V jakých případech může cizinec ze 3. státu legálně pracovat bez zaměstnanecké nebo bez pracovního povolení?

Zaměstnanecká karta či bez karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance nebo pracovní povolení zákon o zaměstnanosti nevyžaduje u cizinců ze třetího státu:

 • povoleným trvalým pobytem;
 • který je rodinným příslušníkem člena diplomatické mise, konzulárního úřadu nebo rodinným příslušníkem zaměstnance mezinárodní vládní organizace se sídlem na území České republiky;
 • kterému byl udělen azyl nebo doplňková ochrana;
 • jehož výkon práce na území České republiky nepřesáhne 7 po sobě jdoucích kalendářních dnů nebo celkem 30 dnů v kalendářním roce a jde-li zároveň o výkonného umělce, pedagogického pracovníka, akademického pracovníka vysoké školy, vědeckého, výzkumného nebo vývojového pracovníka, který je účastníkem vědeckého setkání, žáka nebo studenta do 26 let věku, sportovce nebo osobu, která v České republice zajišťuje dodávky zboží nebo služeb nebo toto zboží dodává nebo provádí montáž na základě obchodní smlouvy, případně provádí záruční a opravářské práce;
 • o němž to stanoví vyhlášená mezinárodní smlouva, k jejíž ratifikaci dal Parlament souhlas a jíž je Česká republika vázána;
 • který je členem záchranné jednotky a poskytuje pomoc na základě mezistátní dohody o vzájemné pomoci při odstraňování následků havárií a živelních pohrom, a v případech humanitární pomoci;
 • zaměstnávaného v mezinárodní dopravě, pokud je k výkonu práce na území České republiky vyslán svým zahraničním zaměstnavatelem;
 • akreditovaného v oblasti sdělovacích prostředků;
 • který je vojenským nebo civilním personálem ozbrojených sil vysílajícího státu podle zvláštního zákona;
 • který se na území České republiky soustavně připravuje na budoucí povolání;
 • který byl vyslán na území České republiky v rámci poskytování služeb zaměstnavatelem usazeným v jiném členském státu Evropské unie;
 • který na území České republiky pobývá na základě povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny, zejména jde-li o společné soužití rodiny s cizincem, který na území České republiky pobývá na základě platného povolení k dlouhodobému pobytu;
 • který na území České republiky pobývá na základě povolení k dlouhodobému pobytu rezidenta jiného členského státu Evropské unie;
 • který vykonává v České republice soustavnou vzdělávací nebo vědeckou činnost jako pedagogický pracovník nebo akademický pracovník vysoké školy nebo vědecký, výzkumný nebo vývojový pracovník ve veřejné výzkumné instituci nebo jiné výzkumné organizaci podle zvláštního právního předpisu;
 • který získal střední nebo vyšší odborné vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání v konzervatoři podle školského zákona nebo vysokoškolské vzdělání podle zákona o vysokých školách;
 • který na území České republiky pobývá na základě povolení k dlouhodobému pobytu za účelem ochrany na území podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky;
 • který je duchovním církve registrované v České republice nebo náboženské společnosti registrované v České republice;
 • který je držitelem povolení k pobytu vnitropodnikově převedeného zaměstnance vydaného jiným členským státem Evropské unie a je vnitropodnikově převedený na území České republiky na dobu nepřesahující 90 dnů v kterémkoliv období 180 dnů;
 • jehož výkon práce na území České republiky je v zájmu České republiky;
 • vyslaného na území České republiky svým zahraničním zaměstnavatelem na základě smlouvy s českou právnickou nebo fyzickou osobou, výlučně za účelem zvyšování dovedností a kvalifikace tohoto cizince potřebných k výkonu jeho práce u tohoto zahraničního zaměstnavatele mimo území České republiky, za stanovených podmínek.

Rezervujte konzultaci k problematice řešené tímto článkem

Nebo k článku zadejte dotaz či poptávku právní služby