Poslední aktualizace: |

Co dělat v situaci, kdy je účastníku doručena výzva správního orgánu, že má možnost se seznámit s podklady pro vydání rozhodnutí, vyjádřit se k nim, navrhovat důkazy nebo činit jiné návrhy? Je pro žadatele (účastníka, obviněného z přestupku) nutné nebo výhodnější se k seznámení dostavit?

K otázce nutnosti (výhodnosti) pro žadatele se dostavit k seznámení

Seznámení se s podklady pro vydání rozhodnutí je právem žadatele (účastníka řízení), nikoli povinností, takže samotné nedostavení žadatele (účastníka) nebo jeho zástupce k seznámení se spisovým materiálem a podání vyjádření nebo jiných návrhů není důvodem k zamítnutí žádosti.

Na otázku, zda je lepší seznámení se spisem a podání vyjádření provést, je nutno odpovědět, že žadatel (účastník), který hodlá pro úspěch jeho žádosti udělat maximum možného, by toto měl určitě udělat.

K otázce, zda výzva správního orgánu (OAMP MV, OCP apod.) k seznámení se s podklady pro vydání rozhodnutí a vyjádření se k nim, nebo usnesení MV určující žadateli lhůtu k seznámení se těmito podklady znamená, že se správní orgán chystá žádost zamítnout, je těžké odpovědět jednoznačně.

Je pravdou, že v mnohých případech vyhovění žádosti cizince o pobytové povolení, jej MV k seznámení se spisem nevyzývá a rovnou vydá rozhodnutí, resp. pobytové povolení. MV v tomto případě počítá s tím, že žadatel nebude podávat odvolání, které by jinak mohl opřít o to, že mu nebylo umožněno seznámení se spisem a podání vyjádření, před vydáním rozhodnutí.

Je ale také pravdou, že v mnohých případech, kdy byl žadatel vyzván k seznámení se s podklady pro vydání rozhodnutí a vyjádření se k nim, MV žádost cizince o pobytové povolení zamítne. Mnohdy může být toto zamítnutí z důvodů zcela nepředvídatelných. Někdy ale mohou být tyto potencionální důvody zamítnutí žádosti v rámci seznámení se s podklady pro vydání rozhodnutí odhaleny a následným vyjádřením, spolu s dalšími případnými návrhy, může být žádost ještě zachráněna před zamítnutím.

Dále je třeba poznamenat, že jelikož v mnohých případech může být seznámení se spisovým materiálem a podání vyjádření pro žadatele dosti nákladné, je na něm jak se rozhodne postupovat. Z hlediska správně postupujícího zástupce žadatele je ale nutné, aby tuto otázku se žadatelem projednal a vše mu vysvětlil co nejdříve.

K otázce jak seznámení nejlépe provést

Většinou, když se žadatel (účastník nebo obviněný z přestupku) dostaví ke správnímu orgánu k seznámení se s podklady, tak je po prostudování spisového materiálu správním orgánem vyzván, aby ústně vyjádřil.

K tomu je třeba uvést, že ve většině řízení není pro žadatele (účastníka, obviněného z přestupku) se ihned bez hlubšího úvahy, bezprostředně a spontánně vyjadřovat. Správní spis většinou obsahuje větší množství listin, některé je nutné i vícekrát podrobněji prostudovat a zvážit, zda využít procesní práva žadatele (účastníka, obviněného) ve správním řízení.

Proto lze doporučit postup, kdy je během dostavení se ke správnímu orgánu pořízena fotokopie celého spisového materiálu (např. na mobilní telefon) a následně je správní orgán požádán o poskytnutí lhůty (obvykle 14 dnů) k podání písemného vyjádření k podkladům pro vydání rozhodnutí.

Zde může dojít k rozdílům mezi přístupem některých správních orgánů nebo dokonce k rozdílům mezi přístupem různých úředních osob působících na pracovišti nebo pracovištích správního orgánu.

Většina správních orgánů, resp. úředníků, kteří jsou u seznámení přítomni, žádost o poskytnutí lhůty zapíše do záznamu (protokolu) o seznámení se s podklady a kopii předá žadateli (účastníku, obviněnému). Některý správní orgán ale může žadatele (účastníka, obviněného) odkázat, aby žádost zaslal písemně, po skončení nahlížení. V praxi je potom nutné žádost o poskytnutí lhůty zaslat ihned, jak to bude možné.

Následně je nutné (vhodné) ofocené podklady prostudovat a podat k nim písemné vyjádření.

K možnosti seznámení se s podklady pro vydání rozhodnutí na dálku – korespondenčně

Podle judikatury Nejvyššího správního soudu by mělo být možné si i zažádat zaslání podkladů do datové schránky, pokud je správní orgán daleko. Toto je typická situace u žádostí o zaměstnaneckou kartu, kdy seznámení se s podklady pro vydání rozhodnutí probíhá většinou u OAMP MV v Ostravě, když žadatel se nachází v jeho domovském státě v cizině.

Možnost korespondenčního seznámení se s podklady ale bohužel většina správních orgánů odmítá, jelikož o této judikatuře často ani neví.

Postup OAMP MV u některých žádostí o zaměstnaneckou kartu

Nicméně ohledně výše zmíněných žádostí o zaměstnaneckou kartu správní orgán (OAMP MV) zpravidla volí určité kompromisní řešení, kdy žadateli společně s výzvou zasílá seznam všech podkladů, které má založeny ve spise, s uvedením některých podstatných informací k problematickým listinám. Často je možné na základě této informace doplnit další podklady (nahradit nevyhovující) nebo podat doplňující vyjádření, což v mnoha případech může vést ke kladnému rozhodnutí o žádosti, která by byla jinak zamítnuta.

Právní vzory k bezplatnému stažení

Zde jsou k bezplatnému stažení smluvní a právní vzory, související s tématem tohoto článku a s právní pomocí zajišťovanou naší advokátní kanceláří. Vzory jsou průběžně aktualizovány ke dni jaký je u každého vzoru uveden jako datum aktualizace:

Přístup ke všem prémiovým smluvním a právním vzorům s možností stahování, vyhledávání a filtrování, je k dispozici na zvláštní stránce, po bezplatné registraci [1 měsíc – zdarma], nebo formou předplatného [6 měsíců – 75 Kč] anebo [12 měsíců – 100 Kč].

Rezervujte konzultaci k otázkám řešeným tímto článkem

Načítám...

Nebo zadejte veřejný bezplatný dotaz advokátovi