Cizinec může nabýt státní občanství České republiky, po nabytí 18 let věku, zjednodušeným způsobem prohlášením, za splnění podmínek uvedených níže v tomto článku.

Základní podmínky nabytí občanství ČR prohlášením po dosažení 18 let věku

Občanství ČR prohlášením může nabýt cizinec pokud toto prohlášení učiní nejpozději do 3 let ode dne kdy dosáhl věku 18 let, a dále jestliže:

  • má na území ČR povolen trvalý pobyt nejpozději od věku 10 let a k datu prohlášení nejméně dvě třetiny této doby oprávněně pobývá na území ČR.
  • nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin nebo provinění; toto neplatí v případě zahlazení odsouzení, resp. pokud má žadatel (prohlašovatel) čistý výpis z evidence rejstříku trestů.

Náležitosti žádosti, resp. prohlášení o nabytí občanství ČR po dosažení 18 let věku

Žadatel (prohlašovatel) k žádosti (prohlášení) doloží následující přílohy a náležitosti:

  • oddací list, případně doklad o vzniku partnerství, o rozvodu manželství, doklad o zrušení partnerství, úmrtní list zemřelého manžela nebo partnera;
  • doklad o bezúhonnosti ve státech, ve kterých po dosažení věku 15 let pobýval nepřetržitě alespoň 6 měsíců;
  • správní poplatek ve výši 500 Kč.

Podle zákona o státním občanství si Ministerstvo vnitra má následující dokumenty zajistit samo, nicméně zpravidla je na žadateli (prohlašovateli) ze strany krajského úřadu (úřadu městské části v Praze) požadováno jejich doložení:

  • výpis z evidence Rejstříku trestů v České republice;
  • výpis o pobytu žadatele (prohlašovatele), vystavený Ministerstvem vnitra.

Podání žádosti (prohlášení) státního občanství ČR po dosažení 18 let věku a průběh řízení

Žádost (prohlášení) o státním občanství České republiky je nutno podat u příslušného odboru krajského úřadu, podle místa trvalého pobytu žadatele. Pouze v Praze se žádost podává u příslušného odboru úřadu městské části Praha 1 až 22.

Krajský úřad (úřad městské části v Praze) následně ověří, zda jsou splněny podmínky pro nabytí státního občanství České republiky prohlášením. Nejsou-li podmínky splněny, Krajský úřad (úřad městské části v Praze), že prohlašovatel státní občanství České republiky nenabyl.

K nabytí státního občanství České republiky dochází dnem převzetí listiny o nabytí státního občanství.

Právní vzory k bezplatnému stažení

Zde jsou k dispozici, k bezplatnému stažení, smluvní a právní vzory související s tématem tohoto článku a s právní pomocí zajišťovanou naší advokátní kanceláří. Vzory jsou průběžně aktualizovány v souladu s aktuální právní úpravou, ke dni jaký je u vzoru uveden jako datum aktualizace:

Přístup ke všem smluvním a právním vzorům, včetně možnosti filtrování dle kategorií, vyhledávání v názvu vzoru a fulltextové vyhledávání v textu vzoru, je k dispozici na zvláštní stránce smluvní a právní vzory ke stažení, po zaplacení předplatného vzorů a blogu. Držitelům předplatného, se po přihlášení, přímo i zde zobrazí možnost vyhledávání všech prémiových vzorů:

Rezervujte konzultaci k otázkám řešeným tímto článkem

Načítám...

Nebo zadejte veřejný bezplatný dotaz advokátovi