Návrh na zrušení územního či regulačního plánu lze podat do 1 roku od jeho vydání. Důvodem pro jejich zrušení je zejména nedodržení zákonného postupu k jeho vydání, rozporu územního plánu se zákonem a nepřiměřený zásah do vlastnických práv vlastníků dotčených nemovitostí.

Zrušení opatření obecné povahy ve věcech územního plánování

Ve věcech územního plánování a stavebního řádu se lze setkat s možnostmi zrušení zejména následujících opatření obecné povahy:

  • Zrušení zásad územního rozvoje jako celku
  • Zrušení části zásad územního rozvoje
  • Zrušení územního plánu jako celku
  • Zrušení části územního plánu
  • Zrušení změny územního plánu jako celku
  • Zrušení části změny územního plánu
  • Zrušení regulačního plánu
  • Zrušení změny regulačního plánu nebo její části
  • Zrušení stavební uzávěry

Pro zjednodušení se tento článek zabývá zrušením územního plánu, která je nejčetnějším případem. Nicméně informace v tomto článku platí přiměřeně i pro jiné výše uvedené druhy rušené územně plánovací či jiné dokumentace (zásady územního rozvoje, regulační plán a stavební uzávěra, včetně jejich částí nebo jejich změn).

Podání návrhu

Návrh na zrušení územního plánu se podává místně příslušnému Krajskému soudu. Soudní poplatek činí 5.000 Kč. Návrhem se lze domáhat zrušení celého územního nebo regulačního plánu či jeho části, zpravidla konkrétní plochy, jejíž změna využití se dotýká práv navrhovatele.

Návrh může podat fyzická nebo právnická osoba, jejíž pozemek, stavba či výjimečně jiné právo dotčeno předmětným územním nebo regulačním plánem. Návrh na zrušení územního plánu nebo jeho částí, vydaného krajem, může podat též obec. Jak odpůrce v řízení o zrušení územního či regulačního plánu figuruje obec, město nebo kraj, které jej vydal.

Návrh lze podat do 1 roku ode dne vydání předmětného územního plánu.

Náležitosti návrhu

Návrh musí zejména obsahovat jasně popsané skutkové a právní důvody nezákonnosti napadeného územního plánu, což je zpravidla nutné podložit i důkazními návrhy. Skutkové a právní důvody nelze již v dalším řízení rozšiřovat.

Rozhodnutí soudu

Soud při rozhodování o návrhu vychází soud ze skutkového a právního stavu ke dni vydání napadeného územního plánu.

Dojde-li soud k závěru, že návrh je důvodný, zruší napadený územní plán ke dni uvedeném v rozsudku určí. Není-li návrh důvodný, soud jej zamítne. Soud má o návrhu na zrušení územního plánu nebo jeho části rozhodnout do devadesáti dnů od doručení návrh soudu.

Odstranění stavby postavené na základě zrušeného územního

Pokud na základě územního plánu bylo vydáno územní rozhodnutí nebo stavební povolení a zahájena již stavba, nelze zpravidla již jen z tohoto důvodu docílit následného zrušení těchto rozhodnutí a odstranění stavby. Toto je možné zpravidla velice výjimečně, lze říci že jde spíše o extrémní případy.

Rezervujte konzultaci k otázkám řešeným tímto článkem

Načítám...

Nebo zadejte veřejný bezplatný dotaz advokátovi