti, bude tato žádost současně posuzována i jako žádost o prodloužení doby platnosti zaměstnanecké karty.

Takto nebude postupováno pouze v případě nesouhlasu žadatele  s prodloužením platnosti zaměstnanecké karty nebo pokud doba trvání pracovního poměru u nového zaměstnavatele či na nové pracovní pozici nebude přesahovat dobu dosavadní dobu platnosti zaměstnanecké karty.

Právní vzory k bezplatnému stažení

Zde jsou k dispozici, k bezplatnému stažení, smluvní a právní vzory související s tématem tohoto článku a s právní pomocí zajišťovanou naší advokátní kanceláří. Vzory jsou průběžně aktualizovány v souladu s aktuální právní úpravou, ke dni jaký je u vzoru uveden jako datum aktualizace:

NázevStaženíDatum úpravyStáhnout
Čestné prohlášení - obecné 7531.05.2019 Stáhnout
Upravený formulář žádosti o trvalý, dlouhodobý pobyt a o prodloužení jejich platnosti - zelený formulář - k vyplňování na PC či tabletu - výhodné pro více osob - rodinu - či pro opakované použití - i po více letech-ČJ-EN-2015 14831.05.2019 StáhnoutNáhled
Upravený formulář žádosti o dlouhodobé vízum - k vyplňování na PC či tabletu - výhodné pro více osob - rodinu či pro opakované použití - i po více letech-ČJ-RU-2012 3231.05.2019 StáhnoutNáhled
Upravený formulář žádosti o dlouhodobé vízum - k vyplňování na PC či tabletu - výhodné pro více osob - rodinu či pro opakované použití - i po více letech-ČJ-EN-2019 3431.05.2019 StáhnoutNáhled
Smlouva o darování podpory formou bezplatného ubytování, vč. služeb - pro situace, kdy má cizinec od rodiny bydlení zdarma, a toto potřebuje doložit OAMP MV 2031.05.2019 Stáhnout
Smlouva o darování podpory formou bezplatného ubytování, bez služeb - pro situace, kdy má cizinec od rodiny bydlení zdarma, a toto potřebuje doložit OAMP MV 2031.05.2019 Stáhnout
Pracovní smlouva cizince - pro přiložení k žádosti o zaměstnaneckou kartu 5531.05.2019 Stáhnout
Plná moc pro zastupení obecným zmocněncem (např. manželem apod.) řízení o zaměstnanecké karty, včetně žádosti o souhlas se změnou zaměstnavatele 1103.06.2019 Stáhnout
Plná moc pro zastupení obecným zmocněncem (např. manželem apod.) ve vízových a pobytových věcech cizinců, včetně vyřízení bezdlužností 703.06.2019 Stáhnout
Plná moc obecná - zmocnitel je fyzická osoba - česky 4131.05.2019 Stáhnout

Přístup ke všem smluvním a právním vzorům, včetně možnosti filtrování dle kategorií, vyhledávání v názvu vzoru a fulltextové vyhledávání v textu vzoru, je k dispozici na zvláštní stránce smluvní a právní vzory ke stažení, po zaplacení předplatného vzorů a blogu. Držitelům předplatného, se po přihlášení, přímo i zde zobrazí možnost vyhledávání všech prémiových vzorů:

Rezervujte konzultaci k otázkám řešeným tímto článkem

Načítám...

Nebo zadejte veřejný bezplatný dotaz advokátovi