Může cizinec v ČR pracovat na základě pracovní smlouvy, tedy v pracovním poměru dle zákoníku práce, bez pracovního povolení, resp. bez zaměstnanecké karty, když na území ČR pobývá společně manželkou, občankou ČR (a)nebo EU, a který na území ČR podal žádost o přechodný pobyt rodinného příslušníka občana EU?

Právní úprava

Na tuto otázku se vztahují především následující ustanovení zákona o zaměstnanosti:

§ 3 Účastníci právních vztahů
...
(3) Rodinní příslušníci občana České republiky, kteří nejsou státními příslušníky České republiky ani jiného členského státu Evropské unie, mají v právních vztazích upravených tímto zákonem stejné právní postavení jako občan České republiky, pokud tento zákon nestanoví jinak.
§ 85
Pro účely zaměstnávání zaměstnanců ze zahraničí podle tohoto zákona se za cizince nepovažuje občan Evropské unie a jeho rodinný příslušník (§ 3 odst. 2) a rodinný příslušník občana České republiky uvedený v § 3 odst. 3.

Status cizince, jako rodinného příslušníka občana ČR

Cizinec, který podal řádnou (a nikoli zjevně bezúspěšnou žádost o přechodný pobyt rodinného příslušníka občana EU, naplňuje rovněž zákonné předpoklady rodinného příslušníka občana ČR ve smyslu shora citovaného ustanovení zákona o zaměstnanosti. V řízení o žádosti ale musí takovýto cizinec řádně pokračovat a doložit Ministerstvu vnitra veškeré doklady prokazující tento jeho status rodinného příslušníka občana EU, resp. ČR.

Volný přístup rodinného příslušníka občana ČR na trh práce

Jak vyplývá z citovaného zákonného ustanovení, rodinný příslušník občana ČR má z hlediska zákona o zaměstnanosti stejná práva jako občan ČR. Jelikož občan ČR k výkonu práce nepotřebuje žádné pracovní povolení, nepotřebuje jej ani jeho rodinný příslušník.

Povinnosti týkající se rodinného příslušníka občana ČR z hlediska zákona o zaměstnanosti

Jelikož je v citovaném zákonném ustanovení uvedeno „pokud tento zákon nestanoví jinak“, zákon o zaměstnanosti určité povinnosti na úseku zaměstnanosti odchylně od občana ČR stanovuje.

Jedná se především o informační povinnost zaměstnavatele vůči úřadu práce (toto se týká i občanů EU) podle § 87 zákona o zaměstnanosti:

  • Zaměstnavatel je povinen na předepsaném formuláři informovat příslušnou krajskou pobočku Úřadu práce o nástupu takovéhoto cizince – rodinného příslušníka ČR do práce, nejpozději v den jeho nástupu.
  • Stejně tak je zaměstnavatel povinen Úřad práce informovat v případě skončení pracovního poměru takovéhoto cizince.Zde je odkaz na internetové stránky MPSV s formuláři pro plnění informační povinnosti zaměstnavatele: http://portal.mpsv.cz/sz/zahr_zam/zz_zamest_eu/zz_eu_zamest
  • Zaměstnavatel je rovněž povinen vést evidenci takto zaměstnaných cizinců. Zde je odkaz na internetové stránky MPSV s bližšími informacemi: http://portal.mpsv.cz/sz/zahr_zam/zz_evid.

Shrnutí

Cizinec, jako rodinný příslušník občana ČR (a)nebo EU má volný přístup na trh práce a nepotřebuje pro výkon práce v pracovním poměru v ČR zaměstnaneckou kartu ani pracovní povolení.

Pro tyto účely, lze za zmíněného rodinného příslušníka považovat i cizince, který teprve podal žádost o přechodný pobyt, ale o žádosti nebylo doposud rozhodnuto. Toto ovšem platí jen za podmínek a okolností, rozvedených výše v tomto článku.

Zaměstnavatel má v den nástupu klienta do zaměstnání povinnost informovat informovat příslušnou krajskou pobočku Úřadu práce o nástupu takovéhoto cizince – rodinného příslušníka ČR do práce, nejpozději v den jeho nástupu. Zaměstnavatel je rovněž povinen vést evidenci takto zaměstnaných cizinců.