I pokud je formálně správně podaná výpověď nájmu pozemku v souladu s nájemní smlouvou, může být takováto výpověď soudem shledána neplatnou pro rozpor s dobrými mravy.

Přestože pronajímatel podá nájemci pozemku řádnou výpověď, v souladu s nájemní smlouvou, a to ať již s uvedením důvodu nebo bez uvedení důvodu (pokud to nájemní smlouva připouští), může ve zcela výjimečných případech soud shledat takovouto po formální stránce bezvadnou výpověď, jako neplatnou, pro rozpor s dobrými mravy.

Pojem dobrých mravů je ovšem neurčitý právní pojem, jehož naplnění není zcela jednoduché a zpravidla se jedná o dosti výjimečné situace. Při podávání výpovědi je pro vhodné vzít do úvahy i případnou možnost nájemce zpochybnit u soudu neplatnost výpovědi námitkou dobrých mravů.

Takováto námitka dobrých mravů je zpravidla jednou z možností, resp. jedinou ke zpochybnění výpovědi nájmu pozemku na němž se nachází stavba ve vlastnictví nájemce, kterou se vlastník domáhá soudní cestou odstranit, podáním tzv. vlastnické žaloby. K vlastnickým žalobám na odstranění stavby dále viz náš článek stavba nájemce na pronajatém pozemku.