Nabytí státního občanství prohlášením po dosažení 18 let věku

Kategorie: Státní občanství|Poslední aktualizace návodu: 03.05.2022|
Úvod>Státní občanství>Nabytí státního občanství prohlášením po dosažení 18 let věku
Žádost o prodloužení lhůty k odstranění vad žádostiŽádost o prodloužení lhůty k odstranění vad žádosti
Žádost o přechodný pobyt rodinného příslušníka občana EU (druh, družka, jiný příbuzný)Žádost o přechodný pobyt rodinného příslušníka občana EU (druh, družka, vzdálený příbuzný)

Cizinec může nabýt státní občanství České republiky, po nabytí 18 let věku, zjednodušeným způsobem prohlášením, za splnění podmínek uvedených níže v tomto článku.

Základní podmínky nabytí občanství ČR prohlášením po dosažení 18 let věku

Občanství ČR prohlášením může nabýt cizinec pokud toto prohlášení učiní nejpozději do 3 let ode dne kdy dosáhl věku 18 let, a dále jestliže:

  • má na území ČR povolen trvalý pobyt nejpozději od věku 10 let a k datu prohlášení nejméně dvě třetiny této doby oprávněně pobývá na území ČR.
  • nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin nebo provinění; toto neplatí v případě zahlazení odsouzení, resp. pokud má žadatel (prohlašovatel) čistý výpis z evidence rejstříku trestů.

Náležitosti žádosti, resp. prohlášení o nabytí občanství ČR po dosažení 18 let věku

Žadatel (prohlašovatel) k žádosti (prohlášení) doloží následující přílohy a náležitosti:

  • oddací list, případně doklad o vzniku partnerství, o rozvodu manželství, doklad o zrušení partnerství, úmrtní list zemřelého manžela nebo partnera;
  • doklad o bezúhonnosti ve státech, ve kterých po dosažení věku 15 let pobýval nepřetržitě alespoň 6 měsíců;
  • správní poplatek ve výši 500 Kč.

Podle zákona o státním občanství si Ministerstvo vnitra má následující dokumenty zajistit samo, nicméně zpravidla je na žadateli (prohlašovateli) ze strany krajského úřadu (úřadu městské části v Praze) požadováno jejich doložení:

  • výpis z evidence Rejstříku trestů v České republice;
  • výpis o pobytu žadatele (prohlašovatele), vystavený Ministerstvem vnitra.

Podání žádosti (prohlášení) státního občanství ČR po dosažení 18 let věku a průběh řízení

Žádost (prohlášení) o státním občanství České republiky je nutno podat u příslušného odboru krajského úřadu, podle místa trvalého pobytu žadatele. Pouze v Praze se žádost podává u příslušného odboru úřadu městské části Praha 1 až 22.

Krajský úřad (úřad městské části v Praze) následně ověří, zda jsou splněny podmínky pro nabytí státního občanství České republiky prohlášením. Nejsou-li podmínky splněny, Krajský úřad (úřad městské části v Praze), že prohlašovatel státní občanství České republiky nenabyl.

K nabytí státního občanství České republiky dochází dnem převzetí listiny o nabytí státního občanství.

Nenalezli jste zde řešení vašeho právního problému?

V tomto případě můžete provést následující:

O autorovi tohoto právního návodu: Mgr. David Netušil, advokát

Mgr. David Netušil, advokát
Mgr. David Netušil je advokát a obhájce s právní praxí od roku 1998. V advokacii započal působit na pozici advokátního koncipienta v roce 2006, v advokátní kanceláři Mikš & Suk. Jako samostatný advokát působí od roku 2009 až do současnosti. Od roku 2012 vykonává advokacii v rámci společnosti advokáti online s.r.o. V roce 2014 získal ocenění Právník roku, zejména v souvislosti se zastupováním klientů u Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku. David Netušil se jako advokát a obhájce zaměřuje na trestní právo, dále na cizinecké právo a státní občanství a dále na některé oblasti generální advokátní praxe. V rámci jeho právní specializace dále vytváří právní návody online pro laiky i právní odborníky, právní vzory ke stažení a odpovědi na právní dotazy laiků i právních odborníků online.
Žádost o prodloužení lhůty k odstranění vad žádostiŽádost o prodloužení lhůty k odstranění vad žádosti
Žádost o přechodný pobyt rodinného příslušníka občana EU (druh, družka, jiný příbuzný)Žádost o přechodný pobyt rodinného příslušníka občana EU (druh, družka, vzdálený příbuzný)