Legislativa Evropské unie brání uložení trestu odnětí svobody cizinci ze třetího státu jen pro jeho samotné neoprávněné překročení státní hranice a vstup na území jiného členského státu EU, jehož důsledkem je jeho neoprávněný (nelegální) pobyt.

Toto stanovisko zaujal Soudní dvůr Evropské unie v rozsudku ze dne 07.06.2016, sp. zn. C‑47/15 “Sélina Affum”, v řízení o předběžné otázce týkající se výkladu směrnice č. 2008/115/ES, o společných normách a postupech v členských státech při navracení neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí.

OBSAH