Náhrada nemajetkové újmy zásahem do práva na ochranu osobnosti fyzickým napadením

Náhrada nemajetkové újmy zásahem do práva na ochranu osobnosti fyzickým napadením

Lze žádat náhradu nemajetkové újmy v důsledku fyzického napadení, pokud není poškozený nijak zraněn a není mu způsobena jiná viditelná újma nebo škoda?

Fyzické napadení bez vzniku újmy na zdraví

Jedná se o případy fyzického napadení poškozeného, při němž není poškozenému způsobená žádná prokazatelná újma na zdraví. Typicky může jít facku nebo jinou formu fyzického napadení, často provázeného i slovním útokem. Poškozený v těchto případech ani nevyhledá lékařské ošetření, jelikož není evidentně nijak poraněn nebo lékaře navštíví, ale lékař žádné zranění či jiné poškození zdraví neshledá. Nehovoříme zde ani o situaci, kdy poškozenému vznikne újma na duševním zdraví, např. posttraumatická stresová porucha.

I když poškozenému nebyla způsobena žádná škoda (újma) na zdraví, přesto může fyzický útok na něj představovat zásah do práva na ochranu osobnosti poškozeného. Toto může nastat zejména pokud je poškozený napaden na veřejnosti.

V těchto situacích může napadené osobě vzniknout právo na náhradu nemajetkové újmy formou přiměřeného zadostiučinění, a to v penězích nebo písemnou omluvou.

Výše peněžitého zadostiučinění závisí na okolnostech napadení a na osobnosti napadené osoby. Kupříkladu neoprávněně fyzicky napadený zákazník ochrankou obchodního centra, úspěšně soudní cestou vymohl náhradu nemajetkové újmy formou přiměřeného zadostiučinění v penězích, ve výši 100.000 Kč.

Z judikatury

  • Podle rozsudku Nejvyššího soudu sp. zn. 30 Cdo 2625/2007 ze dne 28.06.2007:
    • Ke vzniku občanskoprávních sankcí za nemajetkovou újmu způsobenou zásahem do osobnosti fyzické osoby musí být jako předpoklad odpovědnosti splněna podmínka existence zásahu objektivně způsobilého vyvolat nemajetkovou újmu spočívající buď v porušení nebo jen ohrožení osobnosti fyzické osoby v její fyzické a morální integritě, tento zásah musí být neoprávněný (protiprávní) a musí zde existovat příčinná souvislosti mezi neoprávněným zásahem a vzniklou újmou na osobnostních právech postižené fyzické osoby.
    • Závěry odvolacího soudu o míře dotčení cti a důstojnosti žalobce jsou s ohledem k učiněným skutkovým zjištěním přiléhavé. Odpovídající jsou i úvahy tohoto soudu o výši přisouzené náhrady nemajetkové újmy v penězích podle ustanovení, když správně bylo přihlédnuto k okolnostem případu – konkrétně i k podílu žalobce na průběhu dotčeného incidentu.
    • Nelze přitom přehlédnout, že určení výše nároku na přisouzení náhrady nemajetkové újmy v penězích lze nepochybně zjišťovat značně obtížně. Vesměs se proto uplatní postup podle ustanovení § 136 o.s.ř., kdy soud tuto výši určí podle své úvahy. I ta ovšem podléhá hodnocení. Základem úvahy podle zmíněného ustanovení je proto zjištění takových skutečností, které soudu umožní založit úvahu na určitém kvantitativním posouzení základních souvislostí posuzovaného případu. To pak napadené rozhodnutí v posuzovaném výroku umožňuje.

Vymáhání peněžitého zadostiučinění

Nejdříve je nutné původci napadení zaslat předžalobní výzvu. Vzor možné předžalobní výzvy je níže ke stažení. Výši peněžitého zadostiučinění je nutno odhadnout se zvážením okolností celého případu, což je zřejmě jedna z nejtěžších otázek při řešení této záležitosti.

Pokud na základě předžalobní výzvy původce napadení požadovanou částku neuhradí, je možné podat např. návrh na vydání elektronického platebního rozkazu, jehož možný vzor je níže ke stažení.

Dále upozorňujeme, že v případě neúspěchu žalobce (napadené osoby) v soudním sporu, mu bude v konečném rozhodnutí uložena povinnost zaplatit žalovanému náhradu nákladů řízení. Naopak, pokud žalobce (napadené osoba) ve sporu uspěje, bude náklady řízení hradit žalovaný (tedy původce napadení).

Lze proto doporučit svěřit vymáhání náhrady nemajetkové újmy formou peněžitého zadostiučinění zkušenému advokátovi v této oblasti.

Related Posts

Leave a comment

Ochrana osobních údajů
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.