Nemůžete zaplatit Vaše dluhy? Nemáte na splátky půjček, úvěrů či jiných pohledávek? Máte exekuci nebo exekuce, které již nemůžete vyplatit? Ve většině těchto případů lze Vaši neschopnost splácet, tedy insolvenci (úpadek nebo hrozící úpadek), řešit podáním návrhu na oddlužení (tzv. “osobní bankrot”).

Který dlužník může podat návrh na oddlužení

Návrh na oddlužení může podat fyzická osoba, která nemá dluhy z podnikání. Tento návrh může podat i právnická osoba, ale jen ta, kterou zákon nepovažuje za podnikatele.

Pokud má dlužník dluh z podnikání, lze řešit jeho úpadek nebo hrozící úpadek oddlužením v následujících situacích:

 • Pokud s oddlužením souhlasí věřitel.
 • Pokud jde o pohledávku věřitele, která zůstala neuspokojena po skončení insolvenčního řízení, ve kterém insolvenční soud zrušil konkurs na majetek dlužníka.
 • Pokud jde o pohledávku zajištěného věřitele.

Podání návrhu na oddlužení

Návrh na povolení oddlužení může podat jen dlužník, a to společně s insolvenčním návrhem. Pokud již proti dlužníkovi jiný věřitel podal insolvenční návrh, může dlužník nejpozději do 30 dnů podat návrh na povolení oddlužení.

Náležitosti a přílohy návrhu na povolení oddlužení

 • Návrh na povolení oddlužení musí obsahovat zejména tyto náležitosti:
  • údaje o očekávaných příjmech dlužníka v následujících 12 měsících;
  • údaje o příjmech dlužníka za posledních 12 měsíců;
  • návrh způsobu oddlužení nebo sdělení, že dlužník takový návrh nevznáší.
  • Dlužník, který navrhuje oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty, může v návrhu na oddlužení požádat soud o nižších než zákonem určené splátky. V takovém případě musí v návrhu na povolení oddlužení uvést výši navrhovaných měsíčních splátek nebo způsob jejich určení a vysvětlit důvody pro snížení splátek, jakož i důvody, které vedly k jeho úpadku.
 • K návrhu na povolení oddlužení se přikládají zejména následující přílohy:
  • seznam majetku dlužníka;
  • dokumenty k příjmům dlužníka za posledních 12 měsíců;
  • čestné prohlášení prohlášení dlužníka.
  • Souhlas nezajištěného věřitele, který se na tom s dlužníkem dohodl, s tím, že částka, kterou při oddlužení obdrží, bude nižší než určuje insolvenční zákon.

Odměna za přípravu a podání návrhu na oddlužení

Insolvenční zákon stanovuje maximální částku odměny advokáta nebo jiné oprávněné osoby za sepsání a podání návrhu na povolení oddlužení za dlužníka, ve výši 4.840 Kč včetně DPH (bez DPH 4.000 Kč); v případě společného oddlužení manželů ve výši 7.260 Kč včetně DPH (bez DPH 6.000 Kč). Odměnu může za dlužníka zaplatit i jiná osoba, např. formou darování.

Rezervujte konzultaci k otázkám řešeným tímto článkem

Načítám...

Nebo zadejte veřejný bezplatný dotaz advokátovi